Smmm staj başlama iş ve sosyal güvenlik hukuku

CEVAP YAZ
Mert Ali
Mesajlar: 90
Kayıt: Pzr Eki 09, 2016 12:09 pm
İletişim:

Smmm staj başlama iş ve sosyal güvenlik hukuku

Mesaj gönderen Mert Ali » Pzt Kas 07, 2016 9:32 am

SMMM STAJA BAŞLAMA .......... DÖNEMİ İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÖNERMELERİ
1. 4857 sayılı İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu 2003 yılında yürürlüğe girmiştir.
2. 5510 sayılı SSGSSK 2006 yılında yürürlüğe girmiştir.
3. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 1999 yılında yürürlüğe girmiştir.
4. İş hukukunun temel yasama kaynağı anayasa’dır.
5. İşyeri iç yönetmeliği İş hukukunda özel kaynaklar statüsünde yer alır.
6. ILO (uluslar arası İş Örgütü) çıkarmış olduğu tavsiyeler tebliğler İş Hukukunda Uluslar arası Resmi Kaynak statüsünde yer alır.
7. Hava taşıma işlerinde çalışan kişiler iş kanunun istisnasındadır ve bu kişilere borçlar hukuku uygulanır.
8. Yapılacak işin niteliği dikkate alınarak düzenlenen iş sözleşmelerine süreksiz ve sürekli iş sözleşmeleri denir.
9. İş kanununda belirtilen bildirim sürelerine uymadan ve haklı ya da geçerli bir sebep de göstermeden gerçekleştirilen feshe Haksız Fesih denir.
10. Türkiye’de ilke olarak 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaktır.
11. Belirli süresi 1 yıl ve üzeri olan sözleşmeler yazılı yapılmak zorundadır.
12. İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içerisinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır.
13. İş kanununa göre işverenle yapılacak ödünç iş ilişkisi yenilemelerle birlikte en çok 18 ayı kapsar.
14. İş kazası halinde, sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği kazanın meydana geldiği günden itibaren başlar.
15. İş kanununa göre ÇSGB bölge müdürlüğünün işyerini kapatma kararına karşı işveren 6 İş günü içerisinde İş mahkemesine başvurmak zorundadır.
16. Bir işçinin iş görme borcunu yerine getirmek üzere, çalıştığı şirketler topluluğuna dâhil olan başka bir işyerine ya da başka bir işverene geçici olarak devredilmesine geçici iş ilişkisi denir.
17. İş sözleşmesini diğer iş görme borcundan ayıran en önemli özellik bağımlılık unsurudur.
18. İşçinin özürlü kabul edilebilmesi için bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az %40’ndan yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenler özürlü sayılır.
19. İş kanununa göre toplu iş sözleşmesinin bulunduğu bir işyerinde uygulanacak deneme süresi en fazla 4 aydır.
20. İş kanununa göre bir fabrikanın yıkılan duvarının onarılması işi niteliği itibariyle süreksiz iş’ dir.
21. İşten ayrılan işçinin, işverenden alacağının kalmadığını gösteren imzalı belgeye ibraname denir.
22. İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın bir ayda toplam 3 işgünü işine devam etmemesi durumunda işveren iş akdini bildirimsiz feshedebilir.
23. Feshin geçersizliğine mahkeme tarafından karar verildiği halde işveren iş güvencesi kapsamındaki işçisini 1 ay inde işe başlatmazsa, işçiye en az 4 en çok 8 aylık tazminat ödemekle yükümlüdür.
24. Türkiye’de Cumhuriyetin kurulmasından sonra yürürlüğe giren ilk İş Kanunu 3008 sayılını kanundur.
25. Toplu işçi çıkarmaya gidilen bir işyerinde, çıkarma tarihinden itibaren 6 ay süre ile geçici iş ilişkisi kurulamaz.
26. 3 yıldır aynı işyerinde çalışan 20 yaşındaki işçinin yıllık ücretli izni en az 14 gün olmalıdır.
27. 5510 Sayılı SSGSSK’ YA göre hastalık ve analık sigortasından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
28. 5 yıllık kıdeme sahip bir işçinin işten ayrılmadan 8 hafta öncesinde işverene bildirimde bulunması zorunludur.
29. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zaruriyeti yoktur.
30. Çalışma yaşamında ortaya çıkan iş uyuşmazlıklarına ilişkin mahkemelerce verilen kararlar iş hukukunun yargı kaynakları arasında yer alır.
31. İş sözleşmesinin Kanunda öngörülen şekil şartına uyulmadan yapılması halinde sözleşme mutlak butlan geçersizlik yaptırımına tabi olur.
32. Toplu iş sözleşmeleri niteliği itibariyle iş hukukunun özel kaynakları olarak adlandırılır.
33. İK’ ya göre 15 yıl çalışan bir işçinin yıllık ücretli izni 26 gündür.
34. İşçi ikaz edilmesine rağmen görevini yapmaması durumda iş hakkı feshedilebilir.
35. Yapısal nedenlerle toplu işçi çıkarmaya gidecek olan işveren bu durumu en az 30 gün içerisinde Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
36. Fazla sürelerle yapılan çalışmada 1 saate karşılık 1 saat 15 dakika serbest zaman olarak kullanılabilir.
37. İK’ ya göre; 18 ve daha küçük işçilerin hizmet süresine bakılmaksızın yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
38. İşinden herhangi bir nedenle ayrılan işçiye, talebi halinde çalışma belgesi vermek işverenin zaruri görevidir.
39. İşçinin sattığı mal miktarına göre sabit ya da yüzdeli hisseli olarak hesaplanan ücrete komisyon ücreti denir.
40. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır.
41. İş Sözleşmesinin genel sebeplerle sona ermesi hallerinde Borçlar Hukuku Uygulanır.
42. İş sözleşmesi taraflarının anlaşarak, mevcut iş sözleşmesinin sona erdirme hususunda yaptıkları sözleşmeye ikale sözleşmesi denir.
43. Bir iş yerinde 2 yıldır çalışmakta olan bir işçinin iş sözleşmesinin süreli fesih yolu ile sona erdirilmesi durumunda, iş sözleşmesinin son bulması için fesih bildiriminden itibaren 6 hafta geçmesi gerekir.
44. Geçerli bir fesih sebebi olsa bile işçinin işinin korunması için her yolun denemesi; buna rağmen sorun çözülemiyorsa ancak o zaman feshe başvurulmasına iş hukukunda son çare ilkesi denir.
45. Kötü niyet tazminatı bildirim sürelerinin 3katı kadardır.
46. İş güvencesi kapsamında olan işçiler kötü niyet tazminatı talep edemezler.
47. 50 ve üzerinde çalışanı bulunan bir özel sektöre ait iş yerinde çalıştırılması zorunlu özürlü oranı en az %3’dür.
48. İşçinin işi özenle görme borcunun nitelik ve kapsamı borçlar kanununca düzenlenmiştir.
49. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçesini karara bağlama yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’na aittir.
50. İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazanç %32’dir.
51. Yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaya başlayan bir sigortalı, bu aylığı almaya devam edebilmesi için sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekmektedir.
52. Türkiye’de sosyal güvenlik reformunun temel kanunlardın biri olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağılık Sigortası Kanunu 2006 yılında kabul edilmiştir.
53. Sigortalıların işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için son 3 yıl içinde ödenmesi gerekli işsizlik sigortası prim gün sayısı en az 600 gündür.
54. Yıllık izin dönemi içerisinde sigortalı işçiye iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası ödenmez.
55. 4857 sayılı İŞ kanununa göre iş kazası en geç 2 gün içerisinde kuruma bildirilmelidir.
56. 5510 sayılı SSGSSK’ YA göre iş kazası en geç 3 gün içerisinde kuruma bildirilmelidir.
57. 5510 sayılı SSGSSK’ YA göre iş kazası DERHAL kolluk kuvvetlerine bildirilmelidir.
58. İşveren, kadın işçisine cinsiyet ayrımı nedeniyle daha az ücret ödemesi halinde, kadın işçiye 4 aya kadar ücreti tutarından tazminat ödemekle yükümlüdür.
59. 1080 gün sigortalı olarak çalışan işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilir.
60. Yüzde usulü ücret ile çalışmada, kıdem tazminatının hesaplanması, işçinin son bir yıllık ücret ortalamasına göre yapılır.
61. Analık sigortasında geçici iş göremezlik ödeneğinin bağlanabilmesi için son bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olması gerekir.
62. Analık sigortasında emzirme ödeneğinin bağlanabilmesi için son bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olması gerekir.

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA SÜRELER
MADDE KONU SÜRE
3 Bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işverenin işyerinin unvan ve adresini, bölge müdürlüğüne bildirmek zorunda olduğu süre Bir ay( 30 gün )
6 Devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden işverenin devralan işverenle birlikte sorumlu olacağı süre Devir tarihinden itibaren iki yıl
7 Geçici iş ilişkisinin öngörülebileceği azami süre Altı ay
7 Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisinin gerçekleşemeyeceği süre Çıkarma tarihinden itibaren altı ay
8 Yazılı şekilde yapılması zorunlu olan iş sözleşmelerinin süresi Bir yıl ve daha fazla
10 Süreksiz iş tanımı kapsamına giren işlerin devam edebileceği azami süre Otuz işgünü
10 İşin sürekli iş tanımı kapsamına girmesi için devam etmesi gereken süre Otuz işgününden daha fazla
14 Çağrı üzerine çalışma sözleşmelerinde Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, uygulanacak haftalık çalışma süresi Yirmi saat
14 Çağrı üzerine çalışma sözleşmelerinde İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işverenin, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça yapmak zorunda olduğu süre İşçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce
14 Çağrı üzerine çalışma sözleşmelerinde Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işverenin her çağrıda işçiyi üst üste çalıştırmak zorunda olduğu süre Günde en az dört saat
15 Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun azami süresi En çok iki ay
15 Deneme süresinin toplu iş sözleşmeleriyle uzatılabileceği azami süre Dört aya kadar
17 İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için ihbar öneli İki hafta
17 İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için ihbar öneli Dört hafta
17 İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için ihbar öneli Altı hafta
17 İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için ihbar öneli Sekiz hafta
18 Belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işverenin, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olması için işçinin sahip olması gereken kıdem süresi İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA KIDEM KOŞULU En az altı ay
20 İş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile iş mahkemesinde dava açabileceği süre Bir ay içinde
20 Davanın seri muhakeme usulüne göre sonuçlandırılacağı süre İki ay içinde
21 İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiği takdirde, işverenin, işçiyi işe başlatmak zorunda olduğu süre Bir ay
21 İşçinin işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorunda olduğu süre Kesinleşen kararın tebliğinden itibaren on işgünü içinde
25 İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkının ortaya çıkabilmesi için işçinin sağlık sebebiyle yaptığı devamsızlığın sürmesi gereken süre Ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla
25 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın işine devam etmemesi nedeniyle işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkının ortaya çıkabilmesi için vuku bulması gereken devamsızlık süreleri Ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü
27 Bildirim süreleri içinde işverenin işçiye vermeye mecbur olduğu asgari yeni iş arama izni süresi Günde iki saat
29 İşverenin; ekonomik, teknolojik, yapısal ve işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmesi için süre En az otuz gün önce
32 Ücretin ödenmesi En geç ayda bir (iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.)
32 Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi Beş yıl
34 İşçinin ücretinin mücbir sebep dışına geç ödenmesi nedeniyle iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilmesi için ücretin gecikmesi gereken süre Ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde
38 İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye sebepleriyle beraber bildirilmesi gereken süre Derhal
38 İşçi ücretlerinden yapılacak kesintilerin üst sınır Bir ayda iki günlük kazancı
39 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırlarının belirlenmesi gereken süre En geç 2 yılda bir
40 Zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde her gün için yarım ücret ödenmesi gereken süre Bir haftaya kadar YARIM
41 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırlarının belirleneceği azami süre En geç 2 yılda bir
41 Haftalık iş süresi 45 saat
41 Fazla çalışma süresi Haftalık 45 saati aşan çalışmalar
41 Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçinin istemesi halinde bu süreleri serbest zaman olarak kullanabileceği süre Fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakika, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakika
46 Yıllık azami fazla çalışma süresi İki yüz yetmiş saat
53 Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz verilecek asgari dinlenme (hafta tatili) En az yirmi dört saat
53 Yıllık ücretli izine hak kazanabilmek için gerekli asgari çalışma süresi İşyerinde işe başladığı günden itibaren bir yıl (deneme süresi dâhil)
53 Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) olan işçinin asgari yıllık ücretli izin süresi 14 gün
53 Hizmet süresi beş yıldan fazla on beş yıldan az olan işçinin asgari yıllık ücretli izin süresi 20 gün
53 Hizmet süresi on beş yıl (dâhil) ve daha fazla olan işçinin asgari yıllık ücretli izin süresi 26 gün
53 On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek asgari yıllık ücretli izin süresi 20 gün
56 Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren tarafından verilmesi zorunlu olan ücretsiz izin süresi En fazla toplam 4 gün
56 Kanunun 53 üncü maddesinde öngörülen izin sürelerinin, tarafların anlaşması ile bölünmesi halinde bir bölümünün asgari süresi 10 gün
57 İşverenin, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorunda olduğu süre İşçinin izine başlamasından önce
59 Kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait zamanaşımının başlayacağı süre İş sözleşmesinin sona erdiği tarih
63 Genel bakımdan çalışma süresi Haftada en çok kırk beş saat
63 Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine dağıtılabileceği azami süre (Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.) Günde 11 saat
64 Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi yada işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde işveren tarafından telafi çalışması yaptırılabilecek süre 2 ay
64 Telafi çalışmalarının azami süresi (Günlük en çok çalışma süresini aşamaz.) Günde 3 saat
68 Dört saat veya daha kısa süreli işlerde verilecek ara dinlenme süresi 15 dakika
68 Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde verilecek ara dinlenme süresi 30 dakika
68 Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde verilecek ara dinlenme süresi 60 dakika
69 Çalışma hayatında "gece" süresi En geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönem
69 İşçilerin azami gece çalışma süreleri 7.5 saat
71 Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların azami çalışma saatleri Günde 7 ve haftada 35 saat
71 On beş yaşını tamamlamış çocuklar için azami çalışma süresi Günde 8 ve haftada 40 saat
71 Okula devam eden çocukların eğitim saatleri dışında olmak üzere eğitim dönemindeki azami çalışma süreleri Günde 2 saat ve haftada 10 saat
74 Analık halinde çalışma izni Doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre
74 Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçinin isteği halinde işyerinde çalışabileceği süre (Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.) Doğumdan önceki üç haftaya kadar
74 İsteği halinde kadın işçiye verilecek ücretsiz izin süresi 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar
74 Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için verilecek süt izni süresi Günde toplam 1,5 saat

İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI, HASTALIK VE ANALIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR
1- Geçici iş göremezlik ödeneği
2- Sürekli iş göremezlik geliri
3- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması
4- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
5- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi

Hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe 4/A ve 4/B'liler den kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için, yaşaması VE 4/A'lılar için Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması
4/B'liler için Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması Şartıyla emzirme ödeneği Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üç yüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki on beş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

MALÛLLÜK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
1 En az ON YILDAN beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 GÜN malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması (başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaz)
2 Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması
*** 4/B'liler için kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR
1- Ölüm aylığı
2- Ölüm toptan ödemesi
3- Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği
4- Cenaze ödeneği
ÖLÜM SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
Ölüm tarihinde En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/A’lılar için her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması
veya Ölüm tarihinde vazife malûllüğünü gerektiren sebeplerle kazaya uğramış, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış olması veya Ölüm tarihinde, bağlanmış bulunan malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş olması VE Hak sahiplerinin yazılı istekte bulunmaları gerekir.

*** 4/B’lilerin hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması veya ödenmesi şarttır.


CEVAP YAZ

“SMMM ve YMM DERS NOTLARI” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir