Kusursuz sorumluluk nedir?

Kusursuz sorumluluk nedir?

İdare hukukunda kusursuz sorumluluk, kişilerin gördüğü zararda idarenin veya kamu görevlisinin kusuru olmasa da idarenin sorumlu tutulmasını ifade eder. Buna göre, idari davranış ile zarar arasında nedensellik bağının bulunması halinde, kusur şartı aranmaksızın, idarenin sorumlu olduğu kabul edilmektedir.

İdare hukukunda kusursuz sorumluluk hali ikiye ayrılır:

  1. Tehlike (Risk) ilkesi: Tehlikeli işlerde çalışan kamu görevlilerinin uğradığı zararın tazmini cihetine gidilir. Aynı zamanda, terör olaylarından zarar görenlerin zararlarının da İdarece tazmin edilmesi bu kapsamdadır.
  2. Fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi: İdarenin kamu yararı düşüncesi ile giriştiği bir faaliyetin belirli kişileri zarara uğratması halinde, bu zararın idarece karşılanması gerekir.

Borçlar hukukunda kusursuz sorumluluk halleri:

  1. Hakkaniyet Sorumluluğu: Hakkaniyer gerektiriyorsa hakim, ayırt etme gücü bulunmayan kişinin verdiği zararın kısmen veya tamamen tazmin edilmesine karar verebilir.
  2. Özen Sorumluluğu:
  3. Adam çalıştıranın sorumluluğu: Koşulları: – Adam çalıştıran bulunması

– Çalışan bulunması

– Bağımlılık ilişkisinin bulunması

– Üçüncü bir kişinin zarar görmesi

– Zararın, işin görüldüğü sırada ve işin görülmesi                                                                ile ilgili doğması

– Adam çalıştıranın kurtuluş kanıtı getirmemiş olması gerekir.

  1. Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk (TBK m. 116)
  2. Hayvan bulunduranın sorumluluğu
  3. Ev başkanının sorumluluğu
  4. Yapı malikinin sorumluluğu
  5. Tehlike Sorumluluğu: Özellikle bazı faaliyetlerin ciddi ve ağır tehlikeler barındırması karşısında, o faaliyeti yürüten kişi veya faaliyeti yürüten işletme sahibi ya da işleten aleyhine kabul edilen, sorumluluktan kurtulma imkanının bulunmadığı, ağırlaştırılmış bir kusursuz sorumluluk halidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar