Hukukun temel kavramları ders notları aöf

aof-ders-notlari

ÜNİTE:1   (Kurallar,Devlet ve Hukuk)            HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
_Kurallar, belli durumlarda ne yapılması veya yapılmaması gerektiğini söyler.Toplumsal yaşam belli kurallara muhatap olmak anlamına gelir.
_Teroik akıl : aklın, nesne-olgu hakkında neye inanılması gerektiğiyle yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönü.
_Pratik akıl : aklın eylemle ne yapılması gerektiğine karar veren yönüdür.
_Normatif ahlak : uyulması gereken davranış kurallarına işaret eder.
_Ahlaki yargılar öncelikle toplumdan öğrenilir. Din kurullarında azapi gazap kuralların yaptırımıdır
_Örf-adet modern toplumda olması önem taşır.Örf-adet, geniş haliyle GELENEK dar haliyle TÖRE adını alır
_Hukuk kuralları emreder veya yasaklar.Kral devlet tarafından çıkarılmışsa HUKUK KURALI dır.
devlet hukuku yaratır, :hukukta devleti.
_YAPTIRIM : hukuk dğzeyşne aykırı durumlarda hukukun verdiği tepkidir.
Yaptırım Türleri : CEZA, _CEBRİ İCRA, _TAZMİNAT, _ GEÇERSİZLİK
_Ceza: mahkemenin suç sayılan eylemler için öngördüğü cezalardır. Para veya hapis cezası gibi.
Türkiyede idam 2002 de kaldırıld.1984 den sonra hiçbir idam infaz edilmedi.
_CEBRİ İCRA : Zorla yerine getirmektir.Kişiler yerine getirmediğinde devlet eliyle zorla gerçekleşmesidir.
Kolluk kuvetleri : polis, zabıta, jandarma, sahil güvenlik = zor kullanma yetkisine sahip kamu organları.
_TAZMİNAT : zararın parasal değerine karşılık gelen bir ödeme yükülülüğüdür.
_GEÇERSİZLİK TÜRLERİ:YOKLUK, _HÜKÜMSÜZLÜK(butln), _İPTAL EDİLEBİLİRLİK(nisbi butln)
_Devlet, toplumdaki en güçlü organdır… Nerede toplum varsa orada Hukuk vardır.
_Hukuk un işlevleri : Barış,Güvenlik,Eşitlik,Özgürlük…Hukuk sayesinde insanlar kendisini Güvende hisseder.      _Hukukun sağladığı eşitliğe “KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK” denir.
*Kurallar belli durumlarda ne yapılması gerektiğini söyler.Hukuk kurallarını diğer kurallarından ayıran özellik, devlet tarafından yapılmasıdır.Hukuk eşittir Devlettir.
+İnsanın doğasına, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine , en iyi yöntemleriyle ilişkin birbirleriyle içten bağlantılı inançlar kümesi ve pratiklere DİN denir.
+ İYİ’yi gerçekleştirmek için izleyeceğimiz kural,  ve yargılar, AHLAK ‘tır.
+Çok uzun süreden beri uygulanan, bu şekilde davranılması gerektiği yönünde inancın bulunduğu toplumsal pratiğe ÖRF ve ADET KURALLARI denir.
+Hukukta aynı durumda bulunan insanların aynı muhamaleye tutlması K.ÖNÜNDE EŞİTLİKTİR.
+Hukuk a aykırı kusurlu eylemde  başkasına verilen zara, HAKSIZ FİİL dir.
+Hukuki görevlerini yerine getirmeyelerin, devletin zorla yerine getirmesine CEBRİ İCRA denir.
+Aykırı hareket etmek suretiyle, verilen zrarın giderilmesine TAZMİNAT enir.
+hukuk düzeninden bahsedebilmek için, yargı önünde sahip olması gereken özellikler=
Örgütlü olma, Düzenlilik, Kurumlaşmış olma, Süreklilik
+Hukukun İşlevleri = Barış, Özgürlük, Gvenlik, Eşitlik.

ÜNİTE:2   (Hukukun Uygulanması)
+Yargılama ve yaptırımların hayat geçirilmesi, geniş anlamıyla “hukukun uygulanması” dır.
+ Yargı organları, görevleri itibariyle kararlarını hukuka dayandırırlar.           NORM HİYERARŞİSİ

+Anayasa bazen devleti düzenler, bazen dizginler, bazen sınırlar.
+Anayasa değişiklik için 184 mil.vekilinin yazılı teklifi gerekir.    *KHK çıkarmak için Meclisden yetki alınır.
+Yasama organı, Devletin 3 temel erki Yasama, yürütme, Yargı yı elinde tutar. Yasama organı TBMM dir.
+ Kanun oluşması için=ÖNERİ(teklif,tasar)-GÖRÜŞME(tbmm)-KABUL)enaz139mil.vkil)-ONAY(c.başkanı)
+TÜZÜK, kanunların uygulanmasını göstermek, emrettiği işleri belirtmek üzere çıkarılır.
+YÖNETMELİK, başbakanlık, bakanlıklar, kamu tüzel kişilerince çıkarılabilir.
+İÇTİHATLAR, benzer sorunlarda karşılaşan hakimlerin en büyük yardımcısıdır.
+Devletin ülkesi, kara, hava, varsa deniz ülkesinden oluşur.
+T.C de suç işleyen yabancılarada türk hukununun uygulanması MÜKLİLİK ilkesinin sonucudur.
+Hukuk kuralları, yürürlüğe girmelerinden önce meydana gelen olaylara uygulanmaz.
+Aynı düzeyde, nitelikte, farklı hükümleri içeren 2 hukuksal düzenleme varsa YENİ KURAL İLKESİ uygulanır.
+Yorum Araçları = Kıyas, Evleviyet, Zıt kanıt. Terorileri : Sözel, Sistematik, Tarihsel, Amaçsal yorum.
+Hakim ceza hukuku alanında hukuk yaratmaz ama bu alanda takdir yetkisine sahiptir.
*Asli kaynaklar öncelikle yazılı hukuk kurallarıdır.
*Uluslar arası anlaşmalar; +Kanun hükmündedir. +devletler veya uluslar arası örgütler arası yapılan anlaşmadır
+kanunlararası çatışma durumunda uluslarası anlaşma uygulanır.   +anayasa mahkemesi denetleyemez
* Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi : BAKANLAR KURULUNA aittir.
* Hukuk kuralının yorumlanmasında,O dönemdeki anlayışın gerektiğini savunan TARİHSEL YORUM TEORİSİ dir.
*Normal hiyerarşisinde kendisinden üstte olan hukuku uyumlu olmadığını denetlemeye SİYASİ DENETİM denir
*KANUNLAR : _meclisde toplantıya katılanların salt çoğunluyla kabul edilir._Meclisden geçenleri C.Başkanı inceler
_C.Başkanı 15 gün içinde inceler, karar verir.  _Kabul oyların sayısı 139 dan az olamaz.
*Bir devletin hukukunun kendi ülkesindeki olay ve kişilere uygulayacağı ilke MULKİLİK İLKESİ dir.
*Hukuk kuralının hükme bağladığı durumda, durum dışı aksi hükmün geçerli olduğu sonuca ZIT KANIT denir.
+Üstün bir norm ile alttaki bir norm çatıştığında üstün uygulanır. _Aynı genellike işkesine sahip iki kanun çatıştığında, yakın tarihli uygulanır._biri genel,diğeri özelse; genel uygulanır._kanun,yönetmelikte;Kanun uygulanr
*MÜLGA, yürürlükten kaldırılmış bir kuralı nitelemek için kullanılır.
*Katı anayasa değiştirilmesi zordur.Kanunların kabulu için salt çoğunluk gereklidir.

ÜNİTE:3   (Hukuk sistemleri ve Türk hukuk Tarihi)
*Huku Kütürü : belirli toplumda,bireylerce genellikle paylaşılan, fikirler,değerler,kanılar toplamı olarak tanımlanır
*Hukuk sistemi: _Kıta avrupası , Angola Amerikan, İslam, Sosyalist hukuk sitemleridir.
*TEDVİN(yasalaştırma): lkede dağınık haldeki hukuk kurallarının derlenip bütünlüğe kavuşması etkinliğidir.
*CORPUS LIRİS CİLVİLLİS, Ms 529-534 yılları arası D.Roma 1.LUSTİNİANS tarafından hazırlana Roma hukuku konusunda hazırlanan en kapsamlı Külliyattır.
*GAİUS a göre Kurumlar :1-kişiler(personae)    2-Şeyler(res)      3-davalar(aciones)
*Pandekt hukuku : B.Avrup ülkelerinde çıktı.
*İNGİLİZ HUKUK KAYNAKLARI  :   1_Commo(ortak)       2-EQUALITY(hakkaniyet)         3-STATUTE(yasa hukuku)
*Magna Carta Lİbertatum : 1215 de Papa III. İnnocent, kral John ve Baronları arasında imzalandı.Kralı kısıtlandı.
*Araçsalcılık (enstrümantalizm): Hukuku salt toplumsal değişmenin aracı olarak görür.
*Kollektifleştirme : Sovyet hukuk taihi bakımından genel mülkiyet sisteminceki dönüşümü ifade eder.
*Fıkıh : karanlık olanı aydınlatmak gibi anlamlara gelir.3 Başlığı var. (İbadar, Muamela(miras vs.)t, Ukubat(ceza))
*kanuni Esasi :1876 da ilan edildi.II: abdulhamit askıya aldı.1924 de kadar yürürükte kaldı.
*mecelle i ahkam adliye : 1868-78 arası Ahmet Cevdet tarafından derlendi.hanefi mezhebin medeni hukuka uygun fıkıh kuralları kodeksidir.
*sosyalist hukuk 3 temel başlığa dayandırıldır. (Sosyalist vasallık, Sosyalist demokrasi, demokratik merkezite.
+GAİNUS INSTITITİONES : günümüze kadar geldi.Corpus Iuris Civiliste yeralan INSTITIONE de kaynaklık eder.
-yapıt hukuk kurum ve kavramlarını genelden özele gidecek şekilde ortaya koyar.
*Özgür milletin Roma hukukuna göre hak sahibi olmasının koşulu: Aynı zmaanda vatandaş olmasıdır.
+PANDEKT HUKUK : Roma hukukunun Almanya da geçerli bölgeye göre düzenlenmiş halidir.
+EQIİTRY HUKUK : Common law uygulamalarının aşırı biçimliğinin adalet arayışını karşılaması yetersizliğini gidermek için.
+Amirikan hukuku, Modern ukuk tarihindeki özel yerini vurguladığı özellik :
batuya göçün, hukuksuz bir toplumsal yaşam biçiminin hukuki yaşam biçimine geçişin modern örneği olmasıdır.
+Sosyalist top. İlişkilerinin oluşturulması için araçsal değer taşıyan hukuka ilgilerin itiati, Sosyalist yasallığı içerir.
+TEDVİN :  ülkeden dağınık haldeki hukuk kurallarının ait oldukları hukuğa derlenip bütünlüğe kavuşturulmasıdır.
*Muâmelât : Fıkıh ın insanlr arasında doğumdan ölüme kadar olan ilişkileri inceleyen bölümüdür.
*T.C nin 1926 İsviçre medeni kanunu benimsemesinin amacını en iyi BAĞIMSIZLIK ve MODERNELEŞME açıklar.
-GAİNUSun ayrımlara yol açan Roma kişiler hukukunda 3 kategori söz edilir ;
1-Roma vatandaşlarından oluşan özgür ve köle insanlar
2-Aile reisi ve tabi olanlar         3-vatandaşlar, yabancılar

ÜNİTE:4   (Yargı Örgütü)
*Geniş anlamda YARGI: yargı teşkilatını ve yargı organlarını yerine getirilen tüm işleri kapsar.
*İSTİNAF : İlk derece mahkemeelrince verilen kararların, bölgelerce incelenmesi.İptaline kadar gidebilir.
*YARGI ÖRGÜTÜ:    Yüksek Mahkeme ___ Yargıtay,         2.Derece Mahkeme____Bölge Adliye Mahkemeleri
İlk derece Mahkeme___Hukuk ve Ceza Mahkemeleri
*Sulh hukuk, Asliye hukuk ve asliye ticaret mahkemeleri, GENEL HUKUK MAHKEMELERİ dir.
*Bir yerde özel mahkeme kurulmamışsa, yerine uyuşmazlıklar asliye hukuk mahkemesi bakar.
*Ceza yargısında, mahkeme yanında her il merkezi,  ilçede o il yada ilçenin adında Cumhuriyet Başsavcılığı kurulur
*HÜKÜM : Dava incelendikden sonra, Kabulu veya reddi şeklinde mahkemece verilen nihai karardır
*İDARİ YARGI ÖRGÜTÜ :   Yüksek Mahkeme___ Danıştay,      2.Derece Mahkeme____Bölge Adliye Mahkemeleri
İlk derece Mahkeme___Hukuk ve Vergi Mahkemeleri
*İdari yargı ilk derece mahkemeleri idare ve vergi mahkemeleridir. Danıştayda 15 tane DAİRE görev yapar.
*Anayasa mahkemesinde 17 üye vardır.Üyeleri TBMM ve C.Başkanı seçer.Askeri Yargıty üyelerini C.Başkanı seçer
*Uyuşmazlık mahkemesi Adli, idari, askeri yargı mercileri arası görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesinlikle çözer.
*AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ORGANLARI : Genel Kurul_Komiteler_Daireler_Büyük Daire .
*AİHM de 17 hakim vardır.
*Adli yargı kolunda görevli mahkemeler : Bölge Adliye, Çocuk mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, Yargıtay
*Bir KHK nin anayasaca aykırı olması halinde İptal davasına ANAYASA MAHKEMESİ bakar.
*Adli yargı kolundaki hukuk mahkemeleri = Adliye ticaret, Tüketici mahkemesi, Sulh hukuk, Aile mahkemeleri.
*İdari yargı kolundaki en üst mahkeme : DANIŞTY dır.
*İcra mahkemesi, Adli yargı kolundaki özel hukuk mahkemelerindendir.
*her türlü idari eylem, işlemler veya kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi davalara İDARE MAHKEMESİ bakar.
*ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ = toplu bir mahkeme değildir.
*Uyuşmazlık Mahkemesi : Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasında görev, hüküm uyuşmazlıklarını kesin çözer
*İdari yargı kolunda, birden fazla idare veya vergi mahkemesini kruulduğu takdirde, bu mahkemeler arasındaki iş bölümü mercilerine bakan HAKİLER; SAVCILAR YÜKSEK KURULU dur.
*ASKERİ YARGITAY = askeri mahkemelerce verilen, kesin olmayan hüküm-kararları inceleyip bağlamakla görevli yüksek yargı organıdır.
* BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ nin asıl işi, hüküm ve kararlara karşı yapılan istifnaf başvurularınıni tespitlerin doğru olup olmadığına incelemesidir.
*anayasa ya uygunluk denetimi 3 şekilde yapılır= 1-2-Soyut norm, Somut Norm, 3-Anaysa mahke bireysel başvuru

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler