Muhasebe kavramları-Mülakatlar ve klasik sınavlar için

Muhasebenin Temel İlkeleri:
Sosyal sorumluluk, Kişilik, İşletmenin Sürekliliği, Dönemsellik, Parayla Ölçme, Maliyet Esası, Tarafsızlık ve Belgelendirme, Tutarlılık Tam açıklama, İhtiyatlık, Önemlilik ve Özün önceliğidir.
Muhasebedeki kişilik kavramı:
Kişilik kavramı işletme sahibinden, ortaklardan ve işletme ile ilgisi olan tüm kişi ve ku-ruluşlardan ayrı bir kişiliğe sahiptir. Hukuk iki tür kişiliği kabul etmiştir. Bunlar gerçek ve tüzel kişilerdir. Tüm insanlar birer gerçek kişidir. Bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen insanların oluşturduğu topluluklar ise tüzel kişilerdir. Buna göre işletmeler tüzel kişiliğe sahiptir. Yapılan işlemler bu kişilik adına yürütülür.
Kıst amortisman:
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekil-lerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. (VUK Madde:320)
Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Ayırma:
Kalan değerler üzerinden amortisman hesaplanır. Normal amortisman oranının 2 katı alınır ancak bu oran %50 yi geçemez. Amortisman oranı net değer üzerinden hesap-lanır yani varlığın tutarından ayrılmış birikmiş amortisman tutarı çıkarılır.
Aktif Düzenleyici Hesaplar:
Verilen çekler ve ödeme emirleri, birikmiş amortisman, menkul kıymet değer düşüklü-ğü karş, stokdeğer düşüklüğü karş, alacak senetleri reeskontu, şüpheli ticaret alacak-lar karş, birikmiş tükenme payları, Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı, İştiraklere sermaye taahhütleri, İştirakler serm. pay kar değer düşüklüğü karş. (Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri, (Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı.
Pasifi Düzenleyici Hesaplar:
Borç senetleri reeskontu, Ödenmemiş sermaye, Menkul kıymet ihraç farkı, dönem net zararı geçmiş yıl zararları, Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri
Dikey Eşgüdümleme:
Örgütün farktı kademeleri arasında yapılan uyumlaştırmadır. Gözetim ve denetim araçları ile birlikte yetki devri yoluyla sağlanabilir.
Yatay Eşgüdümleme:
Örgüt hiyerarşisinin aynı düzeyinde bulunan bölümler arasında yapılan eşgüdümle-medir. Bu tür eşgüdüm temelde her yönetici kendi Bölümünden sorumludur ve dikey eşgüdümlemedeki gibi diğerleri üzerinde yetki kullanma haklan yoktur.
MUHASEBE
MÜLAKAT SORULARI
Çapraz Eşgüdümleme:
Küçük fişletmelerde eş güdümleme yapmak kolay iken, örgüt büyüdükçe eşgüdümle-me büyük bir sorun halini alır. Proje tipi veya matrix örgütlerde çapraz eşgüdümleme-ye gitmek bir zorunluluktur. Çapraz eşgüdümlemede, örgütsel yapıdaki komuta zinci-rinin yerini projeler için kullanılan özel bölümler alır.
Bilanço:
İşletmenin belirli bir tarihteki varlıkların ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını göste-ren malı bir tablodur.
Gelir Tablosu:
İşletmenin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı Bü-tün maliyet ve giderleri ve bunların sonucundan işletmenin elde ettiği dönem karı veya zararını gösteren bir tablodur.
Cari Oran:
Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara, oranına denir. Bu oran işletmenin borçlarını, ödeyebilme gücünü gösterir.
Asit Test Rasyo(Likitide)Oranı:
Dönen varlıklardan stokların çıkarılıp kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle el-de edilen orandır. Stoklar satılamadığında işletmenin borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir.
Nakit Oran:
Hazır değerlerin kısa vadeli yabancı kaynakçılara bölünmesiyle elde edilen orandır. İşletmenin alacaklarını tahsil edememesi ve stoklarını nakde çevirememesi durumun-da borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir.
Mali Rantabilite:
İşletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen karı göstermektedir. İşletmenin yönetiminin başarı derecesini gösterir. Net kaynağın özkaynağa bölünme-siyle bulunur.
Ekonomik Rantabilite:
Üretim faaliyetinde bulunan Bir işletmenin kar durumunu açıklamaktadır. Vergiden önceki kar ilefaiz giderlerinin toplanıp top kam pasife bölünmesiyle bulunur.
Değerleme:
Para dışındaki iktisadi kıymetlerin değerinin para o taraf belirlenmesi, bir işletmenin Bina, arsa, makine, teçhizat vs şeklindeki aktiflerinin değerinin takdiri ve tahmini yö-nündeki işleme denir.
FİFO:
İşletmede kullanılan üretime verilen veya satılan malların işletmenin stoklarına en ön-ceden girenlerden olduğu kabul edilir. (Bu yönteme göre çıkış kar işletmeye ilk giren-den başlar ve giriş sırasına göre devam eder.
LİFO:
İşletmede kullanılan üretime verilen veya satılan malların işletmenin stoklarına en son girenlerden olduğu kabul edilir. (Bu yönteme göre çıkış kar işletmeye son girenden başlar ve giriş sırasına göre devam eder.
Nazım Hesapları:
İşletmenin sahihi olmadığı anca gizlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin kaydedildiği hesaplardır, işletmenin varlık ve kaynaklarında değişmeye neden olmayan işlemler nazım hesaplarda incelenir.
Reeskont:
Tasarruf değer ölçüsünün alacak ve borç senetlerine uygulanmasına muhasebede reeskont denir. Dönem sonu itibariyle vadesi henüz gelmemiş senetleri alacakların ve senetli Borçların üzerinde yazık değerin gerçek değere dönüştürülmesi işlemine denir.
Sermaye Yedekleri:
Sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve işletmede bırakılan tutarların izlendiği hesap grubudur. Hisse seneti ihraç primi, Hisse senedi iptal karı, MDV yeniden değer-leme, İştirakler Yeniden değerleme, Mahiyet artış fonu ve diğer sermaye yedekleridir.
Kar Yedekleri:
Kanun sözleşme ve yetkili organlar tarafından alman kararlar gereğince dağıtılmamış ve işletmede alıkonulmuş karlardır. Yasal yedek statü yedekleri, olağanüstü yedek Diğer kar yedekleri, Özel fonlar.
Swot Analizi:
İç ve dış durumu öğrenmek için yapılan stratejik bir durum değerlendirmesidir. İşlet-menin şimdiki durumu ve gelecek durumu hakkındaki bilgileri, verir. Unsurları şunlar-dır; işletmenin güçlü yönlen, zayıf yönleri, tehditleri ve fırsatlarıdır.
Muhasebe Hesaplarına Rakamların Verilmesi:
Likitidesi yüksek olan hesaptan likitidesi düşük olana doğru hesap numaraları küçük-ten büyüğe göre sıralanmasıdır.
Gelir Tablosu Hesapları Nelerdir?
Gelir tablosu hesapları 600’lü hesap grubudur. Örneğin yurtiçi/dışı satışlar, satış indi-rimleri, satılan mal maliyeti vb.
Yansıtma Hesapları Neden Kullanılır?
7 a’ da ki üretim maliyetlerini oluşturan hesaplar bilançodaki ilgili hesaplara faaliyet giderlerini oluşturan hesaplarda gelir tablosundaki ilgili hesaplara aktarılır, üretim ma-liyetleri direkt işçilik direkt hammadde ve genel üretim maliyetleri faaliyet giderleri araştırma geliştirme genel yönetim pazarlama satış dağıtım gibi.
Sermaye İle Öz Sermaye Arasındaki Fark Nedir?
Öz sermaye, bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki farktan ibarettir. İhtiyatlar ve kâr aynı gösterilseler dahi öz sermayeden sayılırlar. Öz sermaye deyimi ile serma-ye kavramının ifade ettiği anlamlar farklıdır. Muhasebe tekniğinde sermaye deyimi iş-letmeye konulan varlığı öz sermaye ise, bu varlığın belli bir tarihteki gerçek miktarını tanımlar. Bu sebeple sermaye genellikle sabit bir karakter taşıdığı halde öz sermaye değişkendir.
Emniyet Stoku Nedir?
Stok yokluğuna düşmemek için beklenen ihtiyaçtan fazla olarak tutulan stoktur. Bu tür stoklar iki sipariş arasındaki ortalama talebi karşılamak amacıyla bulundurulur. Bu stoklar üretimin ve satışların aksamamasını sağlayarak maliyet tasarrufuna ve kâr ar-tışına yol açarlar.
Stok Devir Hızı Nedir?
Ticari mal maliyetinin ortalama stoka (dönem başı stok ve dönem sonu stok ortalama-sı) bölünmesiyle elde edilir. Dönem dediği hesaplanmak istenilen dönemdir. 1 aylık, 3 aylık, 6aylık vb.
Dönem Sonu İşlemleri Nasıldır?
Geçici mizan, envanter işlemleri, kesin mizan, mali tabloların düzenlenmesi, kapanış kaydı
Reeskont Ayırma Nedir?
Reeskont işlemi, vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların, değerleme gü-nündeki gerçek değerlerinin bulunması suretiyle bilançoda yapılan bir düzeltme işle-midir fakat sermaye piyasası kurulu kapsamındaki işletmeler senetsiz alaca ve borçlar içinde reeskont işlemi yapıyor.
Değerleme Nedir?
Para dışındaki iktisadi kaynakların paradır. Olarak belirlenmesi (arsa, demir-baş,makine teçhizat vs.) değerlemede amaç vergi matrahının tespitine yönelik olarak İKTİSADİ KIYMET BEDELİNİN tespit edilmesidir. Yani işletme varlıkları alacak ve borçlarının gerçek değerinin tespit edilmesi ve kayıtlara yansıtılmasıdır.
*7’ A İle 7’ B Arasındaki Fark Nedir?
7a’da giderler fonksiyonlarına göre 7b’de giderler çeşitlerine göre muhasebeleştirilir-ler.7a standart ve tahmini giderler uygulanır.7b de giderler gider dağıtım tablosu ara-cılığı ile dağıtılır.7a’yı genelde üretim işletmeleri 7byi genelde hizmet işletmeleri kulla-nır.7a da her fonksiyon için bir yansıtma hesabı bulunurken 7b de giderler tek yansıt-ma hesabıyla dağıtılır.
800’lü Hesaplar Var Mıdır Bir İşletme İsterse 800’lü Hesap Kullanabilir Mi?
800 lü hesaplar serbest hesaplardır. İsteyen işletme gereksinimine göre bu hesapları kullanmak için Maliye Bakanlığına başvurarak hesap ve alt hesaplarını kullanmaya başlayabilir. Sadece bankalar kullanır demek yorumu eksik bırakır.
Örtülü Kazanç Nedir?
Genellikle kurum ile hissedarları arasında yapılan, kendi ortaklarından piyasa değeri-ne göre yüksek fiyatla mal alması ya da onlara düşük fiyatta mal satması, ortaklardan yüksek bedelle kiralaması, ödünç para alması, ortaklara yüksek ücret ödemesi gibi aktarım fiyatlandırmasına konu olan çeşitli iktisadi işlemler ve hizmet sözleşmeleri yo-luyla gerçekleştirilen kazanç.
Konsinye Satış Nedir?
Satılması için komisyoncuya ya da bir aracıya bırakılan mala konsinye mal denir.
Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir?
Sosyal sorumluluk kişilik parayla ölçülme maliyet esası dönemsellik ihtiyatlılık tam açıklama tutarlılık, özün önceliği.
Muhasebe Değerleme Çeşitleri nelerdir?
Vergi usul kanununa göre mukayyet değer, maliyet esası, itibari değer, rayiç bedel, borsa rayici, tasarruf değeri, vergi değeri emsal değeri ve ücreti.
Geçici Mizan İle Kesin Mizan Arasındaki Farklar Nelerdir?
Geçici mizan envanter işlemlerden önce kesin mizan envanter işlemimden sonra ya-pılır. Geçici mizanda 700 lü ve 600 lü hesapların bakiyesi vardır. Ancak kesin mizan-da bu hesapların kapanmış olması gerekir.
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Nelerdir?
Duran varlıklar maddi ve maddi olmayan yalnız boş arsa ve araziye, yapılmakta olan yatırımlara ayrılmaz.
Net Aktif Değer Nedir?
Bir işitmenin varlıkları ile borçları arasından doğan öz sermayesini ifade eder.
Özel Maliyet Nedir?
Kiralanan taşınmaza yapılan ekler vs dolay isiyle değerinin artması sonucu özel mali-yet hesabı kullanılır kıra süresince amorti edilir en çok 5 yıl bu hesaplarda tutarlar tu-tulabilir.
Stok Değerleme Yöntemleri Nelerdir?
Lifo, Fifo, Ortalama Malivet, Gerçek Maliyet
Kaldıraç Oranı nedir?
Borcun öz sermayeye ya da toplam sermayeye oranıdır. Kaldıraç oranları, işletmenin kaynak yapısını gösterir ve işletmenin varlıklarının hangi kaynaklarla ne oranlarda karşılandığının görülmesini sağlar. Bu oranlar ile işletmenin uzun vadeli borçlarını ödeme gücü gibi mali yapısının durumu hakkında bilgi edinilebilinir.
Mali Kar İle Ticari Kar Arasındaki Fark Nedir?
Mali kar: Ticari kar-vergiden muaf gelir+eksik değerlenen değerler-fazla değerlenen değerler+kanunen kabul edilmeyen değerler Ticari kar TTK ya göre hesaplanan kar-dır. Mali kar VUK’ a göre hesaplanan kardır. Mali kar vergi öncesi matrahtır.
Dönemsellik Nedir?
Bu kavram gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesini ve bir döneme ait gider ve zararlar ile aynı döneme ait gelir ve karların karşılaştırılmasını ifade eder.
Amortisman Nedir?
Amortisman, duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade etmekte-dir.
Enflasyon Muhasebesi Nedir? İşleyişi Nasıldır?
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların enflasyon oranlarına göre düzel-tilmesi için yapılan muhasebe işlemlerine denir. Muhasebede kayıtlı olan varlık ve kaynakların fiyat değişmelerinden nasıl etkilendiklerini gösteren ve bununla ilgili ön-lemler alınarak kayıtların gerçeğe uygun bir şekle getirilmesini sağlayan muhasebe sistemidir.
Enflasyon muhasebesi, ortaya çıkan enflasyonun işletmelerdeki finansal tabloların üzerindeki etkilerini ortaya çıkarır. Enflasyon muhasebesi, işletmelerin ve işletme sa-hip, yöneticilerinin ayrıca işletme ile ilgilenen üçüncü kişi ve kurumların daha gerçeğe uygun kararlar almalarına yardımcı olur. Enflasyon bilanço üzerindeki etkileri; parasal kalemler üzerindeki etkileri ve parasal olmayan kalemler üzerindeki etkileri olmak üze-re iki şekilde incelenebilir. Parasal kalem, paranın değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kalan ancak satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kalemler olarak ifade edilir.
Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı, Özel Fonlar Hesabı, Özel Maliyetler Hesabı Ne Zaman Kullanılır? Nasıl Kayıt Yapılır?
Şüpheli ticari alacak karşılığı hesabı aktifi düzenleyici pasif bir hesaptır. İşletmenin alacakları şüpheli hale düştüğü zaman karşılık giderleri hesabını borçlandırırken, şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabını alacaklandırır.
Özel fonlar hesabı bir kar yedeği hesabıdır. Ancak ihtiyat güdüsüyle kullanılmaz. İş-letme duran varlıklarından birini net değerinin üzerinde satarsa elde ettiği geliri kar değil de özel fonlara yazar. İşletme duran varlığı yenilemek amacıyla satarsa bu he-sabı kullanabilir. Hesap alacaklı olarak açılır.
Özel maliyetler hesabı işletme mülkiyet hakkı kendisinin olmadığı bir taşınmaza kendi isteği ve rızası ile bir harcama yaparsa örneğin kiraladığı binaya asansör gibi, bu özel maliyetler hesabına kayıtlanır. Hesap alacaklı çalışır.
Bilançodaki Hesapların Sıralanması Neye Göre Düzenlenmiştir?
Bu sıra aktifte bilançodaki değerlerin likiditesine göre yani nakde çevrilebilmesine gö-re sıralanır. Pasifte ise vadeye göre sıralanır.
Öz Sermaye Nedir?
İşletme sahibinin ya da sahiplerinin kullanımına ayırdıkları sermayedir. Bu sermayeyi kuruluşta ortaya konulan para, mal, haklar, hisse senedi gibi değerler oluşturur. İşlet-menin kredi almadığı varsayıldığında, öz sermaye toplam varlıklara eşit olur.
Toplam Aktifler – Toplam Borçlar = Öz Sermaye
Dönen Varlıklar Nedir?
Nakit olarak elde veya bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda faaliyet dönemi içinde veya en fazla 1 yıl içinde paraya çevrilmesi veya kullanılacağı düşünülen varlık-lardır.
Duran Varlıklar Nedir?
1 yıldan daha uzun sürelerde işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak 1 yılda paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngö-rülmeyen varlıklardır.
Yabancı Kaynak Maliyeti / Öz kaynak (Sermaye) Maliyeti Nedir?
Firma açısından bir finansman kaynağının maliyeti söz konusu kaynağın firmaya sağ-ladığı para girişinin bugünkü değerini gelecekte gerektireceği para çıkışlarının bugün-kü değerine eşit kılan iskonto oranıdır. Bir finansman kaynağının niteliğine göre faiz, ana-para ödemeleri ya da kar payı olabilir. Yabancı kaynak maliyeti; Kaynağın firma-ya sağladığı para girişi ile bunun gelecek dönemlerde faiz anapara taksiti olarak iş-letmeye getireceği faiz masrafı yabancı kaynak maliyetidir. Ayrıca yabancı kaynak maliyetine ipotek, vergi, işlem masrafı gibi giderlerin kredi maliyetine de eklenmesi ge-rekir. Öz kaynak maliyeti; Söz konusu yatırım projesinin net bugünkü değerinin ser-maye maliyeti üzerinden, önceden saptanan iskonto oranına göre pozitif olmalıdır
Sermaye Artırımı ve Çeşitleri Nelerdir?
Şirketler yüksek enflasyon şartlarında erimiş olan sermayelerini güçlendirmek ve yeni yatırımlar için veya şirketin faaliyetlerinin reel büyümesi sonucu gereken fon ihtiyacı-nın gidermek içindir. Şirketler 2 şekilde sermaye artırımına gitmektedirler. İlki iç kay-naklardan yapılan bedelsiz sermaye artırımı; ikincisi ise şirket ortaklarından ek fon temin ederek yapılan bedelli sermayedir.
Fevkalade Amortisman Nedir?
Yangın, deprem, doğal afet gibi veya aşırı yıpranma ve teknolojik yenilikten ötürü ma-lın değerinin olması gerektiğinden çok fazla değer kaybetmesinden ötürü yetkili ma-kamdan izin alınarak ayrılan amortisman.
Dönem Sonu İşlemleri Nelerdir?
Aralık ayı mizanı (genel geçici mizan)
Dönem sonu envanter işlemlerinin yapılması
– Muhasebe dışı envanter
– Muhasebe içi envanter
– 7 ve 6 nolu gelir gider hesaplarının kapatılması
Kesin mizanın düzenlenmesi
Finansal tabloların düzenlenmesi. (gelir tablosu, bilanço)
Kapanış kayıtlarının yapılması

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar