Genel sağlık sigortası nedir?

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Genel Sağlık Sigortası:Kişilerin ekonomik güçlerine ve istekli olup olmamalarına bakılmaksızın, toplumun  tüm bireylerinin    sağlık hizmetlerinden  yaygın,  adil ve etkili  bir şekilde  faydalanmasını  sağlamayı amaçlayan  primli  bir sosyal güvenlik aracıdır.

Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı Dışından Kalanlar

Er – Erbaş ,yedek subay okulu öğrencileri

Başka ülkede sigortalı olanlar

Hükümlü ve tutuklular

1 yıldan kısa süre ile yerleşik olan yabancılar

Bu ve bundan önceki sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık almakta olanlardan Türkiye’de ikamet etmeyenler

Yurtdışı borçlanması ile emekli olanlardan Türkiye’de ikamet etmeyenler.

Genel Sağlık Sigortalısının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler: Bakmakla yükümlü olunan kişiler, kendileri için prim ödenmesi gerekmeyen kişilerdir. Bu kişiler bağımlı sigortalı” olarak düşünülebilirler. Bu kimseler eş, çocuk ile ana ve babadır.

Genel Sağlık Sigortalılığının Sona Ermesi :Genel sağlık sigortalılığı, genel sağlık sigortalısının yerleşim yerinin Türkiye olmaması durumunda veya ölüm durumunda yahut da genel sağlık sigortası kapsamı dışına çıkılan tarihten itibaren sona erer.

Genel Sağlık Sigortasından Sağlanan Hizmetler

Sağlık Hizmetleri                                    Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri               Yurt  Dışında  Tedavi 

Koruyucu sağlık hizmetleri

Ayakta ve yatarak ekim tarafından yapılan muayene

Ağız ve Diş muayenesi

Analığa yönelik tedavi hizmetleri

Aşı, ilaç,kan, ortez, protez,  tıbbi araçlar

Yardımcı üreme (Tüp bebek )

 • 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması,
 • Son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olması,
 • 5 yıldır sigortalı olup 900 gün
 • 2 deneme ile sınırlı bir tedavidir.
 • ilk denemede katılım payı %30, , ikinci denemede %25’dir.

NOT: Genel sağlık sigortalısı sayılma şartlarının yitirilmesi halinde, devam etmekte olan tedavi nedeniyle sağlanacak sağlık hizmetleri kişinin iyileşmesine kadar sürer.

Kurumca Finansmanı Sağlanamayacak Sağlık Hizmetleri

Vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan sağlık hizmetleri dışındaki estetik amaçlı her türlü sağlık hizmetleri

Sağlık Bakanlığınca  izin  veya ruhsat   verilmeyen sağlık hizmetleri

Sağlık Bakanlığınca  tıbben sağlık  hizmeti   olduğu kabul edilmeyen  sağlık hizmetleri,

Yabancıların sigortalılıktan önceki mevcut  kronik hastalıkları.

ü    Genel sağlık sigortasından yararlanabilmek için son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekir.

ü    Genel sağlık sigortalısı sayılanlar zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar.

ü    Genel sağlık sigortalısının sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zo- runlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süre ile bakmakla yü kümlü oldukları kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.

Koşulsuz Yararlananlar

18 yaşını doldurmamış kişiler

Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler Acil haller

İş kazası ve meslek hastalığı halleri

Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar

Madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri

Analık sebebiyle yapılan tedavi hizmetleri

Doğal afetler ve savaş ile

Grev ve lokavt halidir.

Katılım Payı Alınması

Ø    Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi hizmetleri için 2 TL katılım payı alınır.

Ø    Ortez, protez,  iyileştirme araç ve gereçleri için %10- %20 arasında katılım payı alınır.

Ø     Katılım payının tutarı, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgari ücretin % 75’ini geçemez.

Katılım Payı Alınmayacak Kişiler Ve Sağlık Hizmetleri

ü    İş kazası ile meslek hastalığı halleri ile askeri tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri

ü    Afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri

ü    Aile hekimi muayeneleri

ü    Hayati önemi haiz ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile organ nakli

ü    Kontrol muayeneleri

ü    Şeref aylığı alan kişiler,

Sağlık Hizmetlerinin Ödenecek Bedellerinin Belirlenmesi

v    Sevk zincirine uyulmadan alınan sağlık hizmetlerinin % 70’i Kurumca ödenir.

Sağlık Hizmetlerinin Fiyatlandırılması: Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerini belirlemeye yetkili organ Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komis- yonudur. Bu komisyon;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakanlığını,
 • Maliye Bakanlığını,
 • Sağlık Bakanlığını,
 • Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığını
 • Hazine Müsteşarlığını temsilen birer üye
 • Sosyal Güvenlik Kurumunu temsilen 2 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.

Genel Sağlık Sigortasının  Finansmanı:

Genel sağlık sigortasının finansmanı primler yoluyla sağlanır.

Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için prime esas kazancın 12.5’idir.Bu primin % 5’i sigortalı, % 7,5’i ise işveren hissesidir.

ü    Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanların genel sağlık sigorta primi, prime esas kazancın  % 12’sidir.

ü     Devletin katkısı, Kurumun ay itibariyle tahsil ettiği Genel sağlık Sigortası priminin 1/4 oranında Kuruma katkı yapar. Bu tutar 15 gün içinde Hazinece Kuruma ödenir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar