LYS Tarih Testi Çöz

logo

1.

Tarihi olayların sonuçlarının tüm yönleriyle görülüp analizinin yapılması ve hangi olayın nedeni ya da sonucu olduğunun tespit edilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Doğru Cevap: "B" Olayların üzerinden belli bir zamanın geçmesine
Soru Açıklaması
 
2.

İlk Çağ’da Yunanistan’da;
- Drakon, soyluların keyfî yönetimini orta sınıf lehine düzenlemiş,
- Solon, köleliği ve doğuştan soyluluğu kaldırmış,
- Kleistenes, halk meclisini önemli bir kurum hâline getirmiştir.
Yunanistan’daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gösterir?

Doğru Cevap: "B" Eşit yurttaşlık anlayışının geliştiğini
Soru Açıklaması
 
3.

İslamiyet öncesi dönemde Tunguzların toprak talebine karşı “Devletin temeli olan toprağı biz nasıl
verebiliriz.” diyerek savaş açan ve vatan sevgisinin güçlenmesini sağlayan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?





Doğru Cevap: "E" Mete Han
Soru Açıklaması
4.

Orta Çağ’da Avrupa’da egemen olan feodalite rejiminin sona ermesine neden olan gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Barutun ateşli silahlarda kullanılması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, Uygur Türkleri hakkında yapılabilecek bir değerlendirme olamaz?
Doğru Cevap: "E" Türk dilinin ve tarihinin en eski yazılı örneklerinden sayılan Orhun Yazıtlarını bıraktılar.
Soru Açıklaması
6.

Abbasiler Dönemi’nde görülen,
I. Hint rakamlarının yeniden düzenlenerek kullanılması,
II. Çinlilerden öğrenilen kâğıt yapımının Semerkantta kurulan kâğıt atölyelerinde geliştirilmesi,
III. Eflatun, Aristo gibi filozofların, Öklid gibi matematikçilerin, Ptolemyos gibi tıp bilginlerinin eserlerinin Arapça'ya çevrilmesi


gelişmelerinden hangileri, uygarlığın gelişimine Müslümanlar tarafından katkı sağlandığının göstergesi
olabilir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
I. Arapça'nın resmi dil ilan edilmesi
II. Arap olmayan Müslümanların, yönetime karşı tavır alması
III. Hz. Muhammed’ln soyundan gelenlerin Emevl yönetimine karşı mücadele etmesi
Yukarıdakilerden hangileri Emevilerin yıkılmasında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi, Çinliler ile Müslüman Araplar arasında 751’de yapılan Talaş Savaşı’nın sonuçları arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: "B" Haçlı Seferlerinin başlamasına neden olmuştur.
Soru Açıklaması
9.

Sebuk Tigln, oğlu sultan Mahmut’a; adalet ve hakikat yolundan çıkma. İktayı adaletli dağıt. Yol güvenliğini sağla. Bil ki soyulan tüccarın her malı hazîneden götürülmüştür. Halkın ekonomik durumundan haberdar ol. Bil ki halk fakir olduğu zaman ülke fakir olur. Sebuk Tigin’in bu nasihatiyle,
I. ülkede feodal güçlerin ortaya çıkmasını önlemek,
II. adalete dayanan bir siyaset İle halkın refah seviyesini artırmak,
III. mutlakiyetçi bir yönetimin kurulmasını sağlamak durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir?

Doğru Cevap: "D" l ve II
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdaki devletlerden hangisinin Karahanlılarla aynı dönemde yaşadığı söylenemez?

Doğru Cevap: "A" Emeviler
Soru Açıklaması
logo

11.

Selçuklularda mülkiyeti devlete ait olan miri topraklardan geliri hükümdara ait olan araziye ne ad verilirdi?

Doğru Cevap: "A" Has
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların kuruluşundan XVII. yüzyıla kadar izlediği politikalar arasında sayılamaz?

Doğru Cevap: "B" Islahat
Soru Açıklaması
13.
Anadolu Selçuklu Devleti’yle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlılar tarafından yıkıldı.
Soru Açıklaması
14.

Ahmet Yesevi tarafından Islamiyeti tasavvufi olarak anlatan Türkçe eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Divan-ı Hikmet
Soru Açıklaması
15.

Osmanlı Devleti’nde Devşirme sistemiyle alınan Hristiyan tebaanın zeki ve yetenekli çocuklarının eğitildiği saray okulu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Enderun
Soru Açıklaması
16.

Osmanlı Devletl’nin toplumsal, hukuki, siyasi ve İdari yapısı ırk esasına göre değil, millet sistemi denen İnanç temeline göre şekillenmiştir.Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

Doğru Cevap: "E" Gayrimüslimlerin milli kültürlerini korumasına
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın OsmanlI Devleti’ne etkileri arasında yoktur?


Doğru Cevap: "A" Halka yönetimde temsil hakkının tanınması
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi Kırım’ın Osmanlı Devletine bağlanmasının sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Venedikli tüccarlara Osmanlı egemenliğindeki yerlerde ticaret yapma hakkı verildi.
Soru Açıklaması
19.

Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki uygulamalarından hangisi Batı kültürüyle etkileşime girmesine neden olmuştur?

Doğru Cevap: "D" Batı tarzında ıslahatlar yapılması
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı Devleti’nin,
- Avrupa devleti sayılması,
- Toprak bütünlüğünün Avrupa devletlerinin garantisi altında sayılması,
durumlarının ortaya çıkması aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "B" Paris
Soru Açıklaması
logo

21.
Rusya’nın, XIX. yüzyılda aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Kırım’ı ele geçirmek
Soru Açıklaması
22.

XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa'da Rönesans hareketleri görülürken bu gelişmelerden Osmanlı Devleti’nin etkilenmemesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "E" OsmanlI Devleti’nin XV. ve XVI. yüzyıllarda bilimde ve sanatta Avrupa’dan ileri düzeyde olması
Soru Açıklaması
23.

Ünlü Osmanlı denizcisinin, 500 yıl önce hazırladığı haritanın dünyanın uydudan çekilen fotoğrafları kadar eksiksiz ve mükemmel olduğu söylenir. Günümüzde bazı haritalardaki yanlışların onun haritasına bakılarak düzeltildiği biliniyor. Rus tarihçi Sergey Manukov İse 1513'te çizilmiş olan bu haritanın benzerini hazırlamanın ancak dünyanın uydudan çekilmiş fotoğraflarıyla mümkün olduğunu söyledi.
Yukarıda anlatılan Osmanlı denizcisi aşağıdakilerden hangisidir?


Doğru Cevap: "A" Piri Reis
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Encümen-i Daniş ile Şirket-i Hayriye’nin kurulmasında etkili olan ve Tanzimat Fermanı’nı hazırlayan devlet adamıdır?
Doğru Cevap: "A" Mustafa Reşit Paşa
Soru Açıklaması
25.
1960 -1980 yılları arasındaki Türk ekonomisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Türk lirasından altı sıfır silindi.
Soru Açıklaması
26.
- Mustafa Kemal’e suikast girişimi yapılması
- Kubilay Olayı’nın yaşanması
- Şeyh Said Ayaklanmasının çıkması
Yukarıda verilen gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Rejime ve İnkılaplara karşıdır.
Soru Açıklaması
27.
- Mustafa Kemal’e suikast girişimi yapılması
- Kubilay Olayı’nın yaşanması
- Şeyh Said Ayaklanmasının çıkması
Yukarıda verilen gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Rejime ve İnkılaplara karşıdır.
Soru Açıklaması
28.
Türk kadınlarının aşağıdaki haklarından hangisi Medeni Kanun’un kabulünden önce de vardır?
Doğru Cevap: "B" Mal mülk edinme
Soru Açıklaması
29.

Laikliğin, bilimsel esaslar ve modern teknolojinin etkili bir biçimde kullanılmasına imkân vermesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin tamamlayıcı bir unsuru olduğunu gösterir?

Doğru Cevap: "B" İnkılapçılık
Soru Açıklaması
30.

20 Temmuz 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin,
I. Barış zamanında ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçebileceklerdir.
II. Türkiye, Boğazlar bölgesini silahlandırarak askerî kuvvet bulundurabilecektir.
III. Boğazlar Komisyonu'nun bütün görev ve yetkileri Türk Devleti’ne bırakılacaktır.
kararlarından hangileri, Boğazlarla ilgili Lozan Antlaşması’yla belirlenen statünün Türkiye lehine değiştiğinin göstergesidir?

Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
logo

31.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi Türk dış politikasının esaslarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Uluslararası İlişkilerde eşitliğe dayanan karşılıklı ilişkiler kurmak
Soru Açıklaması
32.

Fransız Hükümeti tarafından teklif edilen, diğer Avrupa ülkelerinin de katılımına açık bir kuruluş çerçevesinde, Fransız-Alman kömür ve çelik üretiminin bir bütün olarak ortak bir yüksek merci altında bir araya getirilmesini öneren plan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Schuman Bildirgesi
Soru Açıklaması
33.

1959 yılında Küba’daki Batista diktatörlüğünü yıkarak Küba’da Sosyalist yanlısı bir rejimin kurulmasında etkili olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Fidel Castro
Soru Açıklaması
34.

Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne yönelik Birleşmiş Milletler’in çabaları sonucunda 2004’te referanduma sunulan ve Kıbrıs Türk seçmeninin onay verdiği plan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Annan Planı
Soru Açıklaması
35.

Azerbaycan toprakları içinde bulunan............. bölgesinin 1823’tekl nüfusunun % 75’i Türk’tü. Daha sonra Çarlık Rusya’sı buraya Ermeni nüfusunu yerleştirme politikası İzledi. Bunun sonunda 1917'de Türk nüfusu oranı % 56’ya gerilemiş olup bugün ise nüfusunun % 75’ten fazlası Ermeni’dlr.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "C" Dağlık Karabağ
Soru Açıklaması
36.
Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonucunda aşağıdaki yerlerden hangisini kaybetmiştir?
Doğru Cevap: "B" Makedonya
Soru Açıklaması
37.

Nükleer silahların sınırlandırılması konusunda 1969’da Helsinki’de ABD ile SSCB arasında gerçekleştirilen SALT - 1 görüşmeleri aşağıdakilerden hangisinin başlangıcı kabul edilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Yumuşama Dönemi’nin
Soru Açıklaması
38.

Lahey Adalet Divanı tarafından soykırım suçundan yargılanan Sırbistan eski Devlet Başkanı Slobodan
Miloseviç’in yargılanması devam ederken, Mahkemenin başsavcısı Carla Del Ponte mahkemede: “Buradaki olaylar Ortaçağ vahşetini anımsatıyor. Benim görevim kurbanların sesinin duyulmasını sağlamak. Kurbanları da çağırmak isterdim. Ancak hepsi öldürüldü.” diye konuşmuştu. Mahkemenin başsavcısı Carla Del Ponte’nin sözünü ettiği ve soykırım suçu olarak kabul edilen olaylar aşağıdakilerden hangisinde yaşandı?

Doğru Cevap: "B" Bosna Savaşı
Soru Açıklaması
39.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, iki dünya savaşı arasındaki dönemde yapılan icat ve keşiflerden biridir?

Doğru Cevap: "B" ABD’de ilk radyo yayınının yapılması
Soru Açıklaması
40.

Türkiye’nin, aşağıdaki uygulamalarından hangisinin Arap ülkeleri ile ilişkilerinin gelişmesinde bir etkisi olmamıştır?

Doğru Cevap: "E" Arap-İsrail savaşlarında tarafsız kalması
Soru Açıklaması
logo

41.

Birleşmiş Milletler’in raporlarına göre, dünya nüfusunun 2030 yılında 10 milyara yaklaşacağı ve bunun
8,4 milyarının düşük ve orta gelir grubu ülkelerde, 1,6 milyarının gelişmiş ülkelerde yaşayacağı tahmin
edilmektedir. Bu durumda beslenme, temiz su ihtiyacı, İşsizlik, trafik ve haberleşme önemli sorunlar olarak ortaya çıkacaktır.
Bu sorunları aşmak için alınması gereken önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Doğru Cevap: "B" Savunma sanayisine yatırım önceliği tanımak
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin kuruluş amaçlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Ekonomik İş birliğini geliştirmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.