Medeni Hukuk Testi Çöz

logo

1.

Medeni Kanun’un 1. maddesi gereğince, hâkimin kanunu, sözünün yanı sıra özüy­le de uygulayabilmesi için ne yapması gerekir?

Doğru Cevap: "B" Kanunu yorumlaması gerekir.
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisinin varlığı hâlin­ de hâkim, hukuk yaratma (kural koyma) yoluna başvurabilir?

Doğru Cevap: "D" Gerçek hukuk boşluğunun olduğu durumda
Soru Açıklaması
2011-Sayıştay Denetçi Yrd.
3.
Hukukun kendisine hukuki sonuç bağla­ dığı insan davranışına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hukuki fiil
Soru Açıklaması
KPSS/GYGK
4.
Medeni Kanun’urı 129. maddesinde hısım­ lık dolayısıyla kimler arasında evlenmenin yasak olduğu açıkça hükme bağlandığı hâlde, Medeni Kanun’da hangi hısımlar arasında nişanlanmanın mümkün olmadığı düzenlenmemiştir.

Buna göre, Medeni Kanun’un 129. mad­ desi hükmü iie getiriien yasaklamanın nişanlanmaya da uygulanması aşağıdaki yorum yöntemlerinden hangisi kullanıla­ rak gerçekleştirilebilir?
Doğru Cevap: "B" Kanunun evleviyetle uygulanması
Soru Açıklaması
5.

Belli bir konuda, kanun tarafından mut­laka düzenlenmesi gereken olumlu veya olumsuz bir hükmün kanunda bulunma­ ması ve yorum yoluyla da kanundan bu konuya ilişkin bir hükmün çıkarılmaması hâlinde, aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu olur?

Doğru Cevap: "B" Gerçek kanun boşluğu
Soru Açıklaması
6.

Genel ve özel kanunların uygulanma hallerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden han­gisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Genel kanun önceki tarihli, özel kanun daha sonraki tarihte yürürlüğe girmişse genel kanun uygulanır.
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’un geriye yürümemesi ilkesinin is­tisnalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Bir hakkın içeriğini belirleme konusunda eski kanunun uygulanması yeni kanunun emredici hükümlerine aykırı olduğunda
Soru Açıklaması
8.

Asağıdakilerin hangisi taraflar kendi id­diasını ispatla yükümlü idası ilkesinin istisnalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İddiasını adi karineye dayandıran kişi
Soru Açıklaması
9.

Hâkimin takdir yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Hâkimin takdir yetkisi kural içi boşluk doldurma vasıtasıdır
Soru Açıklaması
10.

Hâkimin yarattığı hukuk kuralının özellik­ leriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi­si yanlıştır?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
logo

11.

Bilinen bir hukuki durumdan bilinmeyen bir durumun varlığı sonucuna ulaşmaya hukukta verilen ad aşağıdakilerden han­ gisidir?

Doğru Cevap: "A" Karine
Soru Açıklaması
12.

Hâkim hukukta boşluk olması durumunda aşağıdaki yollardan hangisine başvurur?

Doğru Cevap: "A" Kıyas
Soru Açıklaması
13.

Hâkimin hukuk yaratmasıyla ilgili aşağı­ daki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Hâkimin hukuk yaratması hukukta boşluk olduğu takdirde söz konusu olur.
Soru Açıklaması
14.

. Hâkimin hukuk yaratması ile ilgili aşağı­ daki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Hâkimin hukuk yaratması, kanunda açık boşluk varsa mümkündür.
Soru Açıklaması
15.

Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan bir hukuk kuralının bu­lunmaması durumuna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Hukuk boşluğu
Soru Açıklaması
16.

Bir ülkede yetkili makamlar tarafından konulmuş olan ve yürürlükte bulunan hu­ kuk kurallarının tümüne birden ne ad ve­rilir?

Doğru Cevap: "C" Mevzuu hukuk
Soru Açıklaması
17.

“Hakim, olayın özellikleri ve kusurun ağırlı­ ğına göre tazminatın şeklini ve kapsamını belirler.” hükmüyle ilgili aşağıdaki ifade­lerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Burada kanun koyucu tarafından bilinçli olarak bırakılmış ve hâkim tarafından doldurulabilecek bir kural içi boşluk söz konusudur.
Soru Açıklaması
18.

Bir ülkede belirli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne bir­ den ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Müspet hukuk
Soru Açıklaması
19.

Hakimin hukuk yaratmasıyla ilgili aşağı­ daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Hakimin hukuk yaratması kuvvetler ayrılığı prensibine ters düşer
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dal­ larından değildir?

Doğru Cevap: "D" Vergi Hukuku
Soru Açıklaması
logo

21.

Türk Medeni Kanunu’nun 2, maddesine göre, aşağıdakilerden hangisi dürüst davranmanın işlevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Kişinin dürüst davranma yoluyla bir taşınır üzerinde ayni hak kazanması
Soru Açıklaması
22.

İyiniyet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Taşınmaz eşya üzerinde sınırlı ayni hakların kazanılmasında söz konusu olmaz.
Soru Açıklaması
23.

Aşağıda ki i erin hangisinde dürüstlük ku­ ralı uygulanmaz?

Doğru Cevap: "E" Hukuki işlemlerde boşlukların doldurulmasında
Soru Açıklaması
24.

Hakkın kötüye kullanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Hakkın kötüye kullanılmasında bir zarar ya da zarar tehlikesi yaratılması aranmaz.
Soru Açıklaması
25.

Aşağıdakilerden hangisi kanunda dürüst­ lük kuralı ile aynı maddede düzenlen­ miştir?

Doğru Cevap: "B" Hakkın kötüye kullanılması yasağı
Soru Açıklaması
26.

Aşağıdakilerin hangisinde iyiniyetin rolü vardır?

Doğru Cevap: "B" Bir hukuki sonucun doğmasında
Soru Açıklaması
27.

Bir hakkın açıkça kötüye kullanılması ile aşağıdakilerden hangisi arasında sıkı bir ilişki vardır?

Doğru Cevap: "D" Dürüst davranma ilkesi
Soru Açıklaması
28.

Aşağıdakilerin hangisinde dürüstlük kurallarmın etkisi yoktur?

Doğru Cevap: "D" Sözleşmelerin şekle tabi kılınmasında
Soru Açıklaması
29.

Aşağıdakilerden hangisi kişinin özel hak­ ları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Seçme ve seçilme hakkı
Soru Açıklaması
30.

Bir kimsenin bizzat kendi fiil ve işlemle­ riyle kendi lehine haklar, aleyhine borç­ lar yaratabilme iktidarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Fiil ehliyeti
Soru Açıklaması
logo

31.

Satım sözleşmesinde satılan mal ayıplı olduğu takdirde, alıcının onun ayıpsızı ile değiştirilmesini istemesi ne tür bir haktır?

Doğru Cevap: "E" Değiştirici yenilik doğuran hak
Soru Açıklaması
32.

Kullanıldıkları zaman mevcut bir hukuki durumu tamamen ortadan kaldıran hak­lara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Bozucu yenilik doğuran haklar
Soru Açıklaması
33.

Aşağıdakilerden hangisi devredilebilen haklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İntifa hakkı
Soru Açıklaması
34.

Yenilik doğuran haklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Kural olarak hak düşürücü sürelere bağlı olmayıp, zaman aşımına tabidirler.
Soru Açıklaması
35.

Bir hakkın kazanılmasına yol açan aşa­ğıdaki işlemlerden hangisi nitelik olarak diğerlerinden farklıdır?

Doğru Cevap: "B" Sahiplenme
Soru Açıklaması
36.

Aşağıdakilerden hangisi feri hakların kapsamına dahil değildir?

Doğru Cevap: "E" isim hakkı
Soru Açıklaması
37.

Aşağıdakilerden hangisi kamu hakların­dan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Fikri haklar
Soru Açıklaması
38.

Aşağidakiierden hangisi kurucu yenilik doğuran hak niteliğindedir?

Doğru Cevap: "C" Alım hakkı
Soru Açıklaması
39.

Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardanı biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Alacak hakkı
Soru Açıklaması
40.

Kaynak hakkının tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilmesi için aşağıda be­ lirtilen şartlardan hangilerini taşıması gerekir?

Doğru Cevap: "A" Bağımsız nitelikte en az 30 yıl
Soru Açıklaması
logo

41.

Ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde teminat süresi ne zaman işlemeye baş­lar?

Doğru Cevap: "C" Terekenin mirasçılara tesliminden itibaren
Soru Açıklaması
42.
Giresun’da oturan Ahmet çalışmak için İstanbul’a gider, ancak kendisinden bir da­ha haber alınmaz.

Bu olaya göre, eşi Ayşe’nin izleyeceği yol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi­si doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Ayşe, 5 yıl beklemeli ve gaiplik kararı için mahkemeye başvurmalı, evliliğin feshini de istiyorsa bunu ayrıca talep etmeli veya açacağı bir başka dava ile istemelidir.
Soru Açıklaması
43.

Bir gerçek kişinin doğumu ve soyhağıyla ilgili kayıtları içeren kütüğe ne ad veri­lir?

Doğru Cevap: "A" Doğum kütüğü
Soru Açıklaması
44.

Gerçek kişiliğin sona ermesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Ölümle birlikte ölenin kişilik hakları sona erer, mal varlığı hakları ortadan kalkar.
Soru Açıklaması
45.

Uzun zamandır kendisinden haber alı­namayan bir kimsenin gaipliğine karar verilebilmesi için son haber alma tari­hinden itibaren kaç yıl geçmiş olması gerekmektedir?

Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
46.

Gaiplikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Gaıpıik kararı için savcı mahkemeye başvurmaya yetkilidir
Soru Açıklaması
47.

Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne ka­dar süre geçmiş olması gerekir?

Doğru Cevap: "D" 1 yıl
Soru Açıklaması
48.

Birden fazla kişiden hangisinin önce ve­ ya sonra öldüğü ispat edilemezse;

Doğru Cevap: "C" Hepsi aynı anda ölmüş sayılır
Soru Açıklaması
49.

Ölüm karinesi ile ilgili aşağıdaki ifade­lerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
50.

Bertin, oğlu İbrahim’i yanma alarak balık tutmak için denize açılmışlar ve fırtınaya yakalanmışlardır. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen kendilerinden haber alınamamıştır. Bu durumun hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Gaiplik
Soru Açıklaması