Mali Müşavirlik Ders Notları (Meslek Hukuku)

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI

 

MESLEK HUKUKU

DERS NOTLARI

 

 

 

MESLEK HUKUKU

3568 SAYILI SMMM VE YMM KANUNU

01.06.1989 Kabul / 13.03.1989 Yürürlük Tarihi

5768 Sayılı Kanun Temmuz 2008 tarihinde değişikliğe gidilmiştir.

 

AMAÇ:

 • İşletmelerde faaliyet ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak
 • Faaliyet ve işlemlerin sonuçlarını denetim ve değerlemeye tabi tutarak, sonuçları objektif bir şekilde ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine sunmak
 • SMMM ve YMM Meslek ve hizmetlerini düzenlemek
 • SMMM ve YMM Odaları birliğinin kurulması, teşkilat, faaliyet ve denetimi ile ilgili esasları düzenlemek

KONUSU:

***SMMM TEK BAŞINA YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER:

 • GKGMİ ve standartlarına uygun olarak gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin defter ve belgelerini tutmak
 • Beyanname Düzenlemek
 • Gelir Tablosu Düzenlemek
 • Bilanço Düzenlemek
 • Diğer İşlemleri Yapmak

***YMM TEK BAŞINA YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER:

 • Tasdik yapabilirler.
 • Defter tutamazlar.
 • Muhasebe Bürolarına ortak olamazlar.

***SMMM / YMM YAPABİLECEĞİ İŞLER:

 • Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek
 • Muhasebe, Mali Mevzuat, Vergi, Finansman gibi alanlarda danışmanlık yapmak
 • Denetim, analiz, inceleme yapmak ve sonuçlarını raporlamak, gerekli yazışmaları yapmak
 • Bilirkişilik, tasfiye memurluğu, hakemlik, murakıplık yapmak.

MESLEK MENSUBU OLMANIN GENEL ŞARTLARI:

 • C. Vatandaşı olmak
 • Medeni Hakları Kullanma Ehliyetine ( Fiil ehliyetine ) sahip olmak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • TCK 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş dahi olsa, kasten işlenmiş bir suçtan dolayı 1 yıl ve üstünde hapis cezası almamak,

Kaçakçılık, vergi kaçırma, hırsızlık gibi suçlardan ceza almamak.

 • Ceza ve disiplin soruşturması sonucu memuriyetten çıkarılmamış olmak
 • Meslek şeref ve hassasiyetine uymayan davranışlarda bulunmamak

 

Bu koşullara sahip olmayan meslek mensupları hakkında;

 • Çalışanlar listesinden kayıtlarını silme
 • Meslekten çıkarma cezası uygulanır.

 

MESLEK MENSUBU OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI: (SMMM İÇİN)

 • Hukuk, İktisat, İşletme vb alanlardan lisans ya da lisansüstü seviyede mezun olmak
 • Smmm, Ymm yanında, denetiminde, gözetiminde 3 yıl süre ile staj yapmak
 • SMMM sınavını kazanmış olmak
 • SMMM ruhsatını almış olmak

NOT: Vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmuş kişilerde, YMM sınavında başarılı olmaları durumunda SMMM sınavını kazanma şartı aranmaz.

MESLEK MENSUBU OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI: (YMM İÇİN)

 • 10 Yıl süre ile SMMM olmak
 • YMM sınavında başarılı olmak
 • YMM ruhsatını almış olmak
 • YMM, fiili olarak göreve başlamadan önce ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’ nde yemin ederler.

SMMM SINAVI / YMM SINAVI

Biri başkan olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.

Sınav komisyonuna aday gösterileceklerin ilgili alanlardan lisans ya da lisansüstü seviyede mezun olmaları,

İlgili konularda en az 15 yıl deneyim ya da öğretim görevliliği yapmış olmaları aranmaktadır.

SMM İÇİN ADAY ÜYE YMM İÇİN ADAY ÜYE
YÖK 5 3 YÖK 2 1
TÜRMOB 4 2 TÜRMOB 4 2
MALİYE BAK. 2 MALİYE BAK. 4
TOPLAM   7 TOPLAM   7

 

BİLİRKİŞİ HEYETİ: SMMM ya da YMM sınavının sonucunun yargıya intikal etmesi ve mahkemenin bilirkişi incelemesine gerek görmesi durumunda, ilk sınav komisyonunda bulunmamak kaydı ile;

 • Biri Maliye Bakanlığının merkez vergi inceleme elemanı
 • Alanında uzman meslek mensubu
 • Sınav konusu alanda ihtisas sahibi öğretim görevlisi;

Olmak üzere 3 kişilik bir bilirkişi heyeti tayin edilir.

YABANCI SMMM: SMMM mesleğini resmi olarak düzenlemiş olan Yabancı bir devletin vatandaşı olan kimselerin ülkemizde aynı mesleği yapabilmesi karşılık şartı ile, Maliye Bakanlığının talebi ve Başbakanın onayı ile olmaktadır.

MESLEKLE İLGİLİ KONULARDA ÇALIŞTIRILMAYACAK OLANLAR: Meslek mensupları, kişisel ya da ortak oldukları bürolarında, mesleği yapmaları yasaklanmış kişileri çalıştıramayacakları gibi, hiçbir şekilde mesleki konularda çalışamazlar.

SMMM VE YMM ODALARI

ODALARIN KURULUŞU: SMMM ve YMM odaları ayrı ayrı kurulur.

ODALARIN KURULUŞ AMAÇLARI:

 • Meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak
 • Mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak
 • Mesleklerin genel menfaate uygun doğrultuda gelişmesini sağlamak
 • Meslek mensuplarının birbirleri ve işletme sahipleri ile olan ilişkilerinde güveni ve dürüstlüğü hakim kılmak

ODALARIN KURULUŞU:

 • En az 250 meslek mensubunun bulunduğu il ve ilçe merkezlerinde birer oda kurulur.  ( Büyükşehir sınırları içindeki ilçeler hariç)
 • Odalar bulundukları il ya da ilçenin adı ile anılır
 • İlçelerde en az 250 meslek mensubunun yanı sıra en az 100 meslek mensubunun yazılı talebi şartı aranır.
 • Yeterli sayıda üye olmayan il ya da ilçe merkezlerinin en yakın odaya bağlanması ya da bölge odalarının kurulmasına birlikçe karar verilir.
 • Odalar kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu araç ılığı ile Maliye Bakanlığına bildirerek tüzel kişilik kazanır.

ODANIN GELİRLERİ:

 • Oda Giriş ücreti
 • Yıllık Üye Aidatları
 • Yardım ve Bağışlar
 • Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri
 • Diğer Çeşitli gelirler

 

NOT: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiili olarak icra etmeyenler, Oda Giriş Ücreti ve Yıllık Üye Aidatının % 50 sini öderler.

 

 

ODALARIN ORGANLARI:

 • ODA GENEL KURUL:
 • Genel Kurul odaya kayıtlı üyelerden oluşur.
 • Genel Kurul 3 yılda bir MAYIS ayında toplanır.
 • Genel Kurul ayrıca; altta yer alan durumlarda en geç 15 gün içinde toplantıya çağrılır.
 1. Oda Başkanı tarafından
 2. Oda Yönetim ya da Denetim Kurulunun Talebi ile
 3. Odaya kayıtlı üyelerin 1/5 inin yazılı talebi;
 • Her toplantıdan en az 10 gün önce üyeler iadeli taahhütlü mektup ya da tebliğ yolu ile toplantıya davet edilir.
 • Üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar.

**Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise, 2. Toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak 2. Toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından aşağı olamaz.

 • Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri Başkanlık divanına, kararların objektif olması amacıyla, seçilemezler.

 

GÖREVLERİ:

 • Seçmek: Oda organlarının asıl ve yedek üyelerini, birlik temsilcilerini seçmek
 • Onaylamak: Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları onaylamak
 • Yetki Vermek: Odanın taşınır ve taşınmaz malları ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki vermek
 • İbra Etmek: Oda organlarının başkan ve üyelerini ibra etmek ve sorumlu olanları Disiplin Kuruluna sevk etmek
 • Teklifte Bulunmak: Uyulması zorunlu mesleki kararlarla ilgili Birliğe teklifte bulunmak
 • Karara Bağlamak: Yönetim Kurulu rapor ve tekliflerini karara bağlamak
 • Belirlemek: Oda giriş ücreti, Yıllık aidat tutar ve ödemelerini belirlemek
 • Kanunun verdiği diğer görevleri yapmak

 

 • ODA YÖNETİM KURULU:

Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından odaya kayıtlı, mesleği fiilen icra eden en az 3 yıl kıdemli üyeler arasından seçilir.

***Üye sayısı 100 den az olan yerlerde 3 Yıl şartı aranmaz.

Üye sayısı, 999 ve daha az olan odalarda              5 asıl   5 yedek

Üye sayısı 1000-5000 arası olan odalarda              7 asıl   7 yedek

Üye sayısı 5001- daha üstü olan odalarda             9 asıl   9 yedek

 

 • Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Bir odanın iki dönem üst üste başkanlığına seçilmiş olanlar aradan 2 seçim dönemi geçmeden Yönetim Kuruluna seçilemezler.
 • Ayda bir, başkan veya iki üyenin çağrısıyla toplantı yapılır.
 • 3 olağan toplantıya gerekçesiz olarak katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır.

 

GÖREVLERİ:

 • Odanın bütçe ve kesin hesaplarını hazırlar, Genel Kurula sunar ve uygular
 • Çalışmaları ile ilgili Genel Kurul’a rapor sunar, Genel Kurul kararlarını yerine getirir
 • Taşınır, taşınmaz konusunda ya da alım satım konularında bir üyeye yetki vermek
 • Kanunla belirlenmiş diğer işleri yapmak

 

3- DİSİPLİN KURULU:

Genel Kurul tarafından;

Üye sayısı 50 ye kadar olan odalarda                    3 asıl   1  yedek

Üye sayısı 50 den fazla odalarda                            5 asıl   3  yedek

 • Görev süresi 3 yıldır, yeniden seçilebilir, en az 3  yıl kıdem aranır
 • Oda Disiplin Kuruluna kararlarına karşı, ilgililer 30 gün içinde Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.

Bunun dışında kalan itirazlarda süre 15 gündür.

 • DENETLEME KURULU: Genel Kurul tarafından, 3 yıl için 3 Asıl 1 Yedek üye seçilir.

Odanın hesap ve işlemlerini denetler. Bu konuda Genel Kurula rapor sunar.

Denetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul Toplantılarında oy kullanamazlar.

 

ODA ORGANLARININ GÖREVDEN ALINMASI:

Oda organlarının amaçları dışında faaliyette bulunması halinde, Maliye Bakanlığı ya da ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılığı talebi ile ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE dava açılır.

Seri yargılama usulü ile 3 ay içinde dava sonuçlanır.

Oda organlarının görevden alınması halinde, Birlik Yönetim Kurulu tarafından meslek mensupları arasından 5 kişilik komisyon seçilir.

Bu durumda en geç 1 ay içinde yeniden seçim yapılması gerekir.

Görevden alma Genel Kurul hakkında uygulanmaz.

 

ODALARIN FAALİYETTEN MEN EDİLMESİ:

Suç veya suçun devamını önlemek veya yakalanmanın gerektirdiği hallerde, gecikmede sakınca varsa, Vali odaları faaliyetten men edebilir.

Vali, kararını 24 saat içinde ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE ( nöbetçi hakime) bildirir. Nöbetçi hakim 48 saat içinde kararını açıklar, aksi takdirde idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRLİK ( TÜRMOB )

Birliğin merkezi Ankara’dır.

Birlik, ülke genelindeki SMMM ve YMM odalarının katılımı ile kurulur.

Birlik, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

 

GÖREVLERİ:

 • Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak
 • Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumak
 • Odaları ilgilendiren konularda resmi merciler ile görüşmek,
 • Odalar arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıkları kesin olarak çözümlemek, uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek
 • Bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikleri hazırlamak
 • Milli ve milletlerarası kuruluşlara üye olmak, milletlerarası mesleki toplantılara katılmak
 • Maliye bakanlığınca verilecek görevleri yerine getirmek
 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak ve resmi makamlarca mesleki konularda istenen bilgi ve görüşleri vermek

 

Birliğin Gelirleri:

 • Birliğe dahil odaların gelirlerinden alınacak paylar
 • Birliğe ait mal varlığından sağlanan gelirler
 • Ruhsatname ücretleri
 • Genel Hükümler çerçevesinde elde edilen bağış yardımlar
 • GENEL KURUL : Odalar tarafından seçilen temsilcilerden oluşur.

Her oda 3 yıl için, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği 3 temsilciye ilave olarak her 75 üye için 1 asıl 1 yedek temsilciyi, Birlik Genel Kuruluna seçer.

Birlik Genel Kurulu 3 yılda bir EYLÜL ayında toplanır.

BGK, Birlik Başkanı, BYK, BDK talebi veya BGK üyelerinin en az 1/5 inin talebi halinde toplanır.

Üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, aynı koşullar burada da geçerli

En az 20 gün önce Toplantı yeri, günü ve gündemi tirajı 100.000 in üzerinde bir gazete ile ilan edilir.

Gündem; daha önceden belirlenmiş gündem dışında başka bir gündem konuşulması, BGK temsilcilerinin 2/5 inin yazılı talebi ya da toplantıda hazır bulunanların 1/5 inin talebi ile ilave bir konu görüşülebilir.

GÖREVLERİ:

a-   Seçmek: Birlik organlarının asıl ve yedek üyelerini seçer

b-   Onaylamak: Birlik bütçe ve kesin hesaplarını onaylamak, mesleki yönetmelikleri onaylamak

c-   Yetki Vermek: BYK na birliğin taşınır ve taşınmazları ile ilgili yetki vermek

d-   İbra Etmek: Birlik organlarını ya da başkanı ibra etmek, sorumlu olanları Disiplin Kuruluna sevk etmek

e-   Karara Bağlamak: BYK rapor ve tekliflerini karara bağlar.

f-    Belirlemek: Oda gelirlerinde alınan birlik payını belirlemek ( % 10 dan fazla olamaz)

g-   Karar Almak: Uyulması mecburi mesleki kararları almak

 

 • YÖNETİM KURULU: BYK, kayıtlı olduğu meslek odasında en az 3 yıl kıdemli olup, mesleğini fiilen icra eden üyeler arasından seçilir.

9 asıl 9 yedek üye seçilir, 3 yıl için seçilir. Asıl üyelerden en az 5 tanesinin YMM olması gerekmektedir.

Görev süresi bitenler yeniden seçilebilir. İki dönem kuralı burada da geçerli. Başkan veya en az 2 üyenin çağrısı ile toplanırlar. Başkan en az 5 yıl YMM yapmış olan meslek mensupları arasından seçilir.  3 toplantıya mazeretsiz gelmeyen üyeler istifa etmiş sayılır.

GÖREVLERİ:

a-   Genel Kurul kararlarını yerine getirmek

b-   Birlik adına kanunla tanına yetkileri kullanır

c-   Birlik adına taşınır taşınmaz veya alım satım işlemleri ile ilgili yetki vermek

d-   Bütçeyi yapmak ve uygulamak

e-   Odalarca önerilen giriş ücreti, yıllık aidat, kurs ya da staj ücretlerini Maliye Bakanlığının tasdikine sunmak

f-    Odalardan görüş almak suretiyle Asgari Ücret Tarifelerini Maliye Bakanlığının tasdikine sunmak

g-    Kanunda belirtilen sınavları yapmak

h-    Mesleki ruhsatları vermek

ı-    Kanunla verilen diğer işleri yapmak

 

3- BİRLİK DİSİPLİN KURULU:  Birlik Disiplin Kurulu üyeleri, meslek odasında en az 3 yıl kıdemli olup, fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından 3 yıl için seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur.

GÖREVLERİ:

a-   Birlik Disiplin Kurulu, Oda disiplin kurulu kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermekle yükümlüdür.

b-   Kararları kesindir.

c-   Birlik Disiplin Kurulunun itirazların reddine ait kararları Maliye Bakanlığının tasdiki ile kesinleşir.

 • BİRLİK DENETLEME KURULU: Birlik Denetleme Kurulu, meslek odasında en az 3 yıl kıdemli, mesleği fiilen yapan meslek mensupları arasından 3 yıl için 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Üyelerden en az birinin YMM olması zorunludur.

 

GÖREVLERİ: Denetleme Kurulu, Birliğin işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta Genel Kurula rapor vermekle görevlidir.

NOT: Denetçiler Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak oy kullanamazlar.

BİRLİK İMDAT 953 / 531 Dahili

 

 

ODA VE BİRLİK ORGANLARININ DENETİMİ:  Maliye Bakanlığı, Oda ve Birlik organlarının görevlerini kanuna uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve mali işlemlerini, hazırlayacağı yönetmelikle belirlenecek esaslara göre denetlemeye yetkilidir.

Odalar, her yılsonu itibari ile üyelerine ilişkin Maliye Bakanlığının talep etmiş olduğu bilgileri, Ocak ayı sonuna kadar bildirmekle yükümlüdür.

Odalar ve Birlik her yılın faaliyet raporlarını ve mali tablolarını, izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar internet sitesinde yılsonuna kadar yayınlamalıdır.

 

ODA VE BİRLİĞİN YURTDIŞINDA TEMSİLİ: Odalar veya birliği temsil etmek üzere milletlerarası toplantı ve kongrelere katılmak Maliye Bakanlığının iznine tabidir.

 

MESLEK SIRLARI: Meslek mensupları ve yanlarında çalışanlar, işleri dolayısı ile öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler. Ancak suç teşkil eden durumları bildirmekle yükümlüdür. Oda ve Birlik personeli hakkında uygulanır.

 

MESLEK GELİŞTİRME EĞİTİMİ: Meslek mensuplarının, mesleki faaliyetlerini fiilen devam ettirmeleri için Birlik ve odalar tarafından düzenlenecek mesleki geliştirme ve eğitim seminerlerine katılmaları zorunludur.

 

 

REKLAM YASAĞI: Meslek mensupları iş elde etmek için reklam sayılabilecek faaliyette bulunamazlar.

Tabela veya basılı kâğıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki unvanların dışında başka sıfat kullanamazlar.(Akademik unvan hariç)

 

 

YASAKLAR:  SMMM ve YMM bu unvan ve tasdik yetkisi ile

 • Hizmet Akdi ile çalışmazlar.
 • Ticari faaliyette bulunamazlar.
 • Meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.
 • YMM, eşi ve 3.dereceye kadar hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar,
 • YMM, eşi ve 3.dereceye kadar hısımları olan SMMM baktıkları işleri tasdik edemezler.

 

 

 

 

DİSİPLİN CEZALARI:

 

 • UYARMA: Meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

 

 • KINAMA: Meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

 

 • GEÇİCİ OLARAK FAALİYETTEN MEN: Mesleki sıfatı saklı kalmak sureti ile altı aydan az, 1 yıldan fazla olmamak kaydı ile mesleki faaliyetten alıkoymadır.

 

 • YEMİNLİ SIFATINI KALDIRMA: YMM nin Yeminli sıfatının kaldırılmasıdır.

       ( Tasdik yetkisini mükerrer olarak gerçeğe aykırı kullanması durumunda )

 

 • MESLEKTEN ÇIKARMA: Meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.

 

 

 • Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Maliye Bakanlığınca ilk defa tespit edilen ve rapora bağlanan YMM ler hakkında geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, bu hususun tekerrür etmesi halinde yeminli sıfatının kaldırılması cezası verilir.

 

 • Üç yıllık bir süre içinde iki defa veya daha fazla disiplin cezası gerektiren davranışta bulunan meslek mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir.

 

 • Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan Disiplin cezası verilmez. Yetkili disiplin kurulu 10 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayanlar, bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

 

 

 • Disiplin cezaları kesinleşme tarihinde itibaren uygulanır.

 

 • Geçici olarak mesleki faaliyetten men, yeminli sıfatının kaldırılması, meslekten çıkarma, bir mahkeme kararı olmadan uygulanamaz.

 

 • Cezalar kesinleştikten sonra mesleki faaliyette bulunamazlar.

 

 • 3.4.5. maddelerin cezaları kesinleştikten sonra, Maliye Bakanlığı ilgili kuruluşlara bildirir, resmi gazetede ve odaların internet sitelerinde yayınlanır.

 

 

 

SMMM VE SM STAJ YÖNETMELİĞİ

 

ADAY MESLEK MENSUPLARININ STAJIYLA İLGİLİ İLKELER:

 

 • Stajın amacı, mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahip meslek mensubu yetiştirmektir.

 

 • Aday meslek mensuplarının, yanında, denetiminde ve gözetiminde staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini aksatmayacak bir staj uygulaması esastır.

 

 • Staj giriş sınavını kazananların, stajı tamamlayabilmesi için meslek mensubunca düzenlenecek tezkiyelerde olumlu değerlendirme almış olması şarttır.

 

 • Tezkiye olumlu notu, 100 üzerinde alınacak 80 ve üzeri notu ifade eder.

 

 • Staj, Tesmer tarafından hazırlanan program çerçevesinde fiilen tamamlanır.

 

 

STAJIN HEDEFLERİ:

 

 • Meslek etiğini ve meslek bilincini yerleştirmek
 • İlgili mevzuatı ve uygulamayı doğru ve etkili bir biçimde öğretmek, mesleki bilgileri geliştirmek,
 • Yabancı dil ve bilgi teknolojileri eğitimine olanak sağlamak,
 • Mesleki uygulamalarda uluslararası ve ulusal standartları etkin kılmak.

 

 

STAJ  SÜRESİ:

Staj süresi 3 yıldır.

Mücbir sebepler, yurtdışı eğitim ile yurtdışı çalışma dışında kesintisiz olarak yapılır.

Mücbir sebeplerin ortadan kalktığı andan itibaren 15 gün içinde kayıtlı olduğu Tesmer şubesi veya odalara mücbir sebepleri gösteren belgelerle birlikte durumu yazılı olarak bildirir.

Yurtdışı eğitim ve çalışma için Tesmer’den izin alması gerekmektedir.

Mücbir sebepler, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk hali ve yangın, yer sarsıntısı, su basması gibi afetler ve kişinin iradesi dışında meydana gelen durumlar veya askerlik gibi haller.

STAJIN YAPILMASI VE YÖNETİMİ:

Staj her yılın Mayıs, Eylül, Ocak aylarında başlar.

Staj kesintisiz yapılır.

1 yılda 3 defa işyerinde bulunmayanların stajı iptal edilir.

Staj mahallinde, aday meslek mensubuna gösterilmesi ve öğretilmesi esastır.

STAJ SIRASINDA İLİŞKİ KESME:

 

 • Aday meslek mensubu olmanın şartlarını kaybedenler
 • Tesmer tarafından ilan edilen eğitim programlarına katılmayanlar
 • Belgeleri doğru olmayanlar ya da belgelerde tahrifat yapıldığının anlaşılanlar
 • Denetimlerde 1 yılda 3 defa mücbir sebep olmaksızın staj yerinde bulunmayan adaylar,
 • Meslekle bağdaşmayan davranışları tespit edilenler
 • Ara değerlendirme sınavında başarılı olamayanlar

 

ODA YÖNETİM KURULLARININ BU KONULARDAKİ KARARLARI 7 GÜN İÇİNDE ADAY MESLEK MENSUBUNA VE YANINDA SON OLARAK STAJ YAPILAN MESLEK MENSUBUNA TEBLİĞ EDİLİR.

BU KARARLARA TEBLİĞ TARİHİNDE İTİBAREN 15 GÜN İÇİNDE BİRLİK NEZDİNDE İTİRAZ EDİLEBİLİR.

BİRLİĞİN 60 GÜN İÇİNDE VERECEĞİ KARAR KESİNDİR.

 

 

YANINDA STAJ YAPILACAK MESLEK MENSUPLARI: YMM veya SMMM yanında, gözetiminde ya da denetiminde staj yapılır.

STAJA DEVAM ZORUNLULUĞU: Staja devam zorunludur. Staj süresi hiçbir şekilde kısaltılamaz.

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ( TESMER ) :

 

Staj programlarının her yıl yenilenmesine,

Stajların düzenli ve disiplinli yapılmasına,

Stajların denetlenmesine yönelik tedbirleri hazırlar, odalara bildirir.

Birlik Yönetim Kurulunca, meslek mensupları arasından seçilen 5 üye tarafından yönetilir.

Tesmer yönetim kurulunca gerekli görülen yerlerde Temel eğitim ve staj merkezi açılır.

Tesmer, stajyerlerle ilgili staj kütüğünü oluşturur.

İZİN DURUMU: Aday meslek mensubuna 4857 sayılı İş Kanununa göre izin kullandırılır. Staj değerlendirmeleri ve odalar arasında nakil için ayrıca 7’şer gün izin verilir.

DENETİM: Birlik ve odalar ile TESMER, staj işlemlerinin yürütülmesini mahallinde denetleyebilir.

 

 

 

 

YMM VE SMMM SINAV YÖNETMELİĞİ

 

TEMEL ESASLAR:

 

 • YMM ve SMMM adaylarının sınava tabi tutulmaları ve sınavlarda başarılı olmaları esastır.
 • Sınavlar, YMM ve SMMM adayları için genel ve özel şartlar ile mesleklerin gerektirdiği diğer nitelikleri göz önüne alınarak yapılır.
 • Yazılı olarak yapılacak sınavlarda gizlilik esastır.
 • Sınavlarla ilgili hususlar Birlikçe belirlenir.

 

 

SINAV ZAMANLARI: YMM sınavları, yılda 2 defa, SMMM sınavları yılda 3 kez yapılır.

 

SINAVLARIN YAPILMASI:

 

SINAV NOTLARI:

YMM sınavında başarılı olmak için 100 üzerinden en az 50 alınması ve notların aritmetik ortalamasının 65 olması gerekir.

SMMM sınavında başarılı olmak için 100 üzerinden en az 50 alınması ve notların aritmetik ortalamasının 60 olması gerekir.

 

NOT: Yanında staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen tezkiye not ortalaması ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir.

 

SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI:  Sınava katılanlardan genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış işlemler iptal edilir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler.

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde , katılanların tümü için geçerli olmak üzere sınav iptal edilir.

 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:  Sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Sonuçların odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile Birliğe yapılır.

Birlikçe en geç 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene yazılı olarak bildirilir.

Karar kesindir, yargıya gidilebilir.

 

YMM SINAVI: YMM Sınavında başarılı olamayanlar, 2 yıl içinde 3 sınava daha girebilirler. Bu sınavlara 100 üzerinden 65 puandan az olan konuları kapsar.

 

SMMM SINAVI: SMMM sınavında başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yılda 4 sınava daha girebilir. 100 üzerinden 60 puandan az not alınan konuları kapsar.

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar ya da başarılı olamayanlar 2 yıl süre ile meslek sınavlarına alınmazlar.

2 yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere sınava katılabilirler.

 

 

SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI:

Başarılı olanların belgeleri ilgililerin Birlik meslek kütüğündeki dosyasında saklanır.

Başarısız olanlarla ilgili sınav belgeleri ise Birlikçe 3 yıl süre için saklanır.

SAYILI SMMM VE YMM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı SM, SMMM ve YMM çalışma usul ve yöntemini belirlemektedir.

 1. Meslek Unvanı ile Yeterlilik İlkesi
 2. Mesleki Eğitim ve Bilgi
 3. Dürüstlük, Güvenilirlik ve Tarafsızlık
 4. Sır Saklama
 5. Sorumluluk:
 • Sosyal Sorumluluk: Toplum ve Devlete karşı sorumluluk taşır.
 • İşletme Sahip ve Yöneticilerine Karşı Sorumluluk: Meslek mensupları, İşletme sahip ve yöneticilerine doğru karar alabilmeleri için doğru ve güvenilir bilgi sağlar.
 • Meslektaşlara Karşı Sorumluluk: Meslek mensupları, ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve mesleki eğitimde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek sorumluluğunu taşırlar.
 1. Bağımsızlık
 2. Haksız Rekabet: Meslek mensupları, başka bir meslek mensubunun hizmet verdiği gerçek ve tüzel kişilere mesleki hizmet vermeye girişemezler. Ücret ve eleman temini gibi konularda birbirlerine zarar verecek davranışlarda bulunamazlar.

BÜRO EDİNME ZORUNLULUĞU:

 

 • Meslek mensubunun büro edinmesi ya da işyeri açması zorunludur.
 • Bağlı olduğu odanın bilgisinde iş yeri açmak zorundadır.
 • Açılan işyeri bağımsız büro şeklinde olmalıdır.
 • Mesleki faaliyetler, ev olarak kullanılan ikametgahlarda yürütülemez.
 • Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz.
 • Ortaklık kurulması ya da şirket kurulması halinde de işyeri açılması mecburidir.
 • Meslek mensupları, şirket kurmaları halinde, kayıtlı olduğu aynı oda sınırları içinde şube ya da irtibat bürosu açamaz.
 • O ildeki meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirilmesi halinde mümkündür.
 • İşyerinin ya da ikametgah adresinin değişmesi ya da taşınması durumunda ortaklık büroları ya da şirketler, on beş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar.
 • İşyeri açılışına dair yoklamalar odalar tarafından yapılır.
 • Büro edinen meslek mensupları, odaya kayıt olduktan itibaren üç ay içinde Büro Tescil Belgesi almak zorundadır.
 • Büro tescil belgeleri iki yılda bir vized ettirilir.

 

ÇALIŞMA KONULARI:

 

Serbest Muhasebecilerin Çalışma Konuları:  

 • Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, GKGMİ ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak, mali tablolarını ve beyannamelerini ve diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmaktır.
 • Muhasebe sistemleri kurmak, geliştirmek ve bu konularda müşavirlik yapmak
 • Tahkim, bilirkişilik, değerleme, inceleme yapmak ve rapor düzenlemek
 • İlgili mevzuatın öngördüğü işler ile, resmi mercilerce belirlenecek işleri yapmak

Yeminli Mali Muhasebecilerin Çalışma Konuları: 

 • Muhasebe sistemleri kurmak, geliştirmek, mali mevzuat ve ilgili konularda müşavirlikleri yapmak
 • Tahkim, bilirkişilik, değerleme, inceleme yapmak ve rapor düzenlemek
 • Tasdik
 • İlgili mevzuatın öngördüğü işler ile, resmi mercilerce belirlenecek işleri yapmak

Çalıştırılabilecek Kişiler: 

 • Mesleki faaliyetlerini yapabilmek için gerekli olan yardımcı elemanları çalıştırabilirler.
 • Çalıştırılabilecek kişilerde öncelik, ruhsatlı meslek mensubu ya da stajyer meslek mensubudur.

AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMA KONULARINDA SÖZLEŞME YAPILMASI ZORUNLUDUR.

 

 1. Defter tutmak
 2. Süreklilik arz eden müşavirlik hizmeti
 3. İnceleme, tahlil, denetim ve bunlarla ilgili rapor düzenlemek
 4. YMM’ lerin tasdik işleri

 

 

SÖZLEŞMEDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER

 

 1. Tarafların açık adres, vergi daireleri ve vergi sicil numaraları
 2. Yapılacak işlerin amacı, kapsamı,
 3. Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri
 4. Ücret tutarı ve ödeme şekli
 5. Sözleşme yeri, tarihi, süresi

 

 

DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI VE İADESİ:

 

 • Meslek mensupları defter ve belgeleri, işlerinin gerektirdiği süre içinde muhafaza etmek ve iş bitiminde iade etmek zorundadır.
 • Defter ve belgelerin geri alınması yazı ile bildirilmelidir. Bu durumda saklama mükellefiyeti bildirme tarihinden itibaren bir ay içinde sona erer.
 • Bir ay içinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeler bir ay içinde bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilir.

 

ORTAKLI BÜROSU VEYA ŞİRKET KURARAK MESLEKİ FAALİYETTE BULUNMA:

 

Birden çok meslek mensubu, ortaklık bürosu veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunabilir. Altta yer alan şekilde kurabilirler.

 • Adi Şti
 • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şti
 • Ltd Şti
 • A.ş.

 

Kolektif Şti ve Adi Komandit Şti kuramazlar. Çünkü bu şirketler sadece ticari faaliyette bulunmak için gerçek kişiler tarafından kurulur.

 

 

 

 

 

BU TAKDİRDE:

 • Meslek mensuplarının faaliyetleri ticari sayılamaz.
 • Ortaklık bürosu yada şirket ancak aynı unvana sahip meslek mensupları arasında kurulabilir.
 • Kendi faaliyet konuları dışında faaliyette bulunamazlar.
 • Şirket veya ortaklık bürosu ancak ortak ve ortaklar tarafından temsil edilebilir.
 • Varislere intikal eden hisselerin en geç bir yıl içinde tasfiye edilmesi gerekir.
 • Her meslek mensubu kendi işinden mesuldür.
 • Ortaklı bürosu veya şirketin unvanında meslek unvanının açık şekilde kullanılması zorunludur.
 • Yabancı isim ve unvanları kullanamazlar.

 

 

BAŞKA ODAYA NAKİL:

 

Başka Odaya Nakil: Mesleki faaliyette bulunan meslek mensupları, nakil için yeni iş yeri merkezinin bulunduğu oda yönetim kuruluna yazı ile başvurur.

 

İnceleme ve Nakil Talebinin Kabullü: 

 • Başvurulan oda yönetim kurulu, gerekli incelemeleri yapar. Talebin kabulü halinde meslek mensubunu odaya kayıt eder.
 • Kayıt günü, Birliğe ve meslek mensubunun önceden kayıtlı olduğu odaya bildirilir.
 • Eski oda, bildiri üzerine meslek mensubunun adını kayıtlardan siler ve dosyasını naklettiği odaya gönderir.
 • Devam eden disiplin soruşturması eski odaca sürdürülür. Sonuçları ayrıca nakil gittiği odaya bildirilir.
 • Başvurulan oda, nakil talebi ile ilgili 1 ay içinde karar vermezse, nakil kabul edilmiş sayılır.

 

Nakil Talebinin Reddi: Nakil talebinin, başvurulan oda tarafından reddedilmesi halinde, 15 gün içinde birliğe itiraz edilebilir.

Birlik bu itirazı 15 gün içinde karara bağlar.

Birliğin vereceği karar kesindir.

 

 

 

 

 

 

 

 

******ÇALIŞANLAR LİSTESİNDEN SİLİNMEYİ GEREKTİREN HALLER:*********************ÖNEMLİ*****

 

Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı çalışanlar listesinden yönetim kurulu tarafından silinir;

 

 • Meslek mensubunun mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması ya da bu durumun oda tarafından tespit edilmesi
 • Çalışma bürosunu oda sınırları dışına nakletmesi
 • Meslekten çıkarmayı gerektirecek cezalara çarptırılması
 • Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmesi
 • Ruhsatın verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan nedenlerin sonradan tespit edilmiş olması

 

ÇALIŞANLAR LİSTESİNDEN SİLİNME:

 

 • Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden meslek mensubu bu listeye yeniden yazılır.
 • Karar yazılı olarak ilgiliye tebliğ edilir.
 • Meslek mensubu çalışma listesinden silinme dışındaki kararlara karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Birliğe itirazda bulunabilir.
 • Birlik bu itirazı 15 gün içinde karara bağlar.
 • Birliğin kararına karşı itiraz merci Bakandır.
 • İtiraz süresi, ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gündür.
 • Bakanın vereceği karar nihaidir.
 • Meslek mensubu, karar kesinleşinceye kadar mesleğine devam edebilir.
 • Karar kesinleştikten sonra mesleki faaliyette bulunamaz.
 • Oda disiplin kurulu gerekli görmesi halinde, meslek mensubunu geçici olarak mesleki faaliyette bulunmasını yasaklayabilir.

***************YASAK HALLER VE İSTİSNALAR**************ÖNEMLİ*****************

YASAK HALLER:

 

 • Meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayan haller: Uyarı cezası

 

 • Yanında çalıştırdığı kişilere karşı uygunsuz davranışlarda bulunmak,
 • Aşırı içki ve kumar düşkünlüğü ile tanınmak
 • Bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak
 • Kanunlara göre yapılması yasak işlerden birini yapmak
 • Mesleki etik ve bağımsızlık kurallarını ihlal etmek.

 

 • TİCARİ FAALİYETTE BULUNAMAMA: Geçici Men

 

 • Meslek mensupları, kendi faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar.
 • Ticari Mümessillik
 • Ticari Vekillik
 • Acentelik
 • Adi ve Kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komanditer ortak olamazlar.
 • Ltd ve AŞ şirketlerin yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulunamazlar.

 

 • HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞMAMA: Geçici Men

 

 • Gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar.

 

 • REKLAM YASAĞI: Kınama Cezası

 

 • İş elde etmek için, açık veya kapalı, dolaylı veya dolaysız yöntemlerle reklamlarını yapamaz ve yaptıramazlar.

 

 • EN AZ ÜCRETİN ALTINDA İŞ KABUL EDEMEME: Kınama Cezası

 

 • Asgari ücretin altında iş kabulü yasak olup, bunun üzerindeki ücret, meslek mensubu ve iş sahipleri arasında serbestçe belirlenebilir.

 

MESLEKLE BAĞDAŞAN İŞLER:

 

 • Bilirkişilik, tasfiye memurluğu, hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu üyeliği,
 • LTD, AŞ ortak, Komandit şirketlerde komanditer ortak olmak,
 • Yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ve yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri
 • Kadrolu olarak çalışmamak şartıyla öğretim ve eğitim amacı ile ders vermek
 • Devamlılık arz etmemek kaydı ile gazete ve dergilerde yazı yazmak
 • Her türlü yazılı ve görsel sanat ve edebiyat faaliyetinde bulunmak

 

 

KANUNSUZ İŞLEMLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Meslek mensupları, denetim faaliyeti sırasında, mevzuat hükümlerine aykırı hatalı ve hileli işleri tespit etmeleri durumunda, müşterilerine hatalarını düzeltmelerini teklif ederler.

Bunu yapmamaları durumunda, bir rapor ile durumu mali mercilere aksettirirler.

Adli yargıya, intikali gerekli olan ve suç teşkil eden hallerin yetkililere duyurulması mecburidir.

 

DENETİM RAPORUNUN BÖLÜMLERİ:

 

 1. Genel Bilgi Bölümü: İlgililerin belirtildiği
 2. Denetim Kapsam Bölümü: Mali Tabloların GKGMİ göre düzenlenip düzenlenmediğinin belirtildiği,
 3. Meslek Mensubunun Açıklama ve Görüş Bölümü: Meslek mensubunda oluşan kanaatin belirtildiği,
 4. Rapor Tarihi Bölümü: Denetimin bittiği tarihin gösterildiği,
 5. Meslek Mnesubunun İmzası:

 

 

DENETİM RAPORUNUN ÇEŞİTLERİ:

 1. Olumlu Rapor:
 2. Şartlı Denetim Raporu:
 3. Olumsuz Rapor:

 

 

DENETLEME RAPORU İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR:

 

 • SMMM tarafından düzenlenen raporlar ile YMM tasdiki ihtiva etmeyen raporlarda “ilgili mevzuata uygundur.” İbaresi bulunmaz.
 • Bu hükümlerin açıkça yazılması zorunludur.
 • Bu ibare ancak YMM tasdiki ihtiva eden raporlarda kullanılabilir.
 • Tasdik işlemine bağlı olsun ya da olmasın denetimden sorumlu meslek mensubunca imzalanması esastır.

 

 

RUHSAT ALAN MESLEK MENSUPLARININ HAK VE ÖDEVLERİ:

HAKLAR: Ruhsatı almış olan meslek mensupları bağımlı veya meslek konusu dışında başka işlerde çalıştıkları ya da mesleki faaliyette bulunmadıkları hallerde:

 

 • Meslek kütüğündeki kayıtları, kanunlarında mani bir durum yoksa, kendi istekleri dışında silinemez.
 • Meslek kütüğüne kayıt olmaları halinde
 • Odalar ve Birliğin faaliyetlerine katılırlar.
 • Üyelikten doğan haklarını kullanırlar.

 

 

 

ÖDEVLER: Mesleki faaliyette bulunmadıkları takdirde, unvanlarını ve tasdik yetkilerini kullanamazlar.

Oda ve Birliğe karşı, üyelikten doğan ödevlerini yerine getirirler.

RUHSAT ALAN MESLEK MENSUPLARININ MESLEK KÜTÜĞÜNDEN SİLİNMESİ:

 

 1. Çalışanlar listesinden çıkarılmayı gerektiren bütün haller ( Yönetmeliğin 35. Maddesi )
 2. Ruhsatın herhangi bir sebeple iptal edilmesi
 3. Kendi isteği ile kaydını sildirmesi
 4. Ölümü
 5. Diğer Sebepler

 

NOT: Yeniden müracaat edecek olanlardan istenecek belgeler kaydın silinme nedenleri dikkate alınarak ilgili odaca belirlenir.

 

 

SM, SMMM VE YMM DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

AMACI: Meslek mensubu ve aday meslek mensubu hakkında disiplin kovuşturmasına karar verecek;

 • Yetkili organları
 • Disiplin cezaları vermeye yetkili organları
 • Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların usul ve esasları
 • Disiplinle ilgili diğer hususlar

 

DİSİPLİN CEZASI TÜRLERİ

 

 • UYARMA: Meslek mensubu ve adaya meslek mensubuna mesleğin yürütülmesinde daha dikkatli davranması gerektiğinin yazılı bildirilmesidir.
 • Uygun tabela asılmaması
 • Adres değişikliğinin bildirilmemesi
 • Oda aidat borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi
 • Müşterilerinin işlerine karşı kayıtsız ve ilgisiz kalınması
 • Meslek disiplinini bozucu harekette bulunması
 • Meslek ile bağdaşmayan işler yapması veya bilerek izin verilmesi
 • Müşteri bildirim listesini tam ve doğru olarak Odaya süresinde verilmemesi
 • Kanunda belirtilen sosyal sosyal sorumluluk hükümlerine uyulmaması
 • Mesleği ile ilgili olmayan konularda, çıkar çatışmalarına taraf olması
 • Oda Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunun talep ettiği her türlü belge ve bilginin verilmemesi
 • Bir diğer meslek mensubunun yanında çalışanlara, müşterilerinin veya meslektaşlarının iş sırlarını ele geçirmeye veya açıklamaya yöneltmesi
 • Bunların dışında, görevin gerektirdiği güven sarsıcı hareketlerde bulunulması

 

 • KINAMA:

 

Meslek mensubuna ve aday meslek mensubuna görevinde ve davranışlarında kuruşlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

 

 • Üç yıllık bir dönem içinde uyarma cezası gerektiren herhangi bir eylemin yinelenmesi
 • Sahip olunmayan unvanların kullanılması
 • Reklam yasağına uyulmaması
 • Çalışanlar listesine kayıt olmadan, unvan kullanılması ve mesleki faaliyette bulunulması
 • Diğer meslek mensubu hakkında, ilgili kuruluşlara asılsız ihbarda bulunulması
 • Hizmet sözleşmesi yapmadan iş kabul etmesi
 • Resmi merciler tarafından yanıltıcı belge düzenlediği saptanan iş sahiplerinin, Oda ve Birlik tarafından ilanından sonra defterlerinin tutulması ve işlerinin görülmesi
 • Asgari ücret tarifesinin altında iş kabul edilmesi
 • Meslek mensubunun ücretini ödemeyen ve oda ve birlikçe ilan edilen iş sahiplerinin işlerinin kabul edilmesi
 • Sözleşmesi bulunan müşterilere iş önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunması
 • Başka meslek mensubunun sorumluluğundaki işlerle ilgili görüş bildirmesi, iş sahiplerine karşı olumsuz eleştiriler yapması
 • Açmış oldukları şubenin çalışanlar kütüğüne kayıtlı sorumlu ortak görevlendirmeden ve bu ortak sayısından fazla şube açması
 • Oda ve Birlik Kurulları Başkan ve üyelerinin kanun ve yönetmeliklere aykırı davrandıklarının tespit edilmesi
 • Çalışanlar kütüğüne kayıt olmadan birden fazla beyanname imzalanması
 • Zorunlu meslek kararlarına uyulmaması;
 • Büro tescil belgesi alınmaması ve süresinde vize ettirilmemesi
 • Stajını tamamlayarak meslek mensubu olmaya hak kazanan ve ruhsatını alan meslek mensuplarının, 2 yıl geçmedikleri sürece staj yaptıkları meslek mensuplarının rızası olmadan müşterilerine hizmet vermesi
 • Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına ve vekillerine iş teklif etmesi, doğrudan veya dolaylı olarak menfaat sağlaması

 

 

 

 

 

 

 

 • GEÇİCİ OLARAK FAALİYETTEN ALIKOYMA:

 

Meslek sıfatı saklı kalmak koşuluyla 6 aydan az, 1 yıldan fazla olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.

 

 • Üç yıllık bir dönem içinde kınama cezası gerektiren herhangi bir eylemin yinelenmesi
 • Hizmet akdi ile bağımlı çalışılması
 • Mesleği yapmaları yasaklanmış kişilerle veya meslek mensubu olmayan kişilerle işbirliği yapması
 • YMMlerce tasdik yetkisinin yasal düzenlemeler ve ilkelere aykırı olarak kullanılması
 • Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası kesinleşmesine rağmen, mesleki faaliyete doğrudan devam edilmesi
 • Ticari faaliyet yasağına uyulmaması

 

 • YEMİNLİ SIFATININ KALDIRILMASI: YMM lerin Yeminli sıfatının kaldırılması ve mührünün geri alınmasıdır.
 • Tasdik yetkisinin mükerrer olarak yasal düzenlemeler ve yönetmeliğe mükerrer bir şekilde aykırı kullanılması

 

 • MESLEKTEN ÇIKARMA: Meslek Mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha mesleği yürütmesine izin verilmemesidir.
 • 5 Yıllık bir süre içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile bu cezayı gerektiren eylemin işlenmesi
 • Meslek mensubu olmanın genel şartlarının kaybedilmesi
 • Meslek mensuplarının kasten vergi ziyaına sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi
 • Meslek ruhsatının bir başkasına kiraya verilmesi
 • Başka meslek mensuplarının ad ve unvanlarını kullanması
 • Kanunun 4. Maddesinde sayılan suçlardan biri ile ilgili hüküm olması

 

NOT: Meslek mensupları hakkında uygulanan disiplin yönetmeliği aday meslek mensupları hakkında da uygulanır.

 

DİSİPLİN CEZALARINDA FARKLI UYGULAMA ( Bu dönem sorusu) :

 

3 yıllık bir süre içinde iki veya daha fazla disiplin cezası gerektiren davranışlarda bulunan meslek mensubuna her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir.

Ancak disiplin cezası kesinleşip, ilgiliye bildirildikten sonra, aynı cezayı gerektiren bir eylemin yinelenmesi halinde bir üst ceza uygulanır.

DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI   (******DİKKAT*******):

 

 • Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren ilgili oda yönetim kurulu başkanlığınca uygulanır.
 • Kararların birer onaylı örneği, karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Birlik Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderilir.
 • Uyarma ve kınama cezaları hariç diğer disiplin cezaları; Maliye Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur.
 • Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma ve yeminli sıfatlarının kaldırılması cezaları, Resmi Gazetede, meslek mensubunun bağlı olduğu Oda ve Birlik internet sitesinde yayımlanır.
 • Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma ve yeminli sıfatlarının kaldırılması cezalarını alan Meslek mensubu elindeki işlerini, cezanın kesinleşme tarihinden itibaren 6, gün içinde bağlı bulunduğu odaya teslim eder.
 • Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma ve yeminli sıfatlarının kaldırılması cezalarının kesinleşmesinden sonra iş kabul edemez, mühür ya da kaşe kullanamazlar.
 • Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma ve yeminli sıfatlarının kaldırılması cezalarının yargı organlarınca iptal edilmesinin kesinleşmesi ve ilgilinin istemi halinde durum ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilerek Oda ve Birlik sayfasında yayımlanır.

 

 

DİSİPLİN CEZALARI İLE İLGİLİ YASAKLARA UYMAMA:

 

Meslekten çıkarılanlar, yeminli sıfatı kaldırılanlar ve geçici olarak faaliyetten men edilenler, gerekenleri derhal yerine getirirler. Aksi durumda odalar ve birlik tarafından Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

DİSİPLİN KOVUŞTURMASI:

 • Meslek onuruna ve mesleki standartlara aykırı davranışlarda bulunan,
 • Görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan,
 • Güven sarsıcı harekette bulunan,

Meslek mensubu hakkında Kanunda belirtilen disiplin cezası uygulanır.

Meslek mensubunun meslekten ayrılması, Odadan kaydını sildirmesi, mesleği ifa sırasındaki eylem ve davranışlardan dolayı disiplin kovuşturması yapılmasına engel değildir.

 

 

SORUŞTURMA:

 • İlgilinin ihbar ve şikayeti
 • İlgili oda kurullarından herhangi birinin isteği
 • Sorumlu görülen oda ve birlik kurul başkan ve üyeleri hakkında, ilgili oda ve birlik kurulunun kararı

ODA VE BİRLİK KURULU ÜYELERİ HAKKINDA SORUŞTURMA:

 

Oda kurullarının başkan ve üyeleri hakkında disiplin soruşturmasına karar verilmesi halinde; bu odanın disiplin kurulu; Kanun ve bu yönetmelik hükümlerine göre gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak kararını verir.

Birlik kurulları başkan ve üyeleri hakkında yapılacak soruşturmalar ise, Birlik Disiplin Kurulunca yapılarak yine bu kurul tarafından karara bağlanır.

 

 

İHBAR VEYA ŞİKAYET İKİ TÜRLÜ YAPILIR:

 

 • Sözlü İhbar ve Şikayet: Herhangi bir kişinin oda veya birlik kurullarına başvurarak, hakkında ihbar veya şikayette bulunduğu meslek mensubunu belirtip, iddialarını açıklaması ile yapılmış olur.

 

 • Yazılı İhbar ve Şikayet: Oda veya birliğe verilecek dilekçe ile yapılır. İhbar veya şikayette bulunanın kimliği, adresi ve imzası bulunmayan dilekçeler dikkate alınmaz.

 

Birlik kurullarına yapılan sözlü veya yazılı ihbar ve şikayetler gerekli görülmesi halinde 30 gün içinde ilgili odaya gönderilir.

 

İLK İNCELEME: İlgili Oda Yönetim Kurulu, acil bir durum olmadığı takdirde, 2 ay içinde ihbar ve şikayeti incelemek zorundadır.

 

SORUŞTURMA YAPILMASI:

 • Şikâyet veya ihbar ilgili Oda yönetim kurulunun, üyeleri arasından görevlendireceği bir veya birkaç kişi tarafından soruşturulur.
 • Görevlendirilenler, kanır toplar, her iki tarafı da dinlemek için süre belirlerler ve bu sürenin ilgililere duyurulmasını sağlarlar.
 • Görevliler bu sürenin dolmasından sonra da gerekli gördükleri takdirde ilgililerin ifadelerini alabilirler, belgeleri inceleyebilirler.
 • Tamamlanan soruşturma raporu, yönetim kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde disiplin kuruluna gönderilir.
 • Yönetim kurulu, şikayet ve ihbarı aldığı tarihten itibaren 6 ay içinde sonuçlandırır.
 • Genel kurulların istediği soruşturmaları disiplin kurulu yapar.

 

DİSİPLİN KOVUŞTURMASI :

 • Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına ilişkin oda yönetim ve disiplin kurulu kararı ilgililere en geç 3 ay içerisinde yazılı olarak bildirilir.
 • Bu kararların bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde şikâyetçi tarafından Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.
 • Oda Disiplin Kurulunca kovuşturma açılmasına yer olmadığına karar vermesi durumunda, Oda Yönetim Kurulu 30 gün içinde Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edebilir.
 • Birlik Disiplin Kurulu tarafından şikayetçinin itirazı reddedilirse, şikayetçi ret kararına karşı idari yargı merciine başvurabilir.

 

 • Dosyanın Disiplin Kuruluna Geri Gönderilmesi:
 • İlgili oda yönetim kurulunun soruşturma açılmasına karar vermesi halinde, kovuşturma dosyası derhal disiplin kuruluna gönderilir.
 • İlgili disiplin kurulu, hakkında disiplin cezası istenen meslek mensubunun savunmasını aldıktan sonra incelemesini evrak üzerinde yapar.
 • Meslek mensubunun ya da disiplin kurulunun uygun görmesi durumunda inceleme duruşmalı olarak yapılır.
 • Duruşma gün ve saati en az 15 gün önce ilgiliye bildirilir.
 • İlgilinin çağrıya uymaması halinde duruşmanın gıyabında yapılacağı belirtilir.
 • Duruşma gizli yapılır.
 • Oda disiplin kurulu, kararını kendisine geliş tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde sonuçlandırmak zorundadır.
 • Meslek mensubunun ve aday meslek mensubunun savunması alınmadan disiplin cezası verilmez.
 • Yetkili disiplin kurulunun 15 günden az olmamak kaydı ile verdiği süre içinde savunma yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş olur.
 • Savunma hakkından vazgeçmiş sayılan meslek mensupları hakkında gıyabında duruşma yapılır.
 • Duruşmaya gelmediği takdirde, duruşmanın gıyabında yapılacağının davetiyeye yazılması şarttır.

 

 • Tanık ve Bilirkişinin Dinlenmesi: Bir olayın kanıtı, yalnız bir tanığın şahsi bilgisinden ibaret ise, bu tanık her halde dinlenir. Diğer durumlarda takdir yetkisi Disiplin Kuruluna aittir.

 

 • Duruşma Tutanağı: Disiplin kurulu başkanının görevlendireceği bir üye veya yazman tarafından tutulur.
 • Duruşma dışında dinlenenlere ait tutanakların duruşmada okunması zorunludur.
 • Disiplin kurulu, çağrı yaptığı kişilerin çağrıya uymaması, bilgi vermekten kaçınması gibi durumlarda mevcut kanıtlara göre karar verebilir.

 

 

BİLDİRİM HÜKÜMLERİ:             **********ÖNEMLİ**********************

 

 • Bildirimi yapacak olan odanın bulunduğu belediye sınırları içinde çıkan en az 1 gazetede yayınlanır.
 • İlan yazısı, odanın ilan koymaya uygun görülebilecek bir yere asılır, varsa internet sayfasında ilan edilir.
 • Gazete ilanı üzerine ilgili, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bildirimi almak için ilgili odaya bizzat başvurmamış ise bildirim yapılmış sayılır.

Oda Disiplin Kurulu Kararına İtiraz: Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak ilgili oda aracılığı ile ya da bizzat Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.

Birlik Disiplin Kurulu, inceleme konusu kararın bozularak, ilgili odaya dosyanın geri gönderilmesine karar verebilir.

Birlik Disiplin Kurulu, uygun görmediği kararı kaldırarak işin esası hakkında karar verebilir.

Verilmiş olan kararı düzelterek onaylayabilir.

 

Kararın Kesinleşmesi: Birlik Disiplin Kurulu 30 gün içinde ilgili oda disiplin kurulunun itiraz edilmeyen kararları, itiraz süresinin geçirilmesi ile kendiliğinden kesinleşir.

Birlik Disiplin Kurulunun verdiği karar kesindir.

Birlik Disiplin Kurulunun itirazların reddine ait kararları, Maliye Bakanlığının onayı ile kesinleşir.

Uyarma ve kınama cezasına ait kararlar kesin olup, Maliye Bakanlığının onayına tabi değildir.

Disiplin Kurulu Üyelerinin Reddi ve Çekilme: Disiplin kurulu üyeleri reddedilebilir veya duruşmadan çekilebilirler. Bu durumda yetkili disiplin kurulunu Birlik Belirler.

Kovuşturma Yetkisi ve Zaman Aşımı: Meslek mensubu hangi odanın çalışanlar listesinde veya meslek kütüğünde kayıtlı ise, disiplin kovuşturmasına karar verme ve kovuşturmayı yürütme yetkisi ilgili odaya aittir.

Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren 5 yıl geçmiş ise kovuşturma yapılmaz.

Ancak bu eylem aynı zamanda bir suç teşkil ediyorsa ve kanunda daha uzun bir zaman aşımı öngörülmüşse, bu zaman aşımı süresi uygulanır.

 

ETİK İLKELER YÖNETMELİĞİ

Amacı: Tüm üyelerin en üst derecede mesleki bilgiye sahip, sorumluluk bilinci olan etik değerlere bağlı rekabet anlayışı daha kaliteli bir hizmet sunmak olan güvenilir ve saygın bir meslek mensubu kitlesi oluşturmaktır.

Etik Komitesi: Meslek mensupları arasından TURMOB Yönetim Kurulu tarafından atanacak 1’i başkan 1’i başkan yardımcısından oluşan bir komitedir.

 • En Az 7 En fazla 11 Üyeden oluşur.
 • Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde yerlerine yenileri atanır.
 • Üyeler 2 yıl için atanırlar.

KAPSAM: 01.06.1989 ve 3568 Sayılı SM, SMMM, YMM Kanununa göre bir meslek unvanına sahip olan, bağımsız ya da bağımlı olarak çalışan tüm meslek mensupları ve bunların oluşturduğu şirketlerin faaliyetlerini kapsar.

 

 

ETİK KOMİTE TOPLANTISI:    Yılda 6 kez toplanır. TURMOB yönetim kurulu başkanı veya etik komitesi başkanı gerekli görürse komiteyi toplantıya çağırabilir.

ETİK KOMİTESİNİN GÖREVİ:    Etik Komitesi etik ilkeler yönetmeliği ile ilgili önerileri çeşitli şekillerde çalışmalar yaparak yönetim kuruluna sunar.

 

 

ETİK İLKELER: (önemli)

 

 • Dürüstlük Meslek mensupları tüm mesleki ilişkilerinde ve iş ilişkilerinde doğru dürüst davranmalıdırlar.

 

 • Tarafsızlık: Yanlı veya önyargılı davranarak 3. kişilerin haksız ve uygunsuz biçimde yaptıkları baskıların meslek mensubunun kararlarını etkilememesi ve engellememesidir.

 

 • Mesleki Yeterlilik ve Özen: Meslek mensubunun mesleğini icra ederken teknik ve mesleki standartlara uygun olarak özenli ve gayretli davranmasıdır.

 

 • Gizlilik:

Meslek mensubunun meslek ilişkileri sonucunda elde ettiği bilgileri açıklanmasını gerektirecek bir hak ve görevi olmadıkça 3. şahıslara bu bilgilerin açıklanmaması ve bu bilgilerin 3 şahısların ya da meslek mensubunun çıkarına kullanılmamasıdır.

 • Mesleki Davranış ( Meslek Ahlakı ) : Meslek mensubunun mevcut yasa ve yönetmeliklere uymasını ve mesleğin itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmasını ifade eder.

TEHDİTLER: ********DİKKAT**********

 • Kişisel Çıkar Tehditleri:

Meslek mensubunun kendisinin veya ailesinin finansal ya da diğer çıkarları sonucu oluşabilecek tehditler.

 • Yeniden Değerleme Tehditleri:

Daha önceden alınmış bir kararın o karardan sorumlu meslek mensubu tarafından yeniden değerlendirilmesi ile oluşan tehditlerdir.

 • Taraf Tutma Tehditleri:

Meslek mensubunun bir durumu veya fikri tarafsızlığını tehlikeye düşürecek noktaya taşıması sonucu oluşan tehditlerdir.

 • Yakınlık Tehditleri:
 1. Kişilerle kurulan ilişkiler sonucu meslek mensubunun bu kişilerin çıkarlarına uygun olacak şekilde davranması sonucu çıkan tehditlerdir.
 • Yıldırma Amaçlı Tehditler.

Meslek mensubunun gerçek veya hissedilen tehlikeler nedeniyle tarafsız davranmaktan kaçınması sonucu oluşabilecek tehditlerdir.

TEHDİTLERE KARŞI ÖNLEMLER:

 • Mevzuatla Oluşturulabilecek Önlemler
 1. Mesleğe giriş için gerekli mesleki eğitim ve tecrübe gereksinimleri
 2. Sürekli mesleki gelişim gereksinimleri
 3. Kurumsal Yönetim gereksinimleri
 4. Mesleki standartlar
 5. Mesleki disiplin prosedürleri
 6. Meslek mensubu tarafından üretilen rapor, sonuç, iletişim ve bilgilerin yasal yetkili 3.ncü bir kurum tarafından gözden geçirilmesi.
 • İş Çevresinde Oluşturulabilecek Önlemler

 

HAKSIZ REKLAM YASAĞI VE YÖNETMELİĞİ

Amaç: 3568 sayılı kanuna göre, meslek mensuplarının kendi aralarında ve müşterileri ile olan ilişkilerinde haksız rekabetin önlenmesi, dürüst rekabetin sağlanması ve meslek mensuplarının iş elde etmek için reklam sayılabilecek eylem ve işlemlerinin kapsam, sınır ve esaslarını belirlemektedir.

HAKSIZ REKABET SAYILAN HALLER:

 • Muhasebe ve denetim standartlarına uymamak ve gereken mesleki özeni göstermemek
 • Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan iş sahiplerine iş teklif etmemek
 • İzinsiz olarak faaliyette bulunmak
 • Geçici olarak meslekten men, yetki belgeleri ya da ruhsatları iptal olmasına rağmen, unvan, ilan ve reklamlarında, mesleki faaliyette bulunduğunu intibaını yaratacak kelime veya ibareler kullanmak
 • Meslek ruhsatının kiralanması
 • Mesleği yapmaları yasaklanan kişilerle çalışılması veya işbirliği yapılması
 • Gerçeğe aykırı, yanıltıcı belge düzenlemek
 • Başka bir meslek mensubunun yanında çalışanlara iş teklif etmek
 • Başka bir meslek mensubuna ait iş sırlarını ele geçirmeye çalışmak
 • Bağımlı çalışan meslek mensupları için aynı anda birden çok işletmede mesleki sorumluluk üstlenmek.
 • Meslek mensuplarını karşısında haksız şekilde avantaj elde etmek

Ücret ve Diğer Mali Nitelikteki Uygulamalar ile Haksız Rekabet:

Meslek mensupları, mesleki sorumluluğun bilincinde olarak, haksız rekabete neden olacak eylem ve davranışlarda bulunamazlar.

Aşağıda Sayılan Haller Özellikle Haksız Rekabet Teşkil Eder:

 1. Asgari ücret tarifesinin altında ücret talep etmek veya ücretsiz hizmet vermek.
 2. İş sahibi ile ortaklık pay anlaşmaları yapmak.
 3. Bir meslek mensubuna olan borcunu ödememiş iş sahibine hizmet vermek.
 4. İş sahiplerinden emanet para toplamak
 5. Alınan ücrete karşılık gerçeğe aykırı serbest meslek makbuzu ya da fatura düzenlemek
 6. Sözleşme ücretinin altında makbuz/fatura kesmek ya da hiç düzenlememek
 7. Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir menfaat sağlamak veya vaat etmek suretiyle iş almak
 8. İş sahiplerine menfaat sağlamayı vaat etmek veya menfaat sağlamak suretiyle iş almak
 9. İş sahiplerine ait bilgileri kullanmak sureti ile ekonomik çıkar sağlamak
 10. Çalışanlara iş mevzuatında öngörülen ücret ve sosyal hakları vermemek veya maliyetleri düşürmek için yasal zorunlulukları yerine getirmemek.

 

 

Reklam Yoluyla Haksız Rekabet:

 

 • Meslek mensuplarının dürüstlüğü, güvenilirliği ve tarafsızlığı hakkında yanlış ve asılsız beyanlarda bulunmak
 • Meslek mensuplarının hizmetlerini ve faaliyetlerini yanlış ve yanıltıcı açıklamalarla kötülemek
 • Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikâyette bulunmak
 • Kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak
 • Sahip olmadığı meslek unvanını kullanmak
 • Bu yönetmelik ile belirlenen reklam ilke ve kurallarına aykırı davranmak
 • Mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka unvanları kullanmak.

 

REKLAM KURALLARI:

 

Reklam Yasağı:

 

İlkeler:

 

 • Meslek mensubu, nesnel ve mesleğine ilişkin olduğu sürece işi ve şahıs hakkında açıklama yapabilir.
 • Meslek mensubu, bilimsel, düşünsel tartışmalar, seminerler düzenleyebilir ancak bunları basın yayın yoluyla 3. Kişilere duyuramaz.
 • Meslek mensubunun toplumu ilgilendiren konularla ilgili yaptığı yayınları ya da demeçleri hakkında yazı veya haber yazılması reklam sayılmaz.
 • Meslek mensubu, bürosunun tanıtımı için broşür bastırabilir. Bunların mesleki ilişkilerini sürdürdüğü kişilere gönderilmesi reklam sayılmaz.
 • Meslek mensubunun, mesleki faaliyet ve mesleki alan dışında, yerel, ulusal veya uluslararası düzeydeki herhangi bir faaliyetinin tanıtılması, aldığı bir ödülün kamuya duyurulması ve bir kuruma olduğu üyeliğinin açıklanması reklam sayılmaz.

 

Tabela:

 

 • Meslek mensuplarının kullanacakları tabelalarda yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan, deyim, yabancı dillerde yazılmış ifadeler, resim fotoğraf ve benzerlerine yer verilmez.
 • Aynı büroda birlikte çalışma halinde, meslek mensuplarının ad ve soyadlarının, ortaklık şeklinde çalışılması durumunda ise ortaklık unvanının tabelada yer alması zorunludur.
 • Tabela büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü ve koridoruna ya da büro giriş kapılarının yanına asılabilir. Ancak büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz.

 

Basılı Evrak:

 

 • Basılı kâğıtlar ve benzerlerinde, reklam niteliği taşıyacak şekilde düzenlenemez.
 • Basılı kağıt ve benzerlerinde, meslek unvan, adres, adı soyadı, vergi dairesi, vergi numarası, adres, telefon, sicil ve ruhsat numarası yer alabilir.
 • Ortaklık şeklimde çalışılması halinde, ortaklığın unvanının yazılması zorunlu olup, adı ve soyadları da yer alabilir.
 • Ortak sıfatı taşıyan meslek mensuplarının, basılı kâğıt ve kartvizitlerinde ortaklığın adı yanında, kendi adı ve soyadlarını da kullanmaları zorunludur.
 • Basılı kâğıt ve kartvizitlerde mesleki ve akademik unvan dışında başka bir şey kullanılamaz.
 • Basılı kâğıtlarda, kartvizitlerde meslek mensubunun veya ortaklığın ad ve unvanını belirtme amacını aşan hiçbir yazı veya deyim yer alamaz.

Marka Tescil Yasağı: SMM, SMMM ve YMM hiçbir sıfat altında marka olarak tescil ettirilemez.

 

Telefon Rehberi: Meslek mensupları, alfabetik sıraya dizilmiş olmak ve diğer meslek mensuplarından ayırt edici her hangi bir ifade, sembol ya da işaret kullanmamak koşulu ile telefon rehberinin meslekler kısmına, ası-soyadı, büro adresi, telefon-faks numarası, elektronik posta adreslerini yayınlatabilirler.

Sirküler, Kitapçık ve Tanıtım Broşürleri Basımı: Meslek mensubu, mesleki bilgiler içeren sirküler, kitapçık ve tanıtım broşürü ve benzeri dokümanları, mevcut müşterilerine ve diğer meslek mensuplarına dağıtabilir, ancak müşterisi olmayan kişi ve kurumlara ancak yazılı talepleri halinde verebilir. Bu dokümanlarda eski ve mevcut müşterilerinin isim ve unvanlarını kullanamaz, haksız ve reklam sayılacak ifadeler kullanamazlar.

 Kitap ve Makale Yayını: Meslek mensupları, yayınladıkları kitap, makale ve benzeri yayınlarda mesleki ve akademik unvanlarını kullanabilir ancak çalıştığı büro, şirket veya kurumun adını yazamaz. Bunların faaliyetleri hakkında reklam sayılacak açıklama yapamaz. Meslek mensupları yayıncılık yapamaz.

 

Personel İstihdamı İle İlgili Duyurular: Meslek mensupları büroları veya ortağı olduğu şirketlerin veya müşterilerinin mesleki faaliyeti için ilan verebilir.

Medya İlişkileri:

Meslek Mensupları:

 • Büro açılışlarını basın ve yayın yoluyla duyuramaz.
 • Yaşamları, kazançları, mesleki faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde yayınlarda bulunamaz.
 • Zorunlu haller dışında basın yayın organlarına görüntü, bilgi, demeç veremezler.
 • Basın yayın yolu ile katıldıkları programlarda reklam sayılabilecek her türlü davranıştan ve açıklamadan kaçınmak zorundadır.
 • Mesleğini icra ederken, basın yayın yoluyla kendisinin veya yapmakta olduğu işin ya da iş sahibinin adını reklam olabilecek nitelikte kullanamaz.

 

İnternet Uygulamaları: Meslek mensupları, bağlı oldukları odaya bilgi vererek internet dahil teknoloji ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda smm, smmm ve ymm mesleğini, bu mesleğin ilke ve kurallarına, meslek unvanının gerektiği saygı ve güvene, kanun ve yönetmeliğe aykırı olmayacak şekilde kendini ifade etme hakkında sahiptir.

Meslek mensubu, mesleki unvanı.tr uzantılı internet sitesi kurabilir.

Meslek Mensupları, internet sitelerinde;

 • Site sahibi adı-soyadı, mesleki unvanları, bağlı olduğu oda, büro sicil numarası, mezun oldukları üniversite, yabancı dil ve benzeri bilgilerin bulunmasını sağlar.
 • İş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla internet sitelerini arama motoruna kaydederken anahtar kelime olarak, adı-soyadı, büro unvanı, ortaklı büro unvanı ve benzeri bilgiler dışında tanıtım amaçlı herhangi bir ibare kullanamaz.
 • Haksız rekabete yol açacak şekilde kendi sitesine ya da kendi sitesinden başka bir siteye yönlendirecek internet kısa yolları kullanamaz, reklam veremez ve alamaz.

 

ODA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU

 

Oda Haksız Rekabetle Mücadele Kurulunun Teşekkülü:

 • Oda Yönetim Kurulu tarafından biri başkan olmak üzere en az 3 üyeden oluşur.
 • Üye sayısı binden fazla olan odalarda kurul üye sayısı oda yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 • Kurul üyeleri en az 5 yıl kıdemli meslek mensupları arasından oda yönetim kurulu tarafından görevlendirilir.

 

Oda Haksız Rekabetle Mücadele Kurulunun Görev ve Yetkileri:

 • Oda yönetim kurulu tarafından görevlendirilmek kaydıyla, denetim ve soruşturma yapmak.
 • Haksız rekabet, reklam ilke ve kurallarına aykırılık tespit etmesi halinde, yaptırım önerisi ile birlikte durumu ilgili oda yönetim kuruluna sunmak.
 • Kurul tarafından meslek mensubundan talep edilen kendisine veya müşterisine ait defter ve benzeri evrakları ibraz veya teslim etmemesi halinde, gerektiğinde mahkemeye başvurulmasını, bunların ibraz ve tesliminin saplanmasını oda yönetim kuruluna teklif etmek.
 • Yıllık çalışma faaliyet raporunu, genel kuruldan önce oda yönetim kuruluna sunmak
 • Mesleki faaliyetlerin haksız rekabet teşkil etmeyecek şekilde yürütülmesi ve haksız rekabete ilişkin her türlü yasal düzenlemenin uygulanması ile ilgili görüş, bülten ve sirküler yayınlanması konusunda oda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

 

Oda Haksız Rekabetle Mücadele Kurulunun Görev Süresi: Kurul üyelerinin görev süresi oda yönetim kurulunun görev süresi kadardır.

 

 

BİRLİK HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU

 

Birlik Haksız Rekabetle Mücadele Kurulunun Teşekkülü:

 • Birlik Yönetim Kurulu tarafından biri başkan olmak üzere en az 5 üyeden oluşur.
 • 5 yıl kıdemli üyeler arasından Birlik Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

 

Birlik Haksız Rekabetle Mücadele Kurulunun Görev ve Yetkileri:

 • Odalarda kurulan haksız rekabetle mücadele kurulları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar, uygulamada birlikte hareket etmeyi gözetir.
 • Yılsonu itibariyle oda haksız rekabetle mücadele kurulları tarafından hazırlana faaliyet raporlarını ile ilgili görüş ve önerilerini Birlik Yönetim Kuruluna sunar.
 • Birlik Yönetim bu konularda sirküler, bülten ve tebliğler yayınlayabilir.

SM, SMMM KAŞE KULLANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK:

 

Amaç: Mesleği fiilen yapan meslek mensupları ile mesleği fiilen yapmayan meslek mensuplarının resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe kullanmalarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam: Çalışanlar listesine kayıtlı olan ve kayıtlı olmayan meslek mensupları, düzenledikleri resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe kullanır.

Hukuki Dayanak: 3568 Sayılı Kanunun 50. Maddesi hükmüne dayanarak hazırlanmıştır.

Kaşenin Temini: Çalışanlar listesine kayıtlı bulunan ve kayıtlı olmamakla birlikte çalıştıkları mükelleflerin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve beyannamelerini imzalayan meslek mensuplarına kaşeler BİRLİK tarafından, bedel karşılığı verilir.

Kaşelerin Şekli: Kaşeler kare şeklinde olup, en üstte “TC” “TÜRMOB” “Mm”, Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Kaşe numarası taşır.

 Kaşe Ücreti: Kaşe ücretleri Birlik Genel Kurulu tarafından tespit olunur.

ÜCRET TARİFESİ

 

Tarife: SM, SMMM ve YMM belge düzenlemesi, işlem yapması, tasdik, denetim ve danışmanlık hizmetleri dolayısıyla alacakları en az ücretlerin yer aldığı listedir.

Tarife Yapısı: Tarife tespitinde danışmanlık, denetim, tasdik hizmetleri ve belge düzenlemesi için ayrı ayrı tarife grupları tespit edilmesi zorunludur.

Tarifenin Hazırlanması:

 • Bir yılın tarifesinin hazırlanmasına, önceki yılın EYLÜL ayında başlanır.
 • Ekim ayı sonuna kadar odalar tarafından TÜRMOB’a yollanır.
 • Türmob KASIM ayı sonuna kadar bir tek ya da bölgelere göre birden çok tarife olarak düzenler ve Bakanlığa gönderir.
 • Bakanlık bu tarifeleri aynen ya da gerekli gördüğü değişikliklerle tasdik eder ve Resmi Gazetede yayımlar.

HAZIRLAMA İLKELERİ ( ÖNEMLİ ):

 

 • SM, SMMM ve YMM için ayrı ayrı tarife hazırlanır.
 • Tarifelerde, danışma, denetim, tasdik ve belge düzenleme hizmetleri için ayrı ücretler tespit edilir.
 • Tarifeler düzenlenirken Kanun’un 2. Maddesinde sayılmış hizmetler ayrı ayrı nazara alınır.
 • Tarifelerde denetim ücretleri denetim çeşitlerine göre kademelendirilir.
 • Tarifelerde, şirket şekline göre, faaliyet alanlarına göre, işyeri, şube sayısına göre, bilgisayar ya da elle kayıt yapılmasına göre ücret farklılaştırılması yapılır.

 

Tarifedeki Ücretin Tespiti: Tarifelerdeki ücretler tespit edilirken;

 • Eleman/saat esasına göre hizmetlerin maliyeti,
 • İlgili bölgedeki genel ücret düzeyi,
 • Yaşama standardı göz önünde tutulur.

Tarifelerin İlanı: Bir yıl sonra uygulanacak ücretlere ait tarife, en geç önceki yılın Aralık ayının 20’sine kadar Resmi Gazete ile ilan olunur.

Tarifeye Uyma: Tarifeye uyulması zorunludur. Ücret tarifesinin aksine hareket disiplin cezası gerektirir. Meslek mensupları ücretsiz iş yapamazlar.

Ücretin Ödenmemesi Durumunda: Yazılı sözleşmede yer alan ücret ödenmezse, meslek mensubu işe başlamaz ya da başlanmış işi sürdürmez.

Ücreti ödemeyen iş sahipleri TÜRMOB’a bildirilir ve bunlar borcunu ödemedikçe, diğer meslek mensuplarının bu kişilerin işleri yapması önlenir.

Odaların bildirmesine rağmen, bu türden kişilerin işlerini yapan meslek mensupları hakkında disiplin cezası uygulanır.

SM, SMMM VE YMM ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPTİNE AİT YÖNETMELİK

 

Amaç: Bu yönetmelik, SM, SMMM ve YMM bağlı bulundukları odalara ödeyecekleri üye aidatları ile SMMM odaları ve YMM odalarının Birliğe ödeyecekleri Birlik paylarının tespit yöntemlerini ve bunların tahsilatlarına ait usul ve düzenlenmesine ilişkindir.

Hukuki Dayanak: 3568 Sayılı Kanunun 16. Maddesi ile 50. Maddenin (g) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

ÜYE AİDAT ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMALARI

 

ÜYE GİRİŞ ( KAYIT ) ÜCRETİ:

 

 • Üye giriş ( kayıt ) ücreti, odaya kaydolan her üyeden kayıt anında bir kere alınır.
 • Odadan odaya nakilde üye giriş aidatı, % 50 indirimli uygulanır.

 

BİRLİK PAYI: Odaların Birlik üyelikleri sıfatıyla, gelirleri üzerinden nispi olarak tespit edilerek ödenecek paya Birlik Payı denir.

YILLIK AİDAT:

 1. Matbu Aidat: Odaya kayıtlı her meslek mensubunun ödemekle zorunlu olduğu aidattır.

 

 1. Nispi Aidat: Çalışanlar listesinde kayıtlı meslek mensubundan alınan aidattır.

 

DİĞER ÖDENTİLER: Odaya kayıtlı üyelerin ortaklık büroları ile mesleki şirketlerin bir iş veya hizmet karşılığı olarak ödemekle yükümlü oldukları ödentiler olup nispi ve maktu olarak iki şekilde tespit edilir.

 

 

AİDAT TESPİT ŞEKLİ İLE ASGARİ AZAMİ NİSPETLERİ

 

Birlik Payının Tespiti: Birliğe dahil odaların brüt gelirlerinin % 10’unu geçmemek üzere, Birlik Genel Kurulunda tespit edilen nispet üzerinden hesaplanır.

Oda Aidatları:

 

 1. Odaya Giriş Aidatı: 200 rakamının,
 1. Yıllık Maktu Aidat: 200 rakamının, bütçe memur taban aylığı katsayısının çarpımı suretiyle bulunacak tutarlardan az olamaz.

Nispi Aidatın Tespiti: Mesleki faaliyette bulunan her üye, yıllık gelir vergisi beyannamesindeki kazancının, şirket olarak faaliyette bulunması halinde kurum kazancından payına düşen tutarın % 1’ini nispi aidat olarak öder. Tahakkuk ettirilecek miktar maktu aidat miktarlarının 1 katından az ve 20 katından fazla olamaz.

Diğer Nispi Ödentiler: Oda aracılığı ile üyelere sağlanan, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen gelirler üzerinden, % 1 den az % 5 den fazla olmamak kaydı ile odalarca alınır.

Diğer Maktu Ödentiler: Mesleki kimlik belgesi, aday meslek mensubu kimlik belgesi, oda üyelik belgesi , sözleşme ve benzeri işlemler karşılığı alınacak ödentiler olup, oda genel kurulunca tespit edilir ve odalarca tahsil edilir.

Birlik Payının Tespiti: Birliğe dâhil odaların brüt gelirlerinin % 10’unu geçmemek üzere, Birlik Genel Kurulunda tespit edilen nispet üzerinden hesaplanır.

ÖDEME ZAMANLARI

 

Birlik Payı: Her oda, üç ay içinde tahsil ettiği bütçe gelirlerinden Birliğin payına isabet eden tutarı, izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar Birlik adına açılmış bir banka hesabına yatırır ve ödeme belgeleri Birliğe gönderir.

Oda giriş aidatı; odaya kayıt için müracaatında.

 

Maktu yıllık aidat; her yıl Ocak ayı içinde.

 

Nispi Aidat; Her yıl Mayıs ve Ekim aylarında.

 

Diğer Nispi Ödentiler; Odaca sağlanan menfaatlerin neticelendirilmesini müteakip bir ay içinde.

 

Diğer Maktu Ödentiler; Meslek mensuplarının talepte bulundukları hizmetlerden yaralanmadan önce.

 

Üye Borçlarının Silinmesi: Uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, tutukluluk, yangın, yer sarsıntısı ve benzeri olağanüstü durumlarda, tahakkuk eden aidat ve gecikme faizi, yapılan veya yaptırılacak inceleme sonucuna göre genel kurul kararıyla ertelenebilir, kısmen veya tamamen silinebilir.

Ölüm halinde, tahakkuk etmiş bulunan üye borçları ve faizleri yönetim kurulu kararıyla silinir.

SMMM VE YMM ODALARI İLE TÜRMOB ORGANLARININ DENETİM HAKKINDA YÖNETMELİK ( ÖNEMLİ )

 

Amaç: 3568 sayılı kanuna göre kurulan Oda ve Birlik organlarının faaliyetleri ile mali işlemlerinin Maliye Bakanlığınca denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Hukuki Dayanak: 3568 sayılı kanunun 41. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Denetimin Amacı: Oda ve Birlik organlarının kanun ve yönetmeliklerle belirlenen düzenlemeler çerçevesinde faaliyette bulunmalarını sağlamaktır.

Denetimi Yapacaklar: Gelirler genel müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile denetim elemanları tarafından yapılır.

Denetim Raporları: Denetçiler, inceleme sonucu düzenleyecekleri raporun aslını ve onaylı bir örneğini Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne, düzenleyecekleri raporun bir örneğini bir örneğini ise İl Cumhuriyet Savcılığına gönderirler.

Denetimin Zamanı: Bakanlık, Oda ve Birlik organlarının denetimini gerekli gördüğü hallerde ve zamanlarda topluca veya iller itibariyle yaptırabilir.

Birlik ve Odaların Yükümlülüğü: Birlik ve odalar, bu yönetmelik çerçevesinde denetimle görevlendirilecek elemanlar isteyeceği her türlü bilgi ve belgeleri vermek ve uygun bir çalışma ortamı sağlamak zorundadır.

Denetim ve İnceleme Konuları: ÖNEMLİ

 

 • Ruhsat İşlemleri       * Sınavlara İlişkin İşlemler          * Disiplin cezalarına ilişkin işlemler
 • Birlik ve odaların gelirlerine ilişkin işlemler       * Birlik ve odaların harcama ve giderlerine ilişkin işlemler
 • Tutulması gereken defter ve belgelere ilişkin işlemler     * Oda ve Birlik organlarının kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyup uymadıkları
 • Oda ve Birlik organlarının yukarıdaki bentlerde sayılan hususların dışında kalan diğer işlemleri.

3568 sayılı kanun – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

 

MESLEĞİN KONUSU

 

SMMM

Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin

 • İlgili mevzuat gereğince defter tutmak, tablo ve beyannameleri düzenlemek
 • Muhasebe sistemi kurmak, müşavirlik işlemleri yapmak
 • İnceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannameler için yazılı görüş vermek, tahkim, bilirkişilik vb.işleri yapmak

YMM

 

 • Muhasebe sistemi kurmak, geliştirmek, muhasebe, finans mali mevzuat işleri ile ilgili müşavirlik yapmak
 • Rapor, tahkim, bilirkişilik
 • Tasdik işlemleri

NOT : YMM ler muhasebe bürosu açamaz, ortak olmaz, muhasebe ile ilgili defter tutamazlar.SMMM ler tasdik işlemleri yapamazlar.

 

MESLEK ÜNVANLARININ HAKSIZ KULLANILMASI

( Ünvan , ibare ve remizlerin kullanılması yasağı )

Kanunen kullanma yetkisi olmayanların meslek ünvanlarını ve benzerlerini kullanması yasaktır.Odalar bu yasağa uymayanları tespit etmeleri halinde durumu cumhuriyet savcılığına bildirmekle yükümlüdür.

MESLEK KANUNUMUZA GÖRE SMMM SINAVINI KAZANMIŞ OLMA ŞARTI KİMLERDE ARANMAZ ?

Türkiye genelinde mali denetim yapan  kamu bankalarının müfettişleri ile kanunlar uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan bu yetkileri aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık hizmet süresini dolduranlar ile 5.mad. 1.fıkrasının a bendinde sayılan konularda en az 8 yıl öğretim üyesi ve görevlisi olarak çalışmış olanlar için SMMM sınavını kazanmış olma şartı aranmaz.

 

SMMM VE YMM SINAVLARI KİMLER TARAFINDAN YAPILIR ?

                                            SINAV KOMİSYONU

SMMM ÖNERİLEN SEÇİLEN
YÖK 5 3
TÜRMOB 4 2
MALİYE 2 1

 

                                            SINAV KOMİSYONU

YMM ÖNERİLEN SEÇİLEN
YÖK 2 1
TÜRMOB 4 2
MALİYE 4 4

 

Komisyon üyeleri 15 yıl çalışmış olmalıdır.

 

 

SINAV SONUÇLARININ YARGIYA İNTİKALİNDE MAHKEMECE TAYİN EDİLECEK BİLİRKİŞİ HEYETİNİN OLUŞUMU

 

Sınav Komisyonunda görev almamış olmaları kaydıyla

 

 • Biri maliye bakanlığı merkezi vergi denetim elemanı
 • Biri alanın da uzman meslek mensubu
 • Biri ise dava edilen sınav konusunda ihtisas sahibi öğretim üyesi

İLÇELER DE ODA KURULABİLMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR ? ADLANDIRMA VE TÜZEL KİŞİLİK KAZANMALARI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Oda kurulacak ilçenin büyükşehir sınırları dışında olması
 • İlçenin bölgesi için de ayrı ayrı smmm ve ymm odaları için en az 250 meslek mensubu bulunması
 • Kurulacak oda için en az 100 meslek mensubunun yazılı başvurusu
 • Odalar kuruldukları il / ilçe adıyla anılırlar.
 • Kuruluşlarını birlik yönetim kurulu aracılığıyla Maliye Bakanlığına bildirerek tüzel kişilik kazanır.

 

AMAÇLARI DIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN ODALARIN SORUMLU ORGANLARININ GÖREVİNE SON VERİLMESİ

Göreve son verilmesi ve yerine yenilerinin gelmesine bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı ve ya Maliye Bakanlığının istemi üzerine Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilir.Dava engeç 3 ay içinde sonuçlanır. Görevlerine son verilen organların yerine en geç 1 ay içinde yenileri seçilir.Eskinin kalan süresini tamamlar.

ODALARIN GELİRLERİ

 

 • Odaya giriş ücreti
 • Yıllık üye aidatı
 • Yardım ve bağışlar
 • Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri
 • Diğer çeşitli gelirler

*** Kamuda çalışanlar ile fiilen mesleği icra etmeyenler giriş ücreti ve aidatı %50 indirimli öderler.

 

ODA GENEL KURULU

 

Odaya kayıtlı tüm üyelerin katılımıyla oluşur.Odalar aynı sayıda yedek üyede seçerler.Bu oranın yarıdan azı nazara alınmaz fazlası tam sayılır.Temsilciler her odanın genel toplantısında 3 yıl için seçilirler. Yeniden seçilmeleri de mümkündür.

 

GÖREVLERİ

 

 • Amaçlar için karar ve tedbirler almak.
 • Yönetim kurulu,disiplin kurulu , denetleme kurulu üyeleri ile Birlik temsilcilerini seçmek
 • Taşınmazların alım satımı için yönetim kuruluna yetki vermek
 • Yönetimin tekliflerini incelemek ve karara bağlamak
 • Uyulması zorunlu kararlar konusunda birliğe teklifte bulunmak
 • Yıllık bütçe ve kesin hesabı tasdik etmek
 • Yönetim kurulunu ibra etmek gerekirse sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek
 • Giriş ücreti ve yıllık aidatı tespit etmek ve ödenecekleri zamanları belirlemek
 • Yönetimin çalışma raporunu incelemek ve diğer görevleri yapmak.

Oda genel kurulu 3 yılda bir mayıs ayında toplanır.Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve üyelerin 1/5 i kurulu toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu başkanı üyelerin 1/5 ini yazılı isteği üzerine 15 gün içinde toplantı çağrısı yapmak zorundadır. Üyeler toplantıya 10 gün önceden gönderilen taahhütlü mektupla çağrılır.

ODA YÖNETİM KURULU GÖREVE DEVAM EDEMEYİP DÜŞMELERİ, YENİDEN SEÇİLMELERİ VE GÖREV SÜRELERİ

Yönetim Kurulunun toplu olarak görevden ayrılması, asıl üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi, yedeklerinin de kalmaması durumunda yönetim kurulları göreve devam edemezler.Bu durumda oda denetçileri veya maliye bakanlığı, oda genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırır ve yeniden yönetim kurulu seçimi yapılır. Yeni yönetim kurulu olağan genel kurul toplantısına kadar kalan süre de görev yapar.

BİRLİĞİN GELİRLERİ

 • Birliğe dahil olan odalardan alınan paylar
 • Mal varlığından sağlanan gelirler
 • Ruhsatname ücretleri
 • Bağış ve yardımlar

BİRLİĞİN GÖREVLERİ

 • Mesleğin gelişmesi için çalışma yapmak
 • Meslek mensuplarının menfaat, ahlak, düzen ve geleneklerini korumak
 • Odalarla ilgili konularda yetkili mercilere görüş bildirmek
 • Odalar arası anlaşmazlıkları çözmek ve meslek kurallarını belirlemek
 • Bu kanuna göre çıkacak yönetmelikleri hazırlamak
 • Milli ve milletlerarası meslek kuruluşlarına üye olmak
 • Maliye bakanlığınca verilecek görevleri yerine getirmek
 • Diğer görevleri yapmak ve mesleki konularda resmi makamlarca istenilen bilgi ve görüşleri vermek.

BİRLİK GENEL KURULU

Odaların üyeleri arasından seçeceği temsilcilerden meydana gelir.Her oda seçeceği 3 temsilciye ilave olarak, üyelerin 1/75 oranında temsilci ve aynı sayıda yedek temsilci seçer.Temsilciler her odanın genel kurulunun da 3 yıl için seçilir.Toplantı 3 yılda bir Eylül ayında birlik yönetim kurulu başkanının daveti üzerine toplanır.

 

BİRLİK GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

 

 • Birlik yönetim, disiplin, denetleme kurulu üyelerini seçmek
 • Yönetim kurulunun hazırladığı raporları incelemek ve onaylamak
 • Odalar arasın da işbirliği kurmak tedbir ve kararlar almak
 • Bütçe ve kesin hesabı görüşmek, odalardan alınacak pay miktarlarını belirlemek
 • Taşınmazların alım satımı için yönetim kuruluna yetki vermek
 • Uyulması mecburi meslek kararlarını almak
 • Yönetim kurulunu ibra etmek, disiplin soruşturmasına karar vermek
 • Kanunla verilen diğer görevleri yapmak

BİRLİK YÖNETİM KURULU

Kayıtlı olduğu meslek odasında en az 3 yıl kıdemli olmak.Fiilen mesleki faaliyette bulunan birlik genel kurulu üyeleri arasından 3 yıl için seçilen 9 asıl 9 yedek üyeden oluşur.Üst üste iki seçim döneminde iki defa birlik yönetim kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler. Yönetim kurulu başkanı en az 5 yıl süreyle yeminli mali müşavirlik yapmış olanlar arasından seçilir.

Bugüne kadar yayınlaşmış mecburi meslek kararları

 1. SMMM, YMM ahlak kuralları
 2. SMMM kaşe kullanma usulleri
 3. İmzalanacak vergi beyannamelerinde uyulacak esaslar

 

BİRLİK YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

 • Genel kurul kararlarını yerine getirmek.
 • İktisap ve yüklenmeler de bulunmak
 • Birlik adına taşınır taşınmaz alım satımı için kurul başkanı veya üyelerden birine yetki vermek
 • Bütçe yapmak
 • Odalarca önerilen giriş ücreti ve yıllık üye aidatları ile mesleki kurs ücretlerini maliye bakanlığının onayına sunmak
 • Asgari ücret tarifelerini maliye bakanlığının onayına sunmak
 • Sınavları yapmak
 • Ruhsatları vermek

ODA VE BİRLİK ORGANLARININ DENETİMİ

Oda ve birlik organları Maliye Bakanlığınca denetlenir.Odalar her yıl sonu üyeleriyle ilgili bilgileri Ocak sonuna kadar bildirmekle yükümlüdür. Odalar ve birlik her yılın faaliyet raporlarını ve mali tablolarını izleyen yılın ocak ayı sonuna kadar yıl boyu kalmak üzere yayınlar.

YASAKLAR

DİSİPLİN CEZALARI

 

 • Uyarma – Daha dikkatli ol
 • Kınama – Kusurlusun
 • Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma – 6 aydan az 1 yıldan çok olmamak üzere
 • Yeminli sıfatını kaldırma
 • Meslekten çıkarma – Ruhsatname alınır ve bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmez.

3 yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla dizisplin cezasını gerektiren davranışta bulunan meslek mensubuna her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır bir ceza uygulanabilir. Disiplin kurulları bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezasının uygulamasına karar verebilirler.

 

TESMER

 

Staj yönetmeliği gereğince, staj programlarının hazırlanması ve uygulanması amacıyla BİRLİK tarafından kurulmuştur. Staj programlarının yenilenmesi , düzenli ve disiplin staj yapılmasına yönelik tedbirler bu merkezce alınır. TESMER birlik yönetim kurulunca meslek mensupları arasından seçilen 5 kişi tarafından yönetilir.Üyelerin ücret veya huzur hakkı birlik yönetim kurulu tarafından belirlenir.

STAJ

 

Her yıl mayıs, eylül ve ocak aylarında başlanır.Kesintisiz yapılır, devam zorunludur.1 yılda 3 kez mücbir sebep olmaksızın mahallinde bulunmayanların stajı iptal olur.Staj yapılan meslek mensubunun işini aksatmadan mesleğin icrasına ait tüm konuların staj mahallinde gösterilmesi ve öğretilmesi esastır.

YMM-SMMM MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

– YMM sınavları yılda 2 kez – sınav en az 50 ortalama – 65

– SMMM sınavları yılda 3 kez – sınav en az 50 ortalama – 60

 

Sınav sonuçlarına itiraz odalarda ilan edildikten sonra 15 gün için de birdilekçe ile BİRLİĞE yapılır.Bu itirazlar birlikçe en geç 30 gün için de incelenip karara bağlanır. Sonuç itiraz edene yazılı olarak bildirilir.

 

 

 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Genel Mesleki Standartlar

 • Mesleki ünvanı ile yeterlilik ilkesi
 • Mesleki eğitim ve bilgi
 • Dürüstlük güvenirlilik ve tarafsızlık
 • Sır Saklama
 • Sorumluluk
 • Bağımsızık
 • Haksız Rekabet

 

Büro edinme zorunluluğu

Mesleki faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu oda bilgisinde işyeri açma zorunluluğu vardır.Açılan işyeri bağımsız büro şeklinde olup başka bir meslek faaliyeti içeremez.Ev olarak kullanılan ikametgahlarda yürütülemez.Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz.Bir meslek şirketi kurmaları halin de şirket kayıtlı olduğu odanın bulunduğu ilin sınırları için de şube ve irtibat bürosu açamaz.Büro edinen meslek mensupları odaya kayıtlı olduktan sonra 3 ay için de büro tescil belgesi almak zorundadır.Büro tescil belgeleri 2 yılda bir tescil ettirilir.

 

Hangi konularda Sözleşme Yapılması Zorunludur ?

 • Defter Tutmak
 • Süreklilik arz eden müşavirlik hizmetinde
 • İnceleme, tahlil ve denetim yapmak ve bunlarla ilgili rapor ve benzerlerini düzenlemek
 • Yeminli mali müşavirlerin tasdik işlemleri

Ücretin ödenmemesi , meslek mensubuna verilen belgelerin sağlıklı ve güvenilir olmaması halinde meslek mensubunca sözleşme tek taraflı olarak fesh edilebilir.

 

Defter ve belgelerin saklanması

 

Meslek mensupları işleri dolayısıyla elinde bulunan defter ve belgeleri muhafaza etmek ve işin bitiminde iade etmek zorundadır.Defter ve belgelerin alınması sahibine yazı ile bildirildikten sonra  1 ay sonra  alınmaz ise defter ve belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı oldukları vergi dairesine teslim edilir.

 

Ortaklık Bürosu veya Şirket Kurarak Mesleki Faaliyette Bulunma

 • Meslek mensuplarının büro veya şirketlerde sürdürdükleri faaliyet ticari faaliyet sayılmaz.
 • Aynı ünvana sahip meslek mensupları arasında kurulabilir.
 • Kanun da belirtilen kendi faaliyet konuları dışında başka işlerle uğraşamazlar.
 • Mesleğin icrasına taalluk eden işlerde ancak ortak veya ortaklar tarafından temsil edilebilir.
 • Mirasçılar meslek mensubu sayılamaz ve mesleki faaliyette bulunamaz.
 • Yapılan işlerden doğacak cezai sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir.
 • Ünvan da meslek ünvanının açık şekilde kullanılması zorunludur.
 • Yabancı isim ve ünvanlar kullanamazlar.

 

Başka Odaya Nakil Talebi

Yeni işyeri merkezinin bulunduğu odaya yazı ile başvuru yapılır.

Başvuruda kayıtlı olduğu odanın adı, sicil numarası, ruhsatname numarası, tarihi, nakletmek istediği oda bölgesi içindeki işyeri adresi ve ikamet adresi

Başvurulan oda yönetim kurulu gerekli incelemeleri yapar.

Talep kabul görürse odaya kayıt eder.Birliğe ve eski odasına bildirir.

Eski oda bu bildiri üzerine meslek mensubunun kaydını siler, dosyasını gönderir.

Başvurulan oda yönetim kurulu nakil talebinin odaya varış tarihinden itibaren 1 ay içinde bir karar vermezse nakil talebi kabul edilmiş sayılır.

Oda nakil talebini red ederse, 15 gün içinde birliğe itiraz edilir. Birlik 15 gün içinde nihai karara bağlar.

 

Meslek Mensubunun müşterilerinden gelen işlerin kabul veya reddi uygulama esasları

 • Kendisine gelen müşterinin kim olduğunu önceki meslek mensubuna sorabilir.
 • Gelen iş teklifini gerekçesiz rededebilir.
 • İki meslek mensubunca rededilen müşteri ilgili odadan kendisine meslek mensubu belirlemesini isteyebilir.
 • Mesleğe yeni başlayan meslek mensupları ruhsatlarını aldığı tarihten itibaren 2 yıl geçmedikçe yanında staj yaptıkları meslek mensubunun rızası olmadan onların müşterisine hizmet veremezler.

Çalışanlar Listesinden Silinmeyi Gerektiren Haller

 • Meslek mensubunun kendi isteği
 • Bürosunu il dışına taşıması
 • Meslekten çıkarılmış olması
 • Meslek mensubu olabilme şartlarını sonradan kaybetmiş olması
 • Ruhsatname verilmemesini gerektiren durumların sonradan ortaya çıkması

xxxMeslek mensubu kendi kararı dışında çalışanlar listesinden silinme kararına karşı 15 gün içinde birliğe itirazda bulunabilir. Birlik, bu itirazı 15 gün içinde nihai karara bağlar.Birliğin kararına karşı itiraz mercii Bakandır.Bakanın vereceği karar nihaidir.

YASAK HALLER

 

 • Meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayan haller
 • Ticari faaliyette bulunamama
 • Hizmet akdi ile çalışamama
 • Reklam yasağı
 • En az ücretin altında iş kabul edememe

Meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayan haller

 1. Çalıştırdıkları kişilere uygunsuz davranışlar
 2. İçki ve kumar
 3. Bilgi verme zorunluluğu olduğu kişilere bilgi vermemek yada yanıltıcı bilgi vermek
 4. Kanunlara göre yasak olan işlerde herhangi birini yapmak
 5. Mesleki etik ve mesleki bağımsızlık kurallarını ihlal etmek

 

Ticari Faaliyette Bulunamama

 1. TTK ya göre esnaf ve tüccar olmazlar.Kendi meslekleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar.
 2. Ticari mümessillik
 3. Ticari vekillik
 4. Acentelik
 5. Adi ve kollektif şirket ortaklığı veya komandit şirketin komandite ortağı olamazlar.
 6. ve A.Ş. yönetim kurulu üyesi veya başkanlığı görevinde bulunamazlar.

 

MESLEKLE BAĞDAŞAN HALLER ( İSTİSNALAR )

 

 • Bilirkişilik, tasfiye memuru , ilmi kuruluşlarda yönetim üyeliği
 • A.Ş. de ortak, komandit şirkette komanditer ortak, murakıplık
 • Kurumlar vergisinden muaf kooparatif ve sandıklarda yönetim ve denetim görevlerin de bulunmak
 • Devamlılık arz etmediği sürece makale yazmak
 • Sanat ve edebiyat faaliyetinde bulunmak
 • Kadrolu olmamak kaydıyla ders vermek

 

DENETİM RAPORU BÖLÜMLERİ

 • Genel Bilgi Bölümü
 • Denetim Kapsam Bölümü
 • Meslek mensubunun açıklama ve görüş bölümü
 • Rapor tarihi bölümü
 • Meslek mensubunun imzası

 

DENETİM RAPORU ÇEŞİTLERİ

 • Olumlu Rapor.
 • Şartlı Denetim Raporu
 • Olumsuz Rapor

 

xxxxx ilgili mevzuata uygundur ibaresi sadece YMM tasdikinde olur.

 

ÇALIŞMA KAĞITLARINDA BULUNMASI GEREKENLER

 

 • Denetlenen Müşteri
 • Denetimin Dönemi
 • Hazırlandığı tarih
 • Hazırlayan Meslek Mensubu
 • Yapılan Denetimin tüm safhaları
 • Yılı kapsayan denetimlerde en az aylık denetimin yapılması
 • Hesap incelemelerin de kullanılan özel işaretlerin açıklanması
 • İç kontrol sisteminin kullanılıp kullanılmadığı
 • Meslek mensubunun düşünceleri
 • Denetim yapılan husslar ile aksayan konular

 

RUHSAT ALAN MESLEK MENSUBUNUN MESLEK KÜTÜĞÜNDEN SİLİNMESİ

 • Meslekten çıkarmayı gerektiren ceza alınması
 • Meslek mensubu olabilmek için aranan şartların kaybedilmiş olması
 • Ruhsatname verilmemesini gerektiren durumların sonradan ortaya çıkması
 • Ruhsatın iptal edilmesi
 • Kendi isteği ile kaydını sildirmesi
 • Ölümü ve diğer sebepler

 

RUHSAT ALAN MESLEK MENSUPLARININ HAKLARI ve ÖDEVLERİ .( Bağımlı yada mesleki faaliyetlerde bulunmayanlar için )

 • Meslek kütüğündeki kayıtları kanunen mani bir durum yoksa veya kendi istekleri dışında silinemez, meslek kütüğüne kayıtları olması halinde oda ve birlik faaliyetlerine katılırlar.Üyelikten doğan haklarını kullanırlar.
 • Ünvanlarını ve tasdik yetkilerini kullanamazlar.
 • Oda ve Birliğe karşı üyelikten doğan ödevlerini yerine getirirler.

 

 

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

AMACI : Meslek mensupları ve aday meslek mensupları hakkında disiplin kovuşturması yapılmasına karar verecek yetkili organları , disiplin cezaları vermeye yetkili organları, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların usul ve esasları disiplinle ilgili diğer husuları düzenlemektir.

 

 

DİSİPLİN CEZASI TÜRLERİ

 1. UYARMA : Meslek mensubuna ve aday meslek mensubuna mesleğin yürütülmesinde daha dikkatli davranmasını gerektiğinin yazıyla bildirilmesidir.Mesleki kurallara, mesleğin vakar ve onuruna aykırı hareket, güven ve sarsıcı hareketler de bulunmak, bilgi ve belge vermeme
 2. KINAMA : Meslek ve aday meslek mensubuna görevin de ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesidir.Reklam yasağına uymama, büro standartlarına uymama, yanında staj yapılan meslek mensubunun müşterisine hizmet, çıkar karşılığı iş alınması , uyarma gerektiren halin 3 yıl içinde tekrar etmesi , YMM lerin defter tutması, sahip olunmayan ünvan kullanılması, ücret standartına uyulmaması, YMM lerin akrabalarının işine bakması
 3. GEÇİCİ OLARAK FAALİYETTEN ALIKOYMA : Mesleki sıfatı saklı kalmak koşuluyla 6 aydan az, 1 yıldan fazla olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.Gizli olarak hizmet akdi ile çalışmak, ticari faaliyette bulunmak, kınama gerektiren halin 3 yıl içinde tekrarı, kasten yasaya aykırı davranmak
 4. YMM lerin YEMİNLİ SIFATININ KALDIRILMASI : Yeminli sıfatının kaldırılarak mührünün geri alınmasıdır.Mükerrer olarak yasaya aykırı tasdik yapmak.
 5. MESLEKTEN ÇIKARMA : Meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha mesleği yürütmesine izin verilmemesidir. Kasten vergi ziyanına sebep verdiği mahkemece kesinleşen, ruhsatın kiraya verilmesi , 5 yılda 3 geçici men alınması , meslek şartlarını kaybetmesi, hapis cezası.

 

xxx Uyarma ve kınama harici cezalar Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara bildirilir. Resmi gazete de yayımlanır.

 

DİSİPLİN CEZALARIN DA FARKLI UYGULAMA : 3 yıllık bir dönem için de 2 veya daha fazla ceza gerektiren davranışta bulunan meslek mensubuna her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir. Ancak, disiplin cezası kesinleşip ilgiliye bildirildikten sonra aynı cezayı gerektiren bir eylemin yinelenmesi durumunda bir üst ceza uygulanır. Disiplin kurulları her iki durumda da yaptıkları incelemeler sonucunda bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezası uygulamasına  karar verebilirler.

 

DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI : Kesinleşme tarihinden itibaren ilgili oda yönetim kurulu başkanlığınca uygulanır.Karar tarihinden itibaren 30 gün içinde  birlik disiplin kuruluna gönderilir.Uyarma ve kınama harici cezalar Maliye Bakanlığı ve diğer kurumlara bildirilir. Kınama, uyarma dışındaki cezaları alan meslek mensupları elindeki işleri 60 gün içinde odasına teslim eder.Oda bu belgeleri ilgililere iade eder.İlgilinin istemesi halinde oda yönetim kurulunun belirleyeceği bir meslek mensubuna teslim edilir. Meslek mensupları geçici men, yeminli sıfatının kaldırılması ve meslekten çıkarma cezaları kesinleştikten itibaren mesleği ifaya devam edemezler.

MESLEK MENSUPLARI HAKKINDA SORUŞTURMA DURUMLARI

 • İlgilinin ihbar ve şikayeti
 • İlgili oda kurullarından herhangi birinin isteği
 • Birlik kurullarından herhangi birinin isteği
 • Sorumlu görülen oda veya birlik kurul başkan ve üyeleri hakkında ilgili oda veya birlik genel kurulunun kararı

 

DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA İLK İNCELEME KİME AİTTİR ?

İlk incelemeye yetkili ODA YÖNETİM KURULU dur. Kendisine bildirilmesinden itibaren en geç 2 ay içinde ihbar, şikayet veya istek konusunu incelemek zorundadır. Engeç 6 ay içinde de sonuçlandırmak zorundadır.

 

 

SMMM VE YMM MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER

AMAÇ : Bu yönetmelik meslek mensuplarının en üst seviyede bilgi sahibi, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı rekabet anlayışı kaliteli hizmet şeklinde oluşmuş güvenilir ve saygın olmaları amacıyla asgari etik ilkeleri belirlemek için çıkartılmıştır.3568 sayılı kanunun 50.maddesinn verdiği yetkiyle TÜRMOB tarafından getirilmiştir.

ETİK KOMİTESİ : Türmob yönetim kurulu tarafından 1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı olmak üzere en az 7 en fazla 11 üyeden oluşur görev  süresi 2 yıldır. Herhangi bir nedenle üyeliğin bozulması halinde aynı usulle yeni üye ataması yapılır. Yeni atanan üye kalan süreyi tamamlamak üzere göreve başlar.Yılda 6 kez toplanır.

GÖREVİ : Bu yönetmelikle ilgili değişiklik önerileri ile yorum, sirküler vb. konularda çalışmalar yaparak Yönetim Kuruluna sunmaktır.

ETİK İLKELER 3 BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR.

 • Meslek mensubunun uyması gereken temel etik ilkeler
 • Bağımsız çalışan meslek mensupları için
 • Bağımlı çalışanlar için geçerli ilke ve durumlar

xxxxxx Kavramsal Çerçeve :

Meslek mensuplarının temel ilkelere uyum ile ilgili tehditleri belirlemeleri, bu tehditleri ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir düzeye indirgemek için koruyucu önlemleri almaları için gerekli bir rehberdir.

Tüm Meslek Mensuplarının Uyacakları Temel Etik İlkeler

 • Dürüstlük
 • Tarafsızlık
 • Mesleki Yeterlilik ve Özen
 • Gizlilik
 • Mesleki Davranış

Temel Etik İlkelere Çok sayıda tehdit oluşabilir. TEHDİTLER

 • Kişisel Çıkar Tehditleri
 • Yeniden Değerlendirme Tehditleri
 • Taraf Tutma Tehditleri
 • Yıldırma Amaçlı Tehditler

 

TEHDİTLERE KARŞI ÖNLEMLER

 • Mevzuat ile oluşturulabilecek Önlemler
  1. Eğitim, Mesleki Eğitim ve tecrübe
  2. Mesleki gelişim
  3. Kurumsal Yönetim
  4. Mesleki Standartlar
  5. Mesleki veya düzenleyici izleme ve disiplin
  6. Meslek mensubu tarafından üretilen bilgilerin yasal yetkili tarafından dış kontrolden geçirilmesi
 • İş çevresinden sağlanacak önlemler

 

HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

Haksız Rekabet Yapmama Yükümlülüğü ; Meslek mensupları mesleki faaliyetleri kapsamında işin kabulu , reddi, yürütülmesi ve sona ermesi ile reklam yasağı kapsamına giren her türlü faaliyetlerine ilşkin olarak haksız rekabete neden olacak eylem ve davranışlar da bulunamazlar.

 • Meslek mensupları arasında ve iş sahipleriyle ilişkilerde haksız rekabet
 • Ücret ve diğer mali nitelikteki Uygulamalar ile Haksız rekabet
 • Reklam yoluyla haksız rekabet

 

Reklam Yasağı : Meslek mensupları, kanunla düzenlenen ve usul esasları bu yönetmelikle belirlenen reklam yasağına uymakla yükümlüdürler.

İlkeler : ( reklam yasağına girmeyen fiiller )

 • Meslek mensubu işi ile ilgili ve şahsı hakkında açıklama yapabilir.
 • Bilimsel, düşünsel, seminer ve eğitim programı organize edebilir.basın yayın yoluyla duyuramaz.
 • Toplumun ilgilendiği konularda meslek mensubunca veya diğer kişilerce yazı ve haber yapılması reklam sayılmaz.
 • Meslek mensubunun mesleki faaliyet ve meslek alanı dışında yerel, ulusal veya uluslararası düzeydeki herhangi bir faaliyetinin tanıtılması veya aldığı bir ödülün kamuya duyurulması veya üyesi olduğu bir kurumdaki üyeliğinin açıklanması reklam sayılmaz.

Marka Tescil Yasağı : SM , SMMM , YMM hizmeti, hiçbir sıfat altında marka olarak tecil ettirilmez.

Yükümlülükler : Meslek mensupları iş elde etmek için reklam sayılabilecek eylem ve davranışlarda bulunmamak; üçüncü kişilerin kendileri için reklam sayılabilecek eylem ve davranışlarına izin vermemek ve bunlara engel olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

ODA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU : Kurul bir başkan olmak üzere en az 3 üyeden oluşur. Üye sayısı 1000 den fazla olan odalarda kurul üye sayısı oda yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kurul üyeleri en az 5 yıl kıdemli meslek mensupları arasından görevlendirilir.

Görevleri ;

xx Denetim ve soruşturma yapmak

xx Aykırılık tespiti halinde bundan sorumlu olanlar için uygun görülen yaptırım önerisi ile birlikte durumu ilgili oda yönetim kuruluna sunmak

xx  Meslek mensubundan istenenlerin ibraz ve teslimi yapılmaz ise gerektiğinde mahkemeye başvurmak için oda yönetim kuruluna teklif etmek

xx Yıllık çalışma faaliyet raporunu yönetim kuruluna sunmak

xx Haksız rekabet ilşkin görüş, bülten ve sirküler yayınlanması konusunda oda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak

Süresi: Oda yönetim kurulunun süresi kadardır.Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

BİRLİK HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU: : Kurul bir başkan olmak üzere en az 5 yeden oluşur. Kurul üyeleri en az 5 yıl kıdemli meslek mensupları arasından Birlik Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

Görevleri ;

xx Odalarda kurulan haksız rekabetle mücadele kurulları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

xx Yıl sonu itibariyle oda haksız rekabetle mücadele tarafından hazırlanan raporları Birlik Yönetim Kuruluna sunar.

xx Birlik yönetim kurulu bu konuda sirküler, bülten ve tebliğler yayınlayabilir.

Süresi: Birlik yönetiminin süresi kadardır.    üye yeniden görevlendirilebilir.

Kurulların çalışma usul ve esasları Birlik yönetim Kurulu tarafından bir yönerge ile belirlenebilir.

KAŞE KULLANMA USUL VE ESASLARI

Çalışanlar listesinde ve çalışanlar listesinde olmamakla birlikte çalıştıkları mükelleflerin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve beyannamelerini imzalayan meslek mensuplarının düzenlemek zorunda bulundukları resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe kullanmalarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kaşeler  birlik tarafından bedel karşılığında verilir.Kaşe Talep Formları bağlı oldukları oda tarafından Birliğe gönderilir.Kaşeler kare şeklinde olup TC rumuzu altına TÜRMOB yazısı Mm amblemi SM,SMMM ibaresi ile kaşe numarasını taşır.Darphane ve Damga Matbası genel müdürlüğü tarafından imal edilir.

 

ÜCRET TARİFESİ

Tarife her yıl odalarca yeniden düzenlenip Geçici Kurula yollanır.Geçici Kurul takvim yılının son ayında bir sonraki yıl uygulanacak tarifeyi ilan eder.Yeni tarife kesinleşinceye kadar eski tarife uygulanır.Bir yılın tarifesinin hazırlanması önceki yılın Eylül ayından başlar.Odalar hazırladıkları tarifeyi ekim ayında Türmoba yollar.Türmob Kasım ayı sonuna kadar ülke için bir tek yada bölgelere göre düzenler ve Bakanlığa gönderir.Bakanlık aynen yada değiştirerek tasdikle Resmi Gazete de yayınlar.Yeni kurulan odalar ayrıldıkları odanın tarifesini kullanır.Bir yıl sonra uygulanacak tarife en geç önceki yılın aralık ayının 20 sine kadar resmi gazete de ilan olur.

Tarifelerdeki ücret tespit edilirken eleman/ saat esasına göre maliyet o bölgedeki genel ücret düzeyi ve yaşama standartları göz önünde tutulur.Ücret tespitinde tarifeye uyulması zorunludur.Tarifenin altında kalan ücretle çalışmak yasak olup aksine hareket disiplin cezası gerektirir.Meslek mensupları ücretsiz işlem yapamazlar.

 

Tarifeler hazırlanırken Oda ve geçici kurulca aşağıdaki ilkelere uyulur

 • SM,SMMM, YMM ler için ayrı ayrı tarife hazırlanır
 • Danışma, denetim, tasdik ve belge düzenleme hizmetleri için ayrı
 • Kanunun 2.mad. sayılmış hizmetler için ayrı
 • Denetim ücretleri denetim çeşitlerine göre kademelendirilir
 • Münferit yada şirket şeklinde firmalara göre, Hizmet-imalat-inşaat faaliyetine göre, İşeyeri şube sayısı, yardımcı defter sayısı, işlem hacimi, Hizmetin işyerinde yada meslek mensubunun bürosunda yapılmasına göre, bilgisayarla ya da elle kayıt yapılmasına göre ücret farklılaştırılması yapılır.

ÜYE AİDATLARI VE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİ

ÜYE AİDATLARI ÇEŞİTLERİ

 • Üye giriş ( Kayıt ) Ücreti
 • Birlik Payı
 • Yıllık Aidat – Maktu ve Nispi Aidat
 • Diğer Ödentiler

 

AİDAT TESPİT ŞEKLİ

 • Birlik payının tespiti : Birliğe dahil odaların %10 unu geçmemek üzere Birlik Genel kurulunda tespit edilen nispet üzerinden alınır.
 • Oda Aidatları : Genel kurulda belirlenir.
  1. Oda giriş aidatı : 200 rakamının
  2. Yıllık maktu aidat : 200 rakamının , bütçe memur taban aylığı katsayısının çarpımı suretiyle bulunacak tutardan az olamaz
 • Nispi Aidat : Mesleki faaliyette bulunan her üye yıllık gelir vergisi beyannamesindeki mesleki kazancının % 1 ini nispi aidat olarak öder.
 • Diğer Nispi Ödentiler : Tahkim , bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen gelirler üzerinden odalarca alınır.Miktarı %1 den az, %5 den fazla olmamak üzere oda genel kurulunca tespit edilir.
 • Diğer Maktu Ödentiler : Mesleki kimlik belgesi, aday meslek mensubu kimlik belgesi , oda üyelik belgesi, faaliyet belgesi , ücret tarifesi belgesi , vb. iş ve işlemler karşılığı alınacak ödentiler

 

ODA AİDATLARININ ÖDEME ZAMANLARI

 • Oda Giriş Aidatı : odaya kayıt için müracatında,
 • Maktu Yıllık Aidat : Her Yıl ocak ayı içinde
 • Nispi Aidat : Her yıl mayıs ve ekim ayında
 • Diğer Nispi Ödentiler : Odaca sağlanan menfaatlerin neticelendirilmesinde mütakip bir ay içinde
 • Diğer Maktu Ödentiler : Meslek mensuplarının talepte bulundukları hizmetlerden yararlanmadan önce

 

 

 

BİRİK VE ODALARIN DENETİMİ

Oda ve Birlik Organlarının Faaliyetleri ile İlgili Denetim Konuları

 • Ruhsat İşlemleri
 • Sınavlar
 • Disiplin cezaları
 • Gelirlerine ilişkin
 • Harcama ve giderlerine ilişkin
 • Tutulması gereken defter ve belgelere ilşkin
 • Kanun ve yönetmeliklere uyup uymadıklarına ilişkin
 • Diğer işlemler

xxx Denetimleri Gelirler Genel Müdürlüğünün teklifi ile Bakanlık makamının onayı ile denetim elemanları tarafından yapılır.Denetim elemanları, inceleme sonucunda raporun aslını ve onaylı örneğini Gelirler Genel Müdürlüğüne suç unsuru taşıyan husus tespit edilmiş ise İl Cumhuriyet Savcılığına gönderirler.

 

YMM TASDİK EDECEKLERİ BELGELER – TASDİK KONULARI – USUL VE ESASLAR

YMM lerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar ne şekilde belirlendiği?

YMM lerce, gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırım miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları, tasdike ilişkin usul ve esaslar bu yönetmelikte belirtilmiştir.

Tasdike alınacak denetleme ile standartlar ile muhasebe ilke ve standartlarının belirlenmesi ne şekilde olmaktadır?

Tasdike esas alınacak denetleme ilke ve standartlar ile muhasebe ilke ve standartlarının belirlenmesi de mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri gözönüne alınarak Maliye Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerce belirlenmektedir.

YMM lerce tasdik edilmiş mali tabloların kamu kurum ve kuruluşlarındaki kabulü

Tasdik edilmiş mali tablolar kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu idarelerinin yetkili memurlarınca tasdik kapsamı ölçüsünde incelenmiş belge olarak kabul edilirler.Ancak YMM lerce yapılmış olan tasdik, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş ve inceleme yapılmasına ve gerektiğinde tekrarına engel değildir.

Tasdik Amacı :

 • Gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin hesap ve kayıtlarının sonuçlarını gösteren mali tabloların yanıltıcı olmayacak biçimde eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde düzenlenmesini sağlayarak kamunun istifadesine sunmak
 • Gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin ilgili mevzuat yönünden olan taleplerin karşılanmasında çabukluğu sağlayarak hak ve yararlarını korumak
 • Vergi idaresi ve mükellef işlerinde güveni hakim kılmaktır.

Tasdik Kapsamı ( Tasdik yapılabilcek olan konu ve belgeler )

 • Gelir vergisi yönünden
 • Kurumlar vergisi yönünden
 • Katma Değer vergisi yönünden
 • Veraset ve intikal vergisi yönünden
 • Amme Alacaklarının Tahsili Usulu kanunu yönünden
 • Damga vergisi yönünden
 • Mali Mevzuatta yer alan teşvik, indirim , istisna ve muafiyetler yönünden

Tasdik Sözleşmesi

İlgililerce yaptırılacak tasdik hizmetinin tasdik sözleşmesine bağlanması ve sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde bir örneğin yeminli mali müşavirlerce bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

Tasdik sözleşmesinde en az aşağıda yazılı hususlara yer verilir

– Tasdikin amacı, kapsamı varsa özel nedeni

– Yeminli mali müşavirlerce verilecek hizmetin niteliği

– Tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri

– Ücret

Feshedilen sözleşmeler fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde bakanlığa bildirilir.

 

YMM lerin sözleşme yaptıkları ilgililer nezdindeki yetkileri

 • Tasdik konularıyla ilgili tüm defter, kayıt ve belgeleri gizli olsalar dahi incelemek
 • Tasdik işlemini ilgilendiren tüm bilgileri yöneticilerinden , iç denetçilerden , diğer ilgililerden istemek
 • Şirketlerin yönetim kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda istenildiği takdirde tasdik faaliyetini ve sonuçlarını ilgilendiren konularda açıklamalar da bulunmak. ile yetkili kılmış sayılır.

YMM lerin idare ve yargıdaki yetkileri

 • Vergi incelemelerinde
 • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalarda
 • Vergi yargısında mükellef veya vergi sorumlusu ile beraber hazır bulunabilirler ve açıklama yapabilirler

Tasdik çalışması ile ilgili olarak yapılacak planlamada :

 • İşletme organizasyonu, iç kontrol sistemi, çalışma tarzı , üretim süreci iş akışı işletmenin içinde bulunduğu sektör vb. hususlarda gerekli araştırmaların yapılması
 • İşletme ile ilgili raporların gözden geçirilmesi
 • İşletmenin muhasebe politikalarının incelenmesi
 • tasdik çalışmasıyla ilgilenen personelin belirlenmesi ve koordinasyonun sağlanması
 • yazılı tasdik çalışmasının hazırlanması

Tasdikte Kanıt Toplama Zorunluluğunun Amacı

 • Tüm varlık kaynak, gelir ve giderlerin gerçek olup olmadığı ve bunlara ilişkin bunlara ilişkin işlemlerin doğru kaydedilip kaydedilmediği
 • Mali tablolara yansıtılması gereken bütün işlem ve hesapların bu tablolarda gerçek şekliyle yer alıp almadığı
 • Varlıklara ilişkin hakların ve borçlara ilişkin yükümlülüklerin işletmeye ait olup olmadığı , yönünden fiili durum ve belgelerin esas alınarak araştırılmasıdır.

Denetim Teknikleri

 • Sayım ve envanter incelemesi
 • Belge incelemesi
 • Bilgi toplama
 • Doğrulama
 • Karşılaştırma ve puantaj
 • Analitik inceleme

 

Çalışma Kağıtlarında yer alması gereken hususlar

 • Başlık – Denetlenen müşteri, Denetim dönemi – Çalışma kağıdının konusu- hazırlayan ymm ve tarih
 • Uygun düzeyde kodlanır.
 • Denetleme yöntem ve teknikleri kodlanarak puantajlanır.
 • GKGMİ ne güven yaratacak şekilde açıklık kazanır.
 • Uygun yeterli bilgi belirtilir.

xxx YMM lerce tasdik raporu 3 örnek düzenlenir. 2 örneği ilgili firma kurum ve kuruluşlarının yetkililerine teslim edilir.Diğer örnek , tasdik konusu belgelerle birlikte tasdiki isteyen mercie  doğrudan yeminli mali müşavirce verilir.

xxx YMM ler inceledikleri ve sonucunda tasdik raporu düzenledikleri konu ve belglerin gerçeği yansıtmaması ve doğru olmaması halinde ziyaa uğratılan vergilerden kesilecek cezalardan VUK ve 3568 sayılı Kanun hükümleri uyarınca mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde Borçlar Kanunun Tam Teselsül hükümleri uygulanır.

MESLEK MENSUPLARININ DÜZENLEYECEK OLDUĞU RAPOR TÜRLERİ

 • Özel Standart Denetim Raporu : Ayrıntılı denetim raporundan yararlanılarak düzenlenir.GKGMİ ve standartları , mali tabloların gerçekliği ve ilgililere verilecek özet bilgi
 • Ayrıntılı Denetim Raporu : Denetim kapsamını, yapılışını , gerekli dipnotlarını , mali tabloları ve istatik verileri içerir.Tarih, dayanak, görüş ve imza bölümleri zorunludur.
 • Tasdik Raporları : en az 3 örnek 1 saklanır diğer 2 si hizmet sunulan firmaya verilir.
 • Özel Amaçlı Raporlar : Firmanın isteğine uyarak yaptıkları denetim sonucu hazırlarlar.Dönemsel raporlar gibi
 • Yardımcı raporlar : Mali analiz, denetleme ve tasdik işlemleri sırasında başka meslek mensuplarınca düzenlenmiş teknik ve mali raporlardır.
 • Özel mevzuatla istenen diğer raporlar.

 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODA YÖNETMELİĞİ

 

Odanın Başlıca Amaçları

 • Mesleki alanda çalışmalar yapmak , meslek gelişmesini sağlamak
 • Meslek onurunu ve üye haklarını korumak
 • Normlar geliştirmek, eğitim ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak mesleki eğitiminin gelişmesine katkıda bulunmak
 • Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek

 

Yönetim Kurulu Başkanın Görev ve yetkileri

 • Odayı hukuki bakımdan temsil etmek
 • Yönetmelikle ilgili verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak
 • Yönetim kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya davet etmek
 • Tutanakların sağlıklı olarak düzenlenmesini sağlamak
 • Yönetim kurulunca alınan kararların yerine getirilip getirilmediğini denetlmek
 • Mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak Odanın sevk ve idaresini sağlamak

BÜTÇE

 1. a) Odaların Bütçelerinin hazırlanışı ve yürürlüğü, b) Odaların zorunlu sebeplerle bütçelerinin hazırlanamaması halinde ne gibi bir uygulama yapılacağı, hakkında kısaca bilgi veriniz.

3568 sayılı meslek yasası Meslek Odaları Yönetmeliklerince düzenlenmiş Oda Bütçeleri;

 1. a) Bir yıl için hazırlanan bütçenin dipnotuna, üç yılı kapsamak üzere izleyen yıl bütçesinin yüzde ondan aşağı olmamak üzere enflasyon oranı kadar artırılacağı yazılır. Bütçede, bütçelerin yüzde onu tutarında yedek ödenek ayrılır. İlk yılın bütçesinde kullanılmayan ödenekler izleyen ikinci yılın bütçesine, ikinci yıl bütçesinde kullanılmayan ödenekler izleyen üçüncü yıl bütçesine başlangıç ödeneği olarak aktarılır. İkinci ve üçüncü yıl bütçelerinde yeni bir fasıl açılma ihtiyacı doğduğunda, TÜRMOB Başkanlığına bilgi verilerek Oda Yönetim Kurulu tarafından yeni fasıl açılır ve gerekli aktarmalar o yıla ait yedek ödenekten yapılır. Açılan fasıllar bütçenin diğer hükümlerine tabidir.

Genel Kurulca kabul edilen bütçe izleyen yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe konulur ve uygulanır.

 1. b) Bütçe zorunlu nedenlerle yapılamaz ve Ocak ayının birinci günü yürürlüğe konulamaz ise bir evvelki yıl bütçesinin 1/12’si esas alınarak 1–2 ve 3 aylık geçici bütçeler yoluyla Odanın mali işleri buna göre yürütülür.

3568 sayılı meslek yasamızın, odalar ve birlik yönetmeliklerince düzenlenmiş bulunan huzur hakkı nedir, kimlere verilir ve nasıl belirlenir. kısaca bilgi veriniz.

Huzur hakkı, Oda ve Birlik Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile oda ve birlik bünyesinde oluşturulan komite, kurul ve komisyonlarda üye olarak görev yapanlara katılacakları toplantılar için verilen hizmet karşılığı bir ücrettir. Huzur hakkı miktarları hazırlanan bütçelerde Oda Genel Kurulunca tespit olunur.

V.U.K. 175. ve Mükerrer 257. maddelerinin Maliye Bakanlığına vermiş bulunduğu yetki gereğince çıkartılmış bulunan 1 No.lu Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğince düzenlenmiş bulunan; muhasebenin usul ve esasları, kaç bölüm halinde açıklanmıştır. Bu bölümler nelerdir. Kısaca başlıklarını belirtiniz.

 Bu bölümler;

 • Muhasebenin temel kavramları.
 • Muhasebe politikalarının açıklanması.
 • Mali tablolar ilkeleri.
 • Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması.
 • Tek düzen hesap çerçevesi, hesap planı ve hesap planı açıklamalarıdır.

213 Sayılı VUK.nun 175.ve 257. maddelerinin Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak, 1 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile Muhasebenin Temel Kavramları,Muhasebe politikalarının açıklanması,Mali tablolar ilkeleri, Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması,Tekdüzen Hesap Çerçevesi, hesap planı ve işleyişi,Konularında düzenlemeler yapılmıştır.

 

 1. a) Yapılmış olan bu düzenlemeler hangi gayelere yöneliktir.
 2. b) Yapılan düzenleme de öngörülen usul ve esaslara uyulması zorunluluğu varmıdır.
 3. c) Bu düzenleme sonucu oluşturulan mali tablolardaki mali mevzuat hükümlerine aykırılıklar

nasıl giderilmektedir.

Kısaca bilgi veriniz.

 1. a) Muhasebe sistemi uygulamalarında yapılmış olan düzenlemeler aşağıda belirtilen

 gayelere yöneliktir.

 Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak

 ulaştırılmasına,

 Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına,

 Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine,

 Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olmasına,

 İşletmelerle, ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına,

 yöneliktir.

 1. b) Yapılan düzenlemede öngörülen usul ve esaslara uyulması zorunludur.
 2. c) Bu düzenleme ile, ilgili mevzuat hükümleri arasındaki aykırılıklar, mali rapor ve

beyannamelerinin düzenlenmesi sırasında giderilecektir.

Diğer bir deyimle, İşletmeler bu düzenlemeye uymak zorunda olduklarından, mali tabloların

tekliğini değiştiremeyecekler, ancak bu tablolardan hareketle, vergiye tabi safi kazancın tespitinde

vergi mevzuatı uyarınca istenilen bilgileri sağlayacak şekilde gerekli düzenlemeleri ve

hesaplamaları yapacaklardır.

Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakla Beraber Faaliyet Konuları İtibariyle Farklı Muhasebe Tekniği Kullanmak Zorunda Olanlar :

Banka ve Sigorta Şirketleri

Özel Finans Kurumları

Finansal Kiralama Şirketleri

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Aracı Kurumlar ve Yatırım Ortaklıkları

xxx Mali tablo ilkelerine uymaları kaydıyla bu tebliği diğer mecburiyetlerini yerine getirmekle yükümlü değillerdir.

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

 • Sosyal Sorumluluk – 2011 / 2
 • Kişilik Kavramı – 2014 / 1
 • İşletmenin sürekliliği Kavramı
 • Dönemsellik Kavramı
 • Parayla Ölçülme Kavramı
 • Maliyet Esası Kavramı
 • Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
 • Tutarlılık Kavramı – 2011 / 3 – 2010 mazeret
 • Tam açıklama kavramı
 • İhtiyatlılık kavramı – 2010 / 3
 • Önemlilik Kavramı
 • Özün önceliği Kavramı

 

 Maliye Bakanlığı V.U.K.nun 175.ve 257. maddelerinden aldığı yetkiye dayanarak yayınlamış olduğu; I No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde; Muhasebenin Usul ve Esasları açıklamıştır.Bu usul ve esaslardan birisi olan Mali Tablolar ilkeleri neyi ifade etmektedir, bu mali tabloları sınıflandırarak hangi tablolar oldukları hakkında kısaca bilgi veriniz.

 

 Mali Tablolar ilkeleri: Temel mali tabloların düzenlenmesinde işletmeler tarafından

uygulanacak kuralları ifade eder.

Bu düzenlemede yer almayan konularda, daha sonra yayınlanacak muhasebe standartlarına, yoksa

muhasebe kavramlarına uygun olarak öncelikle, işletmenin içinde bulunduğu sektörde sözkonusu

işletme büyüklüğü için yaygın olarak kullanılan, bununda uygulanmadığı hallerde uluslararası

standartlarda benimsenen esaslara uyulur.

Mali tabloların hazırlanmasında esas alınan kavram ve ilkeler ile T.T.K. ve ilgili diğer mevzuat

hükümlerinin farklı uygulamalara yer verdiği durumlarda, işletmeler sözkonusu mevzuat

hükümleri uyarınca istenilen bilgileri sağlayacak şekilde gerekli düzenlemeleri yaparlar. Ancak, bu

düzenlemeler, mali tabloların tekliği ilkesini değiştiremez.

Mali Tablolardan :

Bilanço ve

Gelir Tablosu (Dipnotları ve Ekleri ile birlikte) Temel Mali Tabloları,

 Satışların Maliyeti Tablosu,

 Fon Akım Tablosu,

 Nakit Akım Tablosu,

 Kar Dağıtım Tablosu,

Özkaynaklar Değişim Tablosu, Ek Mali Tabloları oluşturur.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar