Karşılaştırmalı siyasal sistemler ders notu

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 1. Ünite

 

Uyuşma Yöntemi : Bir Siyasal olay, gelişme ortaya çıktığında, aynı anda ortaya çıkan bağımsız değişken varsa uyuşma söz konusudur.
*  Fark Yöntemi : Mill tarafından önerilmiştir. Bir siyasal olgunun ortaya çıkıp çıkmadığına bakılır.

 • GÖZLEM VE ÖNERME
  * Przeworski, Tuene OBST :
  Az sayıda ve benzer ülkeleri gözlemlemek için toplumsal olgu ve siyasal sonuçların var olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamışlardır. ( Birbirine benzer ülkeler seçilir. )
  Amaçları : Düzenli bir ilişkiyi farklı toplumlarda gözlemleyip geçerli önermeler çıkarmak.

 

 • KURUMSAL YAKLAŞIMLAR

* İlk ürün : Aristo’nun  “Politika” adlı eseridir. ( Pozitif yanı ağır basmıştır. )

* İlk Ciddi Sapış : Machavelli tarafından yazıldı.

* Ona Göre ; Mükemmel devlet Antlaşmasını bir kenara bırakmış, bir devletin varlığını devam ettirmesi, refahının arttırmanın nasıl olacağı sorusuna yönelmiştir.

* Kurumsal Yapısalcılık : Büyük devletler sahip oldukları çalışma esaslarını anlatan, hangi anayasaların bu yapılarla birlikte oluştuğunu anlatır.

* Yapısal-İşlevsel Yaklaşımlar :  Kurumsal-Yapısalcılığa tepki olarak ortaya çıktı.

* Siyaset biliminde ilk örneklerin “1950” yılında verdi.

* En etkili örnek; Alman Sosyolog àMax Weber

* 1950 à Gabriel A. Almond, Sidney Verba’nın beş devletle yürüttüğü Civic Culture araştırması, başka bir çalışmadır.

 

 • YAPISAL-İŞLEVSEL YAKLAŞIM

* Evrenseldir.
* Her Siyasal sistemde olması gerekir.

Bağımlılık Kuramı

* Temel çözümleme ve gözlem birimi değildir.
* Tarihsel yapısallık olarak da adlandırılır.
* Kökeni, Karl Marx  à Tarihsel materyalizme dayanır.

* Siyasal yapılar; eylemcilerin ilişkilerinden oluşur.

* Yaşayış tarzı; Toplumsal yapı ve tabakalar şeklindedir.

* En önemli yapısal ilişki (Sosyo-Ekonomik) à Feodal sınıf à Serf Efendi.

* Kapitalizm à Proleter Burjuva

Bağımlılık Kuramı à Siyasal sistemler arasındaki gelişmişlik düzeyi farklarını açıklar ve bunların ekonomik bağımlılık ilişkilerinden kaynaklandığını savunur.

Kolektif Eylem Kuramı à Birçok tekil, birbirinden bağımsız ve bireysel olarak ortaya çıktıklarından bu kurama örnek olur.

Yeni Kurumsalcılık à Ussal bireyleri yapı içerisindeki rollerini inceler.
* Normlar; kurumların üyelerinin davranışlarını  mutlak olarak belirlemez.

Konusal(Mevzi) Karşılaştırma Kuramları

* Demokratik Pekişme Kuramı à Otoriter rejimlerin neden çöktüğünü demokrasiye geçişin nasıl artarak çıktığını araştırın.

* Karşılaştırmalı Kamu Politikaları à En önemli siyaset bilimi araştırma alanıdır.

 • SİYASAL SİSTEMLERİ NASIL SINIFLANDIRABİLİRİZ?

Siyasal Sistem à Karşılıklı etkileşimle ve bağımlılıkla sağlanan bütündür.

Devlet à Bir toprak parçasına sahip olan ve üzerinde yaşayan insanların oluşturduğu toplumu elinde tutan sistemdir.

Ulus à Bireylerin bir arada yaşama alışkanlığı olan toplumdur.

Siyasal Sistemlerin en belirgin özelliği à Ulus-Devlet olmaları.

Demokrasi à Birden fazla ve değişik görüşlerin korkusuzca yarıştığı ortam.

Otoriter Rejim à Yönetenlerin siyasal rejimlerinin olmadığı toplumdur.

Totaliter Rejim à Her kurumun denetim altında tutulduğu, özgürlüklerin olmadığı rejimdir. ( Fikir, örgütlenme, haber alma kısıtlıdır.)

DEMOKRASİLER à ARİSTOTELES

* 25. Yy’da demoktasiyi à Timokrasi adıyla açıklamıştır. Timokrasi bozulursa, devlet sokaktaki kişiler tarafından yönetilirse demokrasiye dönüşür.

* Lincoln à Demokrasi; halkın halk için halk tarafından yönetilmesidir.

* R. Dahi à Demokrasinin bilimsel çalışmalarda kullanılmaması gerektiğini, demokrasi yerine “poliarşi” kavramını önermiştir.

* Doğrudan Demokrasi à Hem seçmen, hem yetke rolü, her türlü kararın alınması demokrasidir.

* Temsili Demokrasi à Seçmen olarak verilen oylarla temsilcilerin seçilmesi esasına dayanır.

* Çoğunlukçu Demokrasi à Çoğunluğun seçim ve yönetim sırasında etkili olmasıdır. İlk uygulama modelini “Britanya’da gelişirildi.

Örnek; Westminster tipi demokrasi.

* Oydaşmacı Demokrasi à Azınlıkları dışlamamak, siyasal kararları azınlıkta bırakmamak.

Örnek; İsviçre’deki demokrasi.

 • DEMOKRATİK REJİM TÜRLERİ

Çoğunlukçu Demokrasinin Parlomenter Rejimi:

* Yasama Organı à Halkın oyuyla seçilir.

* 2 Kamarası vardır à  Avam kamarası, Lordlar Kamarası.

Avam kamarası :                                                            Lordlar kamarası :

* Seçmenlerin oyuyla seçilir.                                     * Bir kısmı kan bağıyla bağlı bir kısmı evlilik yoluyla

* Halkın Temsilcilerinden oluşur.                                Çeşitli ünvanlara layık görülen asillerdir.

* Güç Merkezi à Avam Kamarasıdır.

* Kabilelerin En Önemli Üyesi à Başbakandır.

Uygulamada fiilen başbakanlık rejimine dönüşmüştür.

Oydaşmacı Demokrasinin Parlomenter Rejimi

* İsviçre, Hollanda, Belçika, Avrupa ve Lübnan gibi Asya ülkeleri

* Seçmenlerin oyları Meclis sandalyelerine dönüşür.

* Çoğulcu demokrasinin hükümet biçimi à Koalisyon hükümetidir.

BAŞKANLIK REJİMİ

* ABD, Latin Amerika, Afrika, Asya ülkelerinde etkili olan rejimdir.

* Eşit güçle birbirlerini destekleyen, dengeleyen, uzlaşmaları konusunda yönetimin sağlandığı, uzlaşamadıkları zaman yönetimin bozulduğu rejimdir.

YARI-BAŞKANLIK REJİMİ

* Yalnızca Cumhuriyet ile yönetilen sistemlerde kullanılır.

* İlk kez I. Dünya savaşı sonunda Almanya, Finlandiya (1919)

* En popüler uygulama à Fransa’nın 5. Cumhuriyet rejimidir.

* Bir arada yaşama à Anayasa’da mevcut olmayan, yazısız siyasal kurallardır.

 • OTORİTER REJİM

* Kitlesel halk desteğine dayanır.

* Siyasal partiler; dernek ve kuruluşlar örnektir.

* Tek parti rejimleri olarak çalışırlar.

* En ünlü rejim à Arabistan rejimidir.

* Askeri darbelerle kurulan; Latin Amerika, Asya, Orta Doğu, Afrika (20. Yy)

TOTALİTER REJİM

* İdeolejinin hayata geçirilmesidir.

* Demokratik rejimin tersidir.

* Demokrasiler kadar uzun ömürlü olmamışlardır.

* Faşist İtalyan Benito Mussalini tarafından 20. Yy’ın üstün rejimi olarak tanımlanmıştır.

SİYASAL SİSTEMLERDE İKTİDAR DAĞILIMI

Üniter Devlet

* İktidar merkezde yoğunlaşmıştır.

* Mutlak (Kural, Yasa, Yönetmelik) eşitlik esasına göre düzenleme yapılır.

* Çok büyük, parçalı topraklara sahip olmazlar.

KONFEDERAL DEVLET ( KONFEDERASYON )

* Üniter devletin tam tersidir. ( Merkezi hükümeti zayıftır. )

* İsviçre Devleti à Üniter devletler anlaşmasıyla kurulmuştur.

* Konfederasyon türünün örneği ; Avrupa Birliği Projesi

FEDERAL DEVLET

* Konfederal ile Üniter devletler arasında bir yerde durur.

* Esas olan; devleti oluşturan birimlerin kendi kendini yönetmesidir.

* En güçlü örnek; ABD

Birleşik Krallık

( BRİTANYA ) 2. Ünite

BİRLEŞİK KRALLIK à Meşru monarşiyle yönetilir.

* 4 Bölgeden oluşur. ( Norman Lordları tarafından kuruldu.)

* İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda

* İngiltere à Endüstri devrimini gerçekleştiren ilk ülkedir.

BRİTANYA SİYASAL SİSTEM EVRİMİ

Britanya à Avrupa kıtasında Manç deniziyle ayrılan, Kuzey Atlantik’te iki büyük ada olmakla beraber adalardan oluşan ada devletidir.

Kara Komşusu à İrlanda Cumhuriyeti

Nüfusu à 60.975.300 İklimi à Yağışlıdır.

Nüfusun En Yoğun Olduğu Yer à İngiltere

Kültürel Yapısı à Karmaşık ( Müslüman, Hristiyan, Budist, Hindu… )

 • G-7 , Ekonomik iş birliği ve kalkınma örgütü üyesidir.

BRİTANYA DEVLET SİSTEMİ

Sosyal Rejim ve Uygulama

* Birleşik Krallık Mutlak manasından, meşruti monarşiye geçmiştir.

Taç aile içinde en büyük evlada geçer. Devlet simgesi haline gelmiştir.

* Taç’ın işlevi à Başbakan’ı atamak, devleti temsil etmek.

* Siyasi karar alma hakkı 1648’de Taç’tan alındı, Parlamentoya devredildi.

* Parlementonun alt meclisi; Avam kamarası

* Üst Meclisi; Lordlar Kamarası

* Yazılı anayasaları yoktur.

* Bagehat tarafından yazılan “ The English Constitution ” adlı çalışma ilk derli, toplu başkanlık sistemini anlatır.

YASAMA

* Yasama egemenliğe bağlı parlementer demokrasi rejimi uygulanır.

* Dayandığı temel ilke à Çoğunlukçuluktur.

* Meşru siyasal karar alma merci à Avam kamarası

YÜRÜTME

* Yürütme yasamadan bağımsızdır.

* Başbakalık ve Avam kamarası tek kişinin denetimindedir.

* Bakanlık görevi uzun süreli değildir.

* 21. Yy’da yasama, yürütme, yargı ayrılmıştır.

YARGI

* Yürütme, yasamadan bağımsızdır

* Üst yargı à 2005’de Birleşik krallık Yüce Mahkemesine verilmiştir.

DEMOKRASİ MODELİ OLARAK BRİTANYA PARLEMENTER REJİMİ

* Westminster Demokrasi olarak adlandırılır.

* Yasama organı istediği gibi karar alır.

* Mutlak temsili demokrasiyle yönetilir.

* Siyasal iktidar à Avam kamarasında (Parlemento) toplanmıştır.

* Doğrudan demokrasi uygulanmaz.

ÜNİTER DEVLET VE SİYASAL EVRİM

* Siyasal sistem à Anayasasiz, yazılı anayasası sınırlı, dengeli hüküm biçimi olan rejime sahiptir.

* Referandum Sonuçları à İskoç ve Galler ulusal meclisleri tarafından meclislere yasa yapma yetkisi sundu.

SİYASAL KÜLTÜR, SİYASAL PARTİLER VE PARTİ SİSTEMİ

Muhafazakar Parti

* Tory adıyla anılır. Aristokrat kökeninden gelen gruba uzanır.

* Brujuva gurubudur.

*  İşçi sınıfını temsil eder. ( 1945 yılında iktidara gelmiştir. )

* Yerel güçlü partiler, İskoç Ulusal Partisi, SNP, Britanya Ulusal Partisi, BNP, Gallerin Partisi Kuzey gibi.

* II. Dünya Savaşı sonrası işçi partisi ve Muhafazakar parti arasında rekabet ortamı başlamıştır.

SEÇİM SİSTEMİ

* Çoğunluk sistemidir. ( En fazla oyu alan aday kazanır. )

* Sistemin amacı; Seçim biter bitmez kimin kazandığının tartışma ortamına götürmeyecek olması.

* Tek parti tarafından kurulur.

SEÇİMLER VE SİYASAL SONUÇLAR

* İşçi sınıfı à 19. yy. sonunda         Seçme ve seçilme hakkını

* Kadınlar à 1920’dan sonra          elde etmişlerdir.

POLİTİK İKTİSAT

* 1929 sonrası ekonomide güç kaybetmiş. ( Birleşik Krallık )

* Önce devletçi, sonra özel sektör anlayışını geliştirmiştir.

* 1980 lerde dünyanın en gelişmiş 7 (G-7) ekonomisi olmuştur.

* 1945 sonrası işçi Partisi à Jhon Maynard Keynes’in kuramını yürürlüğe koydu.

* 1979’da Muhafazakar Parti Başkanı, işçi sendikalarına savaş açtı.

SOSYAL REFAH DEVLETİ

* Tüm ülkeyi kapsayan ücretsiz sağlık hizmeti sunar.

* 1979 Thatcher Hükümeti  harcamaların özelleştirmesine çalışmıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ VE BİRLEŞİK KRALLIK

* 1960’da AB’ye üyelik için başvurdu.

* 1972’de AB’ye üye olmuştur.

* Bu gelişme 1975 Referandumuyla kabul edildi.

AB ve Britanya arasındaki ilişkiler;

* Britanya kuşku ve tehdit olarak yaklaşan bir politika izlediğinden dolayı inşli-çıkışlı bir yol izlemektedir. Giderek  AB ile kaynaşmaya eğilim göstermiştir.

Fransa 3. Ünite

ÇOĞUNLUKÇU KURUMSALLAŞMIŞ – YARI BAŞKANLIK

Konumu, Genel, Coğrafi ve Beşeri Özellikleri

 

Konumu;

* Kuzeyinde à Belçika

* Batısında à Atlantik Okyanusu

* Güneyinde à İspanya

Coğrafi ve Beşeri Özellikleri;

* Tarım, sanayi alanlarında zengindir.

* Şarapçılık ve peynircilik alanları ünlüdür.

* En fazla faal nüfus hizmetler kesimidir.

* Coğrafyanın en eski devletidir. (Fransa)

* En önemli düzlüğü à Beauce Ovasıdır.

FRANSA’NIN GEÇİRDİĞİ EVRİM VE TEMEL ÖZELLİĞİ

* 5. Cumhuriyet diye anılır. ( Yarı Başkanlık Rejimi )

* 1958 yılında kabul edildi.

* Kral Louis Philippe kendini “ Fransızların Kralı” olarak adlandırmıştır.

* 17. Ve 18. Yy. Fransa’nın en parlak dönemidir.

* “Devlet benimdir.” Sözü 14. Louis’e aittir.

* 18. yy Aydınlanma Çağı olarak adlandırılır. Bu çağın kalemleri “ Diderot ve d’Alembert” tir. Bu  çağın filozofları “ Voltaire ”

DEVRİME GİDEN YOLDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENENLER;

* Monstesquieu’nun “K              anunları Ruhu”

* Genevre J.J Rausseau’nun “Sieyes”

* 20 yıl süren savaşlara “ Avrupa Koalisyon savaşları” denir.

* 1804’de Parlamenter Rejim Kuruldu. 2. Cumhuriyet, 2. İmparatorluk dönemi başladı.

* 3. Cumhuriyet à Fransa’nın uzun ömürlü rejimidir. II.Dünya Savaşı kadar sürmüştür.

* Fransa’yı derinden etkileyen iç siyasal olaylar;

* Dreyfus Davası

* Sosyalist Akımın güç kazanması.

* Jaures’in önderliğinde silahlanma karşıtı hareketlerin gelişmesi.*

* 3. Cumhuriyet’in Nazi orduları karşısında aldığı yenilgi. Bu yenilgiden sonra “Vichy Rejimi” kuruldu.

* Vichy Rejimi à Alman işgal güçleriyle iş birliği yapan faşit grup.

* 4. Cumhuriyet à Parlamenter sistemdi. ( 1958’e kadar sürdü )

 1. CUMHURİYET FRANSANIN ANAYASAL YAPISI

* 1958 yılında kabul edildi. ( 5. Cumhuriyet )

* Halk oylaması sonucu kabul edildi.

* General De Gauile à 16 Haziran 1946’da Bayeux Söylevinde düzenlemelere ilişkin görüşlerini açıklamıştır.

* 5. Cumhuriyet kurucularına göre, devletin bir başı, bir şefi olmalıdır.

* 1965 De Gaulle à Cumhurbaşkanı oldu. ( 7 yıl )

* 1969 De Gaulle à İstifa etti.

YENİ ANAYASANIN ÖN GÖRDÜKLERİ;

* Önemli siyasal sorunlarda yetkili makam à Cumhurbaşkanı

* Cumhurbaşkanı yetkisi à Millet meclisini feshetme.

* Yürütme organı à Millet meclisi

* Görevi à Yönetim Mahkemeleri ve Danıştayı denetler.

Sayıştay à Devlet bütçesinden yapılan harcamalara bakar, bütçenin uygunluğunu denetler.

* Anayasallık denetimiyle yetkili olan à Anayasa konseyi

* 80’li yıllardan sonra à Bölgesel özerklik içeren yönetimler kuruldu.

* 5. Cumhuriyet “Seçimle gelen krallık” olarak nitelendirildi.

* Fransa sistemi 2 meclisli sistemdir. Parlemento, Millet Meclisi ve Senato’dan oluşur.

SİYASAL KÜLTÜR, SİYASAL KATILMA

* Oy tanımlamasına kadın girmez. ( 1848 )

* Kadın-Erkek eşitliği sağlanır. ( 1999 )

* Sistem partileri; merkezsağ, sosyalistler, merkezciler.

* Seçimler 2 türlü yapılır. ( Siyasal Kültür )

* Yaşamın yönlendiricisi olan temel kurum à Okuldur.

( Cumhuriyetçi omayı, dünyevi düşleri amaçlar.)

KAMU SİYASETLERİNİN OLUŞUMU

* Temel ilkelerden biri; iktisadi yaşamın piyasa koşullarına bağlı olmasıdır.

* Asıl Kural; Serbest ticaret ve girişimcilik.

* Yabancı sermayede en başta gelir. ( Fransa )

Fransa’yı yönlendiren okullar; Politeknik, Ulusal Ticaret Okulu.

* Kamu Siyasetlerinin Oluşumunda Bilgeler Kuruluna Başvurulur.

KISA NOTLAR:

* Fransa’nın Avrupa kıtasındaki coğrafi konumu Batı Avrupadır.

* Fransa’nın coğrafi ve beşeri özellikleri;

1- Akarsu kaynakları açısından zengindir.

2- Batı Avrupa coğrafyası üzerindedir.

3- Akarsılarından ulaşım aracı olarak yaralanmaktadır.

4- En önemli düzlüğü Beauce Ovasıdır.

* UNESCO ve OECD organizasyonlarının merkezi Paris’tedir.

* Fransa’da faal nüfus en çok Hizmet alanında faaliyet göstermektedir.

* Fransa’da tarım çalışanlarının faal nüfus oranı %4’tür.

* Nüfus Yapısı ;

1- Önemli bir yaşlı nüfusa sahiptir.

2- Afrika ülkelerinden önemli miktarda güç almaktadır.

3- Fransa’ya göçen iş gücünün önemli bir kısmı Müslümandır.

4- Son yıllarda yabancı karşıtlığı önemli ölçüde artmıştır.

* Fransa’ya en yoğun göç Afrika ülkelerinden gelmektedir.

* Fransa’nın geçirdiği devrim ve özellikleri ;

1- 1789’da kraliyet düzenin kaldıran devrim gerçekleşti.

2- Devrimden sonra Fransa’da çok farklı siyasi düzenler denendi.

3- Bugünkü anayasal düzene 1958’de geçildi.

4- Bugün yarıbaşkanlık sistemiyle yönetilmektedir.

* 1830 Ayaklanmalarından sonra kurulan meşruti monarşi de Louis Philippe kendisini “Fransızların Kralı” olarak tanımlamıştır.

* Fransa’nın devrim öncesinde en parlak dönemi 17. Ve 18. Yy’lardır.

* Avrupa Koalisyon Savaşları Fransız devriminden sonra başlayan, 20 yılı aşkın süren, Avrupa’nın bir ucundan diğer ucuna kadar etkisi devam eden bir savaştır.

* Fransa’da Devrim öncesi dönemde parlamentoda oy kullanacak sınıflar;

 1. Soylular – II. Ruhban Sınıfı – III. Halk Sınıfı

* Fransız İmparatoru Napoleon’un Walterloo yenilgisinden sonra Avrupa’da başlayan restorasyon dönemiyle birlikte Fransa’da benimsenen siyasi sistem Parlamenter Monarşi Rejimi’dir.

* Fransa’da 1848’deki ayaklanmanın ardından kurulan ilk siyasi sistem 2.Cumhuriyet’tir.

* Fransa’da 1848 ayaklanması ardından kurulan 2. İmparatorluk döneminde yaşanan gelişmeler;

1- Otoriter demokrasi rejimidir.

2- 1870’e kadar sürmüştür.

3- Sömürgecilik siyaseti yayılmıştır.

4- Birçok aydın ülkeyi terk etmiştir.

* Fransa’nın Prusya önünde yenilmesi ile Fransa’da 2. İmparatorluk rejimi son bulmuştur.

* Fransa’nın modern tarihinde en uzun ömürlü olan rejimi 3.Cumhuriyet’tir.

* 3.Cumhuriyet’in yaşadığı ve Fransa’yı derinden etkileyen iç siyasal olaylar;

1- Dreyfus Davası

2- Sosyalist Akımın güçlenmesi

3- Silahlanma karşıtı hareketler

 • Vichy Rejimi;Cumhuriyet’in Nazi orduları karşısındaki yenilgisinden sonra Fransa’da Alman işgal güçleri tarafından kurulan faşist rejimdir.
 • Cumhuriyet Fransa’da 2. Dünya savaşı sırasında kurulup 1958 yılına kadar devam eden rejimdir.
 • Roma Antlaşmasının imzlanması Fransa’da 4. Cumhuriyeti başarılı gelişmeleri arasındadır.
 • Avrupa Kömür Çelik Antlaşmasıyla Avrupa Birliğinin temellerinin atıldığı Cumhuriyet Fransa’nın siyasi rejimidir.
 • Fransa’da 12 günü aşan sıkı yönetim ilanları ancak Parlamentonun onayıyla mümkün olabilmektedir.
 • Fransa Anayasa Konseyi 9 üyeden oluşmaktadır.
 • Anayasa Konseyi acil durumlarda önlerine gelen davayı 8 günde sonuçlandırmak zorundadır.
 • Troçkistler Fransa’da sistem karşıtı partilerlerdendir.
 • Bilgeler Kurulu; Kamu siyasetlerinin oluşturulmasında başvurulan deneyimli ve bilgili kişilerden oluşan merciye denir.
 • Fransa’nın siyasal kültürü Katılımcı Kültür’dür.
 • François Mitterrand Fransa’da iki dönem üst üste Cumhurbaşkanlığı görevini tamamlamıştır.
 • Fransa’da Cumhurbaşkanı Yürütmenin başıdır.
 • Otomotiv, Nükleer Enerji Üretimi, Gemi İnşaası Fransa’nın ileri olduğu alanlar arasındadır.
 • 1789 yılında Kraliyet düzenini kaldıran Fransız devrimi yaşanmıştır.
 • Fransa’nın bugünkü anayasal düzeni 1958 yılında kabul edilmiştir.
 • Fransız Devrimi ile ilgili “Eski Düzen ve Devrim” kitabının yazarı :
 • Feodal yapıya göre vergi gelirlerimi satın alıp toplayan kişiye Mültezim
 • Louis’e 1643-1719 yılları arasında Fransızların “Güneş Kral” olarak adlandırmışlardır.
 • “Kanunların Ruhu” isimli kitabın yazarı
 • Fransız Devrimi’nden önce Fransız Parlamentosu’nda bulunan sınıflar:

1- Soylular 2- Ruhban 3- Halk

 • Louis Napolêon İmparator ünvanını İmparatorluk döneminde almıştır.
 • 1965 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde genel oyla tekrar seçilen kişi De Gaulle’dir.

Yorumlar 1

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar