İktisatçılar ve teorileri

CEVAP YAZ
Mert Ali
Mesajlar: 90
Kayıt: Pzr Eki 09, 2016 12:09 pm
İletişim:

İktisatçılar ve teorileri

Mesaj gönderen Mert Ali » Cmt Kas 05, 2016 2:29 pm

MARSHALL -Marjinal analiz yöntemini geliştiren iktisatçıdır.(Yeni Klasik )
SAMUELSON -Genel denge analizini geliştiren iktisatçıdır.
-Genele Denge Analizi:Hem kamusal hem de özel faaliyetleri kapsar.GDA kaynak tahsisi ile gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi kurar.”Kamu malının üretimi bir birim arttığında ne kadar özel maldan vazgeçilmesi gerekir?” sorusunu çözümler.
-Mali İktisat kavramını ilk defa kullanan kişidir.
-Kamusal mallar tanımını kullanan ilk kişidir.
-Tam kamusal mal ve yarı kamusal mal ayrımını yapmıştır.
-Bölünebilir mal ve bölünemez mal ayrımını yapan ilk kişidir.
-Ona göre devlet bölünemez mal ve hizmetleri piyasa ise bölünebilir mal ve hizmetleri üretmelidir.
BOWEN -Kısmi denge analizini yapan kişidir.
-Kamusal malların üretim koşullarını özel mallarda olduğu gibi arz ve talep dengesi belirler. (Siyasi süreç yok )
LİNDALH -Bireyler toplumsal mallardan sağladığı faydalara göre toplumsal maliyetlere katılmalıdır.
Ör. Otoban ücreti...
ARROW -İmkansızlık teorisini geliştirmiş.Ferdi tercihlerle toplumsal tercihler arasında tutarlılık yoktur.
WİCKSELL -Oybirliği kuramının savunucusudur.(Dışsallık kavramını ilk kullanan kişidir)
DOWNS -Politik rekabet teorisini savunur.
-Hükümetin uyguladığı maliye politikası kendine olan siyasi desteği maksimize etmek içindir.
-Siyasi partiler ortanca seçmen tercihlerini bilir ve ona göre davranır.
-Siyasi partiler çıkarlarını maksimize etmeye çalışır.
BLACK -Çokluk kuralı,gruptaki ortanca seçmenin tercihine karşılık gelir.
-Tercihlerin tek doruklu olması durumunda basit çoğunluk yöntemi kolaylık sağlar.(Çok doruklu olması durumunda basit çoğunluk yöntemi işe yaramaz)
MUSGRAVE -Devlet piyasa ekonomisinin yetersizliklerinden kaynaklanan sorunları çözmelidir.
-Tam istihdam bütçe açığına alternatif bir ölçü olan mali kaldıraç kavramını önermiştir.
-Erdemli-erdemsiz mal ayrımını yapan iktisatçıdır.
-Savaş ve savaşla ilgili harcamaların dikkate alınmadığı durumlarda kamu harcamalarının milli gelire oranı oldukça istikrarlıdır.
-Devletin üç görevi; kaynak tahsisi, gelir dağılımı, ekonomik istikrardır.
SELİGMAN -Devlet hiçbir kesime adil olmayan avantaj vermemeli ve bunun yanı sıra var olan adaletsizlikleri yok etmeye çalışmamalıdır.
TİNBERGEN -Devletin amaç ve araçları eşit olmalıdır.
-Her ekonomide milli savunma vb. Kamusal malları üreten bir kamu kesimi mevcuttur.Bu durum ekonominin esas yapısının kapitalist olmasına engel değildir.
PİGOU-DALTON -Özel kesim için geçerli olan marjinal analiz yöntemi kamu kesimi içinde geçerlidir.
NİSKANEN -Bürokratik üretim modelini geliştirmiştir
-Toplumun arzu ettiği harcama düzeyi bürokratların sorumsuzluğu sebebiyle aşılmakta kamu kesimi aşırı ölçüde genişlemektedir.
-Bürokratlar çıkarlarını maksimize etmeye çalışır.
J. OCCANNOR -Kapitalist ekonomik sistemin varlığını sürdürebilmesi için devletin rolü;özel sermaye birikiminin koşullarını yartmak,sermaye birikimi sırasında oluşan sorunları hafifleterek sistemi yasallaştırmaktır.
-Kapitalist devlet sürekli açıklara maruz kalır.Bunların sağlanmasında kamu açıkları artar.
-Kamu harcamaları kalkınma ilk aşamalarında azalmış sonrasında artmıştır.
BUCHANNAN -Anayasal iktisadın kurucusudur.
-Vatandaşların kamusal mallara olan taleplerini açıklamamalarının bedavacılık sorunu oluşturduğunu iddia eder.
-Maliyetlerin minimizasyonu
-Her kamusal faaliyet bireylere iki tür maliyet yükler.Dışsal maliyet, karar alma maliyeti
-Anayasal iktisadın kurucusu.
-Siyasi karar alma sürecinde oybirliği kuralını tam rekabet şartlarına denk geldiğini savunur.
MC-KEAN -Hükümetin görünmez el teorisi.Taraflar arasındaki pazarlık gücü.
FRİEDMAN -Negatif gelir teorisi.
-Sosyal transfer harcaması.
-Sürekli gelir hipotezi.
BENTHAM -Faydacı sosyal refah fonksiyonu.Faydacı felsefenin kurucusu.Faydacı felsefeyi devam ettiren J.S.MİLL dir
RAWLS -Rawlscı Sosyal Fayda;bir toplumda en kötü durumdaki bireyin refahı arttırılabiliyorsa kabul edilebilir bir politika vardır.
COASE
SCİTOUSKY
HİCKS-KALDOR Mülkiyet
Pazarlık
Tazminat
-Piyasanın başlangıç koşulları belirlenip dışsallıklardan kaynaklanan sorunun çözümü piyasaya bırakılmalıdır.
-Zarar görenle zarar veren bir noktada pazarlık yaparak anlaşır.Mülkiyet hakları dışsallıklar konusundakiçözüm önerisidir.
BOUMAL -Bürokraside; israf, fazla eleman, verimsiz çalışma gibi nedenlerle teknik bir etkinsizlik vardır.(X etkinsizliği)
JAMES TOBİN(Q) -Spekülatif sermaye hareketlerinin engellenmesine yönelik kendi adıyla anılan bir vergi önerisinde bulunmuştur.
RAMSEY -Talep esnekliği düşük mallar üzerinde yüksek oranda,talep esnekliği yüksek olan mallarda düşük oranda vergi uygulanmalıdır.Bu yapıldığında devletin etkinlik kaybı minimize olacaktır.(Tersine elastikiyet kuralı)
SAUNDERS -İkili devlet kuramını geliştirmiştir.Sermaye kollayan devlet.
-Devlet üretim sürecinde ne kadar destekleyici rol alırsa karar birimleri tekelci yapıda sağlanırsa merkezi yönetime gereksinim o kadar artacaktır.Devlet sermaye sınıfının çıkarlarına uygun işleyecek buna karşılık tüketici gruplarının baskısı ve halkın katılımını sağlayan çokluğu karar alma yöntemleriyle tüketim politikasını destekler ve emeğin yeniden üretimini sağlar.
EDGEWORTH -Maliyeyi vergi yükü ve vergilemeyi inceleyen sosyal bir bilim dalı olarak ele alır.
BARRONE -Vergi siyasal bir fiyattır.
WİCKSELL -Dışsallık kavramını ilk kullanan iktisatçıdır.
PİGOU -Negatif dışsallıkların vergilendirme yapılarak engellenmesi.
ROSEN -Organik devlet anlayışını önermiştir.Organik devlet anlayışının geçerli olduğu toplumlarda üretim faktörünün kullanılmasındaki temel amaç toplumsal faydadır.
HİCK-KALDOR -Dışsallıkların çözümlenmesinde zarar verenin zarar görene tazminat ödemesini savunur.
WAGNER -Kamu harcamalarının artış kanunu.Kamu harcamalarına olan talep esnekliğinin 1 den büyük olması kamu harcamalarının zaman içinde milli gelirden daha hızlı arttırır.
-Kamu malı üstün maldır.
PEACOCK-WİSEMAN -Kamu harcamaları, savaş gibi olağanüstü dönemlerde sıçrayarak artar ve sonrasında normal seyrine geri dönemez ve kaldığı yerden devam eder.
ROSTOW -Kalkınma iktisatçısıdır.Kalkınma aşamaları kuramını (1 geleneksen toplum, 2 kalkışa geçiş aşaması, 3 kalkış aşaması, 4 olgunlaşma, 5 kitle tüketimi) geliştirmiştir.
-Kamu harcamalarının artışını ülkelerin kalkınma sürecine bağlı olarak incelemiştir.
NİTTİ -Kamu harcamaları savaş gibi olağanüstü dönemlerde aniden artar ve sonrasında normal seyrine geri döner.
ODLE -Politik aşamalar tezini geliştirmiştir.Buna göre kamu harcamaları;1 geleneksel dönem, 2 geçiş dönemi,3 bağımsızlık sonrası dönemde gelişir.
BOUMAL -Kamu ve özel sektör ayrımını verimlilik kriterine göre incelemiştir.Dengesiz verimlilik tezi başlığı altında kamu harcamalarının artma nedenlerini kamu çalışanlarının düşük verimliliği ile açıklamıştır.
FABRİCANT -1900 lü yıllarda amerikan istatistiklerine dayalı araştırması ile kamu harcamalarında bir artış olduğunu tespit etmiş ama bunun sosyal bir kanun olması için daha geniş bir araştırma gerekir.
KUZNETS -Kamu harcamaları sanayileşmiş toplumlarda refah artışına ve savunma harcamalarına bağlı olarak artar.
POOLE -Kamu harcamaları artışı özel ekonomi gelişimi içinde normaldir.
REYNOLDS -ABD,İngiltere,Kanada,Norveç’te 20.yy de devlet yatırımları payı sürekli artmıştır.
CLARK -Kamu harcamaları milli gelirin %25’ini aşmamalıdır.(vergi gelirleri)
PİGOU -Reel harcama transfer harcaması ayrımını yapmıştır.
PHİLİPS -Orjinal philips eğrisi; nominal ücretle işsizlik arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
SOLOW
SAMUELSON -Dönüştürlmüş philips eğrisi; enflasyonla işsizlik arasındaki ilişkiyi incelemiştir.Kısa dönemli philips eğrisi olarak ta bilinir.KDPE’nin eğimi negatiftir.
-Enflasyon ve işsizlik arasındaki trade-off un kısa dönemde geçerli olduğunu uzun dönemde geçerli olmadığını ortaya koymuşlardır.UDPE’nin eğimi 0 dır.
-Doğal işsizlik oranı (NAİRU) = yapısal işsizlik + friksiyonel işsizlik
J.BROWN -Düzenleyici devlet fonksiyonunu savunurlar.(Regülatörler)
RİCARDO-BARRO -Vergilerle borçlanmanın ekonomik etkileri özdeştir.
MUTH -Rasyonel beklentiler kavramını geliştirmiştir.
SARGENT -Sıkı para paradoksu kavramını ortaya çıkarmıştır.
SARGENT-WALLACE -Hoş olmayan monoterist asimetri
-Borçlanmayla finansman, emisyonla finansmana göre daha fazla enflasyon yaratır.
DUPOİT -Fayda-maliyet analizini ilk kullanan kişidir.
DAVENMANT -Devlet borçlanması kavramını ilk olarak inceleyen kişidir.
LERNER -Makro dengesizlikleri gidermede devlet borçlarına özel bir görev yükler.
-Ona göre borçlanma devletin normal bir gelir kaynağıdır.
TANZİ -Yüksek enflasyon vergi hasılatının aşınmasına neden olur.Bazı kaynaklarda Olivera-Tanzi etkisi denir.
LAFFER -Arz yönlü (supply side ) iktisatçıdır.Vergi oranının optimal vergi oranının üzerindeyken indirilmesi vergi hasılatını arttırır.
GALBRAİTH -Kamu kesimi ve özel kesim arasındaki dengenin kamuoyu eğilimlerine göre belirleneceği savunulur.
CAHN-PLEHN -Kamu harcamalarını sağladıkları faydaya göre ayırmışlardır.
SCHUMPETER -Vergi devleti kavramını savunmaktadır.
HENRH CARTER ADAMS -Kamu harcamalarının hem mutlak hem de nispi olarak arttığını savunur.
KALDOR -Gelir vergisine alternatif subjektif ve dolaysız bir vergi olan genel satış vergisini önerir.
-Türkiye’ye potansiyel verim vergisi önerisinde bulunmuştur.
HERMANN -Gelirin vergilendirilmesinde kaynak teorisini savunan kişidir.
DR. PRİCE -Devletin ihraç ettiği tahvillerden bazılarını satın alarak bunlardan elde ettiği faizlerle borçlarını ödeyeceğini savunur.
THİERS -Verginin sadece ham madde üzerinden alınması gerektiğini savunur.
SCHULLER -Verginin sadece enerji üzerinden alınması gerektiğini savunur.
MENİER -Verginin sadece sermaye üzerinden alınması gerektiğini savunur.
DR. QUESNAY -Fizyokrasinin kurucusudur.Verginin sadece tarımdan alınmasını savunur
VAUBAN -Tek vergi sistemi.
RİCARDO -Verginin sadece toprak rantından alınması gerektiğini savunurlar.
TURGOUT -Baba fizyokratlardandır.Azalan verimler kanununu bulmuştur.
VINER -Dışsallıkların fiyatlandırılabileceğini savunur.
FISHER -Reel faiz oranının nominal faiz oranı ile beklenen enflasyon oranı arasındaki farka eşit olduğunu savunur.(İR=i- e (İR:Reel faiz oranı,i:Nominal faiz oranı, e:enflasyon oranı))
FREY -Yatırım harcamalarını maddi ve gayri maddi olarak ikiye ayırır.
MİSSES-HAYEK -Stagflasyon kavramını ilk ortaya çıkaran iktisatçılardır.
HANSEN -Fonksiyonel maliye teorisini geliştiren iktisatçıdır.
-Devri bütçe teorisini geliştirmiştir.(Konjonktürel)
BEVERİDGE -Telafi edici bütçe teorisini geliştirmiştir.
MALTHUS -Nüfus teorisini geliştirmiştir.Buna göre nüfus geometrik gıda maddeleri ise aritmetik artış gösterir.
-Kötümser bir iktisatçı olan Malthus klasik ekole tabi olmasına rağmen talep yönlü açıklamalara yer vermiş ve “Efektif Talep Teorisi”ni geliştirmiştir.
LORENZ -Gelir dağılımını konu alan ve nüfus ile milli gelir arasındaki ilişkiyi mutlak eşitlikten sapma olarak inceleyen kişidir.
GİNİ -Gini katsayısı ; Lorenz eğrisinden türetilen bir katsayıdır.Bu katsayı 0’a yaklaştığında adaleti 1’e yaklaştığında adaletsizliği gösterir.
PYLE -Kamu harcamaları artışının belli bir süre için milli gelir artış hızından daha fazla olduğunu savunan iktisatçıdır.
PİGOU -Kamu harcamalarının sınıflandırılmasında reel harcama ve transfer harcaması ayrımına öncelik eden teorisyendir.
BRETON -Temsili hükümetin ekonomik teorisini geliştiren iktisatçıdır.
HİCKS-HANSEN -IS-LM analizini geliştiren iktisatçılardır.
KEYNES -Cari gelir
-Mutlak gelir hipotezi
DUSSENBERY -Nispi gelir hipotezi


CEVAP YAZ

“İKTİSAT DERS NOTLARI” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir