Mali Müşavirlik Ders Notları (Tüm Dersler Kısa Notlar)

Yabancı bir devletin tabiyetindeki kişilerin T.C. tabiyetindeki SMMM lerde aranan nitelikleri taşıması şartıyla MALİ MÜŞAVİRLİK ünvanı altında Türkiyede yapmalarına Maliye bakanlığının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile izin verilir.

Formun Üstü

yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması : UYARMA
reklam yasağına uyulmaması : KINAMA
meslek ruhsatnamesinin kiraya verilmesi: MESLEKTEN ÇIKARMA

Yeminli Mali Müşavirlik mesleğine kabul edilenler görevlerine fiilen başlamadan önce ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE yemin ederler…
Meslek mensubuna ve aday meslek mensubuna görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun “YAZI” ile bildirilmesi ——KINAMADIR—–

staja başvuru dönemleri aralık nisan ağustos
staja başlama dönemleri : eylül mayıs ocak

yapılan denetlemelerde 1 yılda 3 defa mücbir sebep olmaksızın staj mahallinde bulunmayanların stajı iptal edilir.

İşe başlamayı bildirme 10 gün ( 1. derece usulsüzlük)
diğer bildirimler 1 ay (2.derce usulsüzlük)

Ödeme emri ile ilgili her türlü gün : 7
Danıştay ilk derce mhk başvuru: 60
Diğer tüm dava açma süreleri : 30 gündür…

*** sebesiz zenginleşme: iade ,

haksız fiil : tazminat

hukuki işlemler : ifa borcu doğurur…

Komandit ve kollektif şirket en az iki ortaklı kurulurken ,,, anonim ve limited şirket ler en az bir ortakla kurulabilirler.

*** limited şirket ortak sayısı üstten sınırlanan tek şirkettir. en fazla 50 ortakla kurulabilir.

Geçici iş ilişkisi kurulacaksa işçinin yazılı rızası alınması zorunludur.

kısa vadeli sigorta kolları prim oranının tamamı işveren tarafından ödenir.

bildirimli fesihle iş sözleşmesi sona erdirilen işçiye günde 2 saat yeni iş arama izni verilmesi zorunludur.

uzun vadeli sigortalar prim oranı , prime esas kazancın % 20 sidir.. bunun % 11 işveren , % 9 ise sigortalı tarafından ödenir. Devlet 1/4 oranında katkıda bulunur.Başlangıcı ve bitimi belli olan iş sözleşmelerine BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ denir. Süresi 1 yıldan uzunsa yazılı yapılması zorunludur.

işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödenmiş olması ve bu primlerin son 120 gününde kesinti olmaması gerekir.

kadın işçilerin çocukları 1 yaşına gelinceye kadar günde 1.5 saat süt izni hakkı vardır.

*** hazırlama,tamamlama,temizleme işleri günde işçilere en fazla 2 saat yaptırılabilir. İşçiler bu işlere başlamadan önce 30 dk dinlendirilmelidir.

6102 sayılı TTK da A.Ş. lerde iki tip kuruluş vardır. ani ve halka arz edilecek paylar şeklindedir. (Tedrici kuruluş kalkmıştır)
Ara dinlenme süreleri ( çalışma süresi 4.5 saate kadar ise 15 dk, 4.5 – 7.5 saate kadar ise 30 dk, 7.5 saatten fazla ise 60 dk dır.
50 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde özel sektörse %3 özürlü,,, kamu sektörüyse %4 özürlü ve % 2 eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu vardır.
***BİLDİRİM SÜRELERİNE UYULMADAN YAPILAN FESİH İŞLEMİNE USULSÜZ SÜRELİ FESİH denir…
Karşılıklı pazarlık ortamında oluşan tutar GERÇEĞE UYGUN DEĞERDİR…

SERMAYENİN ÜRETİM GÜCÜNÜ KORUMAK İÇİN “CARİ MALİYETLER” kullanılır.

Yıllar itibari ile kamu harcamalarının milli gelirden daha hızlı artması görüşünü savunan teori WAGNER YASASI dır.

*** YÜKLENİCİNİN sabit bir tutarı kabul ettiği sözleşme “SABİT FİYATLI SÖZLEŞMEDİR”

***TANIMLANMIŞ maliyetler üzerine bu maliyetlerin bir yüzdesi eklenerek yapılan sözleşme MALİYET ARTI KAR SÖZLEŞMESİDİR.

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARI

-ÜCRET ÖDEME BORCU: işçinin (asıl ücret-kök ücret) Türk parası ile nakit olarak ve en geç ayda 1 ödenir.

-işçi sağlığına ve iş güvenliğine ilişkin tedbirleri alma borcu : iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü tedbir işveren tarafından alınmalıdır.

-işe uygun işçi çalıştırma borcu: ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve çocuk çalıştırmamalıdır. 18 yaşından küçükler ve gece çalışan işçiler işe başlamadan mutlaka iş uygunluğuna dair rapor aldırmalıdır.

-eşir davranma borcu : işveren aynı nitelikteki işçilerin aynı işte ve eşit verimle çalışmaları halinde eşit davranmak zorundadır.
sendikalar kanununa göre sendikalı-sendikasız işçi ayrımı yapamaz. aksi halde işçi ücretinin 1 yıllık tutarından az olmayacak tazminat öder.sendikal nedenler dışında işçilere eşit davranmazsa işçiler 4 aya kadar ücretleri tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldıkları haklarınıda talep edebilirler. (İŞ KANUNU)
İşveren eşit davranmadığını ispat yükümlülüğü işçiye aittir.

İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARI

– çalışma(iş görme) borcu: işçi bu borcunu özenle şahsen ve talimatlara uyarak yerine getirmekle yükümlüdür.

-sadakat borcu: işçi işverenin menfaatlerini korumak ve zarar verici doğruluk ve bağlılığa uymayan hareketlerden kaçınmak durumundadır.

-disiplin borcu: işyeri kurallarına uymalıdır.

*** nakit akış tabloları standardında Ana gelir getirici faaliyetler İŞLETME FAALİYETLERİ,,,

***UZUN vadeli varlıklara ilişkin faaliyetler YATIRIM FAALİYETLERİDİR.

***ÖZKAYNAK VE YABANCI KAYNAKLARA ilişkin faaliyetler ise FİNANSMAN FAALİYETLERİDİR.

**** BİR grubun finasal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu tablolara KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR denir…

Edinen işletmenin , edinilen işletme üzerinde kontrolü ele geçirdiği tarih BİRLEŞME TARİHİ dir.

işletmenin olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik faydaya HASILAT denir.

bilanço tarihindeki geçerli kura KAPANIŞ KURU denir.

Çalışanlara işletme tarafından sağlanan her türlü bedel ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR olarak adlandırılır.

varlık ve borcun vergisel açıdan taşıdığı değer VERGİYE ESAS DEĞERDİR.

Finansal tabloların niteliksel özellikleri
-ihtiyaca uygunluk
-güvenilirlik
-karşılaştırılabilirlik
-anlaşılabilirlik

Finansal kiralama dışında kalan kiralamalar FAALİYET KİRALAMASIDIR.

Her türlü risk ve yararın devredildiği kiralama FİNANSAL KİRALAMA DIR.

tarımsal ürünleri hasadında TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER standartı uygulanır.

Mal yada hizmet üretiminde kullanılacak ilk madde malzeme STOKLAR standartı kapsamındadır.

kalıntı değerin düşülmesiyle AMORTİSMANA tabi tutar bulunur.

Adam SMITH———————mutlak üstünlükler teorisi

Davıd RICARDO——————-mukayeseli üstünlükler teorisi

john maynard KEYNES———–spekülasyon güdüsü ile para talebi

ırwıng FISHER———————klasik miktar teorisi

RYBCZYNSKI———————– iki faktörlü iki mallı

VERNON—————————-ürün dönemleri teorisi

LINDER——————————tercihlerde benzerlik

WAGNER—————————kamu harcamalarının artışı

DUPUIT—————————–fayda maliyet analizi

POSNER—————————–teknoloji açığı

PARETO—————————–dağılımda etkinlik

PIGOU——————————-düşük istihdam dengesinin geçiciliği

LEONTIEF—————————Amerikanın dış ticaretinin testi

Belediyenin yürütücüsü ve bütçesini hazırlayan BELEDİYE BAŞKANI dır.

İl özel idaresinin yürütücüsü ve bütçesini hazırlayan VALİ dir.

Bütçe en geç 17 ekim tarihine kadar TBMM sunulmalıdır.

Plan ve bütçe komisyonu en fazla 55 gün süre ile bütçeyi görüşebilir.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin saptanmasında en çok kullanılan ölçüt GSMH dır.

Ağırlığına oranla paranın değerinin yüksek olması TAŞINABİLİRLİK özelliğidir.

Klasik iktisatçılar paranın sadece İŞLEM GÜDÜSÜ ile talep edildiğini söylemişler ve sadece DEĞİŞİM ARACI OLMA fonksiyonunu savunmuşlardır.

ANALİTİK inceleme bazı denetim alanlarına minumum uygulaması gereken ayrıntılı denetim tekniklerinden biri değildir.
Denetçi mali tabloların bütünü hakkında yeterli ve geçerli kanıt elde edemediğinde GÖRÜŞ BİLDİRMEKTEN KAÇINIR.

yapısal risk X kontrol riski X hata bulamama riski

yapısal risk X kontrol riski X bulgu riski DENETİM RİSK FORMÜLLERİ

Denetçinin işletmede çalışanlara soru sorarak bilgi toplaması tekniği SORUŞTRUMA dır.

Aritmetik hataları araştırmak amacıyla kullanılan denetim tekniği YENİDEN HESAPLAMA dır.

ANALİTİK İNCELEME : İşletme kayıtlarında yer alan veriler ile çeşitli finasal ve finansal olmayan veriler arasında anlamlı ilişkiler kurularak beklentilerin gerçekleşme derecisine bakılır.
İşletmede bir kaydın hesabın veya bir tablonun derinlemesine araştırılması AYRINTILI İNCELEME TEKNİĞİ dir

denetçinin yanlış planlama yapması nedeniyle mali tablolardaki bir hatayı ortaya çıkarmama riskine ÖRNEKLEME DIŞI RİSK,,,

DENETÇİNİN oluşturduğu örneklemi inceleyerek elde ettiği sonuçların gerçek durumdan farklı olması olasılığına ÖERNEKLEME RİSK İ denir.

SPK tarafından yapılan ara mali tabloların denetimi SINIRLI DENETİM…

SPK tarafından belirlenmiş TASFİYE BİRLEŞME MENKUL KIYMET İHRACI gibi bazı olayların denetimi ise ÖZEL DENETİM DİR.

Dönen varlıkların toplamına BRÜT İŞLETME SERMAYESİ…
DÖNEN varlıkların kısa vadeli yabancı kaynakları aşan kısmına NET İŞLETME SERMAYESİ denir.

Literatürde nakit oranına BİRİNCİ DERECEDEN LİKİDİTE ORANI,,, asit test oranına İKİNCİ DERECEDEN LİKİDİTE ORANI,,, cari orana da ÜÇÜNCÜ DERECEDEN LİKİDİTE ORANI denir.

Finansal tablolarda yer alan ve aralarında anlamlı ilişkiler kurulabilecek hesap tutarlarının birbirine oranlanması şeklinde yapılan analiz tekniğine ORAN ANALİZİ denir. Yani kalemler arası MATEMATİKSEL İLİŞKİ…
iŞLETMENİN kadrolu elemanları tarafından genellikle yöneticiler için yapılan analizlere finansal tabloların çeşitliliğine göre İÇ ANALİZ denir.
İşletmenin ödenmiş sermayesinin kaç katı bir varlığa sahip olduğunu gösteren oran SERMAYE ÇARPANI ORANI DIR.
Bir yıl içinde elde edilen nakitlerin bir yıl içinde ödenecek borçların kaç katı olduğunu gösteren orana CARİ ORAN denir.
Gelir tablosunun dikey analizde tüm hesaplar NET SATIŞLAR oranlanır. net satışlar 100 kabul edilir.
Ana şirkete bağlı bulunan işletmelerin belli bir anda ki finansal durumların toplulaştırılmış olarak gösterildiği bilançoya KONSOLİDE BİLANÇO denir.
İşletme yönetiminin güvenirliğini ve dürüstlüğünü ifade eden 5k kuralına KARAKTER denir.
Sapmaların (farkların) tespitinde ücret ve fiyat birim olarak, miktar ve süre ise toplam olarak formüle yazılır.
***** BRÜT SATIŞ KaRI BULUNURKEN … Üretim miktarı ile satış miktarı birbirine karıştırılmamalıdır.
Birim değişken giderler ve toplam sabit giderler üretim hacmine bağlı olarak değişmezler. HER ZAMAN İÇİN SABİTTİRLER..
*** Genel Üretim giderlerinin tamamını dönem gideri sayan kapsama göre maliyet yöntemi ASAL (direkt) MALİYET YÖNTEMİ dir.
Başa baş noktası analizinde maliyelerin artması diğer faktörlerin değişmemesi durumunda başabaş noktası satış miktarını ve tutarını arttıracaktır.
GÜG verimlilik sapması, değişken GÜG ile, GÜG kapasite sapması ise sabit GÜG ile ilgilidir.
Fiyatları sürekli yükseldiği bir ortamda işletmeye avantaj sağlayan stok değerleme yöntemi LİFO dur.
üRETİM sürecinde sürekli olarak faaliyetlerin iyileştirilmesini öngören yöntem KAİZEN dir.
İşletmelerde hazırlanan ilk bütçe SATIŞ BÜTÇESİ, en önemli bütçe ise NAKİT BÜTÇESİDİR.
Hurda değer NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİNDE dikkate alınır..
*** Esas üretim gider yerinde toplanan giderlerin, faaliyet ölçüleri kullanılarak ürünlere dağıtılmasına ÜÇÜNCÜ DAĞITIM denir….
fazla çalışma bir siparişin yetiştirilmesi için yapılmış ise fazla çalışmadan doğan ek ödeme 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABINDA kaydedilir.
Üretilen mamülün bünyesine girmeyen ancak üretim için gerekli olan malzemelerdir.Temizlik malz,kırtasiye malz makine yağı… İŞLETME MALZEMESİ dir.
vadeli çeklerin alınan çekler hesabında izlenmesi ÖZÜN ÖNCELİĞİ kavramına aykırıdır…yerinin ALACAK SENETLERİ HESABI olması gerekir…
Üretilen mamülün bünyesine giren ancak özünü oluşturmayan malzemelere (düğme iplik vida ) YARDIMCI MALZEME denir.
stok bulundurma maliyeti ile sipariş verme maliyeti toplamının en düşük olduğu satın alma mikterı OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI dır.
Birleşik imalat sürecinde ayrım noktasından sonra katlanılan ve mamüllere yüklenen maliyetlere EK MALİYET denir.
iŞLETMENİN kısa dönemli veya gelecek faaliyet dönemi için saptanan politikaların planların amaç ve hedeflerin parasal terimlerle açıklandığı rapora BÜTÇE denir
Alacak senedinin bankaya iskonto ettirilmesinde oluşan fark FİNANSMAN GİDERİ,,,, Alacak senedinin yenilenmesinde oluşan fark FAİZ GELİRİ dir
NORMAL MALİYET YÖNTEMİ

DİMM+DİG+DEĞ.GÜG+(SABİT GÜGxKAP.KUL.ORANI)

Boşa geçen zaman işletmenin önleyemediği bir nedenden kaynaklanmış ise ( grev doğal afet enerji kesintisi ) bunun için ödenen ücretler 680 çalışılmayan kısım giderler ve zararlar hesabında izlenir
Boşa geçen zaman işletmenin önleyebildiği nedenlerden kaynaklanmış ise (toplantı,rutin bakım onarım,malzeme taşıma ) bunun için ödenen ücretler 730 genel üretim giderleri hesabında izlenir…
Çıkarılmış tahviller hesabı UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK LARDA yer alır
Özel maliyetler MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK hesabıdır
Bir şirketin % 10 una kadar hisse senetleri BAĞLI MENKUL KIYMETLER,% 10 DAN % 50 YE KADAR iŞTİRAKLER HESABI, % 50 DEN FAZLASI BAĞLI ORTAKLIKLAR DA takip edilir
Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri DÖNEN VARLIKLAR GRUBUNDA yer alır
Menkul kıymet ihraç farkları hesabı mali borçlarda pasif düzenleyici HESAPTIR.
Özel fonlar hesabı pasifte ana hesaptır ve kar yedekleri arasında yer alır.

İşletme hatır senedi aldığında yapılacak kayıtta DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI alacaklandırılır.

Maddi duran varlığın alışı sırasında yapılan giderler VARLIĞIN MALİYETİNE eklenir.
Kasada ve bankada bulunan para istenildiğinde kolayca paraya çevrilecek varlıklar HAZIR DEĞERLER dir.

Maddi duran varlığı genişletmek ve ekonomik değerini arttırmak için yapılan kalıcı yatırımlar SERMAYE HARCAMALARIdır.

Poliçe üzerinde ki tutarı ödeyecek kişiye MUHATAP denir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar