LYS COĞRAFYA TESTİ ÇÖZ

logo

1.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Ege Bölgesi’ndeki delta ovalarının ortak özelliğidir?

    • I. Nüfus yoğunluğunun fazla olması 


    • II. Endüstri bitkilerinin daha fazla yetiştirilmesi 


    • III. Kıyılarında büyük göllerin bulunması 
Doğru Cevap: "C" l ve II
Soru Açıklaması
2.

Türkiye’nin en Doğu’su ile batısı arasında 19 meridyen farkının olması aşağıdakilerin hangisine
doğrudan etki eder?

Doğru Cevap: "A" Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkının olmasına
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdaki verilen yerlerin hangisinde yaz mevsimi ile kış mevsimi arasındaki sıcaklık farkı daha
fazladır?

Doğru Cevap: "B" Konya
Soru Açıklaması
4.

Türkiye’de konutlarda yapı malzemesi olarak kullanılan malzemeler konutların bulunduğu yerin iklim,
bitki örtüsü ve jeolojik yapısına bağlı olarak değişir. Buna göre, Ürgüp, Avanos ve Nevşehir
çevresindeki konutlarda yapı malzemesi olarak aşağıdakilerin hangisinin kullanılması beklenir?

Doğru Cevap: "A" Volkan tüfü
Soru Açıklaması
5.

I. Eğitim, sağlık, trafik hizmetlerinin yetersizliği


II. Çevre kirliliği


III. Alışveriş merkezlerinin azlığı


 


Yukarıdakilerden hangileri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerin önemli sorunları arasında bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "B" l ve III
Soru Açıklaması
6.

I. Dünyada çocuk ölümleri en fazla 7-10 yaş arasında olmaktadır.
II. Çocuk ölümlerinin en yüksek olduğu yerler arasında Avrupa ve K. Amerika ülkeleri yer almaktadır.
III. Çocuk ölümlerinin en baş nedenleri arasında düzensiz beslenme alışkanlıkları gelmektedir.
IV. Çocuk ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri çocuk felcine karşı ve diğer hastalıklara karşı aşı
yapılmamasıdır.
V. Türkiye’de çocuk ölümleri Avrupa ve K. Amerika ülkelerine oranla daha düşüktür.
Dünyadaki çocuk ölümleriyle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" IV
Soru Açıklaması
7.

Türkiye’de görülen gecekondulaşma olayıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Özellikle büyük kentlerde yeterli denetimin olmaması nedeniyle ö-nemli bir kazanç kaynağı (rant) olmuştur.
Soru Açıklaması
8.

I. Karadeniz Bölgesi
II. Ege Bölgesi
III. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
IV. Doğu Anadolu Bölgesi
V. Akdeniz Bölgesi
Türkiye’nin yukarıda verilen coğrafi bölgeleri, sosyoekonomik yönden gelişmişlik oranlarına göre
değerlendirildiğinde en alt sırada hangisi yer alır.

Doğru Cevap: "A" IV
Soru Açıklaması
A) l
B) II
C)
D)
E)
9.

Ege kıyılarında bulunan Efes şehri eski dönemlerde liman şehri iken şu an denizde uzakta kalmıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Erezyon
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdaki limanlardan hangisi iç kesimlerle bağlantısı az ve arka bölgesi dağlık olduğu için
gelişememiştir?

Doğru Cevap: "A" Sinop
Soru Açıklaması
) Mersin
B) İzmir
C) Sinop
D) İstanbul
E) Samsun
logo

11.
Aşağıdaki şehirlerin hangisinde ticari faaliyetler daha fazla gelişmiştir?
Doğru Cevap: "A" İzmir
Soru Açıklaması
12.

Şeker fabrikaları şeker pancarı üretim alanlarına yakın kurulur. Buna göre aşağıda verilen bölgelerin
hangisinde şeker fabrikası kurulmamıştır?

Doğru Cevap: "E" Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Soru Açıklaması
13.

İstanbul – İzmit arasında, İzmir ve Manisa çevresinde, Adana – Mersin arasında aşağıdakilerin hangisi
en çok gelişmiştir?

Doğru Cevap: "C" Sanayi
Soru Açıklaması
14.

Bir yerden endüstrinin kurulması ve gelişebilmesi için gerekli koşullardan biri de ham maddeye
yakınlıktır. Bu genellemeye aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinde uyulmamıştır?

Doğru Cevap: "E" Kırıkkale – Petrokimya
Soru Açıklaması
15.

Türkiye’de seramik endüstrisinin en çok geliştiği merkez aşağıdakiler-den hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İznik- Kütahya
Soru Açıklaması
16.

Türkiye’de ipek böcekçiliğinin en fazla geliştiği merkezler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Bursa- Adapazarı
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdaki yerlerin hangisinde;
i. Keten, kenevir
ii. Sarımsak
iii. Pirinç
Ürünleri yoğun olarak yetiştirilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Batı Karadeniz
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdaki coğrafi bölgelerin hangisinde, ekili dikili alanların bölge toprakları içindeki payı en fazladır?

Doğru Cevap: "C" Marmara
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi sanayi ve nüfus bakımından Türkiye’de ilk sırada yer alır?

Doğru Cevap: "E" Marmara Bölgesi
Soru Açıklaması
20.

İzmir ve İstanbul limanlarının, diğerlerine oranla daha fala gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin
katkısı daha azdır?

Doğru Cevap: "B" Nüfus yoğunluğunun fazla olması
Soru Açıklaması
logo

21.
Türkiye’de Karadeniz ile iç bölgeler arasında demiryolu bağlantısının sağlandığı iller hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Samsun-Zonguldak
Soru Açıklaması
22.

Ülkemizdeki Ürgüp-Göreme yöresi turizminin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha
azdır?

Doğru Cevap: "A" El sanatlarının gelişmiş olması
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdaki etmenlerden hangisi, ülkemizdeki nüfus dağılışını en az etkilemektedir?
Doğru Cevap: "B" Doğal göllerin varlığı
Soru Açıklaması
24.
Aşağıda verilenlerden hangisi, Türkiye’de et veriminin artırılmasına bir katkı sağlamaz?
Doğru Cevap: "A" Hayvan sayısının arttırılması
Soru Açıklaması
25.

Ülkemizde nüfus yoğunluğu, kıyı bölgelerimizde iç bölgelere oranla daha fazladır. Bu kurala
uymayan yöremiz aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Taşeli platosu
Soru Açıklaması
26.
I. Kocaeli
II. Bozüyük
III. İzmir
IV. Çan
Yukarı verilen merkezlerde gelişen endüstri kolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Seramik
Soru Açıklaması
27.
l. Araş
II. Susurlu
III. Kızılırmak
IV. Menderes
V. Sakarya

Yukarıda verilen nehirlerimizin hangisinde, aktığı bölgelerin yerleşim ve sanayileşme durumu dikkate
alındığında kirlenme oranı en azdır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
28.
Aşağıda verilenlerden hangisi, Türkiye’deki tarımın bir özelliği sayılamaz?
Doğru Cevap: "C" Tarımla uğraşan nüfusta giderek artış gözlenmektedir
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdaki illerimizin hangisinde, konfeksiyon endüstrisi en fazla gelişmiştir?
Doğru Cevap: "B" Bursa
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdaki ürünlerden hangisinin üretiminin sınırlı olması, sadece iklime bağlı değildir?
Doğru Cevap: "E" Haşhaş
Soru Açıklaması
logo

31.
Türkiye’deki madenler ve madencilikle ilgili olarak aşağıda sıralanan yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Madencilik ihracata en büyük paya sahiptir
Soru Açıklaması
32.
Ülkemizde şeker pancarının en fazla üretildiği bölge hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İç Anadolu Bölgesi
Soru Açıklaması
33.
Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin üretimi, Marmara bölgesinde en azdır?
Doğru Cevap: "E" Fındık
Soru Açıklaması
34.

Aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisi yer şekillerinin daha sade olması nedeniyle, tarıma daha
elverişlidir?

Doğru Cevap: "E" Kuzey Trakya Bölümü
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Karadeniz Bölgesi’ne ait bir özellik değildir?
Doğru Cevap: "A" Yağış fala olduğundan bölgede turunçgiller yetişmez
Soru Açıklaması
36.

Türkiye’de meydana gelen erozyonun, aşağıda sıralanan olaylardan hangisinin oluşumunda
doğrudan etkisi yoktur?

Doğru Cevap: "E" Kırsal yörelerden şehirlere göçün artmasında
Soru Açıklaması
37.

Bir fiziki haritada, Akdeniz bölgesinde yer alan Isparta ovası ile Çukurova’nın farklı renklerle
gösterilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: "E" Yükseltilerinin farklı olmasıyla
Soru Açıklaması
38.

Türkiye’de yetiştirilen hayvan türleri, yörenin iklimine ve bitki örtüsüne göre değişmektedir. Buna
göre, yaz yağışlarının fazla olduğu ve gür otlakların bulunduğu yörelerde hangi hayvancılığın en
yaygın olması beklenir?

Doğru Cevap: "A" Büyükbaş hayvancılık
Soru Açıklaması
39.

Samsun’da aşağıdakilerden hangisi, bu ilde dağınık yerleşmenin Rize’dekinden daha az olmasında
etkilidir?

Doğru Cevap: "E" Engebeliğin daha az olması
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen tarihlerde, Sinop’ta gündüz ve gece süreleri Antalya’dakinden daha uzundur?
Gündüz süresi – Gece süresi
Doğru Cevap: "E" 21 Haziran 21 Aralık
Soru Açıklaması
logo

41.
Tarımsal nüfus yoğunluğu, bir ülkede veya bir bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun o ülke
veya bölgedeki tarım için kullanılan alana bölünmesiyle elde edilir. Buna göre, Doğu Anadolu
Bölgesi’nde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "E" Tarıma elverişli alanların az olmasıyla
Soru Açıklaması
42.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomisinde, aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelirin payı
diğerlerinden daha azdır?

Doğru Cevap: "E" Hayvansal ürünler
Soru Açıklaması
43.

Türkiye’de akarsuların genellikle en fazla suyu ilkbaharda taşımalarının temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Kar erimeleri ile yağışların birleşmesi
Soru Açıklaması
44.

Türkiye’de seracılık en çok Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yapılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Sulama olanaklarının yeterli olması
Soru Açıklaması
45.

l. Jeotermal santral
II. Petrokimya
III. Termik santral
Yukarıdakilerden hangilerinin, kullanılan hammaddenin çıkarıldığı yerin yakınma kurulması zorunludur?

Doğru Cevap: "C" Yalnız l
Soru Açıklaması
46.
Türkiye’de aşağıdakilerden hangisini üreten endüstri kuruluşlarının sayısı diğerlerinden daha azdır?
Doğru Cevap: "A" Demir-çelik
Soru Açıklaması
47.
Türkiye’de iç ve dış turizmin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır?
Doğru Cevap: "D" Bankacılık hizmetlerinin hızlandırılması
Soru Açıklaması
48.
Hatay ilinin genelde mevsimlik göç almasına karşın, bu ildeki İskenderun ilçe merkezi yerleşme
amaçlı göç almaktadır.
İskenderun’un bu özelliği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "B" Endüstri kuruluşlarının yoğun olması
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye’deki toplam üretiminde, Ege Bölgesi’nin payı yaklaşık %80′den fazladır

 
Doğru Cevap: "A" İncir
Soru Açıklaması
50.
Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de yağış miktarının azaldığı yerlerde nüfus miktarı da az olmaktadır.
Buna aşağıdaki yörelerden hangisi örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "B" Tuz Gölü ve çevresi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.