LYS Edebiyat Testi Çöz

logo

1.

Yalnızca olaya yaslanan; girişi, gelişmesi, sonucu olan; okuyucuyu bir gerilim içinde tutarak az sonra ne olacak sorusunun ardına düşüren bir öykü türüdür Maupassant tarzı öyküler. ---- bu türde yazan en ünlü öykücülerimizden biridir.


 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "B" Ömer Seyfettin
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki yazarlardan hangisinin yapıtlarında fantastik gerçekçiliğe ait ögeler ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Nazlı Eray
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" Kemal Özer’in 1965’te yayımlanan Bir Gün Mutlaka adlı şiiri, onun toplumcu gerçekçi yönünü yansıtan bir bildiri niteliği taşır.
Soru Açıklaması
4.
Orhan Kemal’le ilgili aşağıdaki yargılardan hangi­si yanlıştır.

 
Doğru Cevap: "B" Esir Şehrin İnsanları adlı romanıyla yazın çevre­lerinde büyük yankı uyandırmıştır.
Soru Açıklaması
5.

Cumhuriyet Dönemi oyun yazarlarındandır. Edebiya­ta şiirle başlamış, daha sonra öykü ve tiyatro türünde de yapıtlar vermiştir. Edebiyattaki ününü tiyatrolarıyla kazanmıştır. Tiyatro alanında tanınmasını sağlayan yapıtı, konusunu Babil efsanesi Gılgamış’tan alan Tanrılar ve İnsanlar piyesidir. Tiyatro yapıtları arasın­da Hürrem Sultan, Karacaoğlan, Atçalı Kel Mehmet ve Ölü Kentin Nabzı da sayılabilir.


Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "A" Orhan Asena
Soru Açıklaması
6.

Cumhuriyetin ilanından 1940′lara kadar şiirimizin dört yöneliminden biri olan Beş Hececiler, halk şiirinin dış yapısını, özellikle ölçü ve uyak düzenini benimsedi­ler. Böylelikle halk şiirinin dünyasına ulaşabilecekleri­ni sandılar. Dil açısından arı, açık bir söyleyişe yönel­diler. Ürettikleri şiirler ise kalıplaşmış bir yapı içinde kaldı.


Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa bağlı kala­rak şiir yazanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ceyhun Atuf Kansu
Soru Açıklaması
7.

Türk öykücülüğünün özelliklerini kavramak istiyorsak öncelikle bu üç yazarımızı çok iyi tanımamız gerekir. Abdullah Efendinin Rüyalarıyla —-, Ekmek Kavga­sı ‘yla —-, Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu’yla —, Cumhuriyet Dönemi öykücülüğünde önemli yeri olan sanatçılar arasında sayılır.


Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gere­ken yazar adları, aşağıdakilerin hangisinde sıra­sıyla verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Ahmet Hamdi Tanpınar – Orhan Kemal – Haldun Taner
Soru Açıklaması
8.

Acemice yazıldığını düşündüğümüz, başı sonu olma­yan öyküleriyle okurların belleğinde yer etmiştir. Öy­küleri, biçim, teknik, dil ve anlatım özellikleri bakımın­dan “olay öykücülüğü”nden ayrılır. “Olay Öykücülü­ğünü yaygınlaştırmaya çalışan — etkilenmekle bir­likte, kendi çizgisini geliştiren, yeni bir öykücülük akı­mının öncüsü olan —, Cumhuriyet Döneminde kla­sik öykü tekniğini yıkmıştır. Böylece Türk öykücülü­ğünde bir devrim gerçekleştirmiştir.


Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "B" Guy de Mauppassant’tan – Sait Faik Abasıyanık
Soru Açıklaması
9.

Gazetelerde fıkra, başyazı, söyleşiler yazdı. Öykü ve oyun yazarı olarak tanındı. İlk oyunlarından sonra epik tiyatro örneği olarak “Keşanlı Ali Destanı”nı yaz­dı. Güncel olayları konu alan eleştirel oyunlarını se­yirciye sunabilmek için kabare tiyatrosunun kuruluşu­na öncülük etti.


Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Haldun Taner 
Soru Açıklaması
10.

İlk şiirlerini 1936′da yayımlamaya başlamıştır. Bunlar o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür başkal­dırıdır. Öyle ki, şiiri birtakım kalıp ve klişelerden, yıp­ranmış benzetmelerden, başka bir deyişle şairanelik-ten kurtarmıştır. Hayali, şiirden kovmuş ya da çok az bir hayalle yetinmiştir. Yalın, gündelik bir dilin söz ka­lıplarına yaslanarak şiirlerini oluşturmuştur. Gündelik yaşamı şiirin çıkış noktası yapmıştır.


Bu  parçada sözü  edilen  şair,  aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Orhan Veli Kanık  
Soru Açıklaması
logo

11.

İlk şiirlerinde duygusal, bireysel romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir. O sıralarda etkilen­diği gerçeküstücülerin şiirleri gibi ölçüsüz ve uyaksız­dır. Geleneksel şiirle, edebi sanatlarla, şairanelikle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire girebilece­ğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezilir.


Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Orhan Veli   
Soru Açıklaması
12.
Nurullah Ataç’la ilgili aşağıdaki yargılardan han­gisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Öykü alanında da ürünler vermiştir.
Soru Açıklaması
13.

Uyandım baktım ki sabah Güneş vurmuş içime Kuşlara yapraklarla dönmüşüm Pır pır eder durur, bahar rüzgârlarında


Bu dizeler, Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine örnek gösterilebilir?

Doğru Cevap: "B" Ölçü ve uyağa önem vermemesine
Soru Açıklaması
14.

Hikâyelerinde konu ve olaydan çok, şiirsel etki yaratacak durumları ele alan, genellikle balıkçıla­rı ve deniz insanlarını anlatan, daha çok bir İstan­bul hikayecisi olarak bilinen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sait Faik Abasıyanık
Soru Açıklaması
15.

Fransız şairlerinden Baudelaire, Verlaine’in etkisinde kalan –, şiirlerinde  yaşama sevgisi ve ölüm korkusunu ele almıştır. Alabildiğinde sade yazması onun kelime seçiminde ne kadar usta olduğu göstermektedir. En önemli eseri – - – adlı eseridir.


Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler­den hangileri getirilmelidir?

Doğru Cevap: "B" Cahit Sıtkı Tarancı – Otuz Beş Yaş
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser karşısındaki yazara ait değildir?
Doğru Cevap: "D" Ahmet Hamdi Tanpınar – Mavi Sürgün
Soru Açıklaması
17.
I.     Ölçü ve uyağı redderler.

II.   Halkın konuşma diliyle eserler yazarlar.

III.  Süslü sanatlı söyleyişli uzak durmayı yeğlemişlerdir.

IV. Toplumun alt tabakasındaki insanlar şiire konu olmuştur.

V.   Diğer  edebi toplulukların aksine heceyle şiir yazmışlardır.

Garip Akımı ile ilgili numaralanmış cümlelerin hangisin­de bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
18.

Daima samimiyet, daima içtenlik ve daima saygınlık anlayışıyla oluşturulan  bir  topluluktur. Kendi adlarına şiir oluşturmak adına ortaya çıkmışlar; ancak Beş Hececilerin takipçileri olmaktan kurtula­mamışlardır. Bu topluluk kendi anlayışı çerçevesinde eser yazan tek kişisi…………………….dir.


Yukarıda boş bırakılan aşağıdaki yazarlardan hangisi gelmektedir?

Doğru Cevap: "B" Ziya Osman Saba
Soru Açıklaması
19.

1950′li yıllarda Orhan Veli’nin başını çektiği “Garip” edebiyatına tepki olarak ortaya çıkmışlardır.Şiirin her şeyden önce şiir olduğunu ve şiirde anlam kapalılığının bulunması gerektiğine değindirler.Sürrea­list bir anlayışla eser üreten topluluk sanatçıları düşünceyi engellediği gerekçesiyle büyük harf ve noktalama işaretlerini kullanmamaya özen gösterip Türkçenin sözdizimini bozdukları için çok eleştirildiler.


Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "A" II. Yeniciler
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Yaşar Kemal’e ait değildir?
Doğru Cevap: "C" Esir  Şehrin İnsanları
Soru Açıklaması
logo

21.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde oluş­muş bir topluluk değildir?

Doğru Cevap: "E" Fecr-i Aticiler
Soru Açıklaması
22.
 Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner’in eserlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Küçük Ağa
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden  hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Orhan Veli Kanık – Ömrümde Sükut
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni topluluğu için söy­lenemez?
Doğru Cevap: "C" Bir bildiri etrafında şekillenip eserler vermişlerdir.
Soru Açıklaması
25.

I.     Bu dönemde yazılan öğretici metinlerde dönemin sosyal ve siyasi olayları etkili olmuştur.


II.   Hece ölçüsüyle şiirler yazılmıştır.

III.  Servet-i Fünun edebiyatında kullanılan mekanlarla bu dönemde kullanılan mekanlar  benzerlik gösterir.


IV.  Toplumun değer yargılarını ön plana alan bir edebiyattır.

V.   Serbest nazımla eserler verilmiştir.

Yukarıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk ede­biyatının özelliklerinden değildir? 

Doğru Cevap: "A"  III.
Soru Açıklaması
26.

Yalın bir Türkçe kullanarak edebiyatımızda başarı sağlayan yazarlarımızdandır.. “Deniz Aşırı, Yeni Rusya, Bizim Akdeniz” adlı yapıtlarında dış ülkelerde gördüklerini anlatırken “Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Çankaya” adlı yapıtlarında I. Dünya Savaşı yıllarından başlayarak Cumhuriyet dönemi ve sonrasında  gerçekleşen olayları ve devrimleri anlatmıştır.


Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Falih Rıfkı Atay
Soru Açıklaması
27.

Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in  tiyatro türünde verdiği eserlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Tohum
Soru Açıklaması
28.

Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel’in tiyatro türünde verdiği eserlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Canavar
Soru Açıklaması
29.

Şiiri “sezgi” ve “us(akıl)” olmak üzere iki dönemde incelenebilir. Sezgi döneminde kendine has bir şiir dili ve biçemi yaratmaya çalışmıştır. “Us” dönemi ise güçlü bir Türkçe tutkusuyla dikkat çeker. çok sayıda eser vermiştir ve sürekli bir yenilenme içerisindedir. “Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah” önemli eser­lerindendir.


Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi­sidir?

Doğru Cevap: "E" Fazıl Hüsnü Dağlarca
Soru Açıklaması
30.
I. Şairanelikten uzak durmuşlar ve halk söyleyişiyle şiir yazmışlardır.

II. Ölçü ve uyaklara karşı gelmişler ve şiirlerini serbest nazım biçimiyle yazmışlardır.

III. Şiirde espriye, nükteye, şaşırtmaya dayalı anlayışı be­nimsemişlerdir.

IV. Hayatın içinde her an karşılaşabilecek sıradan insanı konu edinmişlerdir şiirlerine.


Numaralı cümlelerde özellikleri verilen edebiyat toplu­luğu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Garipçiler
Soru Açıklaması
logo

31.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Atilla İlhan’ın roman türünde eseridir?
Doğru Cevap: "B" Sokaktaki Adam
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdaki  eserlerden  hangisinin türü  diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Kurtlar Sofrası
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi  tiyatro türünde eseri yazmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Orhan Veli Kanık
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "C" “Yeşil Gece ” ve “Eski Hastalık” tiyatro türünde yaz­dığı en önemli eserleridir.
Soru Açıklaması
35.

Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı – yapıt eşleştirme­sinde bir yanlışlık yapılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Nazım Hİkmet – Kaldırımlar
Soru Açıklaması
36.

Aşağıda verilen sanatçı – topluluk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Orhan Seyfi Orhon – Garipçiler
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler”den değildir?
Doğru Cevap: "B" Ziya Osman Saba
Soru Açıklaması
38.

Edebiyatımızda denemenin öncülerinden biri sayılmaktadır. Yazar, sanat hayatına şiirle başlasa da onun gücü nesirlerindedir. Arı  Türkçeyi savunmuştur.Hatta bazı yazılarında kullanılmamış ve unutulmuş sözcükleri kullanması onun amacını ortaya koyar. Yazılarını topla­dığı eserlerinden bazıları, “Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri ve Söz Arasında“dır.


Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisi­dir?

Doğru Cevap: "A" Nurullah Ataç
Soru Açıklaması
39.

Cumhuriyet Dönemi, edebiyatımızda ayrı bir yeri olan dönemdir. Bu dönemde ilke ve inkılaplar hayata geçirlmiştir. Atatürk’ün yanında bulunan Falih Rıfkı Atay bu döneme tanıklık eden kişilerin en önemlilerindendir. Bu dönemi ve yaşadıklarını anlatan eser­ler kaleme almış, tarihin bu sayfalarına ışık tutmuştur. Bu ne­denle onun eserleri bu yönüyle bir adım daha öne çıkar.


Aşağıdaki eserlerden Falih Rıfkı Atay’ın anı türünde yazdığı bir eseridir.

Doğru Cevap: "A" Zeytindağı
Soru Açıklaması
40.

Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık’ın eserle­rinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Yaşasın Deniz
Soru Açıklaması
logo

41.
I. Cumhuriyet Dönemi edebiyatının önemli şairlerindendir.

II. Yeşeren Otlar   adlı eseriyle 1955 TDK Edebiyat ödülü almışıtr.

III. Halk şiirinin kaynaklarından yararlanmıştır; Karacaoğlan’dan etkilenmiştir.

IV. Dörtlük nazım birimini, yarım ve tam uyağı kullanmıştır.

V. Cumhuriyet dönemi içinde “Saf şiir” anlayışıyla şiir yazmıştır.

Yukarıda Cahit Külebi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?

Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
42.

Edebiyatımıza şiir yazarak katkı sağladığı gibi Almanya’dan görüp ülkemize getirdiği radyo oyunları yazmışıtr.”Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü”  ve “Edebiyatımızda Yazarlar Sözlüğü” önemli eserlerindendir.. Modern hayatın, modern şehrin  orta sınıf insan­larını işlemiştir. Kendine özgü bir dille bu insanların ya­şamına ayna tutmuştur. Sonra aile çevresinden toplum ha­yatına yönelmiştir. Şiiirlerinde suskun bir başkaldırı vardır. “Divance” adlı eseriyle soyutlamalara yönelmiştir.


Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi­sidir?

Doğru Cevap: "A" Behçet Necatigil
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdaki eser – tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Çamaşırcının Kızı – anı
Soru Açıklaması
44.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi içinde roman yazmış yazarlarımızdan biri  değildir?

Doğru Cevap: "A" Mürebbiye
Soru Açıklaması
45.

“Toplumcu – Gerçekçi” yazarlarımız, daha çok köy ve köy­lü sorunlarına yönelmişler, buralardaki eşisizlik, ağalık ve baskı sorunlarına değinmişlerdir.. Halk söyleyişlerine yakın dil kullanmışlardır. Çoğunlukla kahra­manlarını yerel ağızlarıyla konuşturmuşlardır.


Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edi­len anlayışa uygun eser vermemiştir?
Doğru Cevap: "B" Tarık Buğra
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 
Doğru Cevap: "B" Cahit Sıtkı Tarancı,bütün şiirlerini aruzla yazmıştır; sadece “Ok” şiirini heceyle yazmıştır.
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Okumuş,elit,kültürel kesime hitap etmişlerdir.
Soru Açıklaması
48.
Durum hikayesinin öncüsü sayılır.Hayata sevgiyle yaklaşmış ve İstanbul’u anlatan öykücülerdendir.. Eserlerinde daha çok günlük yaşamı dile getirmiştir. Şiirsel anlatımla esere aktardığı balıkçılar, yoksullar, avareler onun hayatının bir parçasıdır. “Son Kuşlar“,”Semaver” “Alemdağ’da Var Bir Yılan” sanatçının eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sait Faik Abasıyanık
Soru Açıklaması
49.

Garip hareketine tepki olarak doğmuşlardır. Aslında bir dergi etrafında toplanmasalar da  anlayış olarak aynı şiir mantığıyla  yazdıkları için bu topluluğa İkinci Yeni ismi verilmiştir.Şiirde anlamsızlığı savunmuşlardır. Ölçü, uyak gibi ka­lıplara karşı çıkmışlar, edebi sanatlara özgürlük tanı­mışlardır.


Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki topluluğa dahil edi­lemez?
Doğru Cevap: "C" Sabahattin Ali
Soru Açıklaması
50.
Aşağıda adları ve yapıtları verilenlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Nazım Hikmet – Vazgeçemediğim
Soru Açıklaması