KPSS İşletme notları-Finansal yönetim

Finansal Yönetim

Reel faiz ve basit faiz ile ilgili olarak; Basit faiz negatif olamaz. Çünkü borç veren belli bir faiz oranından parasını kullandırmak isteyecektir. Anaparayı geri isteyecektir.

– Kendisinin 15 katı faiz getirebilmesi için bir mevduat bankaya Yıllık %100 faizden 4 yıl bileşik faizle yatırılmalıdır.

Bileşik faizin basit faizden büyük olması için dönem sayısının birden büyük olması gerekir.

– Menkul değerlerin pazar getirisine göre getirilerini ve o menkul değerlerin pazardaki değişime göre ne yönde hareket ettiğini gösteren ölçüt Beta katsayısıdır.

– Bir finansal varlığın getirileri pazarla aynı derecede ancak ters yönde değişim gösteriyorsa bu menkul değerin beta katsayısı (-1) olur.

Duran varlıklar ile kısa vadeli varlıkların ortak özelliklerinden biri Kısa vadeli varlıkların likidite esasına göre bilançoda gösterilmesidir.

Portföy riski ile ilgili olarak; Korelasyon portföy riskinin hesaplanmasında dikkate alınan bir ölçüttür, İki menkul değer arasındaki korelasyon sıfır olsa bile korelasyon pozitif olduğu duruma göre bu iki menkul değerin portföyde yer alması daha az portföy riski oluşturur, İki menkul değer arasındaki korelasyon (-1)’e yaklaştıkça portföy riski azalır, Portföy riskinin en düşük olduğu durum, iki menkul değer arasındaki korelasyonunun (-1) olduğu durumdr.

Kısa vadeli borçlar çoğunlukla Para piyasalarından temin edilir.

– Firmaların optimal bir borç-öz sermaye bileşiminin olduğunu ve bu noktada firma değerinin maksimize edilebileceğini ileri süren yaklaşım Geleneksel Yaklaşımdır.

– Sermaye yapısının firma değerini belirleyen bir değişken olmadığını ileri süren yaklaşım Net Faaliyet Geliri Yaklaşımıdır.

Sürekli borçlanma yoluyla firmanın değerinin artırılabileceğini ileri süren yaklaşımına Net Gelir Yaklaşımı denir.

İç verim oranı yüksek olan proje her zaman tercih edilir. Çünkü projenin karlılığı daha yüksektir. Yalnızca iç verim oranına bakılarak projenin net bugünkü değeri bir şey söylenemz.

Tahvil dereceleme ile ilgili olarak; Tahvil ihraç eden şirketin kredibilitesini belirlemek için tahvil dereceleme yapılır, Tahvilin faizlerinin ödenebilme olasılığını belirlemek için tahvil dereceleme yapılır, Firmanın tahvil dereceleme notu yükseldikçe kredi maliyetleri düşer, Firmanın tahvil dereceleme notu yükseldikçe borçlanma vadesi yükselir

– Piyasalarda faiz oranlarının oluşmasında Enflasyon, Vade, Geri ödenme riski, Para talebi etkili olmaktadır.

– Finansal bir karar verirken yöneticilerin doğrudan hesaba katması gereken değişkenler: Nakit akımları, Firmanın borç yapısı, Ekonominin genel durumu, İçinde bulunulan   sektörün durumu

– Firmanın işletme riskini Firmanın ürettiği ürüne olan talepteki değişim, Firmanın ürettiği ürünün satış fiyatındaki değişim, Firmanın sabit varlıklara yaptığı yatırım tutarları, Firmanın ürettiği ürünün girdi maliyetlerindeki değişim etkiler.

Ömrü dolan makinelerin yerine yenisini almak için işletme sermayesine ihtiyaç duyulmaz.

Net işletme sermayesini Kısa vadeli borçlanarak arazi alımı, Kısa vadeli borçların uzun vadeli borca dönüştürülmesi, Bir makinenin peşin bedelle satılması, 18 ay sonra tahsil edilmek üzere stokların satılması, Dönen varlık şeklinde işletmeye sermaye konulması, Kısa vadeli borçların ödenmesi için karşılığında duran varlık verilmesi değiştirir.

Eşit tutarlı değişimlerden Kısa vadeli borçlarda artış Dönen varlıklardaki artış net işletme sermayesini değiştirmez.

Toplam sabit maliyetlerdeki, Birim değişken maliyetlerdeki, Birim satış fiyatındaki, Üretim miktarındaki değişmeler başabaş noktasında değişime neden olur.

Özel kesim tahvillerinin vadesi en az 2 yıldır.

Tahvillerle ilgili olarak; Tahvillerin vadesi arttıkça, faizdeki değişimler tahvilin değerini daha büyük oranda etkiler, Tahvilin dönem sonundaki değerine tahvilin nominal değeri değeri denir, Piyasa faiz oranı ile tahvilin vadesi arasında ters orantılı bir ilişki vardır, Primli tahvil nominal değerinin üstünde bir bedelle işlem gören tahvildir, Piyasa faiz oranı arttıkça tahvilin kupon ödemelerinin bugünkü değeri düşer

Hisse senetleri ile ilgili olarak; Hisse senetlerinde vade yoktur, Adi hisse senetlerinde sabit bir ödeme yoktur, İmtiyazlı hisse senetlerinde sabit bir ödeme yoktur, Hisse senedi ile finansman alacaklılarının riski azaltır, Hisse senedi ile finansman maliyeti borçlanma ile finansman maliyetinden daha yüksektir

Net bugünkü değer (NBD) ve İç karlılık oranı (İKO) yöntemleri ile ilgili olarak; NBD’si negatif olan projeler seçilmez, NBD’si sıfır olan projeler seçilebilir, İKO ve NBD yöntemleri birbirinden farklı sonuçlar verebilir, İKO proje için gerekli sermayenin maliyetinin üst sınırını verir

Yabancı kaynak kullanımı ile ilgili olarak; Vergi öncesi borç maliyeti vergi sonrası borç maliyetinden yüksektir, Kurumlar vergisi arttıkça işletme daha çok borç kullanmak ister, Vergi sonrası borç maliyeti vergi öncesi borç maliyetinden vergi oranı oranında azdır, Vergi sonrası borç maliyeti vergi dikkate alındıktan sonra hesaplanan bir maliyettir

Sermaye piyasasında işlem gören finansal varlıklar içinde İmtiyazlı hisse senetleri, Adi hisse senetleri, Hisse senetlerine dönüştülebilir tahviller, Tahviller yer alır.

Stoklar çalışma sermayesi kapsamındadır.

Finansal risk ile ilgili olarak; Finansal riskin ölçütü finansal kaldıraç derecesidir, Finansal kaldıraç derecesi arttıkça finansal risk artar, Finansal kaldıraç kullandıkça işletme daha yüksek oranda borçlanmaktadır, Finansal kaldıraç bir işletmenin sermaye yapısına ışık tutr

Finansal kaldıracın temel belirleyicileri: Borç düzeyi, Borç maliyeti, Sermaye yapısı, Özkaynak kullanım oranı

Faaliyet kaldıracının temel belirleyicisi Sabit varlıklara yapılan yatırım tutarıdır.

Finansal kaldıracın kullanımı halinde Sabit varlıklara yatırım tutarında değişkenlik, Teknoloji bir etkiye maruz kalır.

Finansal kaldıraç ile ilgili olarak; İşletmenin borç kullanmasından dolayı ortakların hisse başına karlarındaki değişimdir, Ortakların beklenen hisse başına karlarını arttırır, Finansal kaldıraç arttıkça hisse başına karların standart sapması artar, İşletmenin sermaye yapısının net karlar üzerindeki etkisini gösterir

Faaliyet kaldıracı ile ilgili olarak; Faaliyet kaldıracı yükselmişse satışlarda meydana gelen değişim faiz ve vergi öncesi karda meydana gelen değişimden daha az artmıştır, Faaliyet kaldıracı 1’den büyükse satışlardaki değişimden daha büyük bir değişim faiz ve vergi öncesi karlarda meydana gelmiştir, Faaliyet kaldıracı satışlar ile faaliyet karı arasındaki ilişkiyi gösterir, Faaliyet kaldıracı düşük olan işletmenin işletme riski de düşüktür

– Hisse senetleri ile ilgili olarak; Hisse senetlerinden elde edilecek kazançlardan biri de kar payı almaktır.

– Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM) ile ilgili olarak; Vergi öncesi AOSM, vergi sonrası AOSM’den yüksektir.

İşletme riski ile ilgili olarak; Durgunluk dönemlerinde sabit varlıklara olan yatırım ne kadar fazla ise işletme riski o kadar yüksektir.

Beta katsayısı 1/2 olan bir menkul değerle ilgili olarak; Menkul değer pazardan daha az riskli olur.

Yeni yatırım projelerindeki bir artış firmanın kar payı ödemelerinde bir azalışa yol açar.

– Net bugünkü değer (NBD) ve İç karlılık oranı (İKO) ile ilgili olarak; İKO daima sıfır veya pozitf

– Kredili satış yapacak işletmenin, müşterilerinden beklediği kredi standartları: Teminat gösterme, Finansal durum, Ödeme karakteri, Sermaye yapısı

Borçları geciktirme dönemi sektör ortalamasının altında olan bir işletme için Diğer işletmelere oranla işletme, satıcıları tarafından daha kısa bir süre finanse edilmektedir.

Satışlardaki azalma firmanın kar payı ödemelerinde bir artışa neden olmaz.

– İşletmenin optimal kar payı politikasını Karların artması, Zararların artması, Yatırım projelerinin iptali, İşletmenin büyüme politikası etkiler.

İşletmenin vade eşleştirmesi ile ilgili olarak; İşletme kısa vadeli varlıkları kısa, uzun vadeli varlıkları uzun vadeli kaynakla finanse etmektedir.

– Bir menkul kıymeti belli bir süre boyunca veya bu sürenin sonunda önceden belirlenmiş fiyattan alma hakkı veren sözleşmelere Alım opsiyonu denir.

– Bir menkul kıymeti belli bir süre boyunca veya bu sürenin sonunda önceden belirlenmiş fiyattan satma hakkını veren sözleşmelere Satım opsiyonu denir.

– Yönetim, gelir ya da tasfiyede sahibine ayrıcalık tanıyan pay senetlerinin özel türüne İmtiyazlı hisse senedi adı verilir.

Birim satış fiyatının, Fiyatlardaki değişmin başabaş noktasını nasıl değiştereceğinin, Kara geçilen üretim miktarının, Kara geçilen satış hasılatının tespitinde başabaş analizinden yararlanılırken, Toplam sabit maliyetlerin tespitinde başabaş analizinden yararlanılmaz.

Faaliyet kaldıracının temel belirleyicisi Sabit maliyetlerdir.

– Faaliyet kaldıracı kullanan işletme ile ilgili olarak; Firmanın beklenen faaliyet karını arttırır, faaliyet karının standart sapmasını yükseltir.

– Bir finansal varlığın getirisi piyasa portföyü ile ters yönde hareket ederken, getirileri aynı derecede değişim gösteriyorsa finansal varlığın betası (-1) olur.

Kredi politikasının unsurları: Vade, İskontolar, Tahsilat politikası, Kredi standartları

– Bir menkul kıymetin anapara ve faiz ödemelerinin yapılamaması riskinin ölçülerek sembollerle gösterilmesine ve menkul kıymet ihraççısının ihracına ilişkin ödemeleri zamanında yapabilme yeteneğinin değerlendirilmesine Derecelendirme adı verilir.

– Menkul kıymet fiyatlarının belirlenmesinde, piyasaya gelen bilgilerin tam ve doğru olarak yansıtılması, temel ve teknik analiz yoluyla piyasayı içerden öğrenenlerin ticaretiyle aşırı kazanç elde edilememesi Tam etkin piyasalar hipotezi yaklaşımını ifade eder.

– Kurumlar ya da devletlerin Ulusal Para birimleri dışında bir para birimi üzerinden ihraç ettikleri uzun vadeli ve sabit faizli tahvillere Eurobond adı verilir.

– İşletme faaliyetlerinde sabit maliyetlerin kullanım derecesine Faaliyet kaldıracı derecesi  adı verilir.

– Mal veya hizmet satışı yapan ticari bir işletmenin vadeli alacaklarının faktör denen bir mali kuruluş tarafından alacaklıya rücu hakkı olmaksızın satın alındığı finansal hizmet Factoringtir.

– Bir yatırımcının piyasada oluşabilecek beklenmedik faiz değişimlerinden olumsuz etkilenme riskine Faiz riski denir.

– Belli bir malın kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan malın mülkiyeti kiralayanda kalmak şartıyla kiracının kullanımına bırakan sözleşmeye Leasing denir.

– Bir şirketin yükümlülüklerini vadesinde ödeyememe riski Likidite riskidir.

Piyasada hacim yaratmak amacıyla suni alım satım işlemlerinin yapılmasına Manipülasyon adı verilir.

– Sermaye maliyetine göre iskonto edilen gelecekteki hasılat ile yatırım maliyetinin bugünkü değerinin toplamlarını veren proje değerlendirme yöntemi Net bugünkü değer yöntemidir.

Yatırımda gelecek yıllarda beklenen nakit akımlarının net bugünkü değerini sıfıra eşitleyen iskonto oranına İç karlılık oranı denir.

– Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak yoluyla satılması işlemine Açığa satış adı verilir.

– Bir anonim şirkette sözleşmede kayıt bulunmadığı takdirde sahibine eşit haklar tanıyan menkul değere Adi hisse senedi denir.

– Yabancı kaynaklarla öz kaynakların işletmenin mali stratejisi doğrultusunda oluşturulan ağırlıkları oranında hesaplanan ortalama maliyetine Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti denr

Bir birim aktif üzerinden ne kadar kar edildiğini gösteren ölçüye Aktif karlılığı denir.

– Yapılan yeniden değerleme ile anonim şirketin mal varlığındaki artışlar karşılığında mevcut hissedarlara hisseleri oranında ücret alınmadan dağıtılan hisse senetlerine Bedelsiz hisse senedi adı verilir.

– Anonim ortakların, iç kaynaklarından yaptıkları sermaye arttırımı karşılığı çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel olmaksızın ortaklarına dağıtma işlemi Bedelsiz sermaye arttırımıdır.

– Anonim ortaklıkların artırdıkları sermaye karşılığı çıkardıkları hisse senetlerini ortaklarına belirli bir bedeli nakden alarak dağıtmalarına Bedelli sermaye arttırımı denir.

Bir menkul kıymete ait gelecek verilerin ortalama değerine Beklenen fiyat denir.

– Kararın sonuçlarıyla ilgili nesnel değerlendirme yapılamadığı için öznel değerlendirmeyle yetinilerek karar verme durumuna Belirsizlik denir.

Belirli bir hissenin getirisi ile kayıtlı olduğu borsa endeksinin toplam getirisi arasındaki ilişkiye Beta katsayısı denir.

– Endeks kapsamındaki hisse senetlerinin fiyatları ve halka açıklık oranları baz alınarak hesaplanan ve hisse senedi piyasasının genel göstergesi olan ölçüme Bileşik endeks denir.

Menkul kıymet ihraç eden şirketler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalara Birincil piyasalar adı verilir.

Dağıtılmasına karar verildiği halde bir anonim şirketin henüz ödemediği karlarına Birikmiş temettü adı verilir.

– Bir işletmenin para, pazarlanabilir taşınır kıymetler, alacaklar, stoklar gibi kısa süreli varlıklarına yaptığı yatırıma İşletme sermayesi denir.

– Yatırımcının portföy oluştururken fonlarını menkul değerler arasında dağıtarak portföy riskini en aza indirmeye çalışmasına Çeşitlendirme denir.

Faiz ve vergi ödemeleri ile olağanüstü harcamalar çıktıktan sonra bir şirketin hissedarlarına dağıtabileceği kar miktarına Dağıtılabilir kar denir.

Kar payı olarak dağıtılmayıp işletmede alıkonulan vergiden sonraki kara Dağıtılmayan karlar adı verilir.

Öz sermayenin çıkarılmış/ödenmiş hisse sayısına bölünmesiyle bulunan değere Defter değeri adı verilir.

– Hazine tarafından vadesi bir yıldan kısa süreli olarak çıkarılan ve iskontolu işlem gören borçlanma senetlerine Hazine bonosu denir.

Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine ve üçüncü kişilere çıkar sağlamak amacıyla kullanarak, sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozacak şekilde kazanç sağlamak ya da olası bir kayıptan kaçınma işlemi İçerden öğrenenlerin ticareti olarak adlandırılır.

– Bir tahvil veya hisse senedinin ilk çıkarıldığı andaki satış değeri İhraç değeridir.

Sermaye piyasalarında açıklık ve dürüstlüğü sağlamak, karar alıcıların zamanında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilerin, önemli olay ve gelişmelerin ilgililere duyurulmasına Kamuyu aydınlatma denir.

İki değişken arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü ölçen katsayı Korelasyon katsayısıdır.

İki değişken arasındaki korelasyonun bu değişkenlerin her birinin standart sapmasıyla çarpımına Kovaryans denir.

– Bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücüne Likidite oranı denir.

– Genellikle ihracat işlemleri ile ilgili mal ve hizmet tesliminden kaynaklanan, ileri bir tarihte tahsil edilecek alacakların ve hakların, daha önceki hamillerinden herhangi birine karşı rücu hakkı olmaksızın belirli bir iskonto üzerinden satın alınması işlemine Forfaiting adı verilir.

– Cari faiz oranının fiyat hareketlerinden arındırılmasıyla elde edilen faiz oranı Reel faiz oranı

– Anlaşılan miktar ve fiyattan belirli bir tarihte belli bir ürünün teslim edilerek karşılığının ödeneceğinin iki tarafın birbirine tezgahüstü bir piyasa aracılığı ile taahhüt etme işlemine Forward denir.

– Bir yatırımın maliyeti kadar gelir getirmesi için geçen zaman süresine Geri ödeme süresi   adı verilir.

Büyük sermayenin uzun vadede yüksek kazanç potansiyeli taşıyan riskli projeleri finanse ettiği sisteme Girişim sermayesi denir.

– Ortakların bedelli sermaye artırımlarına öncelikle katılma hakkı Rüçhan hakkıdır.

Getirileri bir yıldan daha uzun bir dönemi kapsayan varlıklara yapılacak harcamaları planlama sürecine Sermaye bütçelemesi adı verilir.

– Bir menkul değerin satın alındığı tarihteki değeri ile satıldığı andaki değeri arasındaki olumlu farka Sermaye kazancı denir.

– Tahvil, hisse senedi gibi orta ve uzun vadeli menkul kıymetlerin satıldığı piyasalara Sermaye piyasası adı verilir.

– İşletmenin çalışmalarını yürütmek üzere toplanmış maddi ve maddi olmayan duran varlıkların toplamına Öz sermaye denir.

– Menkul kıymet portföyünün çeşitlendirmeyle azaltılabilen riski Sistematik olmayan risktir.

– Menkul kıymet portföyünün çeşitlendirme ile giderilemeyen, sistemin doğasında olan riskine Sistematik risk denir.

Mal, döviz veya menkul kıymetlerin nakit para karşılığında ve hemen teslim şartıyla satıldığı piyasalar Spot piyasalardır.

Geleceğe yönelik mal, döviz, menkul kıymetin alım satım sözleşmelerinin yapıldığı piyasalara Türev piyasalar denir.

– Bir işletmenin normal olarak, yani mevsimlik özel ihtiyaçlar dışında elinde bulundurması gereken varlıklara Çalışma sermayesi adı verilir.

İki tarafın bir aracı vasıtasıyla mal, para ve faiz gibi iktisadi ve mali değerleri birbirleriyle değiş tokuş etmelerine Swap denir.

– Şirketlerin ihraç ettikleri uzun vadeli borçlanma araçlarının güvenilirliğinin bağımsız kuruluşlar tarafından tespitine Tahvil derecelendirme adı verilir.

Geçmişte piyasada oluşmuş çeşitli verilerin gelecekte de oluşacağı varsayımına dayalı olarak geleceği tahmin etmede kullanılan değerleme yöntemine Teknik analiz adı verilir.

– Belli bir ülkede kredi verme veya yatırım yapma riski Ülke riskidir.

Organize olmuş menkul kıymetler borsasına kayıtlı olmayan menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalara Tezgah üstü piyasalar adı verilir.

Belirli sayıda adi hisse senedini, belirli fiyattan almayı sağlayan finansal enstrüman Varanttır

Bir birim aktif başına elde edilen gelire Aktif kullanım oranı denir.

– Bir işletmenin öz kaynaklarına oranla ne kadar yabancı kaynak kullandığını gösteren ölçüt Finansal kaldıraç derecesidir.

– Bir işletmenin faaliyet kaldıraç derecesini belirleyen en önemli değişken Toplam sabit maliyetler olarak adlandırılır.

Varlıkların borçla finanse edilmesine bağlı olarak, şirket ortaklarının hisse başına kazançlarındaki değişim finansal kaldıracı en kapsamlı şekilde tanımlar.

Gelecekteki getirilerin bugünkü değerinin yatırım maliyetine bölünmesiyle bulunan göstergeye Karlılık endeksi denir.

Fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemine Arbitraj denir.

– Miktarı tespit edilerek ödenmesi ileri bir tarihte yapılacak olan bir borcun söz konusu tarihten önce ödenen kısmına veya belirli bir sürenin geçmesinden sonra geri alınacak paraya Avans denir.

– İhracatçıların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacaklarını veya elde edecekleri alacakları karşılığında sermaye piyasası kurulunca kayda alınarak ihraç edilen kıymetli evraklara Varlığa dayalı menkul kıymet adı verilir.

– Bir menkul değerin sahip olduğu risk ile menkul değerin beklenen getirisini bir arada değerlendirmeye imkan veren ölçüt Değişim katsayısıdır.

– Bir menkul kıymetin riskinin ölçütü Standart sapmadır.

– Finansal kaldıraç kullanmanın bir sonucu olarak; Finansal kaldıraç derecesi 1’den büyüktür.

Yatırım kararları finansal yöneticinin en önemli karar aşamasıdır.

– İşletme karın ne kadarını ortaklara dağıtacağına karar vermiştir. Bu durumda gerçekleşen finansal karar türü Dividant kararıdır.

Net çalışma sermayesi= Dönen varlıkKısa vadeli borçlar

Finansal varlıkların Beta değeri 1’den büyükse Yüksek sistematik risk vardır.

Türev piyasalarda yer alan araçlar: Forward, Future, Swap, Opsiyon

– Alım opsiyonunda alıcının maksimum zararı Opsiyon primi kadardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar