Kurum mülakatlarında çıkmış 1039 adet kavram

 1. Devlet memurların disiplin cezaları
 2. Cari açık
 3. Sedüler vergi
 4. Üniter vergi
 5. Tobin vergisi
 6. Forfating
 7. Dolaylı ve dolaysız vergi
 8. Olivera Tanzi Etkisi
 9. Vergi sorumlusu
 10. vergi mükellefi
 11. Etkinlik
 12. Etkililik
 13. Karşılaştırmalı Üstünlükler
 14. Tacirin özellikleri
 15. Anayasa mahkemesine itiraz yolu
 16. Milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı seçilme şartları.
 17. Gelir hipotezlerini
 18. Nisbi gelir hipotezini
 19. Açık finansman nedir
 20. Döviz ile efektif döviz arasındaki fark
 21. Harcama vergileri
 22. Maliye politikası amaçları
 23. Maliye politikasının finansman kaynakları
 24. Yasama dokunulmazlığı
 25. Yasama sorumsuzluğu
 26. Mahalli idareler
 27. Hısımlık türleri
 28. Tahvil ihracında bilançoda ne gibi değişiklikler olur?
 29. Say kanunu
 30. Hipotezlerden
 31. Rant ve türleri
 32. Üretimden
 33. Z ve t istatistigi,
 34. dinamik analiz statik analiz,
 35. Parafiskal gelir türleri
 36. Verginin amortismanı
 37. Olağan üstü kanun yolları
 38. Kanun yararına bozma.
 39. Tarh nedir
 40. Gelir vergisinin unsurları
 41. Mundel fleming
 42. Borcu sona erdiren nedenler
 43. tecdit
 44. Önemsiz olmanın önemi
 45. Gelir vergisi nedir? Unsurları nelerdir
 46. Vergi harcaması?
 47. Vergi erezyonu?
 48. Vergi borcunu sona erdiren nedenler?
 49. Hak nedir?
 50. Ayni hak nedir?
 51. Fifo
 52. Gib ne zaman kuruldu
 53. Fakir komsu hipotezi
 54. Vakıf dernek özellikleri farkları
 55. Cobweb
 56. Sürdürülebilir büyüme
 57. Çekte düzeltme hakkı
 58. Performans bütçe
 59. Zilyetliği kazanma yolları
 60. Tüfe üfe
 61. Agiolu pay
 62. Mali anestezi
 63. Cb sorumsuzluğu
 64. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler hesabının işleyişi
 65. Gsmh nedir, kaçtır, kişisel milli gelir
 66. Türkiyenin nüfusu
 67. Batıya göç
 68. Bütçe nedir? Birim esnek nedir?
 69. Tipik farksızlık eğrisi ve farksızlık eğrisi çeşitleri
 70. Vergide eşitliğin çeşitleri?
 71. Gini katsayısı, tr deki oranı
 72. Yalın yönetim nedir
 73. Vergide eşitliğin çeşitleri
 74. Farksizlik eğrileri çeşitleri
 75. 600 Yis bilançonun pasifine mi aktifine mi kaydedilir?
 76. Borcu sona erdiren haller?
 77. İdari işlemin unsurları?
 78. Verginin amortismanı
 79. Zamanaşımı nedir
 80. Parafiskal gelirin türleri nelerdir?
 81. Yolsuz tescil
 82. Olağan ve olağanüstü zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılması farkları
 83. Vakıf ve dernek, özellikleri ve farkları
 84. Tam kamusal mal, yari kamusal mal
 85. Kamu gelirleri nelerdir,gelirler hangi cetvelde yer alır
 86. Masumiyet karinesi
 87. İrade beyan uyumsuzluk,
 88. Kişi başı milli gelır ile gsyıh ne kadar
 89. Meşhut suç
 90. Vergi borcunu sona erdiren haller?
 91. Tahsil ve tahakkuk zamanasimi
 92. Özsermaye nedir?
 93. Lifo-fifo. Enflasyonda hangisi kullanılır?
 94. İradeyi fesat hallerı nelerdir?
 95. Keynesin ekonomiye kazandrdgi kawram,
 96. Gelir teorisi,
 97. Hak nedir ?
 98. Anayasada soyut norm , mecls içtüzüğü soyut norm denetimine tabi mi
 99. Aksak rekabet monopol , mc=mr esitligi
 100. 5018 sayili kanun
 101. Bütçeleme sürecini
 102. Gelir tablosu
 103. Dışlama etkisi
 104. Alacağın temliki
 105. Serbest meslek kazancı nedir?
 106. Dolaylı dolaysız vergi nedir, hangisi adaletlidir?
 107. Mtv kredi kartıyla ödenir mi
 108. İktisat nedir
 109. J eğrisi
 110. Tam rekabet
 111. Verginin kanuniliği
 112. Kdv oranları
 113. Hoş olmayan monetarist aritmetik
 114. Gönüllü vazgeçme
 115. Etkin pişmanlık
 116. Gelir tablosu hesapları
 117. Marshall fiyat
 118. Dışsallığın tanımı
 119. Servet üzerinden alınan vergiler
 120. Kurumlar vergisi
 121. 257 hangi hesap
 122. Asit test oranı
 123. Cari oran
 124. Faaliyet giderleri
 125. Gelir tablosu hesapları
 126. Faaliyet giderleri brüt satış karını nasıl etkiler
 127. Vergi nedir
 128. Verginin sınıflandırılması
 129. Muhasebede eşitlik denince aklına ne geliyor
 130. Gecikme faizi ve gecikme zammı nedir aralarındaki fark?
 131. Verimlilik
 132. Swot analizi
 133. Uluslar arası anlaşma ile uluslar arası antlaşmanın farkı
 134. Hedging?
 135. Hisse senedi ile tahvil farkı
 136. Döviz nedir
 137. Hazine nedir
 138. Uluslar arası antlaşmalarla yönetmelikler karşılaştırıldığında hangisi üstün gelir.
 139. Uluslar arası antlaşmalar nasıl yürürlüğe girer?
 140. Mortgage krizi neden kaynaklanmıştır?
 141. Matrah nedir, yöntemleri
 142. İptal-tam yardı davası farkları
 143. Phillips eğrisi
 144. Gayri nakdi para
 145. Asli para
 146. Şerefiye
 147. Dolarizasyon
 148. Hukuki işlem nedir türleri
 149. Borcun kaynakları
 150. Objektif iyi niyet
 151. Üniter-şedüler vergi sistemi, tr de hangisi uygulanmaktadır
 152. Gizli işsizlik
 153. Açık işsizlik
 154. İradi işsizlik
 155. İşsizlik türleri
 156. Batık maliyet
 157. Ters repo
 158. Dışsallık
 159. Vergi amortismanı
 160. Seçme seçilme hakkın
 161. Milletvekili seçilme şartları
 162. Memur seçilme şartları
 163. Kamu görevi ve kamu hizmeti arasındaki fark
 164. Döner sermaye geliri devlet geliri midir
 165. Örümcek ağı nedir? Fındık ceviz elma gibi ürünlere uygulanması nasıldır
 166. Kamu hizmeti ve özellikleri
 167. Yumuşak borç
 168. Ters repo nedir
 169. Vergi nedir, aşamaları tanımla
 170. Döviz ve efektif aynı şey mi tanımla
 171. Kıymetli evrak nedir
 172. Kambiyo senedi nedir
 173. Hisse senedi kıymetli evrak mıdır
 174. Bağımlı bağımsız tacir yardımcıları kimler
 175. Acente, komisyoncu
 176. Ltd ve A.Ş. kaç kişiyle kurulur
 177. İşletmenin fonksiyonları nelerdir
 178. Reel faiz oranı nedir
 179. Nominal gsyih nedir
 180. Gaiplik nedir
 181. Tanzi etkisi
 182. Ödemeler bilançosu
 183. Düzenleyici hesapları say, verilen çekleri
 184. Zihni kayıt
 185. İcap
 186. Latife beyanı
 187. Amortisman da düzenleyici hesap mı?
 188. En son okuduğun kitap?
 189. Rusya natoya ne zaman üye olmuştur
 190. Anayasa nedir? Anayasanın üstünde başka bir kaynak var mı?
 191. Normlar hiyerarşisi? Bu hiyerarşiden hangisine danıştayda dava açılır
 192. 7a 7b seçeneği
 193. Crowding out
 194. Amortisman yöntemi, azalan yöntem
 195. Yumuşak borç?
 196. Dönem net karı nerde bulunur
 197. Harç nedir
 198. Menkul kıymetler
 199. Vergide hata
 200. Mutlak rant
 201. Okun yasası
 202. Stagflasyon nedir, ne zaman ortaya çıkmıştır?
 203. Regresyon
 204. Z tablosu
 205. Tereke saklı pay oranları
 206. Marjinal maliyet
 207. Faiz nedir, vade arttıkça faiz artar mı, neden artar?
 208. Alternatif yatırım nedir
 209. Olivera tanzi, tr de bunu önlemek için hangi vergi alınıyor
 210. Yetki genişliği
 211. Fuzuli şagil
 212. Ecrimisil
 213. İdari işlem-idari eylem
 214. 690 numaralı hesap
 215. Mali kar-ticari kar arasındaki fark nedir
 216. Bütçe süreci, cb veto ederse ne olur
 217. Cb her şeyi imzalamak zorunda mı
 218. Giffen paradoksu
 219. Kanuni hakim
 220. Savcı ile c.savcısı arasındaki fark
 221. Vergi harcaması
 222. Vergi muafiyeti
 223. Vergi istisnası
 224. Dilenci komşu politikası nedir
 225. Vergi anayasada yer alır mı
 226. İkametgah nedir
 227. Tam rekabette AS eğrisinin şekli nasıldır
 228. Meclis başkanı nasıl seçilir
 229. Kanun nasıl yapılır
 230. Türkiye ile AB arasında yapılan anlaşmalar ?
 231. Eksik borç nedir
 232. Bilanço hesapları nelerdir
 233. Dönem net kar ve zararı hesabı ve hesap grubu
 234. Kusursuz sorumluluk halleri
 235. Muhasebe nedir
 236. Muhasebenin unsurları
 237. Üçlü açmaz
 238. Verginin özellikleri
 239. Verginin kanuniliği
 240. Ehliyetler
 241. Uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının Tr ye vermiş olduğu notlar ve Tr ye etkisi?
 242. Vergileme hataları
 243. Hesap hataları
 244. Türkçe hangi dil kurumuna (grubuna dmek istedi galiba) ait?
 245. Bütçe nedir
 246. Bütçe ilkeleri
 247. Tereke
 248. Mali anestezi
 249. Bilanço
 250. Gelir tablosu
 251. Hukuk
 252. Vergi hukuku
 253. Hukuk boşluğu
 254. Aktif pasif dengesi
 255. İdari işlem nedir, unsurları
 256. İptal davası
 257. Tam yargı davası
 258. Simitçi tacir olur mu
 259. Soyut norm denetimine kimler başvurur
 260. Vergi hukukunda zamanaşımı
 261. Bilanço hesapları nelerdir
 262. Tasarruf oranları cari açığı nasıl etkiler
 263. Vergileri ayır örnek ver
 264. Niye bi yerde çalışmıyorsun, 2 yıldır napıyosun
 265. Başka kurum sınavına girdin mi bugüne kadar
 266. Gabin
 267. Üçlü açmaz
 268. Neden İstanbul
 269. Suriye’nin sınır komşuları
 270. Arbitraj
 271. Vergi cenneti ne örnek ver
 272. Latince uluslar arası ilişkiler
 273. Kamu ihale kanunuyla ilgili bir soru
 274. Kamu hukuku ve özek hukuk sözleşmelerine örnek
 275. Gelir tablosu nedir
 276. Is-Lm modelinde yatırımların faize duyarlılığı sonsuz ise ıs ve lm eğimleri nasıl olur bu durumda hangi politika etkilidir, neden?
 277. Vadeli işlem piyasaları nedir
 278. Future nedir
 279. Oecd hakkında bilgi
 280. Dışlama etkisi nedir
 281. Yasama dokunulmazlığı nedir
 282. Transfer fiyatlama nedir
 283. Yoksullaştıran büyüme
 284. Türkiyenin gümrük birliği anlaşmasını imzalaması bize faydalı mı oldu yoksa olmadı mı
 285. Vergi hukukunda ispat ve delil hakkında ne biliyorsun
 286. Vergi hatası nedir
 287. Akçabat köfte ve İnegöl köfteyi düşündüğünde nasıl mallardır bunlar? Köftenin içindeki baharatları muhasebede ne olarak kaydedersin?
 288. Enflasyon nedir
 289. Arz enflasyonu nedir
 290. Objektif iyiniyet nedir
 291. Şerefiyenin maliye ve muhasebedeki tanımı, hangi hesap grubunda yer alır, hesap kodu nedir
 292. Maliye politikası araçları nelerdir
 293. Enflasyonist dönemde uygulanması gereken politikalar?
 294. Amortisman nedir, çeşitleri
 295. Kıst amortisma
 296. İmf dünya bankası
 297. Şelale tipi vergi
 298. Örümcek ağı teoremi
 299. Şelale tipi vergi, kdv şelale tipi vergi midir
 300. Kanal projesinin ekonomiye etkileri?
 301. Kurumlar vergisi mükellefleri
 302. Tam yargı ve iptal davası farkları
 303. Laffer eğrisi
 304. Maddi olmayan duran varlıklarda amortisman?
 305. Gabin
 306. İrade fesatları
 307. Gib ne işle uğraşır
 308. Guy ne iş yapar
 309. Finansal tablolar
 310. Fiil ehliyeti
 311. Toplam fayda, marjinal fayda nedir
 312. Faiz dışı açık
 313. Farksızlık eğrisi
 314. Finansal tablolar nelerdir
 315. Reeskont işlemi neden yapılır, bilgi ver
 316. İdare davası iptal davası
 317. İdari merci tecavüzü
 318. Kliring nedir
 319. Vergi gayreti
 320. Vergi kapasitesini
 321. Kamu hizmeti-kamu görevi farkları
 322. Sermaye ve para piyasası farkı
 323. Stoklarla ilgili hesaplama
 324. Gini katsayısı
 325. Vergi çarpanı nedir
 326. Yedek akçe nedir
 327. Marshall planı
 328. Marmaray’ın tr ekonomisine ne gibi katkıları oldu
 329. Sebepsiz zenginleşme ve süresi
 330. Kişilik nasıl başlar
 331. Alacağın temliki
 332. Borç?
 333. Borç neyden doğar
 334. Eksik borç nedir örnek ver
 335. Ötv nedir, hangi mallar üzerinden alınır, oranı kaçtır
 336. İdari işlem-idari eylem nedir hangisine iptal hangisine tam yargı davası açılır?
 337. Eksik borç
 338. Başka kurum sınavına girdin mi
 339. Gelir vergisi mükellefleri kimler
 340. Gelir türleri nelerdir
 341. Avukat şirkette çalışırda kazancı ne olur
 342. Ülkemizde uygulanan gelir vergisi tarifesi nasıldır
 343. Borcun oluşma şekilleri nelerdir
 344. Sebepsiz zenginleşmeye örnek ver
 345. Vergi çarpanı
 346. Vergi yükü
 347. Vergilendirme aşamaları (başlık olarak)
 348. Mali tablolar nelerdir
 349. Mutlak üstünlükler teorisi nedir, günümüzde uygulayan ülkeler var mı
 350. Finansal kiralama
 351. Bilanço hesapları
 352. Sıcak para
 353. Stagflasyon
 354. Resesyon
 355. Taşınmaz hakkıyla ilgili bir soru
 356. Repo
 357. Ters repo
 358. Oligopol piyasası
 359. Tröst ve kartel arasındaki fark
 360. Vergi nedir
 361. Hukuki işlemlerin unsurları
 362. Mülakattan elendin mi?
 363. Büyüyünce ne olacan
 364. Api nedir türleri nelerdir
 365. Diğer kazanç ve iradlar nelerdir
 366. Milli piyangodan para çıksa ne vergisi ödersin
 367. Bireysel başvuru
 368. Somut ve soyut norm denetimi nedir, bunların bireysel başvurudan farkı nedir
 369. Bütçe nedir
 370. Vergi gayreti
 371. Vergi kapasitesi
 372. Cb bütçe kanunu veto ederse nolur
 373. Oecd?
 374. Enflasyon vergisi
 375. Arbitraj
 376. Dolaylı-dolaysız vergi
 377. Tarh-tebliğ-tahsil aşamaları tarh
 378. Tvs de ikmalen resen idarece tarh
 379. Günümüzdeki en büyük ekonomik problem
 380. Cari açık nedir, son cari açık miktarı
 381. Avrupa birliği dönem başkanlığı hangi ülkede
 382. Maastrich kriterleri nelerdir
 383. Cari açık/gsmh ideal oran kaçtır
 384. Maliye politikası araçları
 385. Vergi borcunu sona erdiren nedenler
 386. Stagflasyonu önlemede vergi nasıl kullanılır
 387. Vergileme süreci
 388. Vergi mükellefe tebliğ edilmeden ödenebilir mi, ödenirse nasıl
 389. İdarenin mali sorumluluğu nedir örnek ver
 390. Artan oranlı vergileme ülkemizde var mıdır
 391. Başa baş noktası
 392. 5 mart
 393. Kendini tanıt
 394. Üçlü açmaz
 395. Yüksek mahkemeler
 396. Sayıştay yüksek mahkeme mi, kimleri denetler , nereye bağlıdır?
 397. Hazine?
 398. Para politikası? Kim yürütür, hazine yürütür mü?
 399. Hazinenin görevleri
 400. Bütçe ilkeleri
 401. Genellik ve ademi tahsis farkı
 402. Bütçe usulleri
 403. Aval
 404. Poliçe- bono farkı
 405. Fiil ehliyeti nedir, şartları
 406. Kısıtlanma sebepleri
 407. Mali tablo nedir
 408. Bilanço nedir
 409. Nakit akım tablosu nedir
 410. Ergin kılınma
 411. Kazai rüşt
 412. Konişmento
 413. Naylon fatura
 414. el piyasada tahviller faiz oranları, piyasa tahvil faizi cari faiz oranı arasındaki ilişki
 415. Bilimsel yönetim ilkeleri
 416. Enflasyon hedeflemesi
 417. Danıştay idari dava daireleri ne iş yapar?
 418. Temyiz süresi
 419. Karar düzeltme süresi
 420. Vergi davasında genel süre
 421. İdari davada süre
 422. Genellik ilkesi
 423. Mali sürüklenme nedir hangi durumlarda gerçekleşir
 424. Üretim faktörleri nelerdir, aldıkları pay?
 425. Phillps eğrisi, ne zaman işe yaramaz
 426. Poliçe bono farkı
 427. Maliye politikası araçları
 428. Aval nedir
 429. Verginin tanımı
 430. Reeskont nedir
 431. Tarh çeşitleri
 432. Likidite oranları
 433. Ödemeler bilançosu
 434. Kartel tröst farkı
 435. Dışsallık
 436. Konsolidasyon
 437. Dünya bankası
 438. AB ye üye olalım mı
 439. Hisse senetleri ihraç priminin kaydı
 440. Merkez bankası pp araçları
 441. Piyasadaki para arzını kısmak için neler yapılmalı
 442. Reeskont oranı ile para arzı nasıl ilişkilidir
 443. Kurtuluş beyyinesi hangi durumlarda söz konusu olur
 444. Maliye bakanlığının bütçeye etkisi nasıldır
 445. 5018
 446. Bütün kurumlar mı maliye bakanlığına gönderir teklifleri
 447. Kaç mv var, bütçe komisyonu
 448. CB bütçeyi veto edebilir mi
 449. Bütçe onaylanmazsa nolur
 450. Mali tevzin nedir
 451. Arbitraj nedir
 452. Yarıcılık nedir
 453. İcar nedir
 454. Şufa nedir
 455. Tapu nedir
 456. Tapu ana sicilleri nelerdir
 457. Para pol nedir
 458. Emisyon nedir
 459. İdari işlem- idari eylem nedir hangisine tam yargı hangisine iptal davası açılır
 460. Ötv nedir, hangi mallar üzerinden alınır oranı kaçtır
 461. Vergi maliyeti nedir
 462. Bütçeleme ilkelerinden genellik nedir
 463. Transfer harcaması nedir
 464. Amortisman nedir
 465. Mülakata gelirken girişteki tabelada ne yazıyordu
 466. Cumhuriyet savcıları ile savcılar arasındaki farklar
 467. Api nedir
 468. Merkez bankasının amacı
 469. Enflasyon çeşitleri
 470. Vergileri kim toplar
 471. Neden İstanbul
 472. Tr de enflasyon hedeflemesi, tarihi içeriği
 473. Zamanaşımı
 474. Vergi
 475. Spesifik vergi
 476. Yoksullaştıran büyüme nedir
 477. Mali tevzin
 478. Temlik nedir, şartları nelerdir
 479. İl idare kurulu
 480. İdari vesayet-hiyerarşi
 481. Maliyenin ildeki en büyük teşkilatı
 482. Mod-medyan-ortalama nedir
 483. Kaynak teorisi
 484. Safi artış teorisi
 485. Finansal tabloları say
 486. Brüt satış kar/zararı bulma
 487. Üçlü arbitraj
 488. Kayıtlı sermaye
 489. Reeskont
 490. Kamu hizmeti ile kamu görevi aynı şey mi, değilse neden?
 491. Eğitim ve sağlık kamu hizmeti mi yoksa görevi mi
 492. Dilenci ülke komşu teorisi
 493. Devalüasyon nedir? Neden yapılır, yararlarını say
 494. Negatif enflasyon nedir
 495. Kaldorun harcama vergisi
 496. Mutlak ve karşılaştırmalı üstünlükler teorileri
 497. Vergi harcaması
 498. 2008 krizinin en önemli nedeni nedir yorumla,
 499. Hisse senedi ihraç primlerini niye ayırırız, kaydı
 500. İntifa senedi nedir
 501. Muhasebe temel kavramlarını say, kişilik kavramı
 502. Negatif faiz nedir
 503. Başa baş noktası nedir
 504. Maliyet çeşitleri nelerdir
 505. Stok değerleme yöntemleri nelerdir
 506. Hukukta ve maliyede zamanaşımı nedir
 507. Phillips eğrisinde enflasyonla işsizlik arasındaki ilişki nasıldır
 508. Asli para nedir
 509. Zamanaşımı nedir, durduran nedenler
 510. Borcu sona erdiren nedenler
 511. Muhasebeden sosyal sorumluluk ilkesi
 512. Pump priming nedir
 513. Likidite oranı nedir, formülü ne
 514. Cari oran nedir
 515. Reel faiz oranı nedir, formülü nedir
 516. Bebek sanayi tezi nedir
 517. Gizli yedek nedir
 518. Banka paniği nedir
 519. Ödeme gücü nedir, unsurları nelerdir
 520. Vergi yansıması nedir, aşamaları nelerdir
 521. Vergi yansımasında zorluk ya da kolaylık neye göre olur
 522. İdari yargıda dava yolları nelerdir
 523. Mali sürüklenme nedir
 524. Geçici vergi nedir, ne zaman ödenir
 525. Geçici verginin iktisattaki benzerlik gösterdiği hipotez nedir
 526. Amortisman türleri
 527. Normal amortisman
 528. Azalan bakiyenin faydaları sakıncaları nelerdir
 529. Bir işletme sahibinin azalan bakiyeler usulünü kullanması ona ne gibi kar ya da zarar sağlar, bu sağladığı kar ya da zarar gelir tablosuna aktarılır mı
 530. Kıst amortisman nedir
 531. Özel tükenmeye tabi varlıklar nelerdir, bunlar gelir tablosuna nasıl aktarılır
 532. Yansıtma hesapları nelerdir
 533. Mali anestezi ve örneği
 534. İdari işlemin unsurları
 535. İptal davası nereye açılır
 536. Danıştayda açılan iptal davaları
 537. Singer-prebish teoremi
 538. Offset anlaşması
 539. Muvazaa ile ilgili soru
 540. Peçeleme ile ilgili soru
 541. Cari açık
 542. Tr deki cari açık
 543. Konkordato
 544. Komisyon nedir
 545. Resesyon nedir, resesyonu önlemek için 3 politika söyler misin
 546. Özerk bütçe nedir
 547. Tacir yardımcıları
 548. Verginin konusu
 549. İstisna ve muafiyet
 550. Geçici bütçe ne kadar süre için çıkarılır, hangi durumda çıkarılır ve kurumlara verilen ödenekler sınırlı mıdır sınırsız mıdır nedeni?
 551. Vergi zamanaşımı süresi ne kadar ve nelerdir
 552. Haksız fiil nedir
 553. Borcun kaynakları nelerdir
 554. Muhasebe nedir
 555. Kamu tüzel kişiliği nedir
 556. Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak verdiği karar nerede temyiz edilir
 557. Sınırlı irtifak haklarını say
 558. Borcu sona erdiren haller
 559. Yasal yedekler
 560. Dolaylı dolaysız vergi ayrımı, hangisi daha adildir
 561. Komisyon faiz nedir, zamanla faiz arasındaki ilişki
 562. İşletmeleri sınıflandırır mısın
 563. Mv hangi durumlarda düşer
 564. Normlar hiyerarşisi
 565. Ticari iş
 566. Is-lm tanımı
 567. Hisse senedi ihraç primi örnek vererek sordular
 568. Arz enflasyonu
 569. Fisher denklemi
 570. Dede torun arasındaki hısımlık
 571. Vergi kaçakçılığı
 572. Vergiden kaçınma
 573. Kamu harcamalarının görünüşte artışı
 574. TVS deki vergiler neler hangileri dolaylı hangileri dolaysız vergi
 575. Bilanço
 576. Gelir tablosu
 577. Sermaye st
 578. Kv mükellefleri, oranı
 579. Dernek gelirleri
 580. Verginin kapitalizasyonu
 581. Girdiğim snvlar-mülakat puanım
 582. Cari oran, Asit test oranı (sayısal soru soruldu)
 583. Stok değerleme yöntemleri
 584. Brüt satış karını nasıl buluruz
 585. Faal giderleri artarsa brüt satış karı ne olur
 586. Enflasyonda lifo mu fifo mu
 587. Tacir olmanın sonuçları
 588. Banka terimi
 589. Ortanca seçmen
 590. Alameti farika ile marka arasındaki fark
 591. Klasik iktisatçıların isimleri
 592. Say in kanununun adı nedir
 593. Oligopol piyasa neden giriş çıkış serbest değil
 594. Manzara hakkında soru
 595. İrtifak hakkı ne demektir ve nelerdir
 596. Alacağın temliki ne demek ve nasıl yapılır
 597. İhtiyatlılık nedir
 598. Karşılık hesapları
 599. Şüpheli ticari alacak ve değersiz alacak, değer siz alacağın kaydı
 600. Hazinede birlik
 601. 191>391 ise aradaki fark nereye kaydedilir
 602. 391>191 ise aradaki fark nereye kaydedilir
 603. Maliyet muhasebesi nedir
 604. Maliyet muhasebesinin amaçları
 605. Maliyetle gider arasındaki farklar
 606. Bilimsel yönetim ilkeleri
 607. 6 mart
 608. Cari açık nedir
 609. Ödemeler dengesi nasıl sağlanır
 610. Cari işlemler kalemlerini söyle
 611. Borcu sona erdiren haller
 612. Vergi borcunu sona erdiren haller
 613. Borç yargı kararıyla nasıl sona erer
 614. Çek hakkında bişeyler
 615. Holding nedir
 616. Para politikası araçları nelerdir
 617. Açık piyasa işlemleri
 618. Merkez bankası hangi senetleri alır satar
 619. Sermaye şirketleri nelerdir kaç kişiyle kurulurlar
 620. Devlet memuru olma şartları
 621. Hangi sınavlara girdin hangisinin mülakatına kaldın
 622. Mutlak üstünlük
 623. Karşılaştırmalı üstünlük
 624. Leontief paradoksu
 625. Karine nedir
 626. Borcun kaynakları
 627. Menkul kıymetler, hisse senetleri menkul kıymet mi?
 628. Kıymetli evrak türleri
 629. Mali tevzin
 630. Büyük şehir bldlerinin normal bldlerden farkı nedir
 631. Tevzi vergi diye bişey duydun mu hiç? (yanlış anlamadıysam demiş arkadaş)
 632. Maliye politikası araçları
 633. Maliye pol. Amaçları
 634. Hisse senedi-tahvil arasındaki fark
 635. MB ne iş yapar
 636. Konya bşehir bld başkanlarından son 3 ü
 637. Kanuni temsilci
 638. Derneklerdeki temsilci
 639. Yargıtayın içtihadi birleştirme kararları
 640. İkmalen ve resen vergi tarhiyatı
 641. Gecikme zammı gecikme faizi
 642. Kıst amortisman
 643. Çekte vade olur mu, olursa nasıl kaydederiz
 644. Fiyat farklılaştırması
 645. Vergi hatası
 646. Tabi hakim ilkesi
 647. Oyun teorisi
 648. Marshall lerner koşulu
 649. Subjektif iyiniyet
 650. Anayasanın 90. Maddesi nedir
 651. Bi tarafta ulusal kanun diğer tarafta uluslar arası kanun , uluslar arası kanun bi nedenden dolayı üstün, bu neden nedir?
 652. CB nin yasama ile ilgili görevleri
 653. Yerel yönetim
 654. Tr deki bsehir bld sayısı
 655. En son büyükşehir bld olan şehir
 656. Rant nedir
 657. Diferansiyel rant nedir
 658. Harç nedir, çeşitleri nelerdir
 659. Vergi nedir neye dayanarak alınır
 660. Meclisi denetim yolları nelerdir, soru nedir
 661. Cari oran
 662. Trp de arz eğrisi
 663. Hisse senedi kaydı
 664. MP ve PP arasındaki fark
 665. Offset nedir
 666. Türk parasını koruma kanunu ne zaman çıktı, neler yapıldı ya da yapılmadı
 667. Kliring nedir
 668. Bankaların risk pozisyonu
 669. Para pol üyeleri
 670. Zamanlararası ikame esnekliği
 671. Stok değerleme yöntemleri, deflasyonist dönemde hangisi kullanılır, bilançoda etkisi nasıl görülür
 672. Yargılamanın yenilenmesi
 673. Guy ne iş yapar
 674. İstanbulda geçinebilecek misin
 675. Vergi erozyonu
 676. Mali sürüklenme
 677. Tbmm nin görevleri nelerdir
 678. Parlemento kararları nelerdir
 679. TBMM ne zaman para basmıştır
 680. Net bugünkü değer nedir
 681. İktisadi kalkınma nasıl olur
 682. Soğuk konjonktör gibi bişey
 683. Bilanço nedir
 684. Vergi bilinci
 685. Vergi ahlakı
 686. Amortisman nedir
 687. Maddi olmayan duran varlıklar nelerdir
 688. J eğrisi
 689. Rusyaya gönderdiğimizi domatesler geri döndü, domates fiyatları ne olur , ek bilgi domatesler geri geldiğinde bozulmuştur
 690. Tacir yardımcıları
 691. Eksik borç
 692. Kitlerle ilgili bir soru
 693. Vergide randıman ilkesi
 694. Envanter
 695. Stok yöntemleri, enflasyon döneminde yüksek vergi ödemek istesen hangisini kullanırdın
 696. Brüt satış karına nasıl ulaşırsın
 697. Gecikme zammı ve gecikme faizi arasındaki fark
 698. Reel faiz hesaplama formülü, enflasyon yüksek olduğunda kullanılan
 699. Amortisman
 700. Dönemsellik
 701. Değerleme
 702. Cari açık nedir ve kaçtır
 703. Son 5 başbakan
 704. Ayakkabı eskitme maliyeti nedir
 705. Bütçe nedir
 706. Bütçe kanun mudur
 707. Ciro nedir
 708. Api nedir ne için kullanılır
 709. Özün önceliği
 710. Çekte vade olur mu
 711. Kıst amortisman
 712. Ortanca seçmen
 713. Monetarist aritmetik
 714. İptal ve tam yargı davası aynı anda açılabilir mi
 715. Emsal bedel
 716. Rayiç bedel
 717. Vuk a göre bedeller gibi bişey
 718. Kanuni temsilci
 719. Kanun yararına bozma
 720. İdarece resen tarh
 721. Borcu sona erdiren haller
 722. Bıçak sırtı
 723. Spot piyasa türev piyasa nedir aradaki farklar
 724. Eşya hukukun konudu
 725. Stagflasyon nedir
 726. İşsizlik nedir
 727. İşgücü nedir
 728. İşsizlik türleri nelerdir, senin yaşadığın işsizlik hangisine giriyor
 729. Bebek endüstri tezi nedir
 730. Önemsiz olmanın önemi
 731. İhtiyatlılık
 732. Kamu hizmeti kamu görevi ayrımı
 733. Kamu tüzel kişiliği, maliye bakanlığının ktk sı var mı
 734. İthalat yapan bir firmanın ceosusun ilerde kurun artacağını düşünüyosun kur riskine nasıl tepki verirsin ne yaparsın
 735. King kanunu
 736. Hukuka uygunluk nedenleri
 737. Geçici vergi nedir
 738. Geçici vergi ne zaman ödenir
 739. Geçici verginin iktisattaki benzerlik gösterdiği hipotez?
 740. Amortisman türleri nedir, normal amortisman- azalan bakiyelerin arasındaki fark?
 741. Azalan bakiyelerin faydaları sakıncaları, kullanılırsa kar ya da zararı, kar ya da zarar nasıl gelir tablosuna aktarılır
 742. Özel tükenmeye tabi varlıklar nelerdir, bunlar dönem sonunda gider olarak indirilebilir mi? Bunlar gelir tablosuna nasıl aktarılır
 743. Yansıtma hesaplarını say
 744. Tevzi vergi nedir
 745. Ciro nedir, tam-beyaz ciro ne?
 746. Bld- bsehir bld fark
 747. CB nin yürütmeyle ilgili görevleri
 748. Envanter ne
 749. Muhasebe ilkeleri
 750. Özel ve özerk bütçe nedir, örnek verir misin
 751. Borcu sona erdiren sebepler
 752. Tasarruf paradoksu
 753. Vasi
 754. Kısıtlı kimdir
 755. Dışlama
 756. Reel balans etkisi
 757. Swap
 758. Konsolidasyon
 759. Konversiyon
 760. Nazım hesaplar
 761. Pump priming
 762. Çarpan-hızlandıran farkı
 763. Bağlı menkul kıymet ne, hsp numarası
 764. Enflasyon nedir, türleri, ithal enflasyonu, kur artışından dolayı oluyor?
 765. Vergi ve parafiskal gelir arasındaki farklar
 766. Sebepsiz zenginleşme nedir
 767. Muvazaa nedir
 768. Taşınmazlarda zamanaşımıyla kazanma
 769. Kamu istikraz sözleşmesi nedir
 770. Uyuşmazlık mahkemesi nedir, ne yapar
 771. Mali kural nedir örnek ver
 772. Maliye pol araçları
 773. Bütçe nedir
 774. Mali tevzin nedir
 775. Hakimin reddi nedenleri
 776. Negatif enflasyon
 777. Excellden bir işlem sordular
 778. Tanzi
 779. Vergi tatili
 780. Yoksullaştıran büyüme
 781. Vergi cenneti
 782. Laffer eğrisi
 783. Para kurulu
 784. Resesyon durumunda hangi pol uygulanır
 785. Devalüasyon nedir, kim yapar
 786. MB hangi bakanlığa bağlı?
 787. Mb bağımsızlığından ne anlıyorsun
 788. Emlak vergisini kim öder, içinde kiracı varsa kim öder
 789. İntifa hakkı nedir
 790. Mülkiyet çeşitleri nelerdir, farkları
 791. Para pol araçları, mb nin bağımlı mı bağımsız mı olduğu
 792. MB nin görevleri
 793. Alacağın temliki? Borçlunun rızası aranır mı?
 794. Züppe etkisi, züppe mal nedir
 795. Azalan verimler yasası
 796. İktisat nedir, kimlerin sınırsız ihtiyacı karşılanır?
 797. Makro ekonomi nedir
 798. Mikro ekonomi nedir
 799. Vergi nedir, neye göre vergi ayrımı yapılır
 800. Hukuk nedir
 801. Daha önce girdiğin snvlar
 802. Guyda hangi illeri tercih ettin
 803. Denk bütçe, denkbütçe her zaman iyi midir?
 804. Cari hesap sözleşmesi
 805. Kıymetli evrak
 806. Lorenzo eğrisi, tr deki gelir dağılımı
 807. Vergi hata türleri nelerdir
 808. İdari merkez teşkilatlanması
 809. İdari davalar nelerdir
 810. Bağımlı değişken bağımsız değişken , hata terimi yüksek çıkması iyi midir, hata teriminin değerini nasıl düşünürüz,
 811. Phillips eğrisi nedir, tr de geçerli oldu mu bu eğri
 812. İşsizlik nedir, tr de işsizlik sıfırlara düştü mü
 813. Ordinal fayda nedir, fayda sayılabilir mi fayda nasıl sıralanır
 814. Vergi erozyonu
 815. Envanter nedir
 816. İstinaf nedir
 817. İdare mahkemeleri nelerdir
 818. Pey akçesi
 819. Sebepsiz zenginleşme ve zamanaşımı kaç yıldır
 820. Vergi borcunu sona erdiren haller
 821. Zamanaşımı kesilmesi ve durması ne demek
 822. Çek ne demek çekte reeskont oluyor mu
 823. Friksiyonel işsizlik
 824. Genel faiz nedir
 825. Emtia nedir
 826. Hisse senedi tahvil farkı
 827. Ekonominin ısınmasından ne anlıyorsun
 828. Olağan ve olağanüstü taşınmaz kazanma yolları
 829. Alacağın temliki nedir
 830. Parasal taban nedir
 831. İçtihadi birleştirme kararı nedir
 832. Memursan sorun olunca hangi mahkemeye gidersin
 833. İdari mahkemeler nelerdir
 834. Memur nedir, memurlukta yasak haller
 835. Memurluk suçları
 836. Vergi gayreti
 837. Vergi gayreti ile vergi kapasitesi aynı şey mi
 838. Vergi gayretini arttırmak için ne gibi önlemler alınabilir,
 839. Pareto optimumu
 840. Talep nedir
 841. Gelir esnekliği nedir, türleri ne
 842. Nispi gelir hipotezinin tanımını söyleyip bu hangi hipotezdir diye sordu
 843. İntifa hakkı nedir
 844. Ahde vafa ilkesi
 845. Mali kar-ticari kar arasındaki farklar neler
 846. Gelir tablosunda yer alan kar mali kar mı ticari kar mı, Vergi istisnası nedir
 847. Pey akçesi nedir
 848. Monopolün oluşmasına etki eden faktörler nelerdir
 849. Kamu hizmeti nedir
 850. BİM hangi davalara bakar, görevleri nelerdir
 851. Reel faiz oranı nedir
 852. Negatif faiz nedir
 853. Bütçenin idari denetimi
 854. Sayıştay genel uygunluk bildirimi
 855. Muhasebe nedir
 856. Mali tablolar
 857. Bilanço hesapları nelerdir
 858. Maddi olmayan duran varlıklarda ne var
 859. Özel maliyetler nerde yer alır
 860. Cobweb teoremi
 861. Vergi borcunu sona erdiren haller
 862. Reddi hakim sebepleri
 863. Tahvil kaydı, tahvil çıkarılması özkaynakları etkiler mi
 864. 7/a ile ilgili bi soru
 865. Aval nedir
 866. Kefalet sözleşmesi
 867. Borcu sona erdiren haller
 868. Stmm hesaplanması
 869. Reeskont nedir
 870. Sebepsiz zenginleşme
 871. Vergi kapasitesi
 872. Verginin tahakkuk aşaması
 873. Banka paniği
 874. Vergiyi sona erdiren haller
 875. Gsmh
 876. Cari hesap sözleşmesi
 877. Vergi uyuşmazlıklarında mahkemeler
 878. Maliyeyi bilim olarak ilk defa ele alan kimdir
 879. Maliye pol nedir
 880. Stagflasyon nedir, sen politika yapıcı olsaydın stagflasyon durumunda ne yapardın?
 881. Kdv nin konusu nedir oranı nedir, BK nun bu konudaki yetkisi
 882. Üçlü açmaz nedir, niye açmazdır?
 883. Ekonomi ısındı ne demek arz yönlü mü talep yönlü mü
 884. Resesyonda ne olur, bu politikaları kim yapar, hangi bakanlık yapar
 885. Factoring nedir
 886. Cari açık nedir, nasıl azaltılır
 887. Fatura nedir, kaç gün içinde düzeltilir
 888. Negatif faiz nedir, uygulanan ülkeler var mı
 889. 5018 sayılı kanun, bu yasadaki kurum bütçeleri hangileri 1 sayılı cetvelde hangi kurum bütçesi var
 1. Konkordato
 2. Çapraz döviz kuru
 3. Dış finansman kaynakları
 4. Pey akçesi
 5. Cayma akçesi
 6. Pareto optimumu
 7. Verginin kapitalizasyonu
 8. Ab-Tr ilişkileri
 9. Ekonomik entegrasyon süreçleri
 10. Bıçak sırtı
 11. Alameti farika nedir
 12. Şerefiye nedir
 13. Muhasebeki şerefiye nedir
 14. Çapraz dikey vergileme –çapraz yatay vergileme nedir
 15. Dikey vergileme yatay vergileme nedir
 16. Normlar hiyerarşisi
 17. Tüzük mü önce gelir yönetmelik mi
 18. Tüzük nedir, yönetmelik nedir
 19. Net işletme sermayesi
 20. Finansal kaldıraç
 21. Vergiden kaçınma
 22. Üçlü açmaz
 23. Tobin vergisi
 24. Değersiz alacak
 25. Finansal yayılma nedir, kimlerdir
 26. Eurodolar nedir
 27. Güven payı nedir
 28. Parlamenter sistem
 29. Muhasebe nedir
 30. Borç senetleri reeskontu işlemi ve karşılık giderleri hesabı burada yer alır mı
 31. Cari açık nasıl azaltılır
 32. Fatura nedir, kaç günde düzeltilir
 33. Kamu hizmeti nelerdir, özellikleri
 34. Moratoryum nedir
 35. Şerefiye nedir
 36. 2008 krizi
 37. Vergi piramidi
 38. İdari kolluk
 39. Artan oranlı vergi ne ve örnek ver
 40. Sürekli kdv devreden ve aynı zamanda karlılık oranları iyi olan bir işletme
 41. Nispi gelir hipotezini
 42. Mandal takoz etkisi nedir
 43. İhtiyatlılık
 44. Tutarlılık
 45. Gabin
 46. Banka nedir, fonksiyonları
 47. Monopol nedir
 48. Üçlü açmaz nedir, niye açmaz
 49. Ekonomi ısındı ne demek, arz yönlü mü talep yönlü mü
 50. Resesyonda ne olur, bu politikaları kim yapar, hangi bakanlık
 51. Factoring nedir
 52. MB neden para basar
 53. İrtifak hakkı
 54. Deflasyon
 55. Ekonomik rantabilite
 56. MB nedir ne yapar
 57. Borcu doğuran ve sona erdiren haller
 58. Zamanaşımı
 59. Sırama tezi
 60. Vergi savaşı
 61. 5 yıllık kira bedeli nasıl kaydedilir
 62. Ekonominin ısınması
 63. Mali sürüklenme
 64. Hisse senedi ile alakalı?
 65. Bilanço gelir tablosu tanımı
 66. Negatif enflasyon
 67. Konsolidasyon nedir örnek ver
 68. Tecrid nedir örnek ver
 69. Para nedir
 70. Paranın fonksiyonları nelerdir
 71. Merkez bankasının para arzı nedir Vergileme süreci
 72. Tebliğ nedir
 73. Tebliğ süreçleri
 74. Reeskont nedir
 75. Reddi hakim nedir
 76. Marshall fiyat nedir
 77. Bir ürünün itibari değeri neyi ifade eder
 78. Resen tarhiyat ve ikmalen tarhiyat farkı nedir
 79. Cobweb teoremi
 80. Negatif enflasyon nedir
 81. Enflasyon nedir
 82. Negatif faiz
 83. Karşılaştırmalı üstünlükler
 84. Mutlak üstünlükler
 85. Yoksullaştıran büyüme teorisi
 86. Konversiyon
 87. Konsolidasyon
 88. Talhi hak nedir
 89. Sebepsiz zenginleşme nedir
 90. İşçi nedir vergi verir mi
 91. Stopaj nedir
 92. Yunanistan krizi
 93. Kriz nedir
 94. Borsa nedir
 95. Faiz nedir
 96. Eşler arasında neden hısımlık olmaz
 97. Net işletme sermayesi
 98. Arbitraj
 99. Arbitraj faizi
 100. Döviz menkul kıymet midir
 101. Yap işlet devret nedir, kaç yıllığına yapılır
 102. Doğal hukuk nedir, yazılı mı yazısız mı
 103. Mali tevzin nedir
 104. Mali kural nedir Tr de uygulanır mı
 105. Vergileme süreci
 106. Tebliğ süreçleri
 107. Tarhiyat süreçleri
 108. Leontief paradoksu
 109. Bilanço nedir
 110. Reeskont nedir
 111. Hak ehliyeti
 112. Vergi borcunu sona erdiren haller
 113. Muz cumhuriyeti?
 114. Konsolidasyon nedir, ekonomiye etkileri ne
 115. Merkez bankasına cumhurbaşkanı ya da başbakan talimat verebilir mi
 116. Maliye para pol kim uygular
 117. Arbitraj
 118. Üçlü arbitraj nedir
 119. Fatura nedir
 120. Fatura fiş farkı
 121. Lorenz eğrisi
 122. Sınırlı ayni hak nedir,
 123. Borcu sona erdiren sebepler
 124. Friksiyonel, konjonktürel , mevsimsel işsizlik
 125. TR de en çok görülen işsizlik
 126. Kişi nedir
 127. Bilanço nedir
 128. Gelir tablosu nedir
 129. Maliyet hesapları gelir tablosunda bulunur mu?
 130. Ötv ile kdv arasındaki farklar nelerdir
 131. Ötv kaç cetvelden oluşur, bu cetvellerde hangi mallar vardır
 132. VUK değerleme ölçüleri
 133. Vergi nedir
 134. TR deki vergi adaleti
 135. Dolaylı dolaysız vergi oranları nedir
 136. Vergi alerjisi
 137. Mali anestezi
 138. Müteselsil alacaklılık
 139. Şüpheli ticari alacak
 140. Yap işlet modelleri
 141. Hisse senedi
 142. Tedrici kuruluş
 143. Vergi nedir, çeşitleri
 144. Harcama vergileri nelerdir
 145. Kurumlar vergisi mükellefi kim
 146. Sermaye şirketleri
 147. Varyans nedir, t ile z tablosu arasındaki farklar
 148. Konsolidasyon nedir, enflasyona etkisi
 149. Negatif enflasyon nedir, diğer ismi nedir?

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar