İcra ve İflas Hukuku Testi Çöz

logo

1.

Âşağıdakilerden hangisinde mecburi icra takibi arkadaşlığı yoktur? 

Doğru Cevap: "A" Asıl borçlu ve müteselsil kefiline karşı birlikte takip
Soru Açıklaması
KPSS
2.
Aşağıdakilerden hangisi icra yükümlü­lüklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Takip borçlusunun ya da üçüncü kişinin takip dosyasına mahsuben icra dairesine yaptığı ödemeyi, ödemeyi yapan kişinin tek taraflı talebi hâlinde ona geri vermek
Soru Açıklaması
Maliye Bak. Mali Hizmetler Uzman Yrd
3.

Aşağıdakilerden hangisi icra mahkeme­sinin görevine giren davalardan biridir? 

Doğru Cevap: "D" iflastaki istihkak davası
Soru Açıklaması
KPSS
4.

Aşağıdakilerden hangisi icra mahkeme­sinin görevlerinden biri değildir? 

Doğru Cevap: "C" İhtiyati haciz kararı verilmesi
Soru Açıklaması
kpss
5.

İcra hukukunda hakim aşağıdaki davala­rın hangisinde her türlü delili serbestçe değerlendirme yetkisine sahiptir? 

Doğru Cevap: "B" istihkak davası
Soru Açıklaması
KPSS
6.

Dava dışı şahıs X'in Vakıfbank AŞ'ye olan borcu nedeniyle, alacaklı Vakıfbank AŞ ta­rafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılmış ve Eskişehir İcra Müdürlü­ ğünce borçlunun Ankara'da bulunan ta­şınmazının satılması için Ankara Gayri­ menkul Satış icra Müdürlüğüne talimat ya­zılmıştır. Davalı icra müdür yardımcısı olup taşınmazın paraya çevrilmesi için 21.2.1994 tarihini ilk ihale, 3.3.1994 tari­ hini ise ikinci ihale günü olarak belirlemiş­tir. İlk ihaleye üç kişi başvurmuş olup alıcı­lar satış sırasında hep beraber satış ma­hallini terk ettiklerinden davalı ihaleye fesat karıştırıldığı gerekçesiyle satışı feshetmiş­tir. Bu karara karşı Vakıfbank AŞ tarafın­ dan icra hakimliğine şikayette bulunulmuş olup Ankara İcra Hakimliğinin 23.2.1994 günlü kararıyla ihalenin feshi kararı iptal edilmiş ve satışa devam edilmiştir. Taşın­mazın değerinin çok altında satılma­sından doğan zararının ödetilmesini iste­miştir.


Yargıtay kararına konu olayda dava dışı X'in açmış olduğu dava bakımından aşa­ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap: "A" Zararın tazmini istemiyle açılan dava, birinci derecede sorumlu olan icra dairesi görevlisine karşı açılmalıdır.
Soru Açıklaması
Vakıflar Bankası Mali Analist Yrd.- Uzman Yrd-Kontrolör Sınavı
7.

Aşağıdakilerden hangisinin işlemlerine karşı şikâyet yoluna başvurulamaz? 

Doğru Cevap: "A" İflasın ertelenmesi sürecinde görev yapan kayyımın
Soru Açıklaması
Sayıştay Denetçi Yrd.
8.

İtirazın geçici kaldırılması ile İlgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap: "E" Geçici kaldırma kararma dayanarak alacaklı, icra dairesinden borçlunun mallarına ihtiyati haciz konulmasını isteyebilir.
Soru Açıklaması
KPSS
9.

Geçici haciz aşağıdakilerin hangisinde mümkündür? 

Doğru Cevap: "A" İtirazın geçici kaldırılmasında
Soru Açıklaması
Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.
10.

Aşağıdaki durumlardan hangisinde borç­tan kurtulma davası söz konusu olur? 

Doğru Cevap: "D" Genel haciz yoluyla takipte imza itirazı olduğunda
Soru Açıklaması
logo

11.

İcra ve İflas Kanunu’na göre, alacaklının kendisine haricen ödeme yapılmasına rağmen başladığı icra takibini devam et­tirmesi halinde borçlu, icra mahkemesi­ne başvurarak itfa sebebiyle icra takibi­nin iptalini hangi delille sağlayabilir?

Doğru Cevap: "C" İmzası ikrar edilmiş belge
Soru Açıklaması
Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.
12.

İcra müdürünün, daha önce haczetmiş olduğu malların satış tutarının bütün alacakları ödemeye yetmediğini tespit etmesi üzerine, kendiliğinden borçlunun başka mallarını haczetmesine ne ad ve­rilir?

Doğru Cevap: "D" Tamamlama haczi
Soru Açıklaması
KPSS
13.

Haczedilebilir hiçbir mal bulunmadığını tespit eden haciz tutanağının hukuki nite­liği nedir? 

Doğru Cevap: "E" Aciz belgesi
Soru Açıklaması
Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.
14.

İcra ve İflas Kanunu’na göre, satış ilanı­nın tebliği zorunluluğu bulunan hâllerde, bu ilanın tebliğ edilmeden cebri açık ar­tırma ile satışın yapılması sebebiyle şi­kâyet yoluyla ihalenin feshi en geç ne zamana kadar talep edilebilir? 

Doğru Cevap: "C" İhaleden itibaren 1 yıl
Soru Açıklaması
Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.
15.

Cebri icrada taşınmaz satışlarında artır­manın, satıştan en az ne kadar süre önce ilan edilmesi gerekir? 

Doğru Cevap: "D" 1 ay
Soru Açıklaması
Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.
16.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, kendisine gönderilen ödeme emrine itiraz etmek isteyen borçlu, öde­me emrinin kendisine tebliğinden itiba­ren en geç kaç gün içinde itiraz etmek zorundadır? 

Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
KPSS
17.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yo­luyla takiple ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Ödeme emrine itiraz, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde icra dairesine yapılır.
Soru Açıklaması
Sayıştay Denetçi Yrd.
18.

Aşağıdakilerden hangisi kesinleşmeden İcraya konabilir? 

Doğru Cevap: "A" Kiraya verilmiş bir taşınmazın tahliyesine ilişkin ilam
Soru Açıklaması
Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.
19.

Somut olayda taraflar arasındaki alacak davası nedeniyle bir kısım alacağa hükmedilmesi üzerine, ilâmın icraya konulduğu­nu, cebri İcra nedeniyle borçlunun maa­şından bir kısım kesintilerin yapıldığını ve otomobilinin haczedildiğini, sonrasında ta­kibe dayanak kararın temyizi üzerine Yargı­ tay'ca alacağa ilişkin talebin tümüyle reddi gerektiği belirtilmek suretiyle yerel mah­keme kararının bozulduğunu ve yere! mahkemece bozmaya uyularak istemin tümüyle reddine karar verildiğini kabul edelim.


Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden han­gisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Borçlunun maaşından yapılan kesinti¬lerin borçluya iade edilebilmesi için yerel mahkemenin bozmaya uyduktan sonra verdiği kararın borçlu lehine kesinleşmesi gerekir.
Soru Açıklaması
Vakıflar Bankası Mali Analist Yrd.- Uzman Yrd-Kontrolör Sınavı
20.

İlamlı icra takibine konu olan bir para alacağı hakkındaki mahkeme hükmünün Yargıtay tarafından bozulmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "D" İcra takibi olduğu yerde durur.
Soru Açıklaması
Halk Bank Uzman Yrd.
logo

21.

A, B’ye karşı sebepsiz zenginleşmeden dolayı bir dava açmış, davayı kazanmış ve lehine bir ilam almıştır.


Buna göre, ilama bağlı takip son işlem tarihinden itibaren ne kadar süre sonra zamanaşımına uğrar? 

Doğru Cevap: "D" 10 yıl
Soru Açıklaması
Sayıştay Denetçi Yrd.
22.
Davacı davayı kazanmış ve ilamı icraya koymuştur. Bunun üzerine, borçlu noter önünde borcunu alacaklıya ödemiştir. Ala­caklı buna rağmen daha önce başlattığı ic­raya devam ettirmektedir.

Bu durumda borçlu aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilir? 
Doğru Cevap: "C" icranın geri bırakılmasına
Soru Açıklaması
KPSS
23.
Rehnin paraya çevrilmesiyle ilgili aşağı­daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Rehinli taşınmazın satış bedeli, alacaklılar arasında, sıralarına bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Soru Açıklaması
Halk Bank Uzman Yrd.
24.

Aşağıdakilerin hangisinde ipoteğin para­ya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip söz konusudur? 

Doğru Cevap: "A" İpotek ileride doğacak bir alacağın temini için alınmışsa
Soru Açıklaması
KPSS
25.

İflasta birinci alacaklılar toplantısında kullanılan oyların geçerli olup olmadığı­ na ilişkin uyuşmazlıkları aşağıdakilerden hangisi karara bağlar? 

Doğru Cevap: "C" iflas bürosu
Soru Açıklaması
KPSS
26.
Aşağıdakilerden hangisi iflas bürosunu ifade eder? 
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
KPSS
27.
Aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi de­ğildir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal Sigortalar Kurumu
Soru Açıklaması
KPSS
28.

Genel iflas yoluyla ilgili aşağıdaki ifade­ lerden hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap: "D" Takibe konu alacak rehinle temin edilmiş olsa bile, alacaklı önce rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunmadan doğruca genel iflas yoluna başvurabilir.
Soru Açıklaması
KPSS
29.

Alanyalı A, Bor’daki B Anonim Şirketine, Ankara’da yapılan bir ödünç sözleşmesiyle 10.000 YTL borç vermiş ve ifa yeri olarak Ürgüp belirlenmiştir. B Anonim Şirketinin en büyük ortağı Niğdeli C, B’nin müteselsil kefilidir. B, borcunu ödememiştir.


Buna göre doğrudan doğruya iflas davası nerede açılmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Bor
Soru Açıklaması
KPSS
30.

Aşağıdakilerden hangisi iflasın müflis bakımından doğurduğu hukuki sonuçlar­dan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" İflasın açılmasıyla müflise karşı yapılmakta olan takiplerin düşmesi
Soru Açıklaması
KPSS
logo

31.

İcra ve İflas Kanunu’na göre, iflasın açılmasından önce müflise karşı başla­mış olan aşağıdaki takiplerden hangisi iflasın açılması ile durmaz? 

Doğru Cevap: "E" Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip
Soru Açıklaması
KPSS
32.

İflasın açılmasından önce müflise karşı başlatılmış aşağıdaki takiplerden hangi­si iflasın açılmasıyla durmaz? 

Doğru Cevap: "B" Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip
Soru Açıklaması
KPSS
33.

Adi iflas tasfiyesinin, iflasın açılmasın­dan itibaren engeç ne kadar süre içeri­sinde tamamlanması gerekir? 

Doğru Cevap: "B" 6 ay
Soru Açıklaması
Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.
34.

Müflisin aşağıdaki mal ve haklarından hangisi iflas masasına girmez? 

Doğru Cevap: "E" İflasın açılmasından önce paraya çevrilmiş olan hacizli mallarının satış bedeli
Soru Açıklaması
Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yrd.
35.

İflasın açıldığı an aşağıdakilerden han­gisidir? 

Doğru Cevap: "A" İflas kararının verildiği an
Soru Açıklaması
Sayıştay Denetçi Yrd.
36.

Mahkeme tarafından iflasın ertelenme­sine karar verilmesi halinde, mahkeme­nin şirketin yönetimi ile ilgili atadığı gö­revliye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Kayyım
Soru Açıklaması
KPSS
37.

İflas masasına giren malların bedeli ta­ mamen tahsil edildikten ve sıra cetveli kesinleştirdikten sonra, iflas idaresince düzenlenen alacaklılara düşen iflas his­ selerini gösteren cetvele ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "D" Pay cetveli
Soru Açıklaması
KPSS
38.

İflasın kaldırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap: "D" Müflisin teklif ettiği konkordato tasdik edilirse müflisin kendisi, mahkemeden iflasın kaldırılmasını talep edebilir.
Soru Açıklaması
KPSS
39.

İflasın kaldırılmasına aşağıdaki aşama­lardan hangisinden sonra karar verile­mez? 

Doğru Cevap: "C" iflasın kapanmasından sonra
Soru Açıklaması
Sayıştay Denetçi Yrd.
40.

İcra ve İflas Kanunu ivazsız tasarrufların batıl olduğunu belirterek bunlara karşı iptal davası açılabileceğini düzenlemektedir.


Buna göre aşağıdakilerden hangisi iptal davası açılamayacak olan istisnai bir ivazsız tasarruftur?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
KPSS
logo

41.

Konkordato kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap: "A" Adi konkordato sadece tacirler için öngörülmüş bir yoldur.
Soru Açıklaması
KPSS
42.

İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen uz­laşma yoluyla yeniden yapılandırma hü­kümleri aşağıdakilerden hangisi hakkın­ da uygulanabilir? 

Doğru Cevap: "A" Kooperatif
Soru Açıklaması
Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.
43.

Aşağıdakilerden hangisi adi konkordato­nun tasdiki şartlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Asgari % 50 ödeme taahhüdünde bulunma
Soru Açıklaması
Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.
44.

Borçlu adi konkordato teklifini (incelen­mek üzere) nereye yapar?

Doğru Cevap: "D" İcra mahkemesine
Soru Açıklaması
KPSS
45.

Konkordato mühleti içinde borçlunun yaptığı aşağıdaki işlemlerden hangisi hükümsüzdür? 

Doğru Cevap: "B" Kefil olmak
Soru Açıklaması
KPSS
46.

Borçlu duruma düşen davacının maddi hukuk bakımından borçlu olmadığının belirlenmesi amacıyla açtığı dava aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "D" Olumsuz tespit davası
Soru Açıklaması
47.

Konkordato mühletini kim verir?

Doğru Cevap: "A" İcra mahkemesi
Soru Açıklaması
Sayıştay Denetçi Yrd.
48.

Aşağıdakilerden borçlulardan hangisi, İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen uz­laşma yoluyla yeniden yapılandırma yo­luna başvuramaz? 

Doğru Cevap: "A" Paraçok Bankası A.Ş
Soru Açıklaması
Sayıştay Denetçi Yrd.
49.

Aşağıdakilerden hangisi müflisin itibarının iadesini isteyebilir?

Doğru Cevap: "D" Ölen müflisin mirasçısı
Soru Açıklaması
KPSS
50.

Aşağıdaki müeccel borçlardan hangisi iflasın açılmasıyla muaccel hâle gel­mez?

Doğru Cevap: "D" Müflisin arkadaşının, 3 yıl sonra müflise ödeyeceği borç
Soru Açıklaması
Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.