Halkla ilişkiler soru cevap ders notları

Örgütsel sermaye türlerinden hangisi “örgütün ilişki ağı içinde olduğu kişi ya da grupları”

yansıtmaktadır?

Toplumsal sermaye

 

Aşağıdakilerden hangisi reklam-propaganda ve halkla ilişkilerin ortak noktasıdır?

Hepsinin ikna edici iletişimde bulunması

 

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tarih yazımı içinde gelişen temel perspektiflerden biri değildir?

Halkla ilişkilerin toplumların etik yönelimleriyle açıklanması

 

Aşağıdakilerden hangisinde iletişim araştırmaları doğru sınıflandırılmıştır

Yönetsel-Eleştirel

 

Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırma tekniklerinin kuramsal temellerinden biridir?

İnsan davranışını çok yönlü olarak anlamaya çalışmak

 

İradi onay ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Bireylerin araştırmaya açıkça ve özgürce katılmayı kabul etmeleridir.

 

Aşağıdakilerden hangisi nitel bir araştırma tekniği değildir?

Anket

 

Aşağıdakilerden hangisi Maureen Taylor’ın araştırmasının konusudur?

Etnik yapılar arasındaki iletişim kampanyasının incelenmesi

 

Katılımcı gözlemde araştırmacının ikili konumu neyi ifade eder?

Araştırmacının hem gözlemci hem katılımcı olduğunu

 

Günümüzde halkla ilişkilerde eleştirel yaklaşımlar konusunda gerçekleştirilen önemli çalışmalar hangi üniversitenin bünyesinde yürütülmektedir?

Stirling Üniversitesi

 

Aşağıdakilerden hangisi krizin özelliklerinden biri değildir?

Çalışanların kariyerine katkıda bulunması

 

Aşağıdakilerden hangisi krize neden olan örgüt içi etmenler arasında yer almaz?

Ulusal ekonomide krizler yaşanması

 

Aşağıdakilerden hangisi krize neden olan örgüt dışı etmenler arasında yer almaz?

Örgütün üst yönetiminin anlayışı

 

Aşağıdakilerden hangisi kriz evresi değildir?

Krizin önlenmesi

 

Aşağıdakilerden hangisi imaj ve itibar arasındaki farklardan biri değildir?

İtibarın geçici ve yüzeysel bir özellik gösterebilmesi

 

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun itibarı yönetilirken göz önüne alınan temel etkenlerden

biri değildir?

Ürün ve hizmet çeşitliliği

 

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun itibarının yönetim aşamalarından biri değildir?

Kaynakların kontrolü

Aşağıdakilerden hangisi itibarın bileşenlerinden biri değildir?

Denetim

 

Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında uygulanabilecek bir konu olarak değerlendirilemez?

Kurumsal iletişimin iyileştirilmesi

 

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun ilişkili olduğu alanlardan biri değildir?

Araştırma – geliştirme

 

Aşağıdakilerden hangisi Grunig ve Hunt’un ortaya koymuş olduğu dört halkla ilişkiler modelinden biri değildir?

Halkla ilişkiler gelişim modeli

 

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama halkla ilişkilerinin ilk uygulayıcısı olarak değerlendirilebilir?

Phineas Taylor Barnum

 

1980’li yıllarda pazarlama anlayışında meydana gelen değişimle aşağıdakilerden hangisi ön plana

çıkmıştır?

Müşteri

 

Aşağıdakilerden hangisi, bütünsel pazarlama anlayışında, değer oluştururken dikkat edilmesi gereken husulardan biri değildir?

Yapılandırma Şekli

 

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama süreci modelinin aşamalarından biri değildir?

Kâr yönelimli bir pazarlama stratejisi hazırlamak

 

Aşağıdakilerden hangisi Kotler’in halkla ilişkiler ile pazarlama arasındaki ilişkiyi açıklayan modellerden biri değildir?

Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler

 

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının bir unsurudur?

Dağıtım

 

Aşağıdakilerden hangisi tutundurmanın unsurlarından biri değildir?

Fiyat

 

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı halkla ilişkiler planının adımlarından biri değildir?

Stratejik yönetim

 

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin kullanım yerlerinden biri değildir?

Hedef kitle ile uyum sağlanacak karşılıklı ilişkileri gerçekleştirmek.

 

Barnum’un temsilcisi olduğu model aşağıdakilerden hangisidir?

Basın ajansı/tanıtım modeli

 

Sosyal sorumluluk projeleri hangi modelin uygulamalarına bir örnektir?

İki yönlü simetrik model

 

Kurumun hedef kitleyi anlaması için araştırmalar yapması hangi model ile başlamıştır?e. İki yönlü asimetrik model

 

Bir çatışma durumunda diğer tarafın bakış açısını anlayarak bir avantaj oluşturmayı amaçlayan model aşağıdakilerden hangisidir?

Durumsal model

 

Kamuyu bilgilendirme modelinin en temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Kuruluşun kendisi ve faaliyetleri hakkında hedef kitlesine bilgi vermek

 

Aşağıdakilerden hangisinin kurumla doğrudanve zorunlu bağlantısı yoktur?

Tüketiciler

 

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerin sözlü araçlarından biridir?

Seminerler

 

Aşağıdakilerden hangisi yazılı ve basılı kurum dışı halkla ilişkiler araçlarından biridir?

Bültenler

 

Aşağıdakilerden hangisi basınla kurulacak ilişkide kullanılabilecek halkla ilişkiler araçlarından biri değildir?

Çalışan el kitabı

 

Açıkladıkları olumlu ya da olumsuz görüşlerle insanları etkileyebilen bireylere ne ad verilir?

Kanaat önderleri

 

“Mecra mesajdır” sözü kime aittir?

Marshall McLuhan

 

Aşağıdakilerden hangisi iç halkla ilişkilerin hedef kitlelerinden biri değildir?

Siyasetçiler

 

Çalışanların sorularını veya sorunlarını yöneticilere doğrudan iletme şansı buldukları iç halkla ilişkiler ortamı aşağıdakilerden hangisidir?

Toplantı

 

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların ailelerine yönelik bir iç halkla ilişkiler faaliyeti olabilir?

Piknik

 

Aşağıdakilerden hangisi bir kuruluş yayını olamaz?

Sergi

 

Kuruluşa özel, sadece çalışanların yararlanabildiği internet ağına ne ad verilir?

Intranet

 

Aşağıdakilerden hangisi dış halkla ilişkilerde kullanılan ortam ve araçlardan biri değildir?

Extranet

 

Belli bir konu veya sektörle ilgili olarak düzenlenen ve pek çok firmanın katılarak, marka ve ürün/hizmetlerini tanıttıkları geniş kapsamlı organizasyonlara ne ad verilir?

Fuar

 

 

Himaye etmenin modern halkla ilişkilerdeki tanımlaması aşağıdakilerden hangisidir?

Sponsorluk

 

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler uzmanının dış halkla ilişkiler araçlarıyla ilgili bilmesi gereken konulardan biri değildir?

Kuruluş yayınları

 

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecini oluşturan RACE kavramlarından biri değildir?

Reklam

 

Aşağıdakilerden hangisi iç halkla ilişkiler ortam ve araçlarından biri değildir?

Fuar

 

Stratejilerin uygulanmasını sağlayan ayrıntılara odaklı uygulamaya yönelik kararlara ne ad verilir?

Taktik

 

Aşağıdakilerden hangisi doğru stratejiler oluşturmada dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir?

Kaynaklar konusunda hayalci davranma

 

Aşağıdakilerden hangisi kapsamlarına göre plan içerisinde yer alır?

İşletme bölümleri ile ilgili planlar

 

Aşağıdakilerden hangisi Cutlip, Center’ın halkla ilişkiler planı içerisinde yer almaz?

İtibar

 

Organizasyonun iç ve dış durum değerlendirmesinin yapıldığı analize ne ad verilir?

SWOT

 

Hedef kitlenin hislerine hitap eden strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Duygu stratejisi

 

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun iş hedeflerinden biri değildir?

Kuruma vasıfsız işgören çekmek

 

Aşağıdakilerden hangisi gelecekteki hedef kitle olarak değerlendirilir?

Öğrenciler ve potansiyel müşteriler

 

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanının görevlerinden değildir?

Kurumun muhasebesini yönetmek

 

Gündem oluşturma kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Gündem oluşturma kuramı medyanın kamuoyuna ne düşüneceğini değilse bile ne hakkında düşünmesi konusunda yönlendirdiği varsayımına dayanmaktadır

6 Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya değildir?

Gazeteler

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler ajansı seçerken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri

değildir?

Bütçeleme konusundaki deneyimleri

 

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tanımlarının buluştuğu ortak noktalardan biri değildir?

Sponsorluk

 

Türkiye’de halkla ilişkiler mesleği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Türkiye’de ilk halkla ilişkiler ajansı 1945 yılında kurulmuştur

 

Halkla ilişkiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yönetimden ayrı bir birim olarak faaliyet gösterir.

 

6 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler alanında çalışacak olanlar için gerekli olan kişilik

özelliklerinden biri değildir?

Agresif olmak

 

Aşağıdakilerden hangisi kurumun yönetim anlayışına göre Halkla ilişkiler uygulamaları açısından kullandığı iletişim modellerinden biri değildir?

Sihirli mermi

 

Halkla ilişkiler ve iletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Proaktif iletişim, neyin ters gittiğini ya da bir şeyin neden yapıldığını açıklamak için kullanılır.

 

Halk kavramı, halkla ilişkiler açısından hangi anlamda kullanılmaktadır?

Hedef kitle

 

“Bir kurumla kamusu arasındaki iletişim yönetimi” hangi alanın tanımlarından biridir?

Halkla ilişkiler

 

Verilen mesajların doğruluğu ve hedef kitleye dürüst davranma ilkesi, halkla ilişkileri hangi alanda farklılaştırmada temel kriterdir?

Propaganda

 

Bireylerin ve kuruluşların, kendi çıkarları doğrultusunda karar alınmasını sağlamaya yönelik çalışmalarına ne ad verilir?

Lobicilik

 

ABD’de 1807 yılında halkla ilişkiler deyimini ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kullanmıştır?

Thomas Jefferson

 

Sigara satışlarının artırılmasıyla ilgili yaptığı kampanyalarla da bilinen ve halkla ilişkilerin babası olarak kabul edilen uygulamacı aşağıdakilerden hangisidir?

Edward Bernays

 

Aşağıdakilerden hangisi, halkla ilişkilerin tarihi gelişimiyle ilgili dörtlü modelden biri değildir?

Ters piramit

 

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün halkla ilişkilerle ilgili yaptığı çalışmalardan biridir?

Anadolu Ajansının kurulması

 

Halkla İlişkiler Derneği kaç yılında kurulmuştur?

1972

 

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde 2000 yılından sonra kurulan, halkla ilişkilerle ilgili kurumlardan biridir?

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar