İdare Hukuku Testi Çöz

logo

1.

Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyonun (işlevin) özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Dolaylı olarak bireylerle ilgili olması
Soru Açıklaması
İdari Fonksiyonun özellikleri:
- İdari işlemler (ve eylemler) ile yerine getirilir.
- Sürekli bir devlet fonksiyonudur.
- Bireylerle doğrudan ilişki kurar.
- Üstün ve ayrıcalıklı yetkiler (kamu gücü) kullanılarak yerine
getirilir.
- Temel amacı kamu yararının gerçekleştirilmesidir.
- Kendiliğinden harekete geçer.
2.

Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyonun özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Amacının kamu yararını gerçekleştirmek olması
Soru Açıklaması
İdari Fonksiyonun özellikleri:
- İdari işlemler (ve eylemler) ile yerine getirilir.
- Sürekli bir devlet fonksiyonudur.
- Bireylerle doğrudan ilişki kurar.
- Üstün ve ayrıcalıklı yetkiler (kamu gücü) kullanılarak yerine
getirilir.
- Temel amacı kamu yararının gerçekleştirilmesidir.
- Kendiliğinden harekete geçer.
3.

I. TBMM Başkanının TBMM Genel Sekreterini görevden alması
II. Danıştay’ın bir kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi hakkında düşüncesini bildirmesi
III. Rekabet Kurulunun, hakim durumunu kötüye kullanan bir şirkete idari para cezası vermesi
Yukarıdaki Devlet işlemlerinden hangileri idari fonksiyon kapsamında yer alır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TBMM Başkanının TBMM Genel Sekreterini görevden alması; TBMM başkanının idari görevleri arasındadır, işlem bir idari işlemdir. Bir yüksek yargı organı olan Danıştay’ın, bir kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi hakkında düşüncesini bildirmesi Danıştay’ın idari dairesi tarafından yapılan bir idari işlemdir. Rekabet Kurulunun, hakim durumunu kötüye kullanan bir şirkete idari para cezası vermesi, idari bir kuruluş olan Rekabet Kurumunun idari işlemidir.
4.

Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda yönetmelik çıkarma yetkisi açıkça tanınmış birimlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Kamu tüzel kişileri
Soru Açıklaması

Her ne kadar Bakanlar Kurulu da yönetmelik çıkarta bilmekteyse
de, bu yetki anayasal bir düzenleme değildir. 1982
Anayasasının 124 üncü maddesi “Başbakanlık, Bakanlıklar ve
Kamu Tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların
ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara
aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkartabilir” demektir.
Anayasal düzenlemeye bakıldığında yukardaki seçeneklerden
sadece Kamu Tüzel kişileri yönetmelik çıkarabilmektedir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun kaynaklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Örf ve âdet
Soru Açıklaması
Sorudaki seçeneklerden hangisinin idare hukukunun kaynaklarından
olmadığını anlayabilmek için öncelikle idare hukukunun
kaynaklarının neler olduğuna bakmak gerekir. İdare
hukukunun kaynakları şunlardır;
Anayasa
Kanun
KHK
Uluslararası antlaşmalar
Tüzük
Yönetmelik
Doktrin (öğreti)
İçtihatlar
Teamüller
İdarenin istikrar kazanmış uygulamaları idare hukukunda
kaynak kabul edilir. Ancak “örf-adet” idare hukukunda kaynak
olarak kabul edilemez.
6.

I. Tüzük
II. Yönetmelik
III. Genelge
Yukarıdaki düzenleyici işlemlerden hangileri Başbakanlık tarafından çıkarılabilir?

Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
Anayasanın 115. mad. göre tüzük çıkarma yetkisi bakanlar
kuruluna aittir. Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin
tüzük çıkartma yetkileri yoktur. İdarenin işlemlerinden
yönetmelik ise Anayasanın 124. maddesinde düzenlemiştir.
“Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi görev
alanlarıyla ilgili yönetmelik çıkarabilirler”. Başbakanlık yönetmeliğin
yanı sıra adsız düzenleyici işlemler (Genelge -
tamim - sirküler) çıkarabilir.
7.

Danıştay’ın tüzük tasarılarına ilişkin idari görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tüzük tasarılarını incelemek
Soru Açıklaması
Danıştay’ın görevlerini düzenleyen kanunun 23. Maddesi d
bendine göre;
“Tüzük tasarılarını inceler; kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz
şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirir”
8.
I. Olağanüstü hâl döneminde çıkarılan kanun hükmünde
kararname
II. Tüzük
III. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Yukarıdakilerden hangileri “İdarenin düzenleme yetkisi, tali nitelikte bir yetkidir.” ifadesiyle bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
1982 Anayasası yürütme organını görevli olarak tanımlarken
aynı zamanda yetkili olarak da düzenlemiştir.
Bu düzenleme 1982 anayasasının yürütme organını asli
yetkili kıldığı işlemlere ilişkindir.
Yürütme organı içerisinde yer alan birimler anayasa ve kanunlar
tarafından kendilerine verilen işlemleri yaparken asli
yetkili olduğu idari işlemlerde yapabilirler.
-Olağanüstü hâl döneminde çıkarılan kanun hükmünde
kararname
- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
bu tür işlemlerdendir.
9.

Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince hazırlanan ve kendi görev alanlarını ilgilendiren yasa ve tüzüklerin uygulanışına yönelik düzenlemeleri içeren kural işlemlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Yönetmelik
Soru Açıklaması
Anayasanın 124.üncü maddesindeki düzenlemeye göre
“Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kamu Tüzel kişileri, kendi görev
alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını
sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler
çıkarabilirler.”
Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere bu uygulamaya
yönelik düzenlemeleri içeren kural işlemlere yönetmelik adı
verilmektedir.
10.

1982 Anayasası’nın, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme hükmü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Bakanlar Kurulunun istifası veya düşürülmesi, belli süre için verilmiş olan yetkiyi sona erdirir.
Soru Açıklaması
Bakanlar Kurulu olağan dönemlerde TBMM'nin verdiği bir
yetki kanuna dayanarak, olağanüstü dönemlerde ise böyle
bir yetki kanunu gerekmeksizin KHK çıkarabilir.
KHK, Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer ve
aynı gün TBMM'nin onayına sunulur.
KHK'ler TBMM komisyonlarınca ve Genel Kurulda öncelik ve
ivedilikle görüşürler
Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama yılının
bitmesi; belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine
yol açmaz.
logo

11.

İdareyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" İdarenin kuruluş ve görevleri sadece merkezden yönetim esasına dayanır.
Soru Açıklaması
İdare; kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. Anayasanın 123.
maddesi Türkiye Cumhuriyeti idaresinin “merkezden yönetim”
ve “yerinden yönetim” esaslarına dayanacağını düzenlemiştir.
1982 anayasasına göre “idarenin hiçbir eylem ve
işlemi yargı denetimi dışında bırakılamaz” ve idarenin mali
sorumluluğunu da düzenler. Anayasa bunun için “idare kendi
eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür”
demektedir.
12.

Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşi yetkilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Astın yerine işlem yapma
Soru Açıklaması
Hiyerarşi güçlü ve olağan bir yetkidir. Yasal dayanağa ihtiyaç
yoktur. İşin doğasında vardır. Hiyerarşik amirler astlarının
statülerine ilişkin bazı işlemleri yapmaya (atama - sicil verme
- disiplin cezası vb.) yetkilidirler. Hiyerarşik amirler astlarına
kanunların nasıl uygulanacağına ilişkin emir verme yetkisine
sahiptir. Hiyerarşik amir, astın işlemlerini “değiştirebilir”,
“düzeltebilir”, “geri alabilir”, “kaldırabilir” ancak amir astın
yerine geçerek işlem yapamaz.
13.

1982 Anayasası’nda idareye ilişkin aşağıdaki ilkelerden hangisi belirtilmemiştir?

Doğru Cevap: "A" Düzenli idare ilkesi
Soru Açıklaması
1982 anayasasının 123. maddesi “idare, kuruluş ve görevleriyle
bir bütündür. Kanunla düzenlenir” derken 126. maddesinde
ise merkez yönetilen ve illerin idaresinin “yetki genişliği”
esasına dayanır demektedir. Yukardaki seçenekler içerisinden
sadece (A) seçeneği ile ilgili olarak anayasada bir
düzenleme bulunmaktadır.
14.

Aşağıdakilerden hangisi valinin, merkeze danışmadan da karar alabilmesini ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Yetki genişliği ilkesi
Soru Açıklaması
İl idaresinin amiri olan vali, merkezi idare adına ve merkez danışmadan
karar alabilmekte ve bunu da uygulayabilmektedir.
Vali bu eylem ve işlemi Anayasada belirtilen “illerin idaresi yetki
genişliği ilkesine dayanır” düzenlemesine göre yapar.
15.

Aşağıdakilerden hangisi kural olarak idari vesayet yetkisinin kapsamı içinde değildir?

Doğru Cevap: "C" Yerinden yönetim kuruluşunun işlemini değiştirmek
Soru Açıklaması
Vesayet yetkisi istisnai bir yetkidir. Vesayet kanuna dayanmak
zorundadır. Vesayet yetkisi ancak kanunla düzenlenmesi
halinde mevcuttur.
Kural olarak vesayet yetkisi sınırlı bir yetkidir. “ONAMA/
ONAMAMA”, “ERTELEME”, idari yargıda “İPTAL DAVASI
AÇMA” gibi hukukilikle sınırlı bir yetkidir.
Hiyerarşide amir hem hukukilik, hem yerindelik denetimi
yapabilir, ancak vesayet makamı kural olarak sadece hukukilik
denetimi yapabilir.
Vesayet yetkisi yerinden yönetim kuruluşunun işlemini “değiştirme”
yetkisini kapsamaz.
16.

Aşağıdakilerin hangisinde eşleştirilen idari birimler arasında hiyerarşi ilişkisi vardır?

Doğru Cevap: "B" Kültür ve Turizm Bakanlığı - Yozgat Valiliği
Soru Açıklaması
Ankara İl Özel İdaresi ve Beypazarı Kaymakamlığı (A) iki ayrı
tüzel kişiliktir. Ankara İl Özel İdaresi yer yönünden yerel
yönetim birimi iken, Beypazarı Kaymakamlığı, merkezi idarenin
taşra teşkilatı içerisinde yer alır. İzmir Büyükşehir Belediyesi
- Karşıyaka Belediyesi (C) her ikisi de yerel yönetimler
içerisinde yer alır. Ancak hiyerarşi ilişkisi yoktur. İki ayrı tüzel
kişidir. Milli Savunma Bakanlığı (D) Devlet Tüzel Kişiliği içerisinde
yer alırken MKEK ise ayrı bir tüzel kişiliktir. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği ve Samsun Ticaret Odası (E) iki ayrı
Kamu Tüzel kişidir, aralarında hiyerarşi ilişkisi yoktur. Kültür
Bakanlığı - Yozgat Valiliği merkezi idarenin taşra teşkilatı
içerisinde yer alır.
17.

İdari vesayet yetkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Anayasa’ya göre idari vesayet yetkisi, merkezî idarenin yerel yönetimler üzerindeki denetim yetkisidir.
Soru Açıklaması
1982 Anayasasının 127. maddesine göre idari vesayet yetkisi,
merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki denetim
yetkisidir. Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki bu
denetim yetkisi istisnai bir yetki olup, kanunun açıkça öngördüğü
şekilde kullanılır.
Merkezi idare vesayet yetkisiyle yerel yönetimlere emir ve
talimat veremez. Hizmet yönünden yerinden yönetim kurumları
üzerinde denetim yetkisi Anayasada açıkça düzenlenmemiştir.
18.

Aşağıdakilerin hangisinde “yetki genişliği ilkesi” uygulanır?

Doğru Cevap: "B" İl idaresi
Soru Açıklaması
1982 Anayasasına göre illerin yönetimi yetki genişliğine
dayanmaktadır. Yetki genişliği ilkesi sadece illerde uygulanmaktadır.
Valilere tanınan bir yetkidir.
19.

I. Vali
II. Kaymakam
III. İl idare şube başkanı
IV. Bucak müdürü


Yukarıdakilerden hangileri yetki genişliği ilkesi uyarınca merkezî idare adına merkeze danışmadan karar alabilir?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
çıkaracağı sakıncalara karşı anayasa tarafından getirilen bir
ilkedir. Çünkü yetki genişliği ilkesi ile merkezi idarenin taşra
örgütündeki amirlerine belli konularda merkeze danışmadan,
merkez adına karar alabilme imkanı vermektedir. Anayasaya
göre yetki genişliği ilkesi sadece illerde VALİLER tarafından
kullanılır.
20.

Tek bir kamu tüzel kişisinin kendi içinde bütünlüğünü sağlamaya yönelik hukuksal araç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Hiyerarşi
Soru Açıklaması
Kamu tüzel kişisi kendi içinde birimler ve organlar arasında
bütünlüğü sağlamak amacıyla hiyerarşi ilişkisini kullanır.
Kamu tüzel kişisinin bir başka kamu tüzel kişisi ile arasında
oluşabilecek denetim ve bütünlük ilişkisi idari vesayet yöntemiyle
mümkünken, içi ilişkilerinde ki bütünlük hiyerarşi ile
sağlanacaktır.
logo

21.

1982 Anayasası’na göre, amiri tarafından kendisine konusu suç teşkil eden bir emir verilen kamu görevlisinin durumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez.
Soru Açıklaması
Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez.
Konusu suç teşkil eden bir emrin yerine getirilmesi halinde
sonucundan hem emri veren hem de yerin getiren birlikte
sorumlu olur.
22.

I. Hiyerarşi
II. İdari vesayet
III. Yetki genişliği


Yukarıdakilerden hangileri, idarenin bütünlüğünü sağlamaya yönelik hukuksal araçlar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
İdarenin bütünlüğü, hiyerarşi ve idari vesayet olarak adlandırılan
belli başlı iki hukuki araç ile gerçekleştirilir. Hiyerarşi,
merkezi idarenin kuruluşları arasında bütünlüğü sağlamakla
beraber, yerinden yönetim kuruluşlarında da aynı tüzel kişi
içinde yer alan çeşitli örgüt ve kollar arasında da birliği sağlar.
İdari vesayet, ise genel olarak merkezi idare kuruluşları
ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü sağlar.
23.

Aşağıdakilerden hangisi bir kamu tüzel kişiliğini temsil etme yetkisine sahip değildir?

Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
Vali merkezi idarenin taşra örgütünde yer alan İl İdaresinin
başıdır. Devlet tüzel kişiliği içinde yer alan il idaresinin ayrı
bir tüzel kişiliği yoktur. Vali devlet tüzel kişiliğini temsil eder.
24.

Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda yasama kısıntısı olarak düzenlenmemiştir?

Doğru Cevap: "D" Devlet memurlarına verilen uyarma ve kınama disiplin cezaları
Soru Açıklaması
Yasama kısıntısı idari işlemlerin bir kısmına anayasa veya
kanunlar aracılığıyla yargı yolunun kapatılmasın anlamındadır.
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlere karşı yargı
yolu kapalıdır
Yüksek Askerî Şuranın kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma
işlemlerine karşı yargı yolu kapalıdır. (Bunun dışındaki
ihraç kararlarına yargı yolu açılmıştır)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun hâkim ve savcılara
ilişkin yer değiştirme işlemlerine karşı yargı yolu kapalıdır.
(meslekten çıkarma işlemlerine karşı yargı yolu açılmıştır.)
Tahkim yolu öngörülen imtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan
uyuşmazlıklara karşı yargı yolu kapalıdır, tahkimle çözülür.
Devlet memurlarına verilen uyarma ve kınama disiplin cezalarına
karşı 2010 yılı değişikliği ile yargı yolu açılmıştır. Yasama
kısıntısı yoktur.
25.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, kamu tüzel kişilerinin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Mülkiyetlerinde bulunan malların tamamı kamu malıdır.
Soru Açıklaması
Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak
kurulur.
Kamu yararına faaliyetlerinde bulundukları için üstün ve
ayrıcalıklı yetkilerle (=kamu gücü ile) donatılmıştır. Kamu
Tüzel Kişiliğinin (KTK) Özellikleri:
Personeli Türk Ceza Kanunu yönünden devlet memuru olarak
görülür. Mal ve Gelirleri kamusal usullere tabidir. Fakat mülkiyetlerinde
bulunan malların tamamı kamu malları değildir. İdarenin
özel malları da vardır. Bu mallarının özelliği kamu yararında
ziyade ticari amaçlarda kullanılmaktadır. Dolayısıyla
idarenin özel malları özel hukuk kurallarına tabi tutulur ve
özel mallarla ilgili uyuşmazlıklar adli yargıda çözülür.
26.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, kamu tüzel kişilerinin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Mülkiyetlerinde bulunan malların tamamı kamu malıdır.
Soru Açıklaması
Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak
kurulur.
Kamu yararına faaliyetlerinde bulundukları için üstün ve
ayrıcalıklı yetkilerle (=kamu gücü ile) donatılmıştır. Kamu
Tüzel Kişiliğinin (KTK) Özellikleri:
Personeli Türk Ceza Kanunu yönünden devlet memuru olarak
görülür. Mal ve Gelirleri kamusal usullere tabidir. Fakat mülkiyetlerinde
bulunan malların tamamı kamu malları değildir. İdarenin
özel malları da vardır. Bu mallarının özelliği kamu yararında
ziyade ticari amaçlarda kullanılmaktadır. Dolayısıyla
idarenin özel malları özel hukuk kurallarına tabi tutulur ve
özel mallarla ilgili uyuşmazlıklar adli yargıda çözülür.
27.

getirilmez.
II. Anayasa hükümlerine aykırı emir, yazı ile yenilense bile
yerine getirilmez.
III. Yönetmelik hükümlerine aykırı emir, memur tarafından
yerine getirilmemeli, aykırılık emri verene bildirilmelidir.
IV. Israr edilen ve yazı ile yenilenen emri yerine getiren
memur, emrin yerine getirilmesinden sorumlu değildir.
Kanunsuz emir ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Yalnız II
Soru Açıklaması
olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun
veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve
bu aykırılığı o emri verene bildirir.
Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse,
emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu
olmaz.
Kanunsuz Emir
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez;
yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni
ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen
istisnalar saklıdır.
28.
İdari işlemin geri alınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
Doğru Cevap: "D" Geri alınan idari işlem geri alındığı tarihten itibaren ortadan kalkar.
Soru Açıklaması
alabilir.
– Geri alma kararı ile önceki idari karar alındığı tarihten
itibaren ortadan kalkacağı için idari kararların geriye yürümezliği
ilkesinin istisnasıdır.
– Geri alma işlemi sadece hukuka aykırı idari kararlar için
geçerlidir.
– Geri alma işlemi idari kararın alınış usullerine göre yapılır
– Geri alma işlemi önceki idari kararı alan merci tarafından
yapılır
– Sakat olan idari işlemler her zaman geri alınabilir. Ancak
ilgiliye yarar sağlayan idari işlemler iptal davası açma süresi
içinde geri alınabilir.
29.

İdari işlemlerin kaldırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Hukuka aykırı idari işlemler yanında hukuka uygun işlemlerin de kaldırılması mümkündür.
Soru Açıklaması
Geri alma kararı için mutlaka hukuka aykırı bir idari kararın
daha önceden alınmış olması zorunlu ise de, kaldırma kararının
sebep unsurunu hem hukuka uygun ve hem de hukuka
aykırı olarak alınmış bulunan idari kararlar teşkil ederler
30.
I. Yetki gaspı
II. Fonksiyon gaspı
III. Yetki tecavüzü
Yetki unsuru bakımından yukarıdaki sakatlık hâllerinden hangileri idari işlemin “yok hükmünde” sayılmasını gerektirir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
sakatlıklar yok hükmündedir. İdare hukukundaki yokluk
halleri istisnaidir. Yok hükmündeki sakatlıklar, kamu düzenini
ihlal ettiği için sonradan geçerlilik kazanamaz, eksiklikleri
giderilerek diriltilemez.
Görev Gaspı (Fonksiyon Gaspı): İdarenin, yasama ya da
yargının görev alanına giren bir konuda işlem tesis etmesidir.
Bu durumda idari işlem, yok hükmündedir.
Yetki Gaspı: İdari fonksiyona dahil bir işlemin, idare adına
irade açıklamaya yetkili olmayan veya idareye tamamen
yabancı bir kimse tarafından tesis edilmesidir. Bu durumda
idari işlem, yok hükmündedir.
logo

31.
I. Başbakanın yetkiyi devrettiği makam, devredilen yetkinin
kullanımından sorumlu değildir.
II. Başbakanın görevinden ayrılmasıyla yetki devri kendiliğinden
sona erer.
III. Yetki devri, devredilen yetkilerle ilgili olarak başbakanın
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
IV. Başbakan, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla
yetkilerinden bir kısmını başbakanlık müsteşarına devredebilir.
Başbakanın yetki devri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması
Yetki devri; aynı kurum içinde üst kademe yöneticinin, kendi
iradesiyle bazı yetkilerini, bazı koşullarda alt kademedeki
yöneticilere devretmesidir. Bu yetki devri yöneticinin iradesine
göre her an geri alınabilir.
Yetki devrinde karar alma yetkisi yetkiyi devreden makamdan
ayrılmakta ve kendisine yetki devredilen makama geçmektedir.
Yetki devrinde yetki soyut bir biçimde makam veya memuriyete
yapılmaktadır. Yetkiyi devralan makamdaki görevli
değişse de yetki o makam veya memuriyette kalmaktadır.
Kanunda aksi öngörülmedikçe hukuki sorumluluk yetkiyi
devreden makama aittir. Cezai sorumluluk ta devredilene
aittir
Yetkiyi devredenin yokluğu yetkiyi sona erdirir.
32.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi bir memura,
işlediği bir fiil nedeniyle savunma alınmaksızın ve fiil tarihinden
3 yıl sonra disiplin cezası verilmiştir.
Buna göre bu işlem,
I. konu,
II. şekil,
III. sebep,
IV. yetki
unsurlarının hangileri bakımından sakattır?
Doğru Cevap: "C" II ve IV
Soru Açıklaması
İdari işlemler, kanunda gösterilen şekil ve usul kurallarına
uygun olarak yapılmalıdır.
İlgilinin savunması alınmadan verilen disiplin cezası şekil
unsuru yönünden hukuka aykırıdır.
Belli işlemlerin belli sürelerde yapılmasını emreden hükümlere
aykırı olarak tesis edilen işlemler zaman yönünden yetkisizlik
oluşturur. Zamanında yapılmayan işlemler yetki unsuru
yönünden hukuka aykırıdır.
33.
I. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Ön Ödemeli
Elektronik Kartlı Su Sayacı Sistemi Alımı” ihalesi
II. T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılan “Yangın Algılama
Sistemi Alımı” ihalesi
III. Konak Belediyesi tarafından yapılan “Güzelyalı Kültür ve
Sanat Merkezi Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı” ihalesi
IV. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan “Bilgisayar
Sarf Malzemesi Alımı” ihalesi
Yukarıdaki ihalelerden hangileri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun kapsamına girmez?
Doğru Cevap: "E" II ve IV
Soru Açıklaması
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan başlıca
istisnalar şunlardır;
–Vakıf Üniversiteleri
–Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
–Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF)
–Enerji, Su, Ulaştırma ve telekomünikasyon faaliyeti gösteren
teşebbüs, işletme ve şirketler ile Ziraat Bankası, Halk
Bankası ve Emlak Bankalarının doğrudan veya dolaylı olarak
birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip
bulundukları şirketlerin sadece yapım ihaleleri dışındaki
diğer ihaleleridir.
34.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yer alan ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Pazarlık usulü
Soru Açıklaması
Seçenekler tek tek incelendiğinde, Açık ihale usulü (A) 2886
sayılı DİK’ te var olan bir usul iken, kapalı teklif usulü 4734
sayılı KİK’ te bulunmaktadır. Doğrudan temin usulü (D) 2886
sayılı DİK’ te kullanılan bir usul iken, belli istekliler arasında
kapalı teklif usulü (E) 4734 sayılı KİK’ te uygulanan bir usuldür.
Sadece Pazarlık usulü (C) her iki ihale kanununda da
kullanılan bir yöntemdir.
35.

İdarenin aşağıdaki yetkilerinden hangisi, istisnai bir yetki olup, kanunda açıkça öngörülmedikçe idare tarafından kullanılamaz?

Doğru Cevap: "C" Vesayet
Soru Açıklaması
Yukarıdaki seçenekler arasında sadece idari vesayet yetkisi
ayrıksı bir yetkidir. Başka bir deyişle KANUN’ da açıkça gösterilmedikçe
idari vesayet yetkisi kullanılamaz. Örn: Hiyerarşi
yetkisinde bir genellik vardır. astın işlemleri üzerinde uygulanırken,
idari vesayet sadece KANUNDA AÇIKCA SAYILAN
işlemler üzerinde uygulanır. Kanunda gösterilmeyen bir
vesayet yetkisi kullanılmaz.
36.

1982 Anayasası’na göre, kamulaştırma bedelinin taksitle ödenebilmesinin mümkün görüldüğü hallerde taksitlendirme süresi en fazla kaç yıl olabilir?

Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
Anayasaya göre, kamulaştırma bedeli nakden ve gerçek
karşılığı ile peşin olarak ödenir.
Kural bu olmasına rağmen belli amaçla yapılan kamulaştırmalarda
taksitle de ödeme yapılabilmektedir. (Tarım reformunun
uygulanması, yeni ormanların yetiştirilmesi, büyük
enerji ve sulama projeleri, iskan projeleri, kıyıların korunması,
turizm vs.)
Taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz.
37.
Taşınmazı kamulaştırılan malikin geri alma hakkını kullanabilmesi için, idarenin kamulaştırılan taşınmazı kaç yıl boyunca kamulaştırma amacı veya herhangi bir kamu yararı amacına tahsis etmemiş olması gerekir?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren 5 yıl
içinde, kamu yararına ve devir amacına uygun hiçbir işlem ve
tesisat yapılmamış veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca
tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılmış ise,
2942 sayılı kamulaştırma kanunu malikin taşınmazı geri
alma hakkını kabul etmektedir.
38.
Bir kamu tüzel kişisi ya da kuruluşu, bir başka kamu tüzel
kişisi ya da kuruluşunun mülkiyetindeki bir taşınmaza gereksinim
duyduğunda, ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle
taşınmaz mal maliki, kamu tüzel kişisi ya da kamu kuruluşuna
başvurur.

Taşınmaz malı isteyen kamu tüzel kişisi ya da kuruluşunun bu istemi reddedildiğinde, gereksinim duyduğu taşınmazın kendisine devrinin sağlanabilmesi için başvuracağı merci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Danıştay
Soru Açıklaması
Kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz
mal, kaynak veya irtifak hakları diğer bir kamu tüzel
kişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamaz.
Taşınmaz mala ihtiyacı olan idare, bedelini tespit eder. Bu
bedel esas alınarak ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi
idareye yazılı olarak başvurur. Mal sahibi idare devire muvafakat
etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlık,
alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari
dairesince incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır.
39.
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Değişmezlik
Soru Açıklaması
Kamu hizmetlerine egemen olan ilkeler;
Süreklilik (kesintisizlik ve Düzensizlik)
Değişkenlik (Uyarlama), Bedelsizlik, Nesnellik, Eşitliktir.
Kamu hizmetlerine egemen olan ilkeler arasında (B) Değişmezlik
seçeneği bulunmamaktadır.
40.

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesi yöntemleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Kamu ihalesi yöntemi
Soru Açıklaması
Kamu Hizmetlerinin Görülme Usulleri
1. Emanet Usulü
2. Ruhsat Usulü
3. Müşterek Emanet Usulü
4. İltizam Usulü
5. Yap – İşlet - Devret Usulü
6. Yap -İşlet Usulü
7. İmtiyaz Usulü
Emanet Usulü kamu hizmetlerinin kamu kesiminde yer alan
tüzel kişilere gördürülme usulüdür. Bu usulde özel kişiler
kamu hizmetine katılmaz.
Bunun dışındaki usuller kamu hizmetlerinin özel kişilere
gördürülmesi usulleridir.
Kamu ihalesi yöntemi ise kamu hizmeti için değil devletin mal
hizmet satın almak için kullandığı yöntemdir.
logo

41.

Aşağıdakilerin hangisinde idarenin mali sorumluluğuna hükmedilebilmesi için zarar ile idarenin fiili arasında illiyet bağı bulunması koşulu aranmaz?

Doğru Cevap: "B" Hizmet kusuru
Soru Açıklaması
Kamu görevlilerinin hizmetle ilgisi olmayan kusurları kişisel
kusur (Hizmet Kusuru) dur. Bu halde sorumluluk idareye değil
kamu görevlisine aittir.
Hizmet kusuru olması halinde idarenin faaliyetleri ile zarar
arasında illiyet bağı aranmaz sorumluluk kamu görevlisine
aittir.
42.
I. Polis
II. Jandarma
III. Belediye zabıtası
IV. Orman muhafaza memuru
Yukarıdaki kamu görevlilerinden hangileri genel idari kolluk görevlisidir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
Genel idari kolluk makamları Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanı,
Valiler, Kaymakamlar ve Bucak Müdürleridir. Genel İdari
Kolluk personeli ise “Polis”, “Jandarma” ve “Bekçi” den oluşmaktadır.
Sorudaki seçenekler incelendiğinde (I) ve (II) seçenek
Genel İdari Kolluk personeli sayılırken, Belediye Zabıtası
ve Köy Korucusu ise mahalli idari kolluk personeli olarak
sayılmaktadır.
43.
Aşağıdakilerden hangisi, idari kolluğun görev alanı içine girmez?
Doğru Cevap: "C" Ölümlü trafik kazası sonrası gerekli işlemleri yapmak
Soru Açıklaması
İdari kolluk kamu düzenini sağlamakla görevlidir. Adli kolluk
kamu düzeni bozulduktan sonra görev yapar.
A, B, D ve E şıkları kamu düzeninin bozulmasını engellemek
amacıyla yürütülen idari kolluk faaliyetleridir.
Ölümlü trafik kazasından sonra kolluk tarafından yapılması
gerekli işlemlerin yapılması ise adli kolluk alanına giren bir
olaydır.
44.
Aşağıdakilerin hangisinde “fiili memurluk” söz konusudur?
Doğru Cevap: "E" Atanma kararı hukuka aykırılık nedeniyle iptal edilen memurun, görevi süresince kurulmasına katıldığı işlemlerin hukuka aykırı sayılmaması
Soru Açıklaması
Atamada ki bir sakarlık nedeniyle kişi görevden alınsa da
işlemleri iyi niyetli üçüncü kişiler açısından geçerlidir. Atama
işleminde ki sakatlık nedeniyle kişi “fiili memur” durumuna
düşmektedir. İşlemdeki sakatlığı memur bilmediği gibi
ilgililerde bilmemektedir. Bu kişi gerçekte olmasa da
görünüşte memurdur. Bu durumda “fiili memur” tarafından
yapılan işlemler geçerli sayılmaktadır.
45.

Aşağıdakilerden hangisi istisnai memuriyet statüsünde değildir?

Doğru Cevap: "C" Kaymakamlık
Soru Açıklaması
657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununa göre aşağıdaki
görevliler istisnai memur olarak nitelendirilirler.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM memurlukları
Bakan Yardımcılıkları
Valilikler
Büyükelçiler ve elçiler
Milli İstihbarat Teşkilatı Memurları
Özel Kalem Müdürlükleri
Başbakan Baş Müşaviri, Başbakan Müşavirlikleri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri
Bakanlar Kurulu Sekreterlikleri
MGK Genel Sekreterlikleri
Kaymakamlık meslek memurluğudur.
46.
Aylıksız izin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Görevli olarak yurt dışına gönderilen memurların memur eşlerine de en çok 24 aya kadar aylıksız izin verilebilir.
Soru Açıklaması
657 sayılı Devlet Memurları kanununun 104. maddesine
göre; doğum yapan memura doğum sonrası analık izni
süresinin bitiminden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin verilebilir
(A) aynı şekilde, eşi doğum yapan memura ise doğum
tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin
verilebilir (B) denilmektedir.
Ayrıca; Yıllık izinde esas alınan süreler itibariyle 5 hizmet
yılını tamamlayan memura, memuriyeti boyunca en fazla iki
defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar (C), muazzaf
askerliğe ayrılan memurlar, askerlik süresince görev yeri saklı
kalarak aylıksız izinli sayılır (E), (D) seçeneği yanlıştır.
47.
Aşağıdakilerden hangisi, valinin Devletin ve hükûmetin temsilcisi olması ile ilgili yetkilerinden biri değildir??
Doğru Cevap: "C" İl özel idaresi personeli hakkında disiplin işlemleri yapmak
Soru Açıklaması
Vali ilde devletin, hükümetin ve tek tek bakanların temsilcisidir.
Yetki genişliği ilkesini kullanarak ilde merkeze danışmadan
merkez adına işlem yapar. İldeki en büyük hiyerarşik
amirdir. İlde yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet
yetkisini kullanır. Ancak il özel idare personeli üzerinde disiplin
işlemleri yapma yetkisi yoktur. Hiyerarşik amir değildir.
48.

Merkezî yönetim taşra teşkilatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" İlçe yönetimi Anayasa’da öngörülmüştür.
Soru Açıklaması
Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna,
ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine
göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin
idaresi yetki genişliği esasına dayanır.
Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak
amacıyla, birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı
kurulabilir.
Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.
1982 Anayasası sadece illerden bahsetmiştir, İlçe ve bucak
teşkilatı 1982 Anayasasında öngörülmemiştir.
49.
Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşlarının özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Herhangi bir izne tabi olmadan yerel yönetim kuruluşlarının kendi aralarında birlik oluşturabilmesi
Soru Açıklaması
Yerel yönetimlerin devlet tüzel kişiliği dışında ayrı bir tüzel kişilikleri vardır. Ayrı bir bütçeye ve mal varlığına sahiptirler. Kanunla kurulurlar merkezi idarenin vesayet denetimine tabidirler. Kendi aralarında birlik oluşturabilirler seçeneği yerel yönetimlerin ortak özelliklerinden sayılabilir, ancak kendi aralarında oluşturdukları birlikler izne tabidir.
50.
I. Belediye meclisinin kararları mülki idare amirine gönderilmeden
yürürlüğe girmez.
II. Belediye meclisinin kararları mülki idare amirine gönderilmeden
kesinleşmez.
III. Belediye başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını
yeniden görüşülmek üzere 7 gün içinde meclise iade edebilir.
IV. Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen belediye
meclisi kararları aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabilir.
V. Kesinleşen belediye meclisi kararlarının özetleri 7 gün
içinde uygun araçlarla halka duyurulur.
Belediye meclisi kararları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I, IV ve V
Soru Açıklaması
Belediye Başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını
gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere 5 gün
içinde meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenen
kararlar meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun ısrarı ile
kesinleşir.
Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen belediye meclisi
kararları aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabilir
(IV). Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç 7 gün
içerisinde mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir.
Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez
(I). Kesinleşen Belediye Meclisi kararlarının özetleri 7
gün içerisinde uygun araçlarla halka duyurulur (V).
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.