Genel Muhasebe Testi Çöz

logo

1.

İşletmenin dönem içinde yaptığı danışmanlık hizmetinden も22000 geliri tahakkuk etmiştir.


Henüz tahsil edilmeyen bu gelirle ilgili olarak dönem sonunda yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" 181 Gelir Tahakkukları Hesabı borçlandırılır.
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin net varlıkları ile borçları arasındaki fark olarak kabul edilir?

Doğru Cevap: "A" Özkaynaklar
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdaki hesaplardan hangisi “690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı” nın alacağına devredilen hesaplardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Satış iskontaları
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ortaklarına borçlanma sebeplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ortağı sermaye taahhüdünü henüz yerine getirmemesi 
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi bir ticaret şirketi değildir?

Doğru Cevap: "D" Adi şirket
Soru Açıklaması
6.

İşletmenin çalışanları, ortakları ve diğer ilgili taraflarla olan ilişkilerden doğan borçların düzenlendiği bilanço grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Diğer borçlar
Soru Açıklaması
7.

Alınan depozito ve teminatlar hesabı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Pasif hesaptır.
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile TTK’nın sermaye arttırımı hükümlerine tabi olmaksızın çıkarabilecekleri hisse senedi azami miktarını gösteren, ticaret siciline tescil edilmiş sermayedir?

Doğru Cevap: "B" Kayıtlı sermaye
Soru Açıklaması
9.
Ortaklara kar payı (temettü) dağıtım kararı alındığında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "B" Ortaklara borçlar hesabı alacaklandırılır.
Soru Açıklaması
10.

İşletme personelinin ücreti ödendiğinde yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Personele borçlar hesabı borçlu - Kasa hesabı alacaklı
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye azaltım nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Ortak sayısının arttırılması
Soru Açıklaması
12.

TAP işletmesi, YAY işletmesinin %72 ortaklık payına sahiptir. YAY işletmesinin finansal sıkıntısı nedeniyle, TAP işletmesi kendi namına “A" Bankasından çektiği 40.000 Türk Liralık krediyi YAY işletmeye borç olarak vermiştir.
Bu bilgilere göre YAY işletmesinin yapması gereken muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı 40.000 Türk Lirası alacaklandırılır.
Soru Açıklaması
13.

İşletme mal aldığı M işletmesinden olan も5.000 lik kredili borcuna karşılık aynı tutarda bir bono vermiştir.
Bu yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklı çalışır?

Doğru Cevap: "A" Borç senetleri
Soru Açıklaması
14.

İşletmenin günlük işlemlerinde kullanmak üzere, tamamen kredili olarak kırtasiye malzemesi satın alması durumunda yapılacak kayıt için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Bir gider hesabı borçlandırılır.
Soru Açıklaması
15.

Bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin olarak bilinmeyen araya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği tahmin edilemeyen kısa vadeli borçlar ve giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Borç ve gider karşılıkları
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bir sermaye yedeği olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "B" Hisse senedi ihraç primi
Soru Açıklaması
17.
İşletmenin faaliyet sonuçlarını gösteren mali tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gelir tablosu
Soru Açıklaması
18.

"A" işletmesinin, Ocak ayına ilişkin ücret bordroları hazırlanmış ve işçilerin toplam brüt ücretleri 96.000 Türk Lirası, işçilere ait kesintiler toplamı 41.000 Türk Lirası ve işverene ait maliyetlerin toplamı 21.000 Türk Lirasıdır.
Bu bilgilere göre işletmenin işçilerine olan ödemesi gereken net ücreti kaç Türk Lirasıdır?

Doğru Cevap: "A" 55.000
Soru Açıklaması
19.

Dönem içinde gerçekleşen ancak henüz tahsil edilmeyen gelirler aşağıdaki hesapların hangisinde gösterilir?

Doğru Cevap: "A" Gelir Tahakkukları
Soru Açıklaması
20.

İşletmenin A bankasından mevduat hesabına も10.000 faiz tahakkuk ettiği öğrenilmiştir.
Bu işlemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "C" İşletmenin gelirlerinde artış olmuştur.
Soru Açıklaması
logo

21.

Özsermaye yapısını sağlam tutmak işletmenin devamlılığını ve gelişmesini; ortakların, alacaklıların haklarının korunmasını sağlamak amacıyla net karın dağıtılmayarak işletmede alıkonan kısmına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Kar yedekleri
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi özkaynaklar unsuru olarak dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "E" Çıkarılmış Tahviller
Soru Açıklaması
23.

Banka Kredileri Hesabının kalanı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Bankaya olan kredi borcunun büyüklüğünü
Soru Açıklaması
24.
İşletmenin ortaklarına olan borçlarının izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ortaklara borçlar
Soru Açıklaması
25.

İşletmenin esas ticari faaliyetini sürdürebilmek için yapmış olduğu kredili mal veya hizmet alımından kaynaklanan borçlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Ticari borçlar
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi kıdem tazminatı karşılığı hesabı ile ilgili yanlış bir ifadedir?
Doğru Cevap: "C" Bilançonun pasifinde yer alır ve düzenleyici bir hesaptır. 
Soru Açıklaması
27.
Bir işletmenin ana faaliyeti konusu dışındaki giderleri arasında hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
Soru Açıklaması
28.

Satışın vadeli yapılması durumunda satış gelirinin gerçeğe uygun değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Vade farkından önceki değer
Soru Açıklaması
29.

İşletme ile ilgili işlemlerin, olayların ve diğer koşulların finansal etkilerinin bu işlem, olay ve koşullarla ilgili olarak nakit girişi veya çıkışının olduğu dönemde değil, bunların oluştuğu dönemlerde kayda alınması olarak ifade edilen esastır?

Doğru Cevap: "A" Tahakkuk esası
Soru Açıklaması
30.

İşletmenin Genel Yönetim Giderleri Hesabı’ nda kayıtlı olan も30.000 den も5,000 lik kısmın gelecek hesap dönemine ait yakıt gideri olduğu belirtilmiştir.
Bu bilgilere göre dönem sonunda borçlandırılması gerekli hesap adı ve tutarı nedir?

Doğru Cevap: "A" Gelecek Aylara Ait Giderler 5.000
Soru Açıklaması
logo

31.
I.Statü yedekleri: Şirket ana sözleşmesine göre ayrılan yedektir.

II. Yasal Yedek: TTK’da yer alan hükümler doğrultusunda zorunlu ayrılan yedeklere denir.

III. Olağanüstü yedek: Şirketin genel kurulunda karara bağlanarak ayrılan yedeklerdir.
Yedeklerle ilgili yukarıdaki tanımlardan hangisi veya hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I - II - III
Soru Açıklaması
32.

X işletmesi, bir önceki yıl yenileme amacıyla bir duran varlık satışı sonucunda も20.000 kar elde etmiştir. Bu kar aşağıdaki hangi hesaba kaydedilir?

Doğru Cevap: "C" Özel fonlar
Soru Açıklaması
33.
Bir işletmenin bilgileri aşağıdaki gibidir:
KASA 100.000
BANKALAR 50.000
VERİLEN ÇEKLER 20.000
TİCARİ MALLAR 170.000
BORÇ SENETLERİ 60.000
ALINAN AVANSLAR 40.000
Bu bilgelere göre işletmenin özsermayesi kaç ’dir?
Doğru Cevap: "B" 200.000
Soru Açıklaması
34.

Ücret giderlerinin tahakkukuna ilişkin yapılan muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kesinlikle kullanılmaz?

Doğru Cevap: "A" Kasa hesabı
Soru Açıklaması
35.

Martı Ltd. Şti’nin Mart ayında personeline ait bilgileri aşağıdaki gibidir:
Brüt ücret : 1.800
SSK primi işçi payı : 180
SSK primi işveren payı : 220
Gelir vergisi : 330
Damga Vergisi : 12
Bu bilgilere göre ücretin tahakkuk kaydında “Personele Borçlar" hesabı kaç alacaklandırılır?

Doğru Cevap: "E" 1.278
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi THP göre gelir tablosu hesap grubunda yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Gelir Tahakkukları
Soru Açıklaması
37.

İşletmenin daha önce ödediği ve Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına kaydettiği も800 lik kırtasiye malzemesinden も540 lik kısmının faaliyet dönemi içinde tüketildiği saptanmıştır.

Bu bilgilere göre envanter kaydı nasıl yapılır?

Doğru Cevap: "E" Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı も540 alacaklandırılır.
Soru Açıklaması
38.

Yıl içinde peşin ödenmiş giderlerin bir kısmının dönem sonunda gelecek yıla ait olduğu anlaşıldığında yapılacak kayıtta hangi hesap borçlandırılır?

Doğru Cevap: "A" Gelecek Aylara Ait Giderler
Soru Açıklaması
39.
Satıcılar 17.000
Borç senetleri 3.000
Banka kredileri 25.000
Çıkarılan Tahviller 38.000
Yukarıdaki bilgilere göre ticari borçlar toplamı ne kadardır?
Doğru Cevap: "A" 20.000
Soru Açıklaması
40.
Eren işletmesinin özkaynakları arasında yer alan yedeklerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 9.000
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 6.000
HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMİ 1.000
STATÜ YEDEKLERİ 3.000
YASALYEDEKLER 7.000
İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 4.000

Bu işletmenin “Kar Yedekleri” toplamı kaç も'dir?
Doğru Cevap: "B" 16.000
Soru Açıklaması
logo

41.

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, bir demirbaşın vadeli alınması halinde vade farkı aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilmelidir?

Doğru Cevap: "C" Finansman Giderleri Hesabına
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.