Milli emlak uzman yardımcılığı mülakat soruları

DAHA ÖNCE MİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCILIĞI MÜLAKAT SINAVINDA SORULAN SORULAR

Mark up fiyatlama:
Kar paylarının incelenebilmesi için kullanılan fiyatlama yöntemidir. fiyatların doğrudan maliyetleri karşılayacak ve ek olarak da belli bir kar yüzdesi sağlayacak biçimde belirlenmesidir.
Para aldanması:
Kişilerin nominal gelır artışını gerçek artış olarak zannedıp harcamalarını artırmalarıdır.
Giffen mal:
fiyatı arttığı halde talebi de artan mallardır
İptal davası:İdari işlemler hakkında yetki,şekil,konu ve amaç yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır.
Tam yargı davası:Yönetimin eylem ve işlemlerinden dolayı hakları muhtel olanların açtıkları davalar ile yönetsel sözleşmelerden doğan davalara tamyargı davaları denilmektedir.
Normlar hiyerarşisi:
hukuk normlarının derece ve kuvvetini belirlemekte ve bir hukuk düzeninde var olan normların çokluğu anlamına gelmektedir. Hukuk düzeni bir piramide benzetilecek olursa bu piramit anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve adsız düzenleyici işlemlerden oluşan birden çok normun varlığını ifade etmektedir.
Hak nedir:
Bireyin, diğer insanların kendi hayatlarını yaşama şekline müdahale etmeden, kendi yaşamına yön verme özgürlüğüdür. Hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkilerdir.
Tasınmaz nedir:
Arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran şeylerdir. Daha yaygın olarak gayrimenkul denir.
TMK.daki tasınmazlar:
1)Arazi,
2)Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,
3)Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler.
Milli gelir hesaplama yöntemleri:
Üretim yönünden
Gelir yönünden
Harcama yönünden
Gsmh-gsyih farkı:
GSYİH=Belli bir dönemde bir ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam piyasa değeridir
GSMH= Bir dönemde bir ülkenin sahip olduğu üretim faktörleri yardımıyla elde edilen nihai mal ve hizmetlerin değeridir.
Vergi amortismanı:
Bİr mal veya hak üzerine konulan bir vergi nedeniyle o mal veya hakkın değerinin piyasadaki cari faiz oranına karşılık geldiği miktarda azalmasıdır.
Mali sürüklenme:
Artan oranlı gelir vergisi sistemlerinde enflasyon sonucu mükelleflerin daha yüksek dilimde vergilendirilmesi ve bu sebeple ödemesi gereken vergiden daha fazla vergi ödemesi. Mali sürüklenmede amaç;mükellefin gelirini kısarak,talebi azaltmak ve ekonomiyi dengeye kavuşturmaktır.
Bütçe hakkı:
Halk tarafından seçilmiş temsilcilerden oluşan yasama organının yürütme organına verdiği izin ve yetki ile yürütmenin harcama yapması ve gelir toplaması hakkı.
Vergi mükellefi-vergi sorumlusu:
Vergi mükellefi: vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişidir.
Vergi sorumlusu: verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.
Enflasyon nedir ? çeşitleri nelerdir?
Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hızlı olarak yükselmesi olarak tanımlanabilir
-talep enflasyonu
-arz enflasyonu
-maliyet enflasyon
-fiyat enflasyonu
İktisadi ahlak:Fıkıh tanımındaki gibi; gündelik tavır ve davranışlarımızın üzerine doğrudur veya eğridir tarzında yargılayıcı değer hükümlerinin söz ve deyim halinde ifadelendirilmiş bütünüdür.
Ayni hak:
eşyalar üzerindeki mutlak haklara ayni hak denir.
İdari vesayet nedir:
yerinden yönetimin bazı sakıncalarını gidermek ve beklenen yararı elde etmek için merkezi idareye tanınmış olan yetkidir.
Konversiyon nedir:
Yüksek faizli borçların düşük faizli borç haline getirilmesidir.
Sınırsız ayni haklar:
Sınırsız ayni hak, yalnızca mülkiyet hakkında söz konusudur.
Yüce divanda kimler yargılanır:
Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı,Kuvvet Komutanları Bakanlar Kurulu üyeleri,Anayasa Mahkemesi,Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyeleri,Cumhuriyet Başsavcıları, Cumhuriyet Başsavcıvekili, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay Başkan ve üyeleri görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan tarafından yargılanırlar.
İşsizlik Nedir?
Bir ekonomide çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin (15 yaş ve üstündekiler) olması halinde, söz konusu ekonomide işsizlik var demektir.O halde, çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlere işsiz denir.
Borcun kaynakları nelerdir:
• Hukuki islemlerden ve özellikle sözlesmelerden dogan borçlar
• Haksiz fiillerden dogan borçlar
• Sebepsiz zenginlesmeden dogan borçlar
Ticari işletmenin tanımını yap ve unsurları nelerdir:
ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler, ticari işletme sayılır. Unsurları;
-Gelir Sağlama Hedefi
-Devamlılık
-Esnaf Faaliyetini Aşma
-Bağımsızlık
İrtifak çeşitleri:
a)Taşınmaz irtifak hakları
b)Şahsi irtifak hakları
1.İntifa hakkı
2.Oturma (sükna) hakkı
3.Üst hakkı
4.Kaynak hakkı
c) Diğer irtifak hakları
Kamulaştırma:
özel mülkiyete ait bir taşınmazın devlete geçmesidir.
Arbitraj:
menkul kıymetlerin ucuz olduğu piyasadan alınarak daha pahalı olduğu piyasada satılması işlemidir.
Diferansiyel rant:
İşlenebilir ve kullanılabilir toprakların kimyasal ve tarımsal özellikleri, coğrafi konumları, hammadde temini ve toprak verimliliğindeki farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan ve Ricardo tarafından tanımlanan rant.
Olası kast, bilinçli taksir nedir:
Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde olası kast vardır.
failin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır.
Dışlama etkisi:
kamu harcamalarında, devletin borçlanma yoluyla finanse ederek gerçekleştirdiği artışın, özel sektörün tüketim ve yatırım harcamalarında yarattığı azalmadır.
Önemsiz olmanın önemi:
uluslar arası ticarette çoğu zaman küçük ülkeler ticarete girdikleri büyük ülkelerden daha karlı çıkarlar örnek olarak “almanya-lüxsenburgu” düşün, ikisi arasında yapılan ticarette daha sanayileşmiş daha büyük almanyanın karlı çıkması beklenirken bu ticaretten çoğu zaman lüxsenburg gibi küçük ülkeler daha fazla kar kapar.
Cumhurbaskanının yargıya ilişkin görevleri:
Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek
* Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek
* Yargıtay Cumhuriyet Bassavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Bassavcı Vekili’ni seçmek
* Askeri Yargıtay üyelerini seçmek
* Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek
* Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek
Gabin nedir:
İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde karşılıklı edimler(ivazlar) arasında, taraflardan birinin müzayaka(darda kalma) halinden, tecrübesizliğinden yada düşüncesizliğinden (hiffetinden) istifade edilerek oluşturulan açık oransızlığa gabin(nispetsizlik, aşırı faydalanma) denir.
İtiraz temyiz nasıl yapılır:
itiraz= vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara karşı bölge idare mahkemesine yapılır.
Temyiz= vergi mahkemelerinin kurul halinde verdiği kararlara karşı danıştaya yapılır.
Konsolide bütçe:
devletin bütün gelir ve giderlerinin tek bir bütçe içinde toplanmasını amaçlayan ve bütçe birliği ilkesinin sağlanması için kamuya ait tüm birimlerin bütçelerinin biraraya getirilmesi ile oluşan bütçedir.
Hawelmoo kuramı:
Haavelmo teoremine gore, kisisel tuketim eğilimi ve ozel
yatırımlar sabit kalmak sartıyla, devlete mal ve hizmetler karsılığında harcanan her
vergi milli gelirde kendi miktarı kadar bir artıs yaratır.
MALİYE:harcamaların yapılması, gelirlerin toplanması, acıkların finansmanı, devletin borc, varlık ve yükümlülüklerinin yönetimidir..( 5018 tanımıdır;-))

MUHASEBE:bir işletmenin belli bir dönemdeki para ile ifade edilebilen mali olaylarını kaydeden, sınıflandıran,raporlayan(ozetleyen), analiz ve yorumunu yapan bilim dalıdır..

İKTİSAT:Sonsuz insan ihtiyaclarının kıt kaynaklarla giderilmesi ile ilgilenir..yani KITLIK BİLİMİDİR.
&sosyal bir bilimidr.
&tarihseldir
&nedensonuc ilişkisine dayanır.
&analitik bir bilimidr
&optimalite(etkinlik) bilimidi
HUKUK: Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür

irade ile beyan arasındaki uyumsuzluk halleri :

* latife beyanı
* zihni kayıt
* muvazaa (danışık)
* hata
* hile
* tehdit
Gabin yok !

Tam yargı davası, bir idari işlem veya eylem sonucu oluşan zararın giderilmesine yönelik açılan davadır.

İptal davası ise; idari işlemin 5 unsuru olan yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönünden idari işlemin hukuka uygunluğu denetlenir.

Aradaki farklar;

* iptal davasına sadece idari işlemler konu iken; tam yargı davasına idari işlemler, eylemler ve idari sözleşmeler konudur.

* İptal davası açabilmek için bir hakkın ihlal edilmesi gerekmez, sadece menfaat ihlali yeterlidir. Tam yargı davasında kişisel hakkın ihlal edilmesi gerekir.

* Tam yargı davaları öznel nitelikte, yani sonuç sadece tarafları etkiler; iptal davaları nesnel niteliktedir, yani sonuç herkesi etkiler..

Normlar hiyerarşisi, hukuk normlarının derece ve kuvvetini belirlemekte ve bir hukuk düzeninde var olan normların çokluğu anlamına gelmektedir. Hukuk düzeni bir piramide benzetilecek olursa bu piramit anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve adsız düzenleyici işlemlerden oluşan birden çok normun varlığını ifade etmektedir

Ponzi Finansmanı : Ülkenin borcunu ödeyebilmek için , daha yüksek faizle borç almasını ifade eder. Gelişmekte olan ülklerde rastlan bır durumdur

Koneversıyonun tersi dersek dogru olur .

Friksiyonel İşsizlik: Emek piyasasındaki hareketlilikten kaynaklanan işsizlik türüdür.

Yapısal İşsizlik: Ekonomide oluşan yapısal değişikliklerden kaynaklanan işsizlik türüdür.

Doğal İşsizlik: Friksiyonel işsizlik ve Yapısal İşsizlik toplamıdır.

Sermaye:Ortakların şirketin kuruluşunda şirkete koyduğu tüm iktisadi değerler.

Özsermaye ise sürekli değişir. sermayeden başka kazanılmış karlarla, hisse senedi ihraç primleri ile artar;
dönem zararı ile azalır mesela.

HYSTERESİS ETKİSİ : Dengeden uzaklaşan ekonominin , uzaklaşmaya neden olan sorun ortadan kalkmasına ragmen tekrar dengeye gelmeyecegını ıfade eder.

Hoşnutsuzluk endeksi:Belirli bir dönemdeki işsizlik ve enflasyon oranlarının toplamına iktisadi hoşnutsuzluk endeksi denir.Endeks ekonominin genel performansı hakkında objektif bir değerlendirme yapılmasına imkan verir.

Üçlü açmaz:Hükümetin hem sabit döviz kuru sistemine, hem sermaye akışkanlığına hem de bağımsız para politikasına sahip bir iktisat pol. izlemesinin mümükün olmamasına-hükümetin sözkonusu üç politika aracından ikisini seçmek zorunda olmasına üçlü açmaz denir

Muhasebedeki temel gruplar:
1- dönen varlıklar
2- duran varlıklar
3- kısa vadeli yabancı kaynaklar
4- uzun vadeli yabancı kaynaklar
5- özkaynak hesapları
6- gelir tablosu hesapları
7- maliyet hesapları
8- serbest
9- nazım hesaplar

100’lü hesapların içeriği:
1- hazır değerler
2- menkul kıymetler
3- ticari alacaklar
4- diğer alacaklar
5- stoklar
6- gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları
7- diğer dönen varlıklar

200’lü hesapların içeriği:
1- ticari alacaklar
2- diğer alacaklar
3- mali duran varlıklar
4- maddi duran varlıklar
5- maddi olmayan duran varlıklar
6-Özel Tükenmeye Tabi varlıklar
7- Gelecek Yıllara Ait giderler ve gelir tahahkkuları
8- Diğer duran Varlıklar

aktifi düzenleyici hesaplar: aktifte yer alan pasif karakterli hesaplardır. birikmiş amortisman, verilen çek ve ödeme emirleri, menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı, stok değer düşüklüğü karşılığı, alacak senetleri reeskontu, şüpheli ticari alacaklar karşılığı Birikmiş tükenme payları*Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı*İştiraklere sermaye taahhütleri*İştirakler serm. payları değer düşüklüğü karş.*Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri*Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karş
pasifi düzenleyici hesaplar: pasifte yer alan aktif karakterli hesaplardır. ödenmemiş sermaye, borç senetleri reeskontu, dönem net zararı, geçmiş yıllar zararı, menkul kıymet ihraç farkları *Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri

Faiz arbitrajı, farklı ulusal paraların kısa süreli yatırımlarının gelirleri arasındaki farklılıklardan yararlanmak amacıyla yapılan arbitraj işlemidir

Hak ehliyeti: Medeni haklardan yararlanma ehliyetidir. Yani, kişinin haklara ve borçlara sahip olabilmesi yeteneğidir. Gerçek kişiler bakımından sağ doğmuş olmak gerekli ve yeterlidir.

Fiil ehliyeti: Medeni hakları kullanma ehliyetidir. Yani kişinin, bizzat kendi fiil ve işlemleri ile kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarıdır.

Fiil ehliyetine shp olma şartları;
* ayırt etme gücüne sahip olmak
* ergin olmak
* kısıtlı olmamak

Serbest bölgelerin işlevini de yazalım tam olsun..
Serbest Bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen; serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir.

Türkiye’deki Serbest Bölgeler
Antalya Mersin Adana-Yumurtalık İzmir-Nemrut İzmir-Gaziemir İzmir-Aliağa İstanbul Atatürk Hava Limanı Trabzon İstanbul-Trakya Ataköy-Galeria-Kıyı Bankacılığı İstanbul Deri Serbest Bölgesi  Filyos Serbest Bölgesi Mardin Doğu Anadolu (Erzurum) İMKB-Uluslararası MK Serbest Bölgesi Samsun Kayseri

TARH YÖNTEMLERİ
Beyana Dayalı Tarh : Matrah mükellef tarafından tespit edilip, bir beyanname ile bildirilir.
İkmalen Vergi Tarhı : Vergi tarh edildikten sonra, mükellefin defter, kayıt ve belgelerine dayalı olarak bir matrah veya matrah farkı ortaya çıktığında yapılan tarhiyattır.
Resen Vergi Tarhı : Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespit edilememesi halinde yapılır.
Verginin İdarece Tarhı : İkmalen ve resen tarhıyatın dışında kalan hallerde ve zamanında normal şekilde tarh edilemeyen vergiler için yapılır.
Düzeltme yoluyla yapılan tarh : Mükellefler hakkında yapılan vergi tarhiyatının, daha sonra vergi hatası veya yargı kararları dikkate alınarak yeniden yapılmasına denir. lerin optimum üretim miktarını belirlemektedir.

Tacir olmanın hüküm ve sonuçları nelerdir?
1-İflasa tabi olma
2-Ticaret siciline kaydolma
3-Odalara kaydolma
4-Ticaret ünvanı seçme ve kullanma
5-Ticari iş karinesine tabi olma
6-Ticari örf ve adete tabi olma
7-Ticari defterler tutma
8-Ücret ve faiz isteme
9-Ücret ve cezanın indirilmesini isteyememe
10-Fatura verme
11-Fatura ve teyit mektubuna 8 gün içinde itiraz etme
12-İhtar ve ihbarları belli şekillerde yapma
13-Hapis hakkını kullanmakta kolaylıktan faydalanma
14-Satış ve trampalarda özel hükümlere tabi olma
15-Basiretli iş adamı gibi davranma

idare ve vergi mahk.tek hakimle vermiş olduğu kararlara karşı itiraz daha sonra karar düzeltmeye gidilir..

idare ve vergi mahk.lerinn kurul halinde verdiği kararlara karşıda önce temyiz sonra karar düzeltmeye gidilir..

itirazı inceleyen merci bölge idare mahkemesidir.vermiş olduğu krar kesindr başka mercie başvurulamaz.temyizi inceleyen merci danıştaydr..

kurul halinde verilen kararlarda idare ve vergi mahkemelerinn verdiği karar ise danıştaya,danıştayn ilk derece mahk.sıfatıyla vermiş olduğu kararlarda ise idari yada vergi dava daireleri kurulunda temyizen incelenir..

karar düzeltme ise itiraz yada temyiz merciinn itraz yada temyiz başvurusu üzerine verdiği bir kararın yeniden aynı merci tarafından incelenlmesine olanak tanıyan kanun yoludr..

süreler:

itiraz: yürütmenn durdurulmasına karşı 7 gün..nihai kararlara karşı 30 gün

temyiz:30 gün

karar düzeltme: 15 gün..

Zilyetlik,Kazanılması ve Türleri
Eşya üzerinde sahip olunan fiili iktidara zilyetlik, bu fiili iktidara sahip olan kimseye de zilyet denir.Maddi unsur olan fiili hakimiyet ile manevi unsur olan zilyetlik iradesine ihtiyaç vardır.
Zilyetlik aslen veya devren kazanılır.
1-Aslen kazanma: Zilyetliğin, başka bir kişinin devre ilişkin iradesi olmaksızın kazanılmasıdır. Örneğin denizden tutulan balıklar üzerindeki zilyetlik gibi.
2-Devren kazanma: Bir şey üzerindeki zilyetliğin zilyedin kendi rızası ile bir başkasına devredilmesi yoluyla kazanılan zilyetliktir.Zilyetliğin devri veya zilyetliğin nakli iki türlüdür: ”Teslimle kazanma” ve “teslimsiz kazanma”.Teslimle kazanma,eşyanın teslimi ile olur.Teslimsiz kazanma ise,hükmen teslim, kısa elden teslim,zilyetliğin havalesi, eşyayı temsil eden senetlerin devri, miras yoluyla olabilir.
Türleri:
1-Asli zilyetlik-Feri zilyetlik
2-Vasıtalı-Vasıtasız zilyetlik
3-Tek zilyetlik-Birlikte zilyetlik
4-Eşya Zilyetliği-Hak zilyetliği
5-Zilyet Yardımcığı

lokomotif teorisi; dış ticarette bir ülkede yaşanan canlanmanın diğer ülkeleri de etkilemesi.
enflasyon ithalatı:enflasyonun dış ekonomik ilişkilerden kaynaklanması. özellikle ithal edilen girdi fiyatlarını yükselmesi durumu.
batık maliyet; geçmişte verilmiş kararlar dolayısıyla zaten katlanılmış olan dolayısıyla karar verme sürecini etkilemeyen maliyet.
konsinye mal; bayilere veya perakendecilere gönderilen ve mal bedeli satış gerçekleştikten sonra tahsil edilen mallar.
donatan; donatma iştiraki: birden fazla kişinin müşterek mülkiyeti altındaki gemiyi deniz ticaretinde kullanmaları, donatan ise gemi sahibi, ortaklardan her biri.

sterilizasyon:Merkez bankalarının, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışlarının etkilerini dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemleridir. Örneğin merkez bankası döviz satın aldığı zaman para arzındaki artışı menkul değerler satışıyla piyasadan çekmeye çalışır ve bu şekilde döviz piyasasına yapılmış müdahaleyi sterilize etmiş olur

Toplam arzı arttırmak için:
a) ithalat arttırılmalı
b) kısa vadeli yatırımlar teşvik edilmeli
c) iflas edecek şirketler kurtarılmalı
d) verimlilik arttırılmalı

Toplam talebi kısmak için:
a) mevduat faiz oranları yükseltilmeli
b) reeskont oranları yükseltilmeli
c) kanuni karşılık oranları( mevduat munzam karşılık oranı) yükseltilmeli
d) disponibilite oranları yükseltilmeli
e) merkez bankasının açık piyasa işlemleri ile piysaya tahvil satması
f) taksitli satışların zorlaştırılması
g) banka kredilerine tavan koyması(kredi plafonu)
h) selektif kredi kontrolüne gidilmesi
ı) denk veya fazla bütçe yapılmalı, uzun vadeli yatırımların kısılmalı, karşılıksız para basılması önlenmeli ve merkezbankasının bağımsızlığı sağlanmalıdır

-Yüksek Mahkemeler Nelerdir,
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Uyuşmazlık mahkemesi,

Somut norm denetimi:
mahkemede görülmekte olan bir dava sirasinda o davada kullanilacak hukuk normunun, taraflarca ya da re’sen mahkeme tarafindan anayasa’ya aykiriliginin ileri sürülmesi sonucunda anayasa mahkemesi’ne götürülmesidir.
soyut norm denetimi:
iptal davası olarak da adlandırılan bu denetimde; anayasada belirtilen bazı organların, yasama organı tarafından yeni kabul edilen bir kanun aleyhine; kanunun anayasaya aykrılığı iddiasıyla doğrudan doğruya anayasa mahkemesine basvurmalarıyla gerçeklestirilen denetimdir. sadece kanunlar degil anayasa degisikliklerine karsi da acilabilir. farki anayasa degisikliklerinde esasa yonelik degil sekile yonelik itirazin yapilabilmesidir. bir kanuna karsi hem esasa hem sekle yonelik iptal davasi acilir ise, anayasa mahkemesi once sekle sonra esasa yonelik kararını verir. anayasa yargısı acisinda diger bir adi da iptal davası olan bu mekanizmada dikkat edilmesi gereken sıkca mallık yapilan konu mahkemenin iptal talebi ile bagli olmasina ragmen gerekce konusunda sahip oldugu serbestidir

Menfi Zarar: Sözleşmenin geçerli olmamasından doğan zarardır.

Müspet zarar : Sözleşmenin ifa edilememsinden doğan zarardır.
ülkemizde kullanılan Para Politikası Araçları:
* Faiz oranı
*APİ
*Destek imkanları
*Zorunlu karşılık oranı ( mevduat munzam karşılık)
*Likidite senedi
*Döviz alım-satım

Kutuplaşma teorisi:(Gunner Myrdal)
Gelişmiş ülkeler ile azgelişmiş ülkelerin dış ticarette birlik oluşturması sonucu, azgelişmiş ülkelerde refah kaybının yaşanacağını öne sürer..

Enflasyon: Fiyatlar genel seviyesindeki değişimdir. Bugün için, parasal bir olgu olduğu ve uzun dönemde parasal bir büyüme olmadığı sürece enflasyonun artmayacağı genel olarak kabul görmektedir. Toptan eşya fiyat endeksleri, tüketici fiyat endeksleri, üretici fiyat endeksleri ve özel kapsamlı TÜFE göstergeleri gibi çeşitli endeksler aracılığı ile ölçülmektedir.

Deflasyon: Fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüş durumunu ifade etmektedir.

Resesyon: Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif ya da yavaş olmasıdır. Ekonomide atıl kapasitenin olması ya da ekonominin uzun vadeli büyüme oranından daha düşük bir oranda büyümesi olarak da tanımlanabilmektedir.

Devalüasyon: Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin azalmasını ifade eder. Örneğin, Yeni Türk Lirasının ABD doları karşısındaki değerininin 1,2 YTL’den 1,3 YTL’ ye düşmesi, YTL’ nin (ABD dolarının değer kazanması) 0,1 Lira değer kaybetmesi anlamındadır.

Revalüasyon: Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin artmasını ifade eder. Örneğin, Türk Lirasının ABD doları karşısındaki değerininin 1,3 YTL’den 1,2 YTL’ ye yükselmesi (ABD dolarının değer kaybetmesi), YTL’ nin 0,1 Lira değer kazanması anlamındadır.

Stagflasyon: Bir ekonomide üretimin düştüğü ya da en azından artmadığı bir ortamda enflasyon yükseldiği zaman meydana gelen durumu ifade etmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar