İş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık hallerinde sigortalılık

SOSYAL SİGORTA KOLLARI

KISA VADELİ SİGORTALAR

İş kazası                         Meslek hastalığı                      Hastalık                           Analık

İş Kazasının Tanımı ve Bildirilmesi

  1. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  2. b. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle ,
  3. c. Sigortalının işverence  görevli bir başka yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda ,
  4. d. Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda ,
  5. e. Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı  yere gidiş gelişi sırasında  meydana gelen kazalar iş kazasıdır.

    (a) bendi ile kısmen sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından,  o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde,

    (b)  bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından,  1 ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra 3 iş günü içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

Meslek Hastalığının Tanımı ve Bildirilmesi

Meslek Hastalığı

Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Meslek hastalığının 4. maddenin birinci fıkrasının;

    (a) bendi ile kısmen sigortalılar için işveren tarafından

    (b) bendi kapsamındaki sigortalılar bakımından ise kendisi tarafından,

Bu durumun öğrenildiği günden başlayarak 3 işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.

Hastalık ve Analık Hallerin 

Sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar,  hastalık halidir.

Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin,   gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk 10 haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsız- lık ve özürlülük halleri analık hali kabul edilir.

Ödenek ve Gelire Esas Tutulacak Günlük Kazanç

Sigortalılar ve hak sahiplerine kısa vadeli sigortalardan yapılacak yardımlarda sigortalının günlük kazancı esas alınır.

İş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarih- ten önceki 12 aydaki son 3 ay içinde hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği:  Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla Geçici iş görmezlik ödeneği verilir.

    İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,

    Sigortalıların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş görmezliğin başladı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliği 3. gününden başla- mak üzere her gün için,

    Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi ödenmiş olması şartıyla doğumdan önce ve sonra çalışmadığı süre boyunca (16 hafta)

    Geçici iş göremezlik ödeneği yatarak tedavide günlük kazancın 1/2‘si; ayakta tedavide ise günlük kazancın 2/3’üdür.

    Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir.

rekli İş Görmezlik Geliri

ü    Meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu belirtilen ve Kurum Sağlık Kurulunca bu durumu onaylanan sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

ü    Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlik de sigortalıya aylık kazancın   % 70 i oranında gelir bağlanır. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımı- na muhtaç ise gelir bağlama oranı %  100 olarak uygulanır.

Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması, Evlenme ve Cenaze Ödenekleri

    Sigortalı bir iş kazası ya da meslek hastalığı veya bunlara bağlı nedenlerle ölmüş ise hak sahiplerine aylık kazancın % 70 ‘i oranında gelir bağlanır.

    Hak sahiplerine ölüm sigortası hükümlerine göre evlenme ve cenaze ödeneği verilecektir.

Emzirme Ödeneği

    Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, çocuğun yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

    Bu ödeneği alabilmek için doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmi olması gerekir.

NOT: Sigortalılık niteliği sona erenlerin, bu tarihten itibaren 300 gün içinde çocukları doğarsa, doğumdan önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar