Karşılaştırmalı siyasal sistemler ders notu

kamu-yonetimi-ders-notlari

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 1. Ünite

 

Uyuşma Yöntemi : Bir Siyasal olay, gelişme ortaya çıktığında, aynı anda ortaya çıkan bağımsız değişken varsa uyuşma söz konusudur.
*  Fark Yöntemi : Mill tarafından önerilmiştir. Bir siyasal olgunun ortaya çıkıp çıkmadığına bakılır.

 • GÖZLEM VE ÖNERME
  * Przeworski, Tuene OBST :
  Az sayıda ve benzer ülkeleri gözlemlemek için toplumsal olgu ve siyasal sonuçların var olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamışlardır. ( Birbirine benzer ülkeler seçilir. )
  Amaçları : Düzenli bir ilişkiyi farklı toplumlarda gözlemleyip geçerli önermeler çıkarmak.

 

 • KURUMSAL YAKLAŞIMLAR

* İlk ürün : Aristo’nun  “Politika” adlı eseridir. ( Pozitif yanı ağır basmıştır. )

* İlk Ciddi Sapış : Machavelli tarafından yazıldı.

* Ona Göre ; Mükemmel devlet Antlaşmasını bir kenara bırakmış, bir devletin varlığını devam ettirmesi, refahının arttırmanın nasıl olacağı sorusuna yönelmiştir.

* Kurumsal Yapısalcılık : Büyük devletler sahip oldukları çalışma esaslarını anlatan, hangi anayasaların bu yapılarla birlikte oluştuğunu anlatır.

* Yapısal-İşlevsel Yaklaşımlar :  Kurumsal-Yapısalcılığa tepki olarak ortaya çıktı.

* Siyaset biliminde ilk örneklerin “1950” yılında verdi.

* En etkili örnek; Alman Sosyolog àMax Weber

* 1950 à Gabriel A. Almond, Sidney Verba’nın beş devletle yürüttüğü Civic Culture araştırması, başka bir çalışmadır.

 

 • YAPISAL-İŞLEVSEL YAKLAŞIM

* Evrenseldir.
* Her Siyasal sistemde olması gerekir.

Bağımlılık Kuramı

* Temel çözümleme ve gözlem birimi değildir.
* Tarihsel yapısallık olarak da adlandırılır.
* Kökeni, Karl Marx  à Tarihsel materyalizme dayanır.

* Siyasal yapılar; eylemcilerin ilişkilerinden oluşur.

* Yaşayış tarzı; Toplumsal yapı ve tabakalar şeklindedir.

* En önemli yapısal ilişki (Sosyo-Ekonomik) à Feodal sınıf à Serf Efendi.

* Kapitalizm à Proleter Burjuva

Bağımlılık Kuramı à Siyasal sistemler arasındaki gelişmişlik düzeyi farklarını açıklar ve bunların ekonomik bağımlılık ilişkilerinden kaynaklandığını savunur.

Kolektif Eylem Kuramı à Birçok tekil, birbirinden bağımsız ve bireysel olarak ortaya çıktıklarından bu kurama örnek olur.

Yeni Kurumsalcılık à Ussal bireyleri yapı içerisindeki rollerini inceler.
* Normlar; kurumların üyelerinin davranışlarını  mutlak olarak belirlemez.

Konusal(Mevzi) Karşılaştırma Kuramları

* Demokratik Pekişme Kuramı à Otoriter rejimlerin neden çöktüğünü demokrasiye geçişin nasıl artarak çıktığını araştırı.

* Karşılaştırmalı Kamu Politikaları à En önemli siyaset bilimi araştırma alanıdır.

 • SİYASAL SİSTEMLERİ NASIL SINIFLANDIRABİLİRİZ?

Siyasal Sistem à Karşılıklı etkileşimle ve bağımlılıkla sağlanan bütündür.

Devlet à Bir toprak parçasına sahip olan ve üzerinde yaşayan insanların oluşturduğu toplumu elinde tutan sistemdir.

Ulus à Bireylerin bir arada yaşama alışkanlığı olan toplumdur.

Siyasal Sistemlerin en belirgin özelliği à Ulus-Devlet olmaları.

Demokrasi à Birden fazla ve değişik görüşlerin korkusuzca yarıştığı ortam.

Otoriter Rejim à Yönetenlerin siyasal rejimlerinin olmadığı toplumdur.

Totaliter Rejim à Her kurumun denetim altında tutulduğu, özgürlüklerin olmadığı rejimdir. ( Fikir, örgütlenme, haber alma kısıtlıdır.)

DEMOKRASİLER à ARİSTOTELES

* 25. Yy’da demoktasiyi à Timokrasi adıyla açıklamıştır. Timokrasi bozulursa, devlet sokaktaki kişiler tarafından yönetilirse demokrasiye dönüşür.

* Lincoln à Demokrasi; halkın halk için halk tarafından yönetilmesidir.

* R. Dahi à Demokrasinin bilimsel çalışmalarda kullanılmaması gerektiğini, demokrasi yerine “poliarşi” kavramını önermiştir.

* Doğrudan Demokrasi à Hem seçmen, hem yetke rolü, her türlü kararın alınması demokrasidir.

* Temsili Demokrasi à Seçmen olarak verilen oylarla temsilcilerin seçilmesi esasına dayanır.

* Çoğunlukçu Demokrasi à Çoğunluğun seçim ve yönetim sırasında etkili olmasıdır. İlk uygulama modelini “Britanya’da gelişirildi.

Örnek; Westminster tipi demokrasi.

* Oydaşmacı Demokrasi à Azınlıkları dışlamamak, siyasal kararları azınlıkta bırakmamak.

Örnek; İsviçre’deki demokrasi.

 • DEMOKRATİK REJİM TÜRLERİ

Çoğunlukçu Demokrasinin Parlomenter Rejimi:

* Yasama Organı à Halkın oyuyla seçilir.

* 2 Kamarası vardır à  Avam kamarası, Lordlar Kamarası.

Avam kamarası :                                                            Lordlar kamarası :

* Seçmenlerin oyuyla seçilir.                                     * Bir kısmı kan bağıyla bağlı bir kısmı evlilik yoluyla

* Halkın Temsilcilerinden oluşur.                                Çeşitli ünvanlara layık görülen asillerdir.

* Güç Merkezi à Avam Kamarasıdır.

* Kabilelerin En Önemli Üyesi à Başbakandır.

Uygulamada fiilen başbakanlık rejimine dönüşmüştür.

Oydaşmacı Demokrasinin Parlomenter Rejimi

* İsviçre, Hollanda, Belçika, Avrupa ve Lübnan gibi Asya ülkeleri

* Seçmenlerin oyları Meclis sandalyelerine dönüşür.

* Çoğulcu demokrasinin hükümet biçimi à Koalisyon hükümetidir.

BAŞKANLIK REJİMİ

* ABD, Latin Amerika, Afrika, Asya ülkelerinde etkili olan rejimdir.

* Eşit güçle birbirlerini destekleyen, dengeleyen, uzlaşmaları konusunda yönetimin sağlandığı, uzlaşamadıkları zaman yönetimin bozulduğu rejimdir.

YARI-BAŞKANLIK REJİMİ

* Yalnızca Cumhuriyet ile yönetilen sistemlerde kullanılır.

* İlk kez I. Dünya savaşı sonunda Almanya, Finlandiya (1919)

* En popüler uygulama à Fransa’nın 5. Cumhuriyet rejimidir.

* Bir arada yaşama à Anayasa’da mevcut olmayan, yazısız siyasal kurallardır.

 • OTORİTER REJİM

* Kitlesel halk desteğine dayanır.

* Siyasal partiler; dernek ve kuruluşlar örnektir.

* Tek parti rejimleri olarak çalışırlar.

* En ünlü rejim à Arabistan rejimidir.

* Askeri darbelerle kurulan; Latin Amerika, Asya, Orta Doğu, Afrika (20. Yy)

TOTALİTER REJİM

* İdeolejinin hayata geçirilmesidir.

* Demokratik rejimin tersidir.

* Demokrasiler kadar uzun ömürlü olmamışlardır.

* Faşist İtalyan Benito Mussalini tarafından 20. Yy’ın üstün rejimi olarak tanımlanmıştır.

SİYASAL SİSTEMLERDE İKTİDAR DAĞILIMI

Üniter Devlet

* İktidar merkezde yoğunlaşmıştır.

* Mutlak (Kural, Yasa, Yönetmelik) eşitlik esasına göre düzenleme yapılır.

* Çok büyük, parçalı topraklara sahip olmazlar.

KONFEDERAL DEVLET ( KONFEDERASYON )

* Üniter devletin tam tersidir. ( Merkezi hükümeti zayıftır. )

* İsviçre Devleti à Üniter devletler anlaşmasıyla kurulmuştur.

* Konfederasyon türünün örneği ; Avrupa Birliği Projesi

FEDERAL DEVLET

* Konfederal ile Üniter devletler arasında bir yerde durur.

* Esas olan; devleti oluşturan birimlerin kendi kendini yönetmesidir.

* En güçlü örnek; ABD

Birleşik Krallık

( BRİTANYA ) 2. Ünite

BİRLEŞİK KRALLIK à Meşru monarşiyle yönetilir.

* 4 Bölgeden oluşur. ( Norman Lordları tarafından kuruldu.)

* İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda

* İngiltere à Endüstri devrimini gerçekleştiren ilk ülkedir.

BRİTANYA SİYASAL SİSTEM EVRİMİ

Britanya à Avrupa kıtasında Manç deniziyle ayrılan, Kuzey Atlantik’te iki büyük ada olmakla beraber adalardan oluşan ada devletidir.

Kara Komşusu à İrlanda Cumhuriyeti

Nüfusu à 60.975.300 İklimi à Yağışlıdır.

Nüfusun En Yoğun Olduğu Yer à İngiltere

Kültürel Yapısı à Karmaşık ( Müslüman, Hristiyan, Budist, Hindu… )

 • G-7 , Ekonomik iş birliği ve kalkınma örgütü üyesidir.

BRİTANYA DEVLET SİSTEMİ

Sosyal Rejim ve Uygulama

* Birleşik Krallık Mutlak manasından, meşruti monarşiye geçmiştir.

Taç aile içinde en büyük evlada geçer. Devlet simgesi haline gelmiştir.

* Taç’ın işlevi à Başbakan’ı atamak, devleti temsil etmek.

* Siyasi karar alma hakkı 1648’de Taç’tan alındı, Parlamentoya devredildi.

* Parlementonun alt meclisi; Avam kamarası

* Üst Meclisi; Lordlar Kamarası

* Yazılı anayasaları yoktur.

* Bagehat tarafından yazılan “ The English Constitution ” adlı çalışma ilk derli, toplu başkanlık sistemini anlatır.

YASAMA

* Yasama egemenliğe bağlı parlementer demokrasi rejimi uygulanır.

* Dayandığı temel ilke à Çoğunlukçuluktur.

* Meşru siyasal karar alma merci à Avam kamarası

YÜRÜTME

* Yürütme yasamadan bağımsızdır.

* Başbakalık ve Avam kamarası tek kişinin denetimindedir.

* Bakanlık görevi uzun süreli değildir.

* 21. Yy’da yasama, yürütme, yargı ayrılmıştır.

YARGI

* Yürütme, yasamadan bağımsızdır

* Üst yargı à 2005’de Birleşik krallık Yüce Mahkemesine verilmiştir.

DEMOKRASİ MODELİ OLARAK BRİTANYA PARLEMENTER REJİMİ

* Westminster Demokrasi olarak adlandırılır.

* Yasama organı istediği gibi karar alır.

* Mutlak temsili demokrasiyle yönetilir.

* Siyasal iktidar à Avam kamarasında (Parlemento) toplanmıştır.

* Doğrudan demokrasi uygulanmaz.

ÜNİTER DEVLET VE SİYASAL EVRİM

* Siyasal sistem à Anayasasiz, yazılı anayasası sınırlı, dengeli hüküm biçimi olan rejime sahiptir.

* Referandum Sonuçları à İskoç ve Galler ulusal meclisleri tarafından meclislere yasa yapma yetkisi sundu.

SİYASAL KÜLTÜR, SİYASAL PARTİLER VE PARTİ SİSTEMİ

Muhafazakar Parti

* Tory adıyla anılır. Aristokrat kökeninden gelen gruba uzanır.

* Brujuva gurubudur.

*  İşçi sınıfını temsil eder. ( 1945 yılında iktidara gelmiştir. )

* Yerel güçlü partiler, İskoç Ulusal Partisi, SNP, Britanya Ulusal Partisi, BNP, Gallerin Partisi Kuzey gibi.

* II. Dünya Savaşı sonrası işçi partisi ve Muhafazakar parti arasında rekabet ortamı başlamıştır.

SEÇİM SİSTEMİ

* Çoğunluk sistemidir. ( En fazla oyu alan aday kazanır. )

* Sistemin amacı; Seçim biter bitmez kimin kazandığının tartışma ortamına götürmeyecek olması.

* Tek parti tarafından kurulur.

SEÇİMLER VE SİYASAL SONUÇLAR

* İşçi sınıfı à 19. yy. sonunda         Seçme ve seçilme hakkını

* Kadınlar à 1920’dan sonra          elde etmişlerdir.

POLİTİK İKTİSAT

* 1929 sonrası ekonomide güç kaybetmiş. ( Birleşik Krallık )

* Önce devletçi, sonra özel sektör anlayışını geliştirmiştir.

* 1980 lerde dünyanın en gelişmiş 7 (G-7) ekonomisi olmuştur.

* 1945 sonrası işçi Partisi à Jhon Maynard Keynes’in kuramını yürürlüğe koydu.

* 1979’da Muhafazakar Parti Başkanı, işçi sendikalarına savaş açtı.

SOSYAL REFAH DEVLETİ

* Tüm ülkeyi kapsayan ücretsiz sağlık hizmeti sunar.

* 1979 Thatcher Hükümeti  harcamaların özelleştirmesine çalışmıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ VE BİRLEŞİK KRALLIK

* 1960’da AB’ye üyelik için başvurdu.

* 1972’de AB’ye üye olmuştur.

* Bu gelişme 1975 Referandumuyla kabul edildi.

AB ve Britanya arasındaki ilişkiler;

* Britanya kuşku ve tehdit olarak yaklaşan bir politika izlediğinden dolayı inşli-çıkışlı bir yol izlemektedir. Giderek  AB ile kaynaşmaya eğilim göstermiştir.

Fransa 3. Ünite

ÇOĞUNLUKÇU KURUMSALLAŞMIŞ – YARI BAŞKANLIK

Konumu, Genel, Coğrafi ve Beşeri Özellikleri

 

Konumu;

* Kuzeyinde à Belçika

* Batısında à Atlantik Okyanusu

* Güneyinde à İspanya

Coğrafi ve Beşeri Özellikleri;

* Tarım, sanayi alanlarında zengindir.

* Şarapçılık ve peynircilik alanları ünlüdür.

* En fazla faal nüfus hizmetler kesimidir.

* Coğrafyanın en eski devletidir. (Fransa)

* En önemli düzlüğü à Beauce Ovasıdır.

FRANSA’NIN GEÇİRDİĞİ EVRİM VE TEMEL ÖZELLİĞİ

* 5. Cumhuriyet diye anılır. ( Yarı Başkanlık Rejimi )

* 1958 yılında kabul edildi.

* Kral Louis Philippe kendini “ Fransızların Kralı” olarak adlandırmıştır.

* 17. Ve 18. Yy. Fransa’nın en parlak dönemidir.

* “Devlet benimdir.” Sözü 14. Louis’e aittir.

* 18. yy Aydınlanma Çağı olarak adlandırılır. Bu çağın kalemleri “ Diderot ve d’Alembert” tir. Bu  çağın filozofları “ Voltaire ”

DEVRİME GİDEN YOLDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENENLER;

* Monstesquieu’nun “K              anunları Ruhu”

* Genevre J.J Rausseau’nun “Sieyes”

* 20 yıl süren savaşlara “ Avrupa Koalisyon savaşları” denir.

* 1804’de Parlamenter Rejim Kuruldu. 2. Cumhuriyet, 2. İmparatorluk dönemi başladı.

* 3. Cumhuriyet à Fransa’nın uzun ömürlü rejimidir. II.Dünya Savaşı kadar sürmüştür.

* Fransa’yı derinden etkileyen iç siyasal olaylar;

* Dreyfus Davası

* Sosyalist Akımın güç kazanması.

* Jaures’in önderliğinde silahlanma karşıtı hareketlerin gelişmesi.*

* 3. Cumhuriyet’in Nazi orduları karşısında aldığı yenilgi. Bu yenilgiden sonra “Vichy Rejimi” kuruldu.

* Vichy Rejimi à Alman işgal güçleriyle iş birliği yapan faşit grup.

* 4. Cumhuriyet à Parlamenter sistemdi. ( 1958’e kadar sürdü )

 1. CUMHURİYET FRANSANIN ANAYASAL YAPISI

* 1958 yılında kabul edildi. ( 5. Cumhuriyet )

* Halk oylaması sonucu kabul edildi.

* General De Gauile à 16 Haziran 1946’da Bayeux Söylevinde düzenlemelere ilişkin görüşlerini açıklamıştır.

* 5. Cumhuriyet kurucularına göre, devletin bir başı, bir şefi olmalıdır.

* 1965 De Gaulle à Cumhurbaşkanı oldu. ( 7 yıl )

* 1969 De Gaulle à İstifa etti.

YENİ ANAYASANIN ÖN GÖRDÜKLERİ;

* Önemli siyasal sorunlarda yetkili makam à Cumhurbaşkanı

* Cumhurbaşkanı yetkisi à Millet meclisini feshetme.

* Yürütme organı à Millet meclisi

* Görevi à Yönetim Mahkemeleri ve Danıştayı denetler.

Sayıştay à Devlet bütçesinden yapılan harcamalara bakar, bütçenin uygunluğunu denetler.

* Anayasallık denetimiyle yetkili olan à Anayasa konseyi

* 80’li yıllardan sonra à Bölgesel özerklik içeren yönetimler kuruldu.

* 5. Cumhuriyet “Seçimle gelen krallık” olarak nitelendirildi.

* Fransa sistemi 2 meclisli sistemdir. Parlemento, Millet Meclisi ve Senato’dan oluşur.

SİYASAL KÜLTÜR, SİYASAL KATILMA

* Oy tanımlamasına kadın girmez. ( 1848 )

* Kadın-Erkek eşitliği sağlanır. ( 1999 )

* Sistem partileri; merkezsağ, sosyalistler, merkezciler.

* Seçimler 2 türlü yapılır. ( Siyasal Kültür )

* Yaşamın yönlendiricisi olan temel kurum à Okuldur.

( Cumhuriyetçi omayı, dünyevi düşleri amaçlar.)

KAMU SİYASETLERİNİN OLUŞUMU

* Temel ilkelerden biri; iktisadi yaşamın piyasa koşullarına bağlı olmasıdır.

* Asıl Kural; Serbest ticaret ve girişimcilik.

* Yabancı sermayede en başta gelir. ( Fransa )

Fransa’yı yönlendiren okullar; Politeknik, Ulusal Ticaret Okulu.

* Kamu Siyasetlerinin Oluşumunda Bilgeler Kuruluna Başvurulur.

KISA NOTLAR:

* Fransa’nın Avrupa kıtasındaki coğrafi konumu Batı Avrupadır.

* Fransa’nın coğrafi ve beşeri özellikleri;

1- Akarsu kaynakları açısından zengindir.

2- Batı Avrupa coğrafyası üzerindedir.

3- Akarsılarından ulaşım aracı olarak yaralanmaktadır.

4- En önemli düzlüğü Beauce Ovasıdır.

* UNESCO ve OECD organizasyonlarının merkezi Paris’tedir.

* Fransa’da faal nüfus en çok Hizmet alanında faaliyet göstermektedir.

* Fransa’da tarım çalışanlarının faal nüfus oranı %4’tür.

* Nüfus Yapısı ;

1- Önemli bir yaşlı nüfusa sahiptir.

2- Afrika ülkelerinden önemli miktarda güç almaktadır.

3- Fransa’ya göçen iş gücünün önemli bir kısmı Müslümandır.

4- Son yıllarda yabancı karşıtlığı önemli ölçüde artmıştır.

* Fransa’ya en yoğun göç Afrika ülkelerinden gelmektedir.

* Fransa’nın geçirdiği devrim ve özellikleri ;

1- 1789’da kraliyet düzenin kaldıran devrim gerçekleşti.

2- Devrimden sonra Fransa’da çok farklı siyasi düzenler denendi.

3- Bugünkü anayasal düzene 1958’de geçildi.

4- Bugün yarıbaşkanlık sistemiyle yönetilmektedir.

* 1830 Ayaklanmalarından sonra kurulan meşruti monarşi de Louis Philippe kendisini “Fransızların Kralı” olarak tanımlamıştır.

* Fransa’nın devrim öncesinde en parlak dönemi 17. Ve 18. Yy’lardır.

* Avrupa Koalisyon Savaşları Fransız devriminden sonra başlayan, 20 yılı aşkın süren, Avrupa’nın bir ucundan diğer ucuna kadar etkisi devam eden bir savaştır.

* Fransa’da Devrim öncesi dönemde parlamentoda oy kullanacak sınıflar;

 1. Soylular – II. Ruhban Sınıfı – III. Halk Sınıfı

* Fransız İmparatoru Napoleon’un Walterloo yenilgisinden sonra Avrupa’da başlayan restorasyon dönemiyle birlikte Fransa’da benimsenen siyasi sistem Parlamenter Monarşi Rejimi’dir.

* Fransa’da 1848’deki ayaklanmanın ardından kurulan ilk siyasi sistem 2.Cumhuriyet’tir.

* Fransa’da 1848 ayaklanması ardından kurulan 2. İmparatorluk döneminde yaşanan gelişmeler;

1- Otoriter demokrasi rejimidir.

2- 1870’e kadar sürmüştür.

3- Sömürgecilik siyaseti yayılmıştır.

4- Birçok aydın ülkeyi terk etmiştir.

* Fransa’nın Prusya önünde yenilmesi ile Fransa’da 2. İmparatorluk rejimi son bulmuştur.

* Fransa’nın modern tarihinde en uzun ömürlü olan rejimi 3.Cumhuriyet’tir.

* 3.Cumhuriyet’in yaşadığı ve Fransa’yı derinden etkileyen iç siyasal olaylar;

1- Dreyfus Davası

2- Sosyalist Akımın güçlenmesi

3- Silahlanma karşıtı hareketler

 • Vichy Rejimi;Cumhuriyet’in Nazi orduları karşısındaki yenilgisinden sonra Fransa’da Alman işgal güçleri tarafından kurulan faşist rejimdir.
 • Cumhuriyet Fransa’da 2. Dünya savaşı sırasında kurulup 1958 yılına kadar devam eden rejimdir.
 • Roma Antlaşmasının imzlanması Fransa’da 4. Cumhuriyeti başarılı gelişmeleri arasındadır.
 • Avrupa Kömür Çelik Antlaşmasıyla Avrupa Birliğinin temellerinin atıldığı Cumhuriyet Fransa’nın siyasi rejimidir.
 • Fransa’da 12 günü aşan sıkı yönetim ilanları ancak Parlamentonun onayıyla mümkün olabilmektedir.
 • Fransa Anayasa Konseyi 9 üyeden oluşmaktadır.
 • Anayasa Konseyi acil durumlarda önlerine gelen davayı 8 günde sonuçlandırmak zorundadır.
 • Troçkistler Fransa’da sistem karşıtı partilerlerdendir.
 • Bilgeler Kurulu; Kamu siyasetlerinin oluşturulmasında başvurulan deneyimli ve bilgili kişilerden oluşan merciye denir.
 • Fransa’nın siyasal kültürü Katılımcı Kültür’dür.
 • François Mitterrand Fransa’da iki dönem üst üste Cumhurbaşkanlığı görevini tamamlamıştır.
 • Fransa’da Cumhurbaşkanı Yürütmenin başıdır.
 • Otomotiv, Nükleer Enerji Üretimi, Gemi İnşaası Fransa’nın ileri olduğu alanlar arasındadır.
 • 1789 yılında Kraliyet düzenini kaldıran Fransız devrimi yaşanmıştır.
 • Fransa’nın bugünkü anayasal düzeni 1958 yılında kabul edilmiştir.
 • Fransız Devrimi ile ilgili “Eski Düzen ve Devrim” kitabının yazarı :
 • Feodal yapıya göre vergi gelirlerimi satın alıp toplayan kişiye Mültezim
 • Louis’e 1643-1719 yılları arasında Fransızların “Güneş Kral” olarak adlandırmışlardır.
 • “Kanunların Ruhu” isimli kitabın yazarı
 • Fransız Devrimi’nden önce Fransız Parlamentosu’nda bulunan sınıflar:

1- Soylular 2- Ruhban 3- Halk

 • Louis Napolêon İmparator ünvanını İmparatorluk döneminde almıştır.
 • 1965 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde genel oyla tekrar seçilen kişi De Gaulle’dir.

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler