2016 kaymakamlık sınavı paylaşımları

CEVAP YAZ
murat güre
Mesajlar: 38
Kayıt: Pzt Kas 07, 2016 8:29 am
İletişim:

2016 kaymakamlık sınavı paylaşımları

Mesaj gönderen murat güre » Prş Kas 24, 2016 8:30 pm

KAYMAKAMLIK SINAVI SORU ÖRNEKLERİ – ANAYASA HUKUKU

1.Anayasa değişikliği teklifi nasıl verilir ve Anayasa değişikliğinin kabulü için en az kaç oy gerekir sırasıyla yazınız?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CEVAP :
Anayasa’nın değişikliği, Meclis üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir.
Değiştirme tekliflerinin kabulü için Meclis üye tam sayısının en az beşte üçünün oyu gereklidir

2.Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından kabul edilerek kendisine sunulan anayasa değişikliklerini, hangi durumda geri göndermiyorsa halkoyuna sunmak zorundadır?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CEVAP :
Cumhurbaşkanı, Meclis üye tam sayısının beşte üçünden fazla fakat üçte ikisinden az bir oyla kabul edilen değişiklik tekliflerini geri göndermediği takdirde halkoyuna sunmak zorundadır

3.TBMM’nin kanun yapma sürecinin ilk aşaması teklif aşamasıdır. Bu teklifi vermeye Milletvekilleri veya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Milletvekillerinin sunduğu kanun projeleri ile Bakanlar kurulunun sunduğu kanun projelerine sırasıyla ne isim verilir yazınız?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CEVAP :
Milletvekillerinin sunduğu kanun projelerine “kanun teklifi” denir
Bakanlar Kurulunun sunduğu kanun projelerine “kanun tasarısı” denir

4.Cumhurbaşkanının, tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne geri gönderemediği tek kanun hangisidir yazınız?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CEVAP :
Cumhurbaşkanının, tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne geri gönderemediği tek kanun “bütçe kanunu”dur

5.Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri olan soyut norm denetimi kapsamındaki iptal davaları ile Anayasaya aykırılıkları ileri sürülebilecek dört norm nedir yazınız?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
CEVAP :
Anayasa değişiklikleri ( sadece şekil bakımından)
Kanunlar ( hem şekil hem de esas bakımından)
Kanun hükmünde kararnameler ( hem şekil hem de esas bakımından)
TBMM İçtüzüğü ( hem şekil hem de esas bakımından)

6.Milletlerarası anlaşmaları uygun bulma ve onaylama yetkilerinin hangi makamlara ait olduğunu sırasıyla yazınız?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CEVAP :
Milletlerarası anlaşmaları uygun bulma yetkisi, TBMM’ye aittir ve Meclis anlaşmayı bir kanun ile uygun bulur
Milletlerarası anlaşmaları onaylama yetkisi ise Cumhurbaşkanına ait bir yetkidir

7.Olağan dönemlerde Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi için, TBMM tarafından çıkarılan yetki kanununda bulunması gereken bilgilerden, KHK’nın amacı, kapsamı ve ilkesinden başka bulunması gereken bilgiler nelerdir yazınız?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
CEVAP :
KHK’nın süresi
Verilen süre içerisinde birden fazla HKH çıkarılıp çıkarılamayacağı
8.Kanunlar, Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilmediği takdirde kaç gün içinde Resmi Gazetede yayımlanır ve bir yürürlük maddesi içermeyen kanunlar hangi tarihte yürürlüğe girer sırasıyla yazınız?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CEVAP :
Kanunlar, Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilmediği takdirde ”15” gün içinde Resmi Gazetede yayımlanır
Bir yürürlük maddesi içermeyen kanunlar, Resmi Gazetede yayımlandıkları günden itibaren “45” gün sonra yürürlüğe girerler

9.Tüzüklerin tanımını ve hangi makam tarafından çıkarılabileceğini yazınız?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CEVAP :
Tüzükler, Kanunun uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek için, sadece Bakanlar Kurulu tarafından çıkarabilen yazılı hukuk kurallarıdır

10.Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanacağı kanunlarda belirtilir. Yönetmeliklerin dışındaki hangi anayasal düzenlemeler, resmi gazetede yayımlanmak zorundadır yazınız?
…………………..
…………………..
…………………..
……………………
CEVAP :
Anayasa değişiklikleri
Kanun
Kanun Hükmünde kararname
Tüzük

11.Anayasanın “Cumhuriyetin nitelikleri” başlıklı ikinci maddesinde yer alan, Anayasamızın altı ilkesini yazınız?
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
CEVAP :
Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
İnsan Haklarına Saygılı Devlet
Demokratik Devlet
Laik Devlet
Sosyal Devlet
Hukuk Devleti

12.1982 Anayasasına göre, ülkemizdeki seçimler ve halkoylamasının hangi ilkelere göre yapıldığını belirten bir cümle yazınız?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CEVAP :
Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esasına göre yargı denetimi ve gözetimi altında yapılır

13.Parlamenter hükümet sisteminde, yasama ve yürütme organları ve bu organların birbirleriyle ilişkileri ile ilgili olarak dört temel özellik yazınız?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
CEVAP :
Yürütme iki başlıdır
Yürütmenin sorumsuz kanadı Cumhurbaşkanı, sorumlu kanadı ise Bakanlar Kuruludur
Bakanlar Kurulu, meclise karşı sorumludur
Yumuşak ve dengeli bir kuvvetler ayrılığı görülür
Yasama ve yürütme organları birbirlerinin hukuksal varlıklarına son verebilir
Yasama organı, güvensizlik oyu ile yürütmenin aktif kanadı olan Bakanlar kurulunu düşürebilir
(Cevaplardan dört tanesini yazdıysanız yanıtınız doğrudur)

14. Kuvvetler ayrılığının bir türü olan başkanlık sistemi hakkında bildiğiniz üç temel özellik yazınız?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
CEVAP :
Kuvvetler ayrılığının sert ve kesin çizgilerle belirlendiği bir sistemdir
Yasama ve yürütme organları halk tarafından ayrı ayrı seçilir
Yürütme tek başlıdır ve Devlet Başkanından oluşur
Bu sistemde, yasama ve yürütme organları birbirlerinin varlığına son veremez
(Cevaplardan üç tanesini yazdıysanız yanıtınız doğrudur)


15. Osmanlı İmparatorluğunun ve Türk tarihinin ilk Anayasası olan Kanun-i Esasi’den önce Anayasa yolunda üç adım olarak kabul edilen gelişmeler sırasıyla hangileridir?
…………………..
…………………..
…………………..
CEVAP :
Sened-i İttifak
Tanzimat Fermanı
Islahat Fermanı

16.Kadınlara yasama organı seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı, ilk kez hangi Anayasamız döneminde ve hangi tarihte verilmiştir?
……………………………………………………………………………………………………………
CEVAP :
1924 Anayasası döneminde, 1934 yılında yapılan değişiklikle verilmiştir

17.Gizli oy ve açık sayım ve döküm ilkeleri ilk kez hangi yıldan beri uygulanmaktadır?
……………………………………………………………………………………………………………
CEVAP :
Gizli oy ve açık sayım ve döküm ilkeleri, ilk kez 1950 yılından beri uygulanmaktadır

18. 1982 Anayasasının birinci maddesine göre Devletin şekli Cumhuriyettir. Anayasanın ikinci maddesine göre, Türk Devleti milli dayanışma, adalet ve huzur anlayışı içinde ve başlangıç metnindeki ilkelere dayan bir devlettir. Anayasamızın ikinci ve üçüncü maddelerinde yer alan, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen diğer esaslar nelerdir yazınız?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
CEVAP :
İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Demokratik, Laik ve sosyal bir hukuk devleti (Md.2)
Bölünmez bütünlük, Resmi Dil, Bayrak, Milli marş, Başkent (Md.3)


19.Temel hak ve hürriyetlerin durdurulabildiği olağan üstü dönemler olarak adlandırılan dört durum nelerdir yazınız?
…………………..
…………………..
…………………..
……………………
CEVAP :
Savaş
Seferberlik
Sıkıyönetim
Olağanüstü hal

20.Anayasamızın siyasi hak ve ödevler başlığında düzenlenen aktif statü haklarından dört tanesini yazınız?
…………………..
…………………..
…………………..
……………………
CEVAP :
Seçme
Seçilme
Siyasi partilere üye olma ve ayrılma
Vatandaşlık
Vergi ve Mal Bildirimi Zorunluluğu
Vatani Hizmet
Dilekçe, Bilgi edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı (2010)
Kamu Hizmetleri Girme
(Cevaplardan dört tanesini yazdıysanız yanıtınız doğrudur)
21.Türk vatandaşlığını kanıtlamada kullanılacak belgelerden iki tanesini yazınız?
…………………..
…………………..
CEVAP :
Nüfus kayıtları
Nüfus cüzdanı
Pasaport
Pasavan
(Cevaplardan iki tanesini yazdıysanız yanıtınız doğrudur)

22.Ülkemizde yapılan seçimlerde kimlerin oy kullanma hakkı olmadığını yazınız?
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
CEVAP :
Silâh altında bulunan er, erbaşlar ve askeri öğrenciler
Taksirli suçtan hüküm giyenler hariç, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler
Türk vatandaşı olmayanlar
18 yaşından küçük olanlar ve sezgin olmayanlar

23.Mevzuatımıza göre bir siyasi parti kurabilmek için kaç kişi, TBMM’de grup oluşturabilmek için kaç milletvekili gerekmektedir sırasıyla yazınız?
………………………………………………..
………………………………………………..
CEVAP :
Siyasi parti kurmak için 30 kişi
Mecliste grup oluşturabilmek için 20 milletvekili24.Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki davayı hangi savcı açar ve bu dava hangi yüksek mahkemede görülür sırasıyla yazınız?
………………………………………………..
………………………………………………..
CEVAP :
Davayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açar
Dava, Anayasa Mahkemesinde görülür

25.Yasama organımız olan Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olan yasama yetkisinin özelliklerinden biri süreklilik özelliğidir. Diğer üç niteliğini yazınız?
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
CEVAP :
Yasama yetkisinin genelliği
Yasama yetkisinin devredilmezliği
Yasama yetkisinin asliliği (ilk - ellilik)

26.Yasama dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesi anlamına gelen erken seçim kararı almaya asli yetkili organ ile, koşulları oluştuğunda seçimleri yenileme yetkisi olan diğer makam hangileridir yazınız?
………………………………………………..
………………………………………………..
CEVAP :
TBMM
Belli koşullar oluştuğunda Cumhurbaşkanı (Hükümetin kurulamaması veya güvenoyu alamaması durumunda krizin 45 gün devam etmesi hali)

27.TBMM seçimlerinin yegane geriye bırakılma gerekçesi nedir ve seçimler ne kadar bir süre için geriye bırakılabilir yazınız?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CEVAP :
TBMM seçimlerinin tek geriye bırakılma gerekçesi savaştır ve seçimler en fazla bir yıl ertelenebilir. Savaş devam ediyorsa bu işlem tekrarlanır
28. Seçimlerin ve halkoylamasının genel idaresi, denetim ve gözetimi ile, seçimler konusundaki itirazların kesin olarak çözüme bağlanması konularında tek ve kararları kesin olan kurulun adını yazınız?
………………………………………….
CEVAP :
Yüksek Seçim Kurulu

29.Yasama organımız olan Türkiye Büyük Millet Meclisi görev ve yetkilerini yerine getirirken iki tür işlem yapmaktadır. Bunlardan biri kanun, diğeri ise kanun niteliği taşımayan parlamento kararlarıdır. TBMM’nin kanunla yerine getirdiği görevlerinden üç tanesini yazınız?
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
CEVAP :
Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
Bakanlar kuruluna belli konularda Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermek
Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek
Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
Genel ve özel af ilanına karar vermek
Anayasa değişikliği yapmak
(Cevaplardan üç tanesini yazdıysanız yanıtınız doğrudur)

30.Bir TBMM üyesinin milletvekilliği sıfatı, hangi sebepler söz konusu ise kendiliğinden değil, TBMM Genel Kurul kararıyla sona erer yazınız?
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
CEVAP :
Milletvekilinin istifasının, Meclis Genel Kurulu tarafından onaylanması
Bir milletvekilinin, milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görevi sürdürmekte ısrar etmesi
Bir milletvekilinin, bir ay içinde toplam beş birleşim günü, izinsiz ve mazeretsiz olarak Meclis çalışmalarına katılmaması
31. Ani bir silahlı saldırı karşısında, Meclisin yeterli sürede toplanma imkanının olmadığı ve hemen karşılık verilmesi gereken durumlarda, TBMM yerine Silahlı Kuvvetlerin kullandırılmasına karar verebilecek makam hangi makamdır yazınız?
……………………..
CEVAP :
Cumhurbaşkanı

32. TBMM, her yıl ………… ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Bir yasama yılında en fazla ………….. tatil yapabilir ve yoğun çalışma dönemlerinde bir seferde en fazla ……………. geçmemek üzere ara verme kararı alabilir. Bu cümledeki boşluklara gelmesi gereken süreleri sırasıyla yazınız?
……………………..
……………………..
……………………..
CEVAP :
Ekim
3 ay
15 günü

33.Ara verme veya tatil sırasında, Meclisin beşte biri veya Bakanlar Kurulunun talebiyle olabileceği gibi, doğrudan doğruya da Meclisi toplantıya çağırabilenler kimlerdir yazınız?
………………………………………………..
………………………………………………..
CEVAP :
TBMM Başkanı (Doğrudan veya Meclisin beşte birinin istemiyle)
Cumhurbaşkanı (Doğrudan veya Bakanlar Kurulunun istemiyle)
34. Tamamı milletvekilleri içerisinden seçilerek oluşturulan, TBMM başkanlık divanında kimler yer alır yazınız?
…………………..
…………………..
…………………..
…………………….
CEVAP :
Meclis başkanı
Başkanvekilleri
Kâtip üyeler
İdare amirleri
35. Bir yasama döneminde …………… Meclis Başkanlık divanı seçimi yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi …………., ikinci seçilenin ise yasama döneminin sonuna kadardır. Bu cümledeki boş bırakılan kısımlara hangi ifadeler gelmelidir yazınız?
…………………..
…………………..
CEVAP :
İki kez
İki yıl
36. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi alma ve Hükümeti denetleme yollarının neler olduğunu yazınız?
…………………..
…………………..
…………………..
……………………
……………………
CEVAP :
Soru
Meclis araştırması
Genel Görüşme
Gensoru
Meclis soruşturması
37.Başbakan veya bakanların , görevleri ile ilgili suçlardan dolayı cezai sorumluluklarının araştırılması ve TBMM tarafından Yüce Divana sevk edilmesine yol açan denetim aracı nedir?
…………………………...
CEVAP :
Meclis Soruşturması

38. TBMM üyelerinin görev süresi olan yasama dönemi …………………. ve TBMM’de …………….. milletvekili vardır. TBMM üyesi olabilmek için yirmi beş yaşını doldurmuş olmak ve …………… mezunu olmak gerekir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere hangi ifadeler gelmelidir yazınız?
……………………..
……………………..
……………………..
CEVAP :
4 yıldır
550
İlkokul

39.Bir bakanın veya Bakanlar Kurulunun, TBMM tarafından güvensizlik oyuyla düşürülmesine yol açan denetim yolunun adı nedir yazınız?
…………………………...
CEVAP :
Gensoru

40. Kamu Baş denetçisi, ……………………………. tarafından, gizli oyla seçilir ve görev süresi………………….yıldır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere hangi ifadeler gelmelidir yazınız?
…………………………...
……………………………
CEVAP :
TBMM tarafından
4 yıldır41.Ülkemizde yürütme erkinden sorumlu olan organlar ile, Cumhurbaşkanının ve Başbakanın nasıl seçildiğini yazınız?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CEVAP :
Ülkemizde yürütmeden sorumlu iki organ vardır. Aktif ve sorumlu kanat Bakanlar Kurulu, Pasif ve sorumsuz kanat ise Cumhurbaşkanıdır
Cumhurbaşkanını 5 yıllık bir süre için halk seçer. Başbakanı ise, TBMM üyeleri arasından Cumhurbaşkanı seçer ve atar

42.Cumhurbaşkanlığı seçimi, görevdeki Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki ……………… günlük süreçte yapılır ve bir kimsenin Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için en az ………… milletvekilinin yazılı teklifiyle aday gösterilmesi gerekir. Bu cümledeki boş bırakılan kısımlara hangi ifadeler gelmelidir yazınız?
…………………..
…………………..
CEVAP :
60 Günlük
20 Milletvekili

43.Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli yeterlilik koşullarından üç tanesini yazınız?
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
CEVAP :
Türkiye vatandaşı olmak
40 yaşını doldurmuş olmak
Yükseköğrenim mezunu olmak
Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak
İki kere cumhurbaşkanı seçilmemiş olmak
(Cevaplardan üç tanesini yazdıysanız yanıtınız doğrudur)


44.Cumhurbaşkanlığına TBMM içinden veya dışından aday gösterilmesi için 20 milletvekilinin yazılı teklifi gereklidir ayrıca en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında oyları…………………………………….. ortak aday gösterebilirler. Bu cümlede boş bırakılan kısma hangi ifade gelmelidir yazınız?
…………………………………………………………………………………….
CEVAP :
Oyları %10’u geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilirler

45.Cumhurbaşkanının yargıyla ilgili görevlerinden dört tanesini yazınız?
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
CEVAP :
Anayasa Mahkemesine 14 üye seçmek
Danıştay üyelerinin 1/4’ünü seçmek
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini seçmek
Askeri Yargıtay üyelerini seçmek
AYİM üyelerini seçmek
HSYK’ya 4 üye seçmek
(Cevaplardan dört tanesini yazdıysanız yanıtınız doğrudur)

46. YÖK üyelerini, Rektörleri ve Genel Kurmay Başkanını atayan kimdir yazınız?
………………………………………….
CEVAP :
Cumhurbaşkanı

47. Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği belirtilen işlemler dışındaki kararların başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir yazınız?
…………………………………
CEVAP :
Karşı imza kuralı
48.Cumhurbaşkanlığına bağlı olan, kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenen kuruluş ile, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak denetim yapan ve tüm üyelerini yine Cumhurbaşkanının seçtiği kurulun adlarını sırasıyla yazınız?
…………………………………………..
………………………………………….
CEVAP :
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
Devlet Denetleme Kurulu

49. Cumhurbaşkanlığına bağlı olan ve üyeleri cumhurbaşkanı tarafından atanan Devlet Denetleme Kurulu hangi kurumları denetleyemez yazınız?
……………………………………
……………………………………
CEVAP :
Silahlı kuvvetler
Yargı organları

49. Cumhurbaşkanının, görev suçu kapsamında yargılanabileceği tek suç olan “Vatana ihanet” suçlamasında, TBMM’nin teklif ve Yüce Divana sevk kararları hangi çoğunluklarla alınır yazınız?
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
CEVAP :
TBMM üye tam sayısının en az 1/3’ünün teklifi
TBMM üye tam sayısının en az 3/4’ünün kararı

50. Bakanların göreve gelmesi ve görevden alınması işlemleri nasıl yapılır yazınız?
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
CEVAP :
Bakanlar, Başbakanın teklifi ile Cumhurbaşkanı tarafından göreve atanır
Bakanlar, Başbakanın teklifi ile yine Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınır

51. Milli güvenliğin sağlanmasında ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt savunmasına hazırlanmasından sorumlu olan organ Bakanlar Kuruludur. Kurul’un bu sorumluluğu hangi organa karşıdır yazınız?
………………………………………….
CEVAP :
Türkiye Büyük Millet Meclisi

52. TBMM genel seçimlerinden önce, tarafsızlık gereği görevinden çekilmek durumunda olan üç bakan hangileridir yazınız?
………………………………………
………………………………………
………………………………………
CEVAP :
Adalet Bakanı
İçişleri Bakanı
Ulaştırma Bakanı

53. Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması ……………….olur ve boşalan bir bakanlığa en geç ………………… içinde yenisi atanır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere hangi ifadeler gelmelidir sırasıyla yazınız?
………………………………………
………………………………………
CEVAP :
Kanunla olur
15 gün içinde

54. Merkez Bankası başkanını beş yıllık bir süre için kim seçer yazınız?
…………………………
CEVAP :
Bakanlar Kurulu55. Sadece Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılabilen kanun hükmünde kararnameler ve tüzükler, başka bir yürürlük tarihi öngörülmediğinde hangi tarihte yürürlüğe girerler sırasıyla yazınız?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
CEVAP :
Kanun hükmünde kararnameler, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde, Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler ve TBMM onayına sunulurlar. Eğer Meclis onayına sunulmazlarsa aynı gün, Meclis tarafından reddedildikleri takdirde, ret kararının Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlükten kalkarlar
Tüzükler, başka bir yürürlük tarihi öngörülmediyse kanunlar gibi yani Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girerler

56. Genelkurmay başkanı yetkilerinden dolayı …………………… karşı sorumludur. Sıkıyönetim komutanları …………………………… bağlı olarak görev yapar. Bu cümlede boş bırakılan yerlere kimlerin isimleri gelmelidir sırasıyla yazınız?
…………………………………..
………………………………….
CEVAP :
Başbakan’a
Genelkurmay Başkanı’na

57.Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlar Milli güvenlik kurulu kimin başkanlığında toplanır ve Milli Güvenlik Kurulunun gündemini belirleyen Cumhurbaşkanına, gündemle ilgili teklifler kimler tarafından verilebilir sırasıyla yazınız?
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
CEVAP :
Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlar Milli güvenlik kurulu, Başbakanın başkanlığında toplanır
Milli Güvenlik Kurulunun gündemini, Başbakan veya Genel Kurmay Başkanının teklifleriyle Cumhurbaşkanı belirler

58.Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında iki ayda bir toplanan bir kuruldur. Kurulun Cumhurbaşkanı dışındaki “11” üyesinin isimlerini yazınız?
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………..
………………………...
…………………………
CEVAP :
Başbakan
Başbakan yardımcıları ( 2001’de yapılan değişiklik)
Milli Savunma Bakanı
İç İşleri bakanı
Dış İşleri Bakanı
Adalet Bakanı (2001 de yapılan değişiklik)
Genelkurmay Başkanı
Kara Kuvvetleri Komutan
Deniz Kuvvetleri Komutanı
Hava Kuvvetleri Komutanı
Jandarma Genel Komutanı

59.Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan etme kim yetkisinin ait olduğu makamı yazınız?
…………………………………………………………………………….
CEVAP :
Cumhurbaşkanlığı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu

60. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan edileceği süre en fazla ………………… ve uzatma istemleri bir seferde ……………………..geçemez. OHAL ve sıkıyönetim kararlarını ve uzatma istemlerini onaylama yetkisi ise ………………… ait bir yetkidir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere gelmesi gereken doğru ifadeleri sırasıyla yazınız?
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
CEVAP :
En fazla 6 aydır
4 ayı geçemez
TBMM’ ye ait bir yetkidir

61. Anayasa Mahkemesi ……...... asıl üyeden oluşmaktadır. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi………. yıldır ve bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Bu cümlede boş bırakılan yerlere gelmesi gereken doğru ifadeleri sırasıyla yazınız?
…………………………
…………………………
CEVAP :
17 asıl üye
12 yıl

62. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu hangi kararlarını, salt çoğunlukla değil “toplantıya katılanların 2/3’ü çoğunluğu” ile almak durumundadır?
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
CEVAP :
Anayasa değişikliklerinin iptali
Siyasi parti kapatma veya devlet yardımından yoksun bırakma kararı

63. Anayasa Mahkemesinin görevlerinden beş tanesini yazınız?
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
CEVAP :
Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak
Siyasi partilerin mali denetimini yapmak
Somut norm denetimi (İtiraz yolu) yoluyla yapılan Anayasa aykırılık iddialarını sonuçlandırmak
Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararların iptaline bakmak
Milletvekillerinin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararların iptaline bakmak
Uyuşmazlık mahkemesinin başkanını kendi üyeleri arasından görevlendirmek
Bireysel başvuruları, bölümlerde karara bağlamak (2010)
Anayasa değişikliklerinin sadece sekil bakımından uygunluğunu denetlemek
Kanunların, KHK’ların, TBMM içtüzüğünün anayasa şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemek
Yüce Divan sıfatıyla belli kişileri, görevleriyle ilgili suçlardan yargılamak
(Cevaplardan beş tanesini yazdıysanız yanıtınız doğrudur)
64. Anayasa Mahkemesinin, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargıladığı kişilerden beş tanesini yazınız?
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
CEVAP :
Cumhurbaşkanı
Başbakan
Bakanlar
TBMM Başkanı (2010)
Yüksek Mahkemelerin Başkanları, üyeleri ve başsavcıları
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili
Sayıştay Başkan ve üyeleri
HSYK Başkan ve üyeleri
Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları
(Cevaplardan beş tanesini yazdıysanız yanıtınız doğrudur)

65. Soyut norm denetimi yoluyla, Anayasa mahkemesine esas bakımından iptal davası açma hakkına sahip olanları yazınız?
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
CEVAP :
Cumhurbaşkanı
TBMM üye tam sayısının 1/ 5 ‘i
İktidar partisi Meclis Grubu
Ana muhalefet partisi Meclis Grubu


66. Anayasa değişikliği hakkındaki kanunların, sadece şekil bakımından iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine dava açılabilir. Hangi yazılı hukuk kurallarının hem şekil hem de esas bakımından iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine dava açılabilir yazınız?
……………………..
……………………..
……………………..
CEVAP :
Kanun
Kanun Hükmünde Kararname
TBMM İçtüzüğü

67.Anayasa değişiklikleri ve kanunların şekil bakımından iptal davaları, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren ……………… içinde , kanunların esas, Kanun hükmünde kararname ve TBMM İçtüzüğünün ise hem şekil hem de esas bakımından iptal davaları ………… içinde açılabilir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere gelmesi gereken doğru ifadeleri sırasıyla yazınız?
……………………..
……………………..
CEVAP :
10 gün
60 gün

68. Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olan yüksek mahkemenin adını yazınız?
………………..
CEVAP :
Yargıtay69. Yargıtay’ın, Danıştay’ın, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin ve Askeri Yargıtay’ın üyelerini kimler veya hangi organlar seçmektedir sırasıyla yazınız?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
CEVAP :
Yargıtay’ın bütün üyelerini HSYK seçer
Danıştay üyelerinin ¼ ünü Cumhurbaşkanı, ¾ ünün HSYK seçer
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin ve Askeri Yargıtay’ın bütün üyelerini Cumhurbaşkanı seçer

70. İdari yargıda yer alan tüm mahkemeleri yazınız?
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
CEVAP :
İdare mahkemesi
Vergi mahkemesi
Bölge idare Mahkemesi
Danıştay
71.Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ……………asıl, …………… yedek üyesi bulunmaktadır. Kurulun başkanı ………………….., doğal üyesi ise …………………….Müsteşarıdır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere gelmesi gereken doğru ifadeleri sırasıyla yazınız?
……………………..
……………………..
……………………..
…………………….
CEVAP :
22 asıl
12 yedek
Adalet Bakanı
Adalet Bakanı Müsteşarı
72.Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun meslekten çıkarma kararı dışındaki kararlarına karşı yargı yoluna başvurulamaz. Yargı yolu açık tek karar olan meslekten çıkarma kararına karşı hangi mahkemeye başvurulabilir yazınız?
…………………………………………………
CEVAP :
HSYK’nın, meslekten çıkarma kararlarına karşı Danıştay’a başvurulabilir.

73. Anayasa’da düzenlenmiş olan yüksek mahkemelerin tamamının isimlerini yazınız?
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
CEVAP :
Anayasa mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Askeri Yargıtay
Askeri yüksek idare mahkemesi
Uyuşmazlık mahkemesi

74. Adli, idari ve askeri yargı yerleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözmekle görevli olan ve bir davanın hangi yargı kolunda görülmesi gerektiği konusundaki tartışmaları nihai çözüme ulaştıran yüksek mahkemenin adı nedir yazınız?
……………………………
CEVAP :
Uyuşmazlık Mahkemesi
75. Bir yüksek mahkeme olmamasına rağmen Anayasanın …………. bölümünde düzenlenmiş olup verdiği kararlar kesin olan, ayrıca bütün üyeleri ile başkanını TBMM’nin seçtiği kuruluşun adı nedir yazınız. Öncelikle cümle içerisinde boş bırakılan yere gelecek doğru ifadeyi daha sonra ise sorunun cevabını yazınız?
…………………………………………..
…………………………………………..
CEVAP :
Anayasanın “yargı” bölümünde
Sayıştay

76. Bir sivil vatandaşımızın askeri mahkemelerde yargılanabileceği tek durum nedir yazınız?
…………………………………………..
CEVAP
Savaş

77. Devletin güvenliğine ve Anayasal düzene karşı işlenen suçlara, fail asker kişi bile olsa hangi mahkemeler bakar yazınız?
…………………………………………..
CEVAP
Adli yargı ceza mahkemeleri (sivil mahkemeler)

78. Uyuşmazlıkların türüne ve çeşidine göre ülkemizde yargı sistemi dört ana kola ayrılmıştır. Ülkemizdeki bu dört yargı düzeninin isimlerini yazınız?
………………………
……………………..
……………………..
……………………..
CEVAP :
Adli yargı
İdari yargı
Askeri yargı
Anayasa yargısı

79. Ülkemizde yargı yetkisi bağımsız mahkemeler tarafından kullanılmaktadır. Yargı yetkisini kullanan bağımsız mahkemeler, bu yetkiyi kimin adına kullanmaktadır?
………………………
CEVAP :
Türk Milleti

80. Anayasa Mahkemesinin verdiği kararların özellik ve niteliği ile bildiğiniz üç ifadeyi boşluklara yazınız?
…………………………………………………..
………………………………………………….
………………………………………………….
CEVAP :
Anayasa Mahkemesi kararları kesindir
Resmi gazetede yayımlanır
Gerekçesi yazılmadan açıklanamaz
Geriye yürümez
İptal kararlarının yürürlük tarihi en fazla 1 yıl ertelenebilir
Anayasa Mahkemesi karar verirken yerindelik denetimi yapamaz
(Cevaplardan üç tanesini yazdıysanız yanıtınız doğrudur)


murat güre
Mesajlar: 38
Kayıt: Pzt Kas 07, 2016 8:29 am
İletişim:

Re: 2016 kaymakamlık sınavı paylaşımları

Mesaj gönderen murat güre » Prş Kas 24, 2016 8:31 pm

KAYMAKAMLIK SINAVI SORU ÖRNEKLERİ – İDARE HUKUKU

1.Türk idare Teşkilatı, merkezden yönetim ve yerinden yönetim birimleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Merkezi idarenin taşra teşkilatında yer alan birimlerin isimlerini yazınız?
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
CEVAP :
İl genel idaresi
İlçe idaresi
Bucak idaresi
Bölge idaresi

2. Merkezi idarenin taşra teşkilatında yer alan il genel idaresinin organlarını yazınız?
………………………………
………………………………
………………………………
CEVAP :
Vali
İl idare şube başkanları
İl idare kurulu

3. Yer bakımından yerinden yönetim kuruluşları olan yerel (mahalli) idarelerinin isimlerini yazınız?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
CEVAP :
İl özel idaresi
Belediyeler
Köy
4. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarından, belli bir veya birkaç hizmeti yürütmekle görevli olan kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlara, kamu kurumları denilmektedir. Kamu kurumları faaliyet alanlarına göre dörde ayrılmaktadır. Bu faaliyet alanlarının isimlerini yazınız?
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
CEVAP :
İdari Kamu Kurumları
İktisadi Kamu Kurumları
Sosyal Kamu Kurumları
Bilimsel Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları

5.Türk İdari Teşkilatı bir bütündür ve bu bütünlüğün sağlanması için iki hukuki araç mevcuttur. İdarenin bütünlüğünü sağlamaya dönük iki hukuki aracın ismini yazınız?
………………………………
………………………………
CEVAP :
Hiyerarşi
İdari vesayet

6. Belediyelerin, yabancı ülkedeki bir belediye ile kardeş kent ilişkisi kurması hangi makamın iznine bağlıdır yazınız?
……………………………………….
CEVAP :
İçişleri Bakanlığı

7. Merkezi idarenin taşra teşkilatındaki il genel idaresinin başında olan vali’ye tanınan ve belli koşullar altında merkezi yönetime sormadan karar alabilme yetkisine ne isim verilir yazınız?
……………………………………….
CEVAP :
Yetki genişliği

8.Kentlerde cadde ve sokaklara isim verilmesine ve bu isimlerin değiştirilmesine hangi organ karar verir yazınız?
……………………………………….
CEVAP :
Belediye meclisi

9. 2011 yılından itibaren merkezin başkent teşkilatı içerisinde yer alan Bakan yardımcılarının görev süresi ne kadardır yazınız?
…………………………………………….
CEVAP :
Bakan yardımcıları, Bakanlar Kurulunun (Hükümetin) görev süresiyle sınırlı olarak görev yapmaktadırlar

10. İdare, kamu yararı amacıyla mal edinme yetkisi çerçevesinde hangi yöntemlere başvurabilir üç tanesini yazınız?
……………………...
………………………
……………………….
……………………….
……………………….
………………………..
CEVAP :
Kamulaştırma
İstimval
Devletleştirme
Geçici işgal
Kamulaştırmasız el atma
Satın alma
(Cevaplardan üç tanesini yazdıysanız yanıtınız doğrudur)11.Taksitlendirmelerde veya herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde, …………………………………………………… faiz uygulanır. Bu cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade nedir yazınız?
……………………..............................................
CEVAP :
Kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz

12. Devlet Memurları Kanununa göre, en ağır disiplin cezası olan “memurluktan çıkarma” cezasını vermeye yetkili organ hangi organdır yazınız?
…………………………………………….
CEVAP :
Yüksek Disiplin Kurulu

13.Sermaye piyasasının güven içinde çalışmasını, menkul kıymetlerle ilgili ödünç alıp verme ve repo işlemleri gibi işlemlerin düzenlenmesini hangi bağımsız idari otoritenin yetkisindedir yazınız?
……………………………………………..
CEVAP :
Sermaye piyasası kurulu

14.İllerin ve ilçelerin kurulması veya kaldırılması hangi düzenleyici işlem ile yapılabilir yazınız?
…………………
CEVAP :
Kanun

15.Belediyelerin kurulması, vali ve kaymakamın atanması hangi düzenleyici işlem ile yapılabilir yazınız?
…………………………………..
CEVAP :
Müşterek kararname16. Bozulması halinde kamu yararının olumsuz etkilendiği kamu düzeninin unsurlarından dört tanesini yazınız?
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Cevap :
Genel Güvenlik
Dirlik ve Esenlik
Kamusal Estetik
Bireylerin kendilerine karşı koruması
Genel Sağlık
Genel Ahlak
İnsan Onuru
(Cevaplardan dört tanesini yazdıysanız yanıtınız doğrudur)

17. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İdaresinin görevleri kapsamındaki faaliyetlerden dört tanesini yazınız?
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Cevap :
Milli Güvenliğin Korunması
Kolluk Faaliyetleri
Kamu Hizmetleri
Özendirme ve Destekleme
İç Düzen (Öz Yönetim) Faaliyetleri
Planlama Faaliyetleri
(Cevaplardan dört tanesini yazdıysanız yanıtınız doğrudur)


18. Yasama, yargı fonksiyonu ile yürütmenin salt siyasal nitelikli faaliyetleri dışında kalan toplumun günlük gereksinimlerini karşılamak için yürütülen kamusal faaliyetlere ………………………………...denir ve bu faaliyetlerin amacı ………………..’dır. Bu cümledeki boş bırakılan yerlere gelmesi gereken doğru ifadeler nelerdir yazınız?
………………………………….
………………………………….
Cevap :
İdari fonksiyon
Kamu yararı

19. Kamu hizmetlerinin kurulması ve kaldırılmasından asli yetkili organ hangi organdır yazınız?
………………………………….
Cevap :
Yasama organı - TBMM

20. İdari kararların alınmasında sahip olunan takdir yetkisinin ve astın işleminin ihtiyaca ve hizmetin gereklerine uygunluğunu denetlenmesine ne isim verilir yazınız?
…………………………………………
Cevap :
Yerindelik denetimi

21. Belediye başkanını görevden uzaklaştırmaya yetkili olan makam …………………………………’dır. Belediye başkanının görevden alınması kararını verecek olan yargı organı ise ……………….’dır. Bu cümledeki boş bırakılan yerlere gelmesi gereken doğru ifadeleri yazınız?
…………………………………………
…………………………………………
Cevap :
İçişleri Bakanı
Danıştay
22. Kanun ve tüzüklerin uygulanmasını göstermek amacıyla çıkarılan yönetmeliklere uygulama yönetmelikleri, İdari makam ve mercilerin idari faaliyetlerine ilişkin çıkardıkları yönetmeliklere ise …………………………………… denir. Belli yörede uygulanacak yönetmelikler………………………… tarafından denetlenir. Boş bırakılan yerlere gelmesi gereken doğru ifadeler nelerdir yazınız?
……………………………………
…………………………………..
Cevap :
Adi yönetmelik
İdare mahkemesi

23. İdari faaliyetlere, bireylere uygulanan hukuktan farklı, bağımsız bir hukukun uygulandığı, idare üstünlüğüne dayalı, adli yargı ile idari yargının ayrıldığı sisteme ne isim verilir yazınız?
…………………………….
Cevap :
İdari rejim

24. İdarenin belli kişi ve durumlar için aldığı, hukuki durumlar yaratan, değiştiren ve kaldıran kararlarına ne sisim verilir yazınız?
………………………………
Cevap :
Bireysel idari işlemler

25. İdarenin aldığı icrai kararların hukuka aykırılığının iddia edilmesi, onun icrailiğini etkilemez. Hukuka aykırı bile olsa işlem uygulanır. İşlemin uygulanmaması için yargı organı tarafından yürütmenin durdurulması kararının verilmesi gereklidir. Bu açıklamalar idari kararların özelliklerinden hangisini ifade etmektedir yazınız?
………………………………
Cevap :
Hukuka uygunluk karinesinden yararlanma
26.Bir idari işlemi yapmış ya da idari kararı almış olan idare makamın, o idari işlemi değiştirmeye, geri almaya ve kaldırmaya da yetkili olması ne şekilde ifade edilir yazınız?
………………………………
Cevap :
Yetkide paralellik
27.İdarenin görev alanına giren bir alanda, yetkisiz bir merci veya idareye yabancı kişi tarafından karar alınması halinde ortaya çıkan duruma ……………………… denir ve bu işlem hukuki açıdan …………hükmündedir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere gelmesi gereken doğru ifadeleri yazınız?
……………………………
…………………………..
CEVAP :
Yetki gaspı
Yok hükmündedir

28.Bir idari işlemin yetki, şekil, sebep ve konu bakımından hukuka aykırı olması durumunda, menfaati ihlal edilenler tarafından açılacak iptal davasına ………………………bakar ve iptal davalarını açmak için hak düşürücü süre ………. gündür. Bu cümlede boş bırakılan yerlere gelmesi gereken doğru ifadeleri yazınız?
……………………………
…………………………..
CEVAP :
İdare mahkemesi
60 gündür

29.Bayındırlık hizmetinin görülmesinde kullanılacak maddeleri çıkarmak, hazırlamak için özel mülkiyetteki taşınmaza geçici el atılmasına ne isim verilir yazınız?
…………………………..
CEVAP :
Geçici işgal

30.İdarenin haksız fiil niteliğindeki hukuka aykırı eylemlerine ne isim verilir yazınız?
…………………………..
CEVAP :
Fiili yol
31. İdarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde ya da işleyişindeki bozukluk veya aksaklık ……………………………….. , Kamu görevlilerinin hizmetle ilgili olmayan kusurlu tutum ve davranışları ise ……………………………. ‘dur. Bu cümlede boş bırakılan yerlere gelmesi gereken doğru ifadeleri yazınız?
……………………………………….
………………………………………
CEVAP :
Hizmet kusuru
Kişisel kusur

32. İdari Yargı yerlerinin yürütmeyi durdurma, iptal gibi kararlarını ………………….. gün içinde kasten yerine getirmeyen kamu görevlileri aleyhine adli yargıda tazminat davası açılabilir. Bu cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru süreyi yazınız?
…………………………..
CEVAP :
30 gün

33.Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan ötürü bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Bu sisteme ………………………….............. adı verilir. İdare de böyle bir dava sonucunda tazminat ödemeye mahkum edilirse ilgili kamu görevlisine …………………….edecektir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere gelmesi gereken doğru ifadeleri yazınız?
……………………………………….
………………………………………
CEVAP :
Teminat sistemi denir
Rücu edecektir


34. İdari davranış ile zarar arasında sadece bir nedensellik bağının bulunması halinde, kusur şartı aranmaksızın idarenin sorumlu olması, idarenin kusursuz sorumluluğudur. İdarenin kusursuz sorumluluğu iki ilkeye dayanır. Bu ilkeleri yazınız?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
CEVAP :
Tehlike (risk) ilkesi
Fedakarlığın denkleştirilmesi (Kamu külfetleri karşısında eşitlik) ilkesi

35.İdarenin mali sorumluluğu Hukuk Devleti ilkesinin bir gereğidir. İdarenin özel hukuka tabi faaliyetlerinden doğan mali sorumluluğu özel hukuk hükümlerine ve özellikle haksız fiil sorumluluğuna ilişkin esaslara tabidir. İdarenin sorumluluğu kusurlu veya kusursuz olabilir. İdarenin kusursuz sorumluluğunu azaltan veya kaldıran dört sebebi yazınız?
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
CEVAP :
Zorlayıcı nedenler (mücbir sebep)
Beklenmeyen durumlar (kaza-tesadüf)
Zarara görenin kusuru
Üçüncü kişinin kusuru

36.Bir yerde mahalle yönetimi kurulması veya kaldırılması ne şekilde ve kimlerin yetkisiyle olur yazınız?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CEVAP :
Bir yerde mahalle yönetimi, belediye meclisi kararı, kaymakamın görüşü üzerine, valinin onayı ile kurulur ve aynı usulle kaldırılır. Mahallelerin tüzel kişiliği yoktur ve seçimle oluşturulur.


37. Türk İdari Teşkilatı yapısı içerisinde, yerinden - yerel yönetim kuruluşlarından il özel idaresinin organlarını yazınız?
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
CEVAP :
İl genel meclisi (karar organı)
İl daimi encümeni
Vali (doğal başkan)

38. Ülkemizde odalar ve odaların üst kuruluşu niteliğindeki birlikler şeklinde örgütlenmiş olan, belli meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ortak özelliklerinden üç tanesini yazınız?
………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
CEVAP :
Kamu kurumu niteliğindedir
Mutlaka kanunla kurulurlar
Organlarını kendi üyeleri arasında seçerler
Üyelik zorunludur
Özerk bütçeleri vardır
Tüzel kişilikleri vardır
(Cevaplardan üç tanesini yazdıysanız yanıtınız doğrudur)39. Kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli hizmetleri görülmesinde, Devlet bünyesinde istihdam edilen kamu görevlileri dört ana türe ayrılmıştır ve bunlardan biri memurlardır. Diğer üç kamu görevlisi türünü yazınız?
………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
CEVAP :
Sözleşmeli personel
Geçici personel
Kamuda çalışan işçiler

40. Anayasamıza göre, devlet memurluğuna ilişkin iki ilke mevcuttur. Bunlar serbestlik ve eşitliktir. Memurlar hakkında, Devlet Memurları Kanununda yer alan üç temel ilkeyi yazınız?
………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
CEVAP :
Sınıflandırma
Kariyer
Liyakat41. Devlet memurunun, çalıştığı kurumun iç düzenini bozmaya yönelik davranışlarına disiplin suçları; disiplin suçlarına uygulanan yaptırımlara ise disiplin cezaları denilmektedir. Disiplin cezalarının neler olduğunu hafiften en ağıra kadar sıralayınız?
……………………………………
…………………………………...
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
CEVAP :
Uyarma
Kınama
Aylıktan kesinti
Kademe ilerlemesini durdurma
Memurluktan çıkarma

42. Görevden uzaklaştırma, görevi başında kalması sakıncalı olan bir devlet memuru hakkında uygulanan geçici bir tedbirdir. Hem ceza kovuşturması ve hem de disiplin soruşturması açılan memurlara uygulanır. Bir memuru görevden uzaklaştırmaya yetkili makamlardan üç tanesini yazınız?
……………………………………
…………………………………...
…………………………………….
CEVAP :
Atamaya yetkili amirler
Bakanlıklar
Genel müdürlük müfettişleri
İllerde valiler
İlçelerde kaymakamlar
(Cevaplardan üç tanesini yazdıysanız yanıtınız doğrudur)
43. Bazı idari işlemlerin siyasal nitelikte olmaları, devletin yüksek siyasetine ilişkin olmaları gibi nedenlerle yargı denetimi dışında kaldıkları kabul edilmiştir. Örneğin; bakanların seçilmesi, atanması, Bakanlar Kurulunun oluşması, bakanların görevlerine başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca son verilmesi, yürütme organın yasama ile ilişkileri, hükûmet programı hazırlanması, öteki devletlerle ilişkiler gibi işlemler hükümet tasarrufu niteliğinde oldukları için yargı denetimi dışındadır. İdari yargı denetiminin kapsamını daraltan bu durum hangi kavramla ifade edilmektedir yazınız?
…………………………………….
CEVAP :
Yargı kısıntıları

44. Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler, Yüksek Askerî Şûra’nın terfi ve emekliye ayırma kararları ve meslekten çıkarma hariç Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarının üçünün de, yasama kısıntısı gereği ortak özelliği nedir yazınız?
…………………………………………………………………………………………………………………………….
CEVAP :
Anayasamıza göre, bu işlemlerin yargı denetimine tabi olmayan işlemlerden olmaları

45.İdare, belli koşul ve durumların gerçekleşmesi halinde, mutlaka belli bir çözümü benimseyerek, belli bir idari işlemi yapmak zorunda ise, ………………………………. söz edilir. İdare, belli koşul ve durumların ortaya çıkması halinde belli bir işlemi yapıp yapmamak veya kanunda öngörülen çeşitli çözümler arasında bir tercih yapmak konusunda serbestiye sahip ise …………………………… söz edilir. Bu cümlede boş bırakılmış yerlere gelmesi gereken doğru ifadeleri yazınız?
…………………………………….
…………………………………….
CEVAP :
Bağlı yetkiden söz edilir
Takdir yetkisinden söz edilir46. İdari işlemler hakkında yetki, şekil, konu, sebep ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için açılan davalara ………………………………….. , İdari eylem ve işlemlerden dolayı hakları muhtel olan (ihlal edilen) ve zarar görenler tarafından açılan davalara ise ……………………………………… denilmektedir. Bu cümlede boş bırakılmış yerlere gelmesi gereken doğru ifadeleri yazınız?
…………………………………….
…………………………………….
CEVAP :
İptal davaları
Tam yargı davaları

47. İdare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdikleri kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak, yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak ile idare ve vergi mahkemelerinin yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verdikleri kararlara karşı yapılan itirazları kesin karara bağlamak konusunda yetkili mahkeme hangisidir yazınız?
…………………………………….
CEVAP :
Bölge İdare Mahkemesi

48.Merkezi idarenin en yüksek danışma ve inceleme mercii olup, Kanun tasarıları ve …………………………………………………… sözleşmeleri hakkında görüş bildirir. Yürütmenin düzenleyici işlemlerinden ……………………… çıkarılmadan önce bu mahkemeye incelenmek üzere sunulur. Bu mahkeme, idari yargının yüksek mahkemesi Danıştay’dır. Bu cümlede boş bırakılmış yerlere gelmesi gereken doğru ifadeleri yazınız?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
CEVAP :
Kamu hizmetiyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri
Tüzükler

49. İdarenin sürekli, soyut, nesnel ve genel durumları belirleyen ve kural koyan veya değiştiren işlemlerine ……………………………………………. denirken, Anayasada yer alan KHK, tüzük ve yönetmelik dışında idarenin çıkardığı genelge, yönerge, tebliğ, tamim ve sirküler gibi düzenleyici işlemlere ………………………………………. denir. Bu cümlede boş bırakılmış yerlere gelmesi gereken doğru ifadeleri yazınız?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
CEVAP :
Genel düzenleyici işlem
Adsız düzenleyici işlem

50. Kamulaştırılamayan, haczedilemeyen ve özel statüye sahip devlet mallarına ………………. denir. Bir malın kamusal mal statüsüne sokulmasına tahsis yani …………………… denir. Bir hak ve hukuksal ilişkiyi kuran, kaldıran veya değiştiren işlemlere ………………………………… denir. Mevcut bir hukuksal statüyü açıklayan veya tespit eden işlemlere…………………………………. denir. Bu cümlelerde boş bırakılmış yerlere gelmesi gereken doğru ifadeleri yazınız?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
CEVAP :
Kamu malı
Özgüleme
Yapıcı idari işlem
Belirleyici (belirtici) idari işlem

CEVAP YAZ

“SINAVLAR” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir