Kurum sınavları mülakat soruları

VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MÜLAKAT  SORU VE CEVAPLARI

1-) irade ile beyan uyumsuzlükları

Cvp: isteyerek yapılan irade beyan uyumsuzlukları= zihni kayıt, latife beyanı, muvazaa
istemeden yaratılan irade beyan uyumsuzlukları=hata, hile,ikrah(tehdit), gabin

2-) swot analızı 

Cvp: .bir işletmenin yada kurumun güçlü,zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini ayrıntılı bi şekilde analiz etmeye yarar.

3-) vergının kanuniliği

 

Cvp: vergilerin yalnızca kanunlarla konulabileceğini, idarenin düzenleyici işlemleriyle yeni vergi konulamayacağını ifade eder

4-) devletleştirme ile kamulaştırmanın farkları

Cvp: kamulaştırma–özel mülkteki toprağın arsanın devlete gecmesi
devletleştirme–özel mülkteki iktisadi işletmeye devletin el atması

5-) swezzy dirsekli talep eğrsii

Cvp: diğer modellerden farklı olarak dengenin neden değişmediğini açıklamaya çalışmıştır

6-) obsidional enflasyon

Cvp: savaş koşullarında oluşan enflasyon demek.. türkiye’de 2.dünya savaşında yaşandı..

7-) kamu denetçisi

Cvp: yasama tarafından görevlendirilen,resmi makamların keyfi davranmalarına karşı vatandaşları korumakla görevli kişi veya kurumdur..

😎 Swap

Cvp: İki tarafın bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir.

9-) özellik kuralı..

Cvp: suçluların iadesinde hangi suçtan iade edilecekse o suçtan yargılanır anlamında kullanılır.

10-) Konsinye

Cvp: Konsinye  , satılmak üzere bir komisyoncu veya tüccara bırakılan maldır.Bu satış , ı satan kişinin adına fakat  sahibinin hesabına yapılır.

11-)  üçlü açmaz neydi?

Cvp: hükumetin hem sabit döviz kuru sistemine hem sermaye akışkanlığına hem de bağımsız para politikasına sahip bir iktisadi politika izlemesinin mümkün olmamasıdır.burada hükumet yalnızca 2 politikayı aynı anda ekonomiye uyarlayabilir..

12-) bilanço: işletmenin belirli bir tarihteki genel durumunu gösteren tablo.
gelir tablosu: işletmenin belirli bir faaliyet dönemindeki performansını ortaya koyan tablo

13-) swift

Cvp: dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan bir sistemdir

14-) OLGUN EKONOMILER KURAMI :

Cvp:  Ekonımıde yatırımların azalmasının nedenlerını ınceler. Genelde gelısmıs ulkelerdekı durumlar ırdelenır .Nufus artıs hızının azalması , yenı kaynakların bulunamamısı bazı sebeblerden bırıdır

15-) Mali kural nedir?
Cvp: Mali kural, bütçe disiplininin ve inandırıcılığının artması amacıyla bütçe veya kamu borcu rakamları üzerine konulan sınırlamalar manasına geliyor.

16-) Faktoring:

Cvp: Yurtiçi ve yurtdışı piyasalar için  ve hizmet satımı faaliyetinde bulunan firmaların  ve hizmet satışından doğmuş ya da doğacak kısa süreli ticari alacak hakkını devretmesi karşılığında likit fon elde etmesi işlemidir.

17-) FORFAİTİNG=

Cvp: Uzun vadeli(5YIL) kredili ihracattan doğan alacak hakkının dönülemez bicimde iskonto yoluyla temlik edilmesidir.

18-) Future:

Cvp: İleri tarihli işlemler anlamındadır. Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir tarihte teslim edilmesini öngörür

19-) Merkez Bankası Bağımsızlığı:
Cvp: Kavramsal olarak merkez bankalarının kararlarında dış faktörlerden (çoğunlukla politik) etkilenmeden, kendi öngördükleri para politikası araçlarını serbestçe kullanabilmelerini ifade eder

20-) anahtar para nedir?

Cvp: Altın kambiyo sisteminde ise bir ülkenin parası, altına bağlı olan başka bir ülkenin parasına bağlıdır. Altına bağlı olan yabancı ülke parasına �a-nahtar para� denir. Burada ulusal pa-ra doğrudan altına çevrilemez. Ulusal para önce anahtar paraya çevrilir. Daha sonra bu anahtar para altın sik-keye veya altın külçeye çevrilir

21-) ŞEREFİYE:
Cvp: Bir bayındırlık hizmeti sonucunda o bölgedeki emlakların değerinin artması sonucu ödenen bedeldir.

22-) VERGİ HARCAMASI:

Cvp:  indirim ve istisna gibi uygulamaların yol açtığı vergi kaybı

         VERGİ MALİYETİ:
1)Açık Maliyet: Vergi idaresinin katlandığı maliyettir
2)Gizli Maliyet: Vergi mükellefinin katlandığı maliyetlerdir.

23-) Verginin Amortismanı:
Cvp: Bİr  veya hak üzerine konulan bir vergi nedeniyle o  veya hakkın değerinin piyasadaki cari faiz oranına karşılık geldiği miktarda azalmasıdır.

Verginin Kapitalizasyonu: Bir  veya hak üzerindeki verginin kaldırılması sonucunda o  veya hakkın değerinin piyasadaki cari faiz haddine karşılık geldiği miktarda artmasına denir.

24-) Nagatif faiz:
Cvp: faiz  işlemlerinde asıl olan borçlunun alacaklıya faiz ödemesidir.enflasyonda reel deger olarak borcluya bir bedel ödemiş gibi olur alacaklı deger kaybından dolayı buda negatif faizdir

25-) OKUN KANUNU :

Cvp: bir konjonktür devresinin durgunluk döneminde yer alan
herhangi bir yıla ait gsmh açığı ile işsizlik oranı arasındaki bir ilişki olup, her %3 lük gsmh açığının ekonomideki doğal işsizlik oranı üzerine ek olarak %1 işsizlik doğurduğunu gösterir.

26-) Arbitraj:

Cvp: Herhangi bir menkul kıymetin, dövizin veya mslın bir piyasadan alınıp diğer bir piyasada satılarak (kıymetler birbiri ile değiştirilerek) risksiz bir şekilde kar edilmesi işlemidir.

27-) Bebek endüstriler tezi
Cvp: Bebek endüstriler tezi, Birinci dünya savaşı öncesinde sanayisi henüz gelişmemiş olan Almanya’nın dış rekabete karşı kendini gümrüklerde koruyarak sanayisini belli bir düzeye getirme çabasını teorik düzeyde tanımlayan kavramdır.

28-) -Somut norm denetimi:
Cvp: mahkemede görülmekte olan bir dava sirasinda o davada kullanilacak hukuk normunun, taraflarca ya da re’sen mahkeme tarafindan anayasa’ya aykiriliginin ileri sürülmesi sonucunda anayasa mahkemesi’ne götürülmesidir.
soyut norm denetimi:
iptal davası olarak da adlandırılan bu denetimde; anayasada belirtilen bazı organların, yasama organı tarafından yeni kabul edilen bir kanun aleyhine; kanunun anayasaya aykrılığı iddiasıyla doğrudan doğruya anayasa mahkemesine basvurmalarıyla gerçeklestirilen denetimdir.

29-) Çapraz Kur (2010 G.U.Y Mülakat)
Cvp: İki döviz arasındaki ve her birinin bir üçüncü döviz ile (genellikle ABD Doları) olan paritesiyle tanımlanan kambiyo kurudur.

30-) Para Politikası:
 Ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye yönelik olarak alınan kararları ifade eder.

31-) Tacir olmanın hüküm ve sonuçları nelerdir?
Cvp: 1-İflasa tabi olma
2-Ticaret siciline kaydolma
3-Odalara kaydolma
4-Ticaret ünvanı seçme ve kullanma
5-Ticari iş karinesine tabi olma
6-Ticari örf ve adete tabi olma
7-Ticari defterler tutma
8-Ücret ve faiz isteme
9-Ücret ve cezanın indirilmesini isteyememe
10-Fatura verme
11-Fatura ve teyit mektubuna 8 gün içinde itiraz etme
12-İhtar ve ihbarları belli şekillerde yapma
13-Hapis hakkını kullanmakta kolaylıktan faydalanma
14-Satış ve trampalarda özel hükümlere tabi olma
15-Basiretli iş adamı gibi davranma

32-) süreler

Cvp:  danıştay veya idare mahkemelerinde dava açma 60
vergi mahk;30
yürütmenn durdurulması 7
karar düzeltme 15
temyiz 30
itiraz 30

33-) Muhasebenin Genel İlkeleri (2010 G.U.Y. Mülakat)
– Sosyal sorumluluk kavramı
– Kişilik kavramı
– İşletmenin sürekliliği kavramı
– Dönemsellik kavramı
– Parayla ölçülme kavramı
– Maliyet esası kavramı
– Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
– Tutarlılık kavramı
– Tam açıklama kavramı
– İhtiyattık kavramı
– Önemlilik kavramı
– Özün düşünceliği kavramı

34-) mali anestezi

Cvp: mali yükümlülüklerin muhatapları tarafından farkına varılmadan yerine getirilmesidir. dolaylı vergiler anesteziye en yatkın vergilerdir en baştada KDV ve ÖTV

35-) Hak ehliyeti:: Medeni haklardan yararlanma ehliyetidir. Yani, kişinin haklara ve borçlara sahip olabilmesi yeteneğidir. Gerçek kişiler bakımından sağ doğmuş olmak gerekli ve yeterlidir.
Fiil ehliyeti:: Medeni hakları kullanma ehliyetidir. Yani kişinin, bizzat kendi fiil ve işlemleri ile kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarıdır.

36-) BEDELSİZ İTHALAT: Bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyetteki eşyanın yurda getirilmesidir.

37-) YANSITMA HESAPLARI NEDEN KULLANILIR :

Cvp: Maliyet hesaplarında toplanan maliyet ve giderlerin dönem sonunda ilgili bilanço ve gelir tablosu hesaplarına aktarılması amacıyla kullanılır.

 

38-) İPTAL DAVALARI:İdari işlemler hakkında yetki,şekil,konu ve amaç yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır.
TAMYARGI DAVALARI:Yönetimin eylem ve işlemlerinden dolayı hakları muhtel olanların açtıkları davalar ile yönetsel sözleşmelerden doğan davalara tamyargı davaları denilmektedir.

Tam yargı davası- iptal davası farkları;
—iptal davasına yalnız tek yanlı idari işlemler konu olabilir. tam yargı davalarına ise tek yanlı idari işlemler,idari eylemler ve hatta idari sözlesmeler konu olabilir.
—iptal davası objektif niteliktedir. tam yargı davası subjektif niteliktedir.
—iptal davası acabilmek için bir menfaaatin ihlal edilmiş olması yeterlidir. tam yargı davası acabilmek için ise, davacının kişisel haklarının  dogrudan ihlal edilmiş olması gerekir..
—iptal davasının sonuclarından yerine göre 3. kişilerde yararlanabilir.. tam yargı davası sonuclarından ise sadece ve sadece!!  davanın taraflarıyararlanır..

39-) Singer-Prebisch tezi:

Cvp: uzun dönemde ticaret hadlerinin, tarım ürünü ihraç eden gelişmekte olan ülkeler aleyhine ve sanayi ürünü ihraç eden sanayileşmiş ülkeler lehine değişeceğini savunan tez.

40-) 2. EN İYİ TEOREMİ
Cvp: Bu teoreme göre aynı miktar vergi tahsili söz konusu iken, dolaylı vergi, dolaysız vergiye göre daha cok fayda kaybına yol acmaktadır..

41-) maliye:harcamaların yapılması, gelirlerin toplanması, acıkların finansmanı, devletin borc, varlık ve yükümlülüklerinin yönetimidir..( 5018 tanımıdır;-))
MUHASEBE:bir işletmenin  belli bir dönemdeki para ile ifade edilebilen mali olaylarını kaydeden, sınıflandıran,raporlayan(ozetleyen), analiz ve yorumunu yapan bilim dalıdır..
İKTİSAT:Sonsuz insan ihtiyaclarının kıt kaynaklarla giderilmesi ile ilgilenir..yani KITLIK BİLİMİDİR.

 HUKUK: Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür

42-) OLİVERA-TANZİ ETKİSİ

Cvp: :enflasyon ve vergi hasılatı arasındaki ilişkiyi inceleyen Tanzi, bir ulkede enflasyon oranı nekadar yüksekse,verginin tahakkuku ile tahsili arasındaki süre ne kadar uzun ise, verrgihasılatı o derece aşınır demektedir..

43-) FOB:ihrac limanındaki  fiyatıdır.
CİF:ithal limanındaki  fiyatıdır.

44-) fevkalade amortisman: yangın, deprem, doğal afet gibi veya aşırı yıpranma ve teknolojik yenilikten ötürü ın değerinin olması gerektiğinden çok fazla değer kaybetmesinden ötürü yetkili makamdan izin alınarak ayrılan amortisman

45-) kamu görevi;Bir kamu yönetim ya da kurumunun toplum yararına yaptığı bütün çalışmalar ve işler
kamu hizmeti;Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetimi ve denetimi altındaki diğer kişilerce, kamunun genel ve ortak gereksinimlerini sağlamaya yönelik olarak sürdürülen faaliyetler.

 

46-)MALİYE POLİTİKASI: Devletin kamu harcamalrı,vergi,borçlanma,bütçe gibi maliye politikası araçlarını kullanarak ekonomiyi enflasyon,deflasyon,stagflasyon,işsizlk,durgunluk gibi makro ekonomik dengesizlklerden kurtarma ekonomiyi tam istihdam düzeyinde fiyat istikrarına kavuşturma ekonomik büyüme ve kalkınma kapasitesini artrma çabasıdır..

Maliye pol. aracları;
1.kamu harcamaları
2.kamu gelirleri
3.borclanma
4.butce acıgı/fazlası
5.gelirler politikası

47-) haksız fiilin 4 unsuru;
    1.hukuka aykırı bir fiil**
2.bu fiilin ortaya cıkmasında kusurlu bir irade
3.maddi veya manevi bir zarar
4.zararla davranıs arasında sebep sonuc  ilişkisi(illiyet bagı)

48-) hukuka aykırı bir fiil=

Cvp: kişilerin malvarlıgı ve kişilik haklarını koruyan davranıs kurallarının ihlaline denir

49-) KELEBEK ETKİSİ:

Cvp:  girdilerdeki küçük bir değişkliğin çıktılarda anormal değşkliklere neden olması ve çoğu zaman göz ardı edilen küçük ayrıntıların sonuçları beklenmedik seklde etkileyebilmesidir.

50-) KİNG KANUNU: Talep elastikiyeti düşük tarımsal malların arzındaki değişmelerin, bu malların fiyatlarının ters yönde etkilenmesi.

51-) Dönem sonu işlemleri nelerdir?

*Aralık mizanı
* Muhasebe dışı envanter işlemleri
* Muhasebe içi envanter işlemleri
* Kesin mizan
* Dönem sonu kapanış bilançosu
* Gelir tablosunun düzenlenmesi

52-) Gümrük Tarifeleri: İthal malların bir ülkeye girişinde hangi matrah ve ne oranda vergi ödeyeceklerini bildiren tarifedir.

53-) *geçici-kesin mizan farkı?

Cvp: geçici mizanda 700’lü ve 600’lü hesapların bakiyesi olur, ancak kesin mizanda bu hesapların kapanmış olması gerekir

54-) temyizle itiraz arasındaki farkı

Cvp: idare ve vergi mahk.tek hakimle vermiş olduğu kararlara karşı itiraza gidilir.
idare ve vergi mahk.lerinn kurul halinde verdiği kararlara karşıda temyize gidilir.

55-) Örümcek ağı teoremi(Cobweb teoremi):
Bazı malların piyasalarında uzun süre devam eden ve fiyatlarla üretim miktarlarının ters yönde alçalıp yükselmeleri nedeniyle piyasada istikrarın sağlanamadığı ya da uzun sürede sağlanabildiği dalgalanmaları açıklayan bir teoridir

56-) Aktif düzenleyici hesaplar:
*verilen çekler ve ödeme emirleri
*birikmiş amortisman
*menkul kıymet değer düşüklüğü karş.
*stok değer düşüklüğü karş.
*alacak senetleri reeskontu
*şüpheli ticaret alacaklar karş.
*Birikmiş tükenme payları
*Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı
*İştiraklere sermaye taahhütleri
*İştirakler serm. payları değer düşüklüğü karş.
*Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri
*Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karş.
Pasifi düzenleyici hesaplar;
*Borç sntleri reeskontu
* Ödenmemiş sermaye
* Menkul kıymet ihraç farkı
*dönem net zararı
* geçmiş yıl zararları
*Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri

58-) tobin vergisi

Cvp: ani sıcak para giriş ve çıkışlarını kontrol altına almak amacıyla uygulanır.

59-) kuruluş ve örgütlenme..giderleri gelir tablosuyla ilişkilendirilebilir mi?

Cvp: 262 kur ve örg. Gideri= yeni ürün ve teknolojiler oluştrulması mevctların geliştrlmesi vb amaçla yaplan her türlü harcamaların izlendiği hesap..gelir tablosuyla ilşkilendirlemez..

60-) istek ihtiyaç

Cvp: ihtiyaclar sonsuz olmasına karşılık istekler satın alma gücü ile  desteklenmiş ihtiyaçtır.

61-) vergi dampingi

Cvp: ülkelerin yatırımcıyı çekmek için vergi oranlarında yaptığı büyük indirimler

63-) sermaye hesapları

Cvp:
500 sermaye
501 ödenmiş sermaye
502 sermaye düzeltmesi olumlu farkları
503 sermaye düzeltmesi olumsuz farkları

64-) 1923’ten günümüze türkiye ekonomisini değerlendir”

Cvp: 23 -38 arası devletcılık uygulandı,sonra ınonu dönemınde bu uygulamaya devam edıldı 46 dan sonra liberal ekonomıye gecıldı daha dısa acık ıhracatı özendırmeye yönelık politikalar uygulandı,darbelerle durgunlasmaya gıren ekonomı 80 den sonra serbest tıcaretle canlanmaya basladı 90 larda krızlerle bogusup 2002 den sonra ıstıkrara yavas yavas kavutsu.

65-) muhasebe değerleme çeşitleri nelerdir?

Cvp:    maliyet bedeli

  • itibari değer
  • tasarruf değer
  • mukayyet değer
  • emsal bedel

66-) fakirleştiren büyüme

Cvp: ülkenin artan büyüme ve üretime  rağmen dış ticareti hadlerinin kendi aleyhine dönmesi sonucunda daha az refah seviyesi elde etmesidir..

67-) alacağın temliki

Cvp: alacaklının borçlunun rızası aranmaksızın, alacağını üçüncü bir şahsa devretmesidir. Bu devir ile  borç ilişkisinin alacaklı tarafı değişmiş olur.

68-) soğuk hindi ;

Cvp: enflasyonun azaltılması sırasında fiyat artışlarının birden düşürülmesini öngören iktisadi yöntem

69-) ithal ikameci politka nedr?

Cvp: içe dönük sanayileşme; yurt dışından ithal edilmek durumunda olan malların yurt içinde üretilmesini sağlayarak dışarıya bağımlılıktan kurtulmak suretiyle sanayileşmeyi öngören politika. mamul  ithalatını azaltmak için ulusal sanayinin büyümesini teşvik etmeyi amaçlayan bir stratejidir.

70-) ayni hak nedir?

Cvp: eşyalar üzerindeki mutlak haklara ayni hak denir.

Benzer Yazılar