Ticaret Hukuku Ders Notu

CEVAP YAZ
mimoza
Mesajlar: 11
Kayıt: Sal Kas 08, 2016 8:12 am
İletişim:

Ticaret Hukuku Ders Notu

Mesaj gönderen mimoza » Sal Kas 08, 2016 10:26 am

TİCARET HUKUK SORU VE CEVAPLARI

Ticaret İşletme Rehni Kanunu’na göre, ticari işletme rehninin esnaf işletmesi üzerinde kurulması mümkün değildir.

Ticari işletme üzerinde rehin hakkının doğumu için rehin sözleşmesinin ya­pıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde ticaret siciline tescil edilmesi gerekir.

III. Ticari işletme üzerinde rehin hakkının doğumu için rehin sözleşmesindeki imzaların Türkiye’deki herhangi bir no­ter tarafından tasdiki yeterlidir.

Patentlerin, ticari işletme rehninin kapsamı dışına bırakılması mümkün­dür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru­dur?

A) Yalnız IV B) I ve IV C) II ve IV D) III ve IV E) I, II ve IV

Ce­vap A

Ticari işlerde faizle ilgili aşağıdaki ifa­delerden hangisi yanlıştır?

A) üç aydan aşağı olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplar­la borçlu bakımından ticari iş niteliğine sahip karz akitlerinde geçerlidir.

B) Ticari işlerde kanuni faiz hiçbir sınır­ lamaya tabi olmaksızın serbestçe ka­rarlaştırılır. Cevap B

C) Aksine sözleşme yoksa, ticari bir bor­cun faizi, vade varsa, vadenin bitimin­den işlemeye başlar.

D) Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belir­lenebilir.

E) Sözleşmede kararlaştırılmış olmasa bi­le ticari işlerde faiz talep edilebilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun dü­zenlenmesinde hangi sistem benimsen­miş ve aşağıdakilerden hangisi esas alınmıştır?

A) Sübjektif sistem ve tacir B) Ticari işlem esası C) Ticari işletme esasına dayanan modern sistem Cevap C

D) Karma sistem ve hem tacir hem ticari iş ve işlemler E) Objektif sistem ve ticari iş

Ticari işletmeyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ticari işletmenin devri hususunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu her­ hangi bir düzenleme öngörmemekte­dir. B) Ticari işletmenin devrinde, alacaklıların rızası alınmalıdır

C) Ticari işletmenin devrinde, ne maddi ne de gayri maddi unsurlar devir dışı tutulabilir.

D) Ticari işletme devri yazılı geçerlilik şar­tına bağlıdır. Cevap D

E) Ticari işletmenin devri sadece pasifle­rin devrini gerektirir

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre ister gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bu­lunsun, ekonomik faaliyeti sermaye­ sinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişiye ne ad verilir?

A) Tacir B) Tacir yardımcısı C) Tellal D) Komisyoncu E) Esnaf Cevap E

Ticari işletmenin devri ile ilgili aşağıda­ki ifadelerden hangisi yanlıştır?**************

A) Ticari işletmenin faaliyetlerini sürdüre­ bilmesi için zorunlu unsurlar devir dışı tutulamaz.

B) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa gö­re devir sözleşmesi ticaret siciline tes­cil olunur.

C) Ticari işletmenin aktifleri ile pasifleri birlikte devredilir. Sadece aktiflerin devredildiğine ilişkin sözleşmeler ge­çersizdir.

D) Ticari işletmeyi devreden gerçek kişi tacir, kendisine ait başka bir işletmesi de yoksa 2 yıl daha İflas ile takip edile­bilir. Cevap D

E) Devralan, ticari işletmenin kendisi ta­ rafından bilinmeyen borçlarından da sorumludur

Emin BACIOGLU, "Bacıoğlu Un Fabrikası’’ adlı işletmesini Selami KIRAN’a devretme hususunda bir sözleşme yapmıştır. Ancak Emin BACIOGLU sözleşmeye bazı unsurla­ rın devir dışında bırakılacağı hususunda hüküm koymuştur. Aşağıdakilerden hangisi devir dışında tutulamaz?

A) Fabrikanın un makineleri Cevap A B) Emin BACIOGLU ismi C) “Bacıoğlu Un Fabrikası” ibaresi

D) Devredenin zilyetliğinde olup da üçün­cü kişilere ait eşyalar E) Üçüncü şahıslara ait rehinli mallar

Ticari işletmenin devriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ********************

A) Ticari işletmenin devamını etkile­ meyecek nitelikteki münferit unsurlar devir dışı bırakılabilir.

B) Ticari işletmenin aktiflerinin devrini öngören, ancak pasiflerini devir dışı bı­rakan sözleşmeler geçersizdir.

C) Ticari işletmenin borçlarından dolayı devreden de devralanla birlikte 2 yıl süreyle müteselsilen sorumludur.

D) Devralan, ticari işletmenin kendisi ta­rafından bilinmeyen borçlarından da sorumludur.

E) Devrolunan ticari işletmenin borçları, devir sözleşmesinin akdedildiği tarih itibariyle devralana geçer. Cevap E

Bir ticari işletmenin rehniyle ilgili aşağı­ daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sınaî haklar rehin dışında bırakılabilir. B) Aynı ticari işletme üzerinde birden faz­la rehin kurulabilir.

C) Ticaret unvanı ve varsa işletme adı re­hin dışında bırakılamaz.

D) Rehin kapsamındaki malların rehin alana teslimi gerekir. Cevap D

E) Taşınmazlar ticari işletme rehni kap­ samına sokulamaz.

Ticari işletmenin rehniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bu rehin türünde, işletmeye dahil taşı­nır unsurların rehin alana teslimine ge­rek kalmadığı için ticari işletmenin faa­liyeti kesintisiz sürdürülebilir.

B) Ticari işletme rehni, Ticari işletme Rehni Kanunu’nda düzenlenmiştir.

C) Ticari işletme rehni kurulduktan sonra rehin veren, işletmenin değerini koru­mak hususunda özen göstermekle yü­kümlüdür.

D) Ticari işletme rehninde, rehin alacaklısı kişiler Kanun’da tahdidî olarak sayıl­mıştır.

E) Ticari işletme rehni, taraflar arasında adi yazılı rehin sözleşmesinin akdedilmesiyle doğar; daha sonra sicile tescil ettirilir. E

Ticari işletme rehni sözleşmesine aşağı­ da belirtilen hususlardan hangisi dâhil edilemez?

A) Ticari işletmenin ticaret unvanı B) Ticari işletmenin işletme adıC) Ticari işletmenin sahip olduğu lisans­lar

D) Ticari işletmenin taşınmazları Cevap D

Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin ticari işletme sayılabilmesi için aranan ölçütlerden biri değildir?

A) Gelir sağlamayı hedeflemesi B) Faaliyetinin devamlı olması

C) Başka bir işletmeden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürmesi D) Faaliyetlerinin esnaf faaliyeti sınırını aşması

E) İşletenin gerçek kişi ya da özel hukuk tüzel kişisi olması Ce­vap E

Aşağıdakilerden hangisi şube sayılmak için varlığı gerekli unsurlardan biri de­ğildir?

A) Merkeze bağlı olma B) Yönetim ayrılığı C) Dış ilişkilerde bağımsızlık D) Tüzel kişiliği haiz olma Cevap D E) Mekân ayrılığı

Bir ticari işletmenin şubeleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ticari işletmenin devri halinde bu dev­rin kapsamına şube de girer.

B) Şubeler bulundukları yerin ticaret sici­line tescil edilir ve dış ilişkilerinde ba­ğımsız hareket edebilir.

C) Ticari mümessilin temsil yetkisi şube­nin işleriyle sınırlanabilir.

D) Her şube, kendi merkezinin ticaret un­ vanını, şube olduğunu belirterek kul­lanmak zorundadır.

E) Merkezleri Türkiye’de bulunan ticari iş­letmelerin şubelerinin yaptıkları işler dolayısıyla, iflas davası, şubenin bulunduğu

yerde açılır. Cevap E

Aşağıdakilerden hangisi tacir olabilecek tüzel kişiler arasında yer almaz?

A) Ticaret şirketleri B) Amacına ulaşmak için ticari işletme iş­leten dernekler

C) Kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere dev­let tarafından kurulan teşekkül ve mü­esseseler nedeniyle ilgili devlet kurulu­şu Cevap C

D) Ticari işletme işleten vakıflar E) Komandit şirketler

Hâkimin önüne ticari bir dava geldiğinde hâkimin bu olaya uygulayacağı hüküm­lerle ilgili olarak aşağıdakilerden

hangi­si söylenemez ?

A) Olaya ilk önce emredici hükümler uy­gulanacaktır.

B) Tacir olsun ya da olmasın onlar tara­fından bilinsin veya bilinmesin ticari örf ve âdet kuralları uygulanır. Cevap

C) Kanun’da olaya ilişkin bir hüküm varsa hâkim ticari örf ve âdet kuralını uygu­layamaz.

D) Ticari davalara genel hükümlerde de bir düzenleme bulunmadığı hâllerde medeni örf ve âdet kuralları uygulana­ bilir

E) Hakim emredici hukuk kurallarını de­ğiştiren sözleşme hükümlerini uygula­yamaz.

Aşağıdakilerden hangisi bir işin ticari sayılmasının sonuçlarından değildir?

A) Ticari işlerde borç altına girenlerin so­rumluğu kural olarak müteselsildir.

B) Ticari işlerde bazı durumlarda mürek­kep faiz istenebilir.

C) Ticari işlerde sözleşme ile kararlaştırılmasa da faiz talep edilebilir.

D) Ticari işlerde sözleşme ile adi sorum­luluk benimsenemez. Cevap D

E) Ticari işlerde taraflar zamanaşımı süre­lerini değiştiremezler.

Faizle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi­si yanlıştır?

A) Kapital faizi ve temerrüt faizi şeklinde olabilir.

B) Kapital faizinin ödenmesinde temerrü­ de düşülmesi halinde, kural olarak, mahkemeye başvuru tarihinden

itiba­ren, ayrıca kapital faizi için de temerrüt faizi talep edilebilir.

C) Temerrüt faizinin ödenmesinde gecik­me halinde, temerrüt faizi talep edile­mez.

D) Asıl alacağa bağlı bir haktır. Bu neden­le ferîbir borç oluşturur.

E) Asıl borç ödeme suretiyle sona ermiş­se, kural olarak faiz borcu da sona erer. Ancak, asıl borç zaman aşımına uğramış ise, faiz borcu zaman aşımına uğramaz. Cevap E

Aşağıdaki işlemlerden hangisi öğretmen A tarafından yapıldığında ticari iş niteliği taşımaz?

A) Gerçek kişi tacir E’nin ailesinin otur­ması için emekli F’den kiraladığı daire­nin borcuna kefil olması Cevap A

B) C İthalat İhracat Limitet Şirketi tarafın­ dan işletilen Şen Market’ten alışveriş yapması

C) E Oyuncak AŞ’den hediye olarak oğlu­na bisiklet satın alması

D) G Akaryakıt AŞ istasyonundan otomo­biline benzin alması

E) B Bankası AŞ ile tatil kredisi almak üzere kredi sözleşmesi yapması

Ticari örf ve âdetle ilgili aşağıdaki ifade­lerden hangisi doğrudur?

A) Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça hükme esas olamazlar. Cevap A

B) Sadece taraf iradelerinin yorumunda dikkate alınabilirler.

C) Hakkında ticari hüküm bulunmayan ti­cari işlerde mahkeme, ticari örf ve âdete göre karar verir.

D) İlgililer aynı bölgede bulunmadıkları takdirde, alacaklının yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki ticari örf ve adet uygulanır.

E) Tacir olmayanlar hakkında hiç bir hal­de uygulanamazlar.

Faiz serbestîsi ile ilgili aşağıdaki ifade­lerden hangisi yanlıştır?

A) Faizin artırılması taraflardan birinin yetkisine bırakılmış ise bu taraf Mede­ni Kanun'un 2. maddesi gereğince, bu yetkisini dürüst ve doğru bir kişi gibi kullanmak durumundadır.

B) Ticari işlerde faizin sözleşme ile ser­bestçe kararlaştırılmasını önleyen her­ hangi bir yasal hüküm bulunmamakta­dır.

C) Faizin ana parayı geçmesi mümkün­dür. D) Kural olarak faize faiz yürütülebilir. Cevap D

E) Adi işlerde faizin sözleşme ile serbest­çe kararlaştırılmasını önleyen herhangi bir yasal hüküm bulunmamaktadır.

Aşağıdakiierden hangisinin ticari dava sayılabilmesi için taraflardan ikisinin de ticari isletmesini ilgilendirmesi zorunlu­dur?

A) Bankacılık Kanunu’ndan doğan davalar B) Taşımacılık işlerinden doğan davalar

C) Ticari işletmenin devrinden doğan da­valar D) Ticari mümessiller hakkındaki davalar

E) Kefalet sözleşmesinden doğan davalar Cevap E

Aşağıdakilerden hangisi mutlak ticari dava değildir?

A) Medeni Kanunun rehin mukabilinde ik­raz (ödünç para verme) île meşgul olanlar hakkında 876-883. maddele­ rinde düzenlenen hukuk davaları

B) Markalar Kanununda düzenlenen hu­suslarla ilgili hukuk davaları

C) Patent Kanununda düzenlenen husus­larla ilgili hukuk davaları

D) Bankalar Kanununda düzenlenen hu­suslarla ilgili hukuk davaları

E) Vekalet akdiyle ilgili hukuk davaları Cevap E

Tacirler için öngörülmüş aşağıdaki hak ve yükümlülüklerden hangisi tacir ol­mamasına rağmen esnaflara da

uygula­nır?

A) Ticaret unvanı kullanma zorunluluğu B) Fahiş cezai şartın indirilmesini talep etme yasağı

C) Her türlü borçlarından dolayı iflasa tabi olma

D) İşletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmesi hâlinde kararlaştırılmış olma­sa bile ücret isteme hakkı Cevap D

E) Ticaret ve Sanayi Odasına kaydolma zorunluluğu

Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatına sahip değildir?

A) Kolektif şirket ortağı Cevap A B) Vasisi aracılığıyla ticari işletme işleti­len kısıtlı

C) Ticari işletmeyi sadece kısmen kendi adına işleten kişi

D) Bir ticari işletme kurup açtığını halka ilan eden veya işletmesini ticaret sici­ line tescil ettiren ama fiilen işletmeye henüz başlamamış bulunan kişi

Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme işletirse tacir sıfatına sahip olur?

A) Devlet B) Dernek Cevap B C) Belediye D) Üniversite E) Vilayet

A ile Devlet memuru B, adi şirket sözleş­mesi çerçevesinde bir ticari işletme işlet­mektedirler. A ölünce şirketteki payı 5 ya­ şındaki kızı C’ye geçmiştir. Buna göre, tacir sıfatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) A, adi şirket ortağı olduğu süre boyun­ca tacir sıfatına sahiptir. B) Devlet memuru B tacir sıfatına sahip­tir.

C) Tacirler hakkında uygulanan cezai mü­eyyideler C’ye değil, C’nin kanuni tem­silcisine uygulanır.

D) Şirket borçlarından dolayı, hem B’nin hem de C’nin iflası söz konusu olabilir.

E) C tacir sıfatını kazanamaz, tacir sıfatı C’nin kanuni temsilcisine aittir. Cevap E

Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin gerçek kişi tacir sayılması için gerekli şartlardan biri değildir?

A) Ticari işletmenin işletilmesi

B) Ticari işletmenin kısmen de olsa kendi adına işletilmesi

C) Ticari işletmenin tacir sayılacak kişinin kendisi tarafından işletilmesi Cevap C

D) Ticari işletmenin gerçek kişi ^rafından işletilmesi

E) Bir ticari işletmenin varlığı

Tacir olmanın sonuçlarıyla ilgili aşağı­daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tacir kural olarak cezai şartın tenkisini isteyemez. B) Tacir ticari defterler tutmalıdır.

C) Tacir borçlarından dolayı iflasa tabidir. D) Tacir basiretli iş adamı gibi hareket etmelidir.

E) Tacir işletme adı kullanmak zorunda­dır. Cevap E

Aşağıdakilerden hangisi tacir değildir?

A) Ticaret şirketleri B) Ticari işletme işleten dernekler C) Ticari işletme işleten vakıflar

D) Ticari işletme işleten gerçek kişiler E) Ticari işletme işleten kamu tüzel kişile­ri Cevap E

Tacir olmanın sonuçlarıyla ilgili aşağı­daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tacir kural olarak cezai şartın tenkisini isteyemez. B) Tacir ticari defterler tutmalıdır.

C) Tacir borçlarından dolayı iflasa tabidir. D) Tacir basiretli iş adamı gibi hareket etmelidir.

E) Tacir işletme adı kullanmak zorunda­dır. Cevap E

Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?

A) İflasa tabi olmak B) Ticaret siciline kayıt olmak C) Marka seçmek ve kullanmak Cevap C

D) Ticaret unvanı seçmek ve kullanmak

Tacir sıfatının kazanılmasıyla ilgili aşa­ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kolektif şirketlerde tacir sıfatı şirkete değil ortaklara ait olur. Ce­vap A

B) Kişinin ticari işletmeyi kısmen dahi ol­ sa kendi adına işletmesi, tacir sıfatının kazanılması için yeterlidir.

C) Bir işletme kurup açtığını çeşitli ilan vasıtalarıyla halka bildirmiş olan kim­ se, henüz işletme müşterilerle fiilen temasa geçmiş olmasa dahi tacir sayı­ lır.

D) Anonim şirketlerde tacir sıfatı ortaklara değil şirkete ait olur.

E) Bir ticari işletmeyi kendi adına işleten kimseye tacir denir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi tacir ol­manın sonuçlarından biri değildir?

A) Defter tutmak ve gerekli belgeleri sak­lamak zorunluluğu B) Tescil zorunluluğu

C) Ticaret unvanı kullanma zorunluluğu D) İşletme adı kullanma zorunluluğu Cevap D

E) Odalara ve gerekli yerlere kaydolma zorunluluğu

Esnaf ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sözleşme ile kararlaştırılmış olmasa da ücret isteyebilir B) İşletme adı seçip kullanabilir

C) Esnaf siciline kayıtlı esnaf işletmeleri üzerinde Ticari İşletme Rehni Kanunu hükümlerine göre rehin hakkı kurulabi­lir

D) İşletmesine açık veya zımni şekilde ti­cari mümessil atayabilir Cevap D

Türk ticaret hukukuna göre, aşağıdaki kuruluşlardan hangisine tacirlere ilişkin hükümler uygulanmaz?

A) Kamu iktisadi teşebbüsleri B) Ticari işletme işleten kamuya yararlı dernekler Cevap B

C) Kooperatifler D) Donatma iştiraki

Türk Ticaret Kanununa göre tacirlerin ticari defterlerini saklama süresi kaç yıl­dır?

A) 1 yıl B) 2 yıl C) 5 yıl D) 10 yıl Cevap D E) 20 yıl

Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından değildir?

A) Ücret ve faiz isteme hakkının varlığı B) Ücret ve faizin azaltılmasını isteme hakkının oluşu Cevap B

C) Ticaret unvanının kullanma zorunlulu­ğu D) Tescil zorunluluğu E) Müteselsil sorumluluk esasının varlığı

Tüzel kişi tacirlerin tacir sıfatı aşağıdaki işlemlerden hangisiyle sona erer?

A) Genel Kurulca alınan sona erme kararı ile B) Şirketin tasfiyesiyle C) Ticaret sicilinden terkinle Cevap C

D) Mahkemenin fesih kararı ile

Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın hukuki sonuçlarından birisi değildir?

A) Tacirler her türlü borçlarından dolayı iflasa tabidirler

B) Tacirler işletmelerini ticaret siciline kaydettirmek zorundadır

C) Tacirler bir ticaret unvanı kullanmak zorundadırlar

D) Tacirler ticari işletme adı kullanmak zorundadır Cevap D

E) Tacirler basiretli davranma yükümlü­ lüğü altındadır

Ticari işleri tellâllığına ilişkin 6102 sa­yılı Türk Ticaret Kanununda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Acentelik sözleşmesinden doğan tüm talep hakları 10 yıllık zaman aşımı sü­resine tabidir.

III. Cari hesabın tasfiyesine ilişkin davalar 5 yıllık zaman aşımı süresine tabidir.

Haksız rekabette men davalarından zaman aşımı süresi söz konusu değil­dir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru­dur?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV Cevap D E) I, II, III ve IV

Ticari vekilin aşağıdaki işlemlerden hangisi için özel yetkilendirilmesi zorun­ludur?

A) Tacir adına kredi almak B) Tacir adına kambiyo taahhüdünde bu­lunmak

C) Ticari işletmenin faaliyeti için gerekli olan bir taşınmaz satın almak

D) İşletmede çalışacak işçilerle hizmet akdi yapmak

E) Bankadan aldığı kredi için işletmeye ait depo üzerinde banka lehine ipotek te­sis etmek Cevap E

Aşağıdakilerden hangisi ticari mümessi­lin yetkisini kendiliğinden sona erdir­mez?

A) İşletme sahibinin ölümü Cevap A B) işletmenin tasfiye hâline girmesi C) İşletme sahibinin iflas etmesi

D) Ticari mümessilin ayırt etme gücünü kaybetmesi

Ticari vekil olarak atanan bir fabrika mü­dürü aşağıdaki işlemlerden hangisini özel yetkisi olmadan yapabilir?

A) Fabrika sahibi adına bono düzenlemek B) Fabrika sahibi adına bankadan kredi çekmek

C) Fabrikaya ait bir taşınmazı üçüncü ki­şiye devretmek

D) Fabrikada çalışacak işçilerle hizmet sözleşmesi akdetmek Ce­ vap D

E) Bankadan alınan kredinin teminatı ol­mak üzere, fabrikaya ait taşınmaz üze­rinde ipotek tesis etmek

Tacir yardımcılarından biri olan ticari temsilci (mümessil) aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

A) Ticari işletmenin borçlarını ödemek için tacire ait taşınmazları satmak Cevap A

B) Ticari işletmenin borçlarını ödemek için tacir adına kredi almak

C) Ticari işletmeye ilişkin işlemler için ta­cir adına kambiyo taahhüdünde bu­ lunmak

D) Ticari işletmeye ilişkin davalarda taciri mahkemede temsil etmek

E) Ticari işletmeye ait taşınmazları tacir adına kiraya vermek

Aşağıdaki durumların hangisinde geçerli bir ticari temsilci atanması yoktur?

A) Ticari işletmeyi A’dan hasılat kirasıyla kiralayan B, ticari mümessil olarak C’yi atamıştır.

B) Velayet altında bulunan 15 yaşındaki tacir K, C’yi ticari mümessil atamıştır. Cevap B

C) Kamu tüzel kişisi Ü, işlettiği ticari iş­ letme için C’yi ticari mümessil atamış­ tır.

D) Esnaf T, ticaret siciline kaydettirmek suretiyle C’yi ticari mümessil atamıştır.

E) Kamuya yararlı dernek K, işlettiği ticari işletme için C’yi ticari mümessil ata­mıştır.

Aşağıdakilerden hangisi için rekabet ya­sağı söz konusu değildir?

A) Acente B) Ticari mümessil C) Anonim şirket ortağı Cevap C D) Kolektif şirket ortağı

Acente aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

A) Tacirin tarafı olduğu bir akdin yapıl­masına aracılık etmek B) Tacir adına bir akit yapmak

C) Sattığı malların bedelini tahsil etmek D) Taciri mahkemede temsil etmek

E) Temsil ettiği tacirin işletmesine ortak kabul etmek Cevap E

Ticari mümessil II. Acente III. Ticari vekil IV. Simsar

50Yukarıdakilerden hangisi tacire bağlı olarak çalışan tacir yardımcılarından de­ğildir?

A) Yalnız I B) II ve IV Cevap B C) İvelI D) İve III

Taraflardan hiçbirine ticari temsilci ticari vekil, satış memuru veya müstahdem yahut acente gibi bir sıfatla daimi bir su­rette bağlı olmaksızın, ücret karşılığın­ da, ticari işlere müteallik mukavelelerin akdi hususunda taraflar arasında aracılık yapmayı meslek edinen kimseye ne ad verilir?

A) Komisyoncu B) Tellal Cevap B C) Ticari vekil D) Ticari mümessil

(2004-Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yrd.- Vergi Denetmen Yrd.)

Tacir A, işletmesinin işlerini idare etmek ve işletmeyle ilgili hukuki işlemleri yapmak için bir temsilci atamış ve bunu ticaret si­ ciline tescil ve ilan ettirmiştir. Bu temsilci, ticaret unvanında “vekâleten” ibaresini sa­ hiptir. Bu temsilci, aşağıdaki işlemlerden han­ gisini özel yetkisi olmadan yapamaz?

A) Tacir A adına dava açmak B) İşçiler ile hizmet sözleşmesi yapmak

C) işletmenin faaliyeti bakımından gerekli taşınmaz malların kiralanması için söz­ leşme yapmak.

D) Tacir adına bono düzenlemek.

E) İşletmenin faaliyet gösterdiği taşınmaz üzerinde, işletmeden alacaklı olan B’nin alacağını temin etmek amacıyla ipotek tesis etmek. Cevap E

Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisine sahip olarak çalışan tacir yardımcıların­dan değildir?

A) Simsar (tellal) B) Ticari vekil C) Ticari temsilci D) Satış mağazasında görevli memur Cevap D

Aşağıdakilerden hangisi tacire tabi yar­dımcılardan biridir?

A) Pazarlamacı Ce­vap A B) Acente C) Komisyoncu D) Simsar (tellal)

İstanbul’da zirai ilaç üreten A Limited Şir­keti, Akdeniz Bölgesi için, merkezi Adana’da bulunan B Kolektif Şirketi ile 5 yıl sü­ reli acentelik sözleşmesi akdeder ve ayrıca bu sözleşmeyle B Kolektif Şirketine temsil yetkisi de verir. Olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) A Limited Şirketi, Akdeniz Bölgesinde yaptığı doğrudan satışlar için B Kolek­ tif Şirketine ücret ödemek zorundadır.

B) B Kolektif Şirketi akdettiği sözleşmeler nedeniyle tahsil ettiği paralan zama­ nında ödemediği takdirde, A Limited Şirketi paranın tahsili için şartları ger­ çekleşmedikçe B kolektif Şirketinin or­ taklarını dava ve takip edemez; bunun için önce B Kolektif Şirketini dava ve takip etmelidir.

C) B Kolektif Şirketinin temsil yetkisine dayanarak herhangi bir anonim şirket ile akdettiği zirai ilaç satımına ilişkin sözleşmeden doğan uyuşmazlık, ticari davaya vücut vermez. Cevap C

D) B Kolektif Şirketinin Adana’da sattığı zirai ilaçların tesliminde temerrüde dü­şülmesi halinde alıcılar, Adana’da A Limited Şirketine izafeten B Kolektif Şirketini dava edebilirler.

E) B Kolektif Şirketinin yanlış politikaları nedeniyle söz konusu ilaçların piyasa­ daki payında önemli bir düşüşün ya­ şanması üzerine A Limited Şirketi, 5 yıllık sürenin sonunu beklemeden ve herhangi bir mehil tayin etmeden acentelik sözleşmesini feshedebilir.

Aşağıdakiierden hangisi, acentenin tem­sil yetkisinin kapsamında değildir?

A) Müvekkili adına kambiyo senedi imza­lamak Cevap A B) Müvekkili adına sözleşme yapmak

C) Müvekkili adına hakkı koruyucu beyan­larda bulunmak D) Bizzat sattığı malın bedelini kabzetmek

E) Müvekkilini mahkemede temsil etmek

Kolektif şirketin idaresi ortak olmayan bir kişiye bırakıldığında, bu kişi hukuken hangi konumdadır?

A) Ticari vekil B) Ticari temsilci Cevap B C) Acente D) Genel yetkili vekil E) Komisyoncu

Aşağıdakilerden hangisi bağımsız tacir yardımcılarından biridir?

A) Ticari işler tellalı Cevap A B) Ticari vekil

C) İşletme sahibi tarafından işletmesini idare etmek ve kendisi adına hukuki iş­lemlere vekaleten imza yetkisi verilen kişi D) Pazarlamacı E) Ticari mümessil

Ticaret siciliyle ilgili aşağıdaki ifadeler­den hangisi yanlıştır?

A) Ticaret siciline kayıt, istisnai hallerde inşai (kurucu) etkiye sahiptir. B) Ticaret sicili alenidir.

C) Ticaret sicilinde sicile güven (itimad) prensibi her durumda uygulanır. Cevap C

D) Ticaret siciline, kanunlarda veya Tica­ret Sicili Tüzüğü’nde belirtilen husus­lar kaydedilir.

E) Kanunda aksine hüküm olmadıkça, tescili talep süresi 15 gündür.

Ticaret sicili aşağıdaki kurutuşlardan hangisine bağlıdır?

A) Ticaret Mahkemelerine B) Türk Patent Enstitüsüne C) Ticaret ve Sanayi Odalarına Cevap C

D) İl Genel Meclisine

İşletme adı ile ilgili aşağıdaki ifadeler­ den hangisi yanlıştır?

A) işletme adı tüzel kişiye ait ise ticaret siciline tescili hâlinde Türkiye sınırları içinde tekel şeklinde kullanma hakkı sahibi olur. Cevap A

B) İşletme adı tescil ettirilmemişse ancak haksız rekabet hükümlerine göre koru­nur.

C) İşletme adının ticari işletmeden ayrı olarak devri mümkündür.

D) Tacirler işletme adını kullanmak zo­runda değildir.

E) İşletme adını esnaf da kullanabilir.

Ticaret unvanının tescili ile ilgili aşağı­daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her tacir, ticari işletmenin açıldığı ta­rihten itibaren onbeş gün içinde ticari işletmesini, işletme merkezinin bulun­duğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.

B) Merkezi Türkiye’de bulunan ticari iş­ letmelerin şubeleri de bulundukları ye­ rin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

C) Tacir, hükmi şahıs ile unvanla birlikte, onun namına imzaya salahiyetli kimse­lerin imzaları da Notere tasdik ettirile­rek sicil memuruna verilir.

D) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ti­cari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri, kendi memleket kanunlarının ticaret unvanı hakkındaki hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, yerli ticari işletmeler gibi tescil olunur.

E) Sicil memurunun istemesi halinde tes­cil ilan olunur. Cevap E

Türk Ticaret Kanununa göre tacirin ticari işlerinde kullanmak zorunda olduğu ada ne ad verilir?

A) İşletme adı B) Ticaret unvanı Ce­vap B C) Marka D) Patent

Ticaret unvanının devriyle ilgili aşağıda­ ki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tek başına herhangi bir sınırlama ol­maksızın devredilebilir.

B) Ticari işletmeyle birlikte devredilebilir. Cevap B

C) Tacirin ismini ihtiva ettiğinden devri mümkün değildir.

D) Tek başına devredilebilir, ancak devrala­ nın bu durumu gösteren bir ek kullan­ması şarttır.

E) İşletmenin hakiki sahibinin kim olduğu­ nun anlaşılmasını engelleyeceğinden devri, hiçbir şekilde mümkün değildir.

Haksız rekabet hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Haksız rekabet davalarının, davaya hakkı olan tarafın bu hakkının doğu­ munu öğrendiği günden 1 yıl ve her hâlde bunların doğumundan itibaren 3 yıl içerisinde açılması gerekir.

B) işletme adı tescil edilmemişse sadece haksız rekabet hükümleri çerçevesinde korunabilir.

C) Haksız rekabet yüzünden iktisadi men­ faatleri zarar gören müşteriler, haksız rekabet sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması davası açamaz. Cevap C

D) Haksız rekabet sebebiyle maddi ve manevi tazminat talep edilebilmesi için failin kusurlu olması şarttır.

E) Haksız rekabet sebebiyle istenecek maddi tazminatın hesabında davacı, mahkemeden, tazminat olarak davalı­ nın haksız rekabet sonucu elde etmesi mümkün görülen menfaat karşılığına hükmedilmesini isteyebilir.

Bay X, rakibi olan Bay Y'nin haksız rekabet oluşturan bir davranışı nedeniyle müşteri­ leri, kredisi, mesleki itibarı, ticari işletmesi bakımından zarar görmüştür. Bay X, Bay Y'ye karşı aşağıdaki belirti­ lenlerden hangisi için dava açamaz?

A) Bay Y kusurlu ise, zarar ve ziyanın gi­derilmesi B) Haksız rekabetin men'i

C) Bay Y'nin kendisi ile aynı işi yapmak­ tan yasaklanması Cevap C

D) Borçlar Kanununda öngörülen şartlar mevcutsa manevi tazminat verilmesi

E) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması

Haksız rekabet yüzünden müşterileri kre­disi, mesleki itibarı, ticari işletmesi ve­ ya diğer iktisadi menfaatleri bakımından zarar gören veya böyle bir tehlikeye ma­ruz kalan kimse, aşağıdakilerden hangisi için dava açamaz?

A) Haksız rekabetin men'i B) Kusur varsa zarar ve ziyanın tazmini

C) Haksız rekabette bulunan rakibin yap­ tığı sözleşmelerin feshi Cevap C

D) Borçlar Kanununda öngörülen şartlar mevcutsa manevi tazminat verilmesi

E) Haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılması

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre haksız rekabete karşı açılacak davalarda zamanaşımı süresi dava açmaya hakkı olan tarafın bu hakların doğumunu öğ­rendiği günden itibaren kaç yıldır?

A) 1 yıl Cevap A B) 2 yıl C) 4 yıl D) 5 yıl

(2004-Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yrd.- Vergi Denetmen Yrd.)

A Bankası, Türkiye çapında dağıtımı yapı­ lan X Gazetesine verdiği ilanlarda, mev­duata en yüksek faizin kendisi tarafından verildiğini belirtmiştir. Oysa yapılan araş­ tırmalar, B ve C Bankalarının mevduata A Bankasından daha yüksek faiz vermekte olduğunu ortaya çıkarmıştır. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi­si yanlıştır?

A) B ve C bankaları, X Gazetesini çıkaran şirket aleyhine haksız rekabetten do­ ğan davaları açamazlar, çünkü B ve C bankaları ile X Gazetesini çıkartan şir­ ket arasında rekabet ilişkisi bulunma­ maktadır. Cevap A

B) B ve C bankaları, A Bankasına karşı haksız rekabetten doğan davaları aça­bilirler.

C) Türkiye Bankalar Birliği, A Bankası aleyhine tespit, men ve red davalarını açabilir, ancak tazminat davasını aça­maz.

D) İlana güvenerek A Bankasında hesap açtıran mevduat sahipleri, uğradıkları faiz kayıplarının tazmini için A Bankası aleyhine haksız rekabete dayalı tazmi­ nat davası açabilirler.

E) Tüketiciyi koruma dernekleri, haksız rekabet hükümlerine dayanarak tazmi­ nat davası dışında kalan davaları A Bankası aleyhine açabilirler.

Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabetle ilgili tazminat davası açamaz?

A) Tacirler B) Esnaflar C) Müşteriler D) Ticaret ve Sanayi Odaları Cevap D

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre ticaret şirketlerinin defter tutma zorunlu­luğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeler­ den hangisi yanlıştır? SINAVDA CIKABİLİR

A) Ticaret şirketleri ticari defter tutmak zorundadır.

B) Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönde­ rilmiş bulunan her türlü belgenin, ya­ zılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.

C) Ticari defterler, açılış ve kapanışların­ da noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin al­ tıncı ayının sonuna kadar yapılır.

D) Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı Ser­maye Piyasası Kurulunca çıkarılacak bir tebliğle belirlenir Cevap D

E) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa gö­re pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve mü­ zakere defteri gibi işletmenin muha­sebesiyle ilgili olmayan defterler de ti­cari defterlerdir.

Ticari defterlerle ilgili aşağıdaki ifade­lerden hangisi yanlıştır?

A) Ticari defterleri tutma zorunluluğu, iş­letmeyi ticaret siciline tescil ettirme yükümlülüğünün doğduğu andan itiba­ren başlar.

B) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ticari defter tutma zorunluluğunda değişiklik yapmıştır.

C) Ticari defterlerin açılış ve kapanışları noter tarafından onaylanır.

D) Ticari defterlerin zayi edilmesi hâlinde tacir, ziyaı öğrendiği tarihten itibaren 15 günlük bak düşürücü süre içerisin­ de zayi belgesi verilmesi için mahke­ meye başvurmalıdır,

E) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa gö­re tutulması gereken temel defterler olan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak def­terlerin hangisi olacağına Sermaye Pi­yasası Kurulu karar verir. Cevap E

Türk Ticaret Kanununa göre defterler son kayıt tarihinden itibaren kaç yıl saklan­ mak zorundadır?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 10 Cevap D

Bay X ile Bay Y arasında cari hesap söz­ leşmesi yapılmıştır. Aşağıdaki alacaklardan hangisi cari he­ saba geçirilemez?

A) Bay X'în, muaccel hale gelmiş Bay Y’den 100 TL'lik alacağı

B) Bay X ile Bay Y arasındaki bedeli tahsil edilmiş kambiyo senedi ilişkisinden doğan 150 TL'lik alacak

C) Bay X ile Bay Y arasındaki hizmet iliş­ kisinden doğan muaccel alacaklar

D) Bay X ile Bay Y'nin aralarındaki mal ilişkisinden doğan ve muaccel hale gelmeksizin cari hesaba geçirecekleri konusunda anlaştıkları, müeccel ala­ cakları

E) Bay X ile Bay Y arasında, emre amade olmak üzere teslim olunan para ilişki­sinden doğan alacaklar Cevap E

Aşağıdakilerden hangisi bir davada ticari defterlerin sahibi lehine delil olarak kul­lanılabilmesinin şartlarından biri

değil­dir?

A) Kanıt olarak gösterilen defterlerin ka­ nuna uygun olarak tutulması gerekir.

B) Defter kayıtlarının dayandırıldığı belge­ ler de ibraz edilmelidir. Cevap B

C) Dava konusu uyuşmazlık, her iki taraf için de defterlere kaydedilmesi gereken hususlardan olmalıdır.

D) Karşı taraf, ileri sürülen ve tacirin ken­di defter kayıtları ile doğrulanan iddia­ ları, kendi defterleri ile veya diğer ge­ çerli kanıtlarla çürütmemiş olmalıdır.

E) Davanın her iki tarafı da ticari defter tutmakla yükümlü kişilerden oluşmalı­dır.

Cari hesaba geçirilen alacaklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hesaba geçirilen alacağın münferiden talep ve dava edilebilmesi imkânı orta­dan kalkar.

B) Hesaba geçirilen alacak hakkında za­ manaşımı işlemez. C) Alacak hesaba geçirilmekle yenilenmiş olmaz.

D) Hesaba geçirilen alacak temlik edile­mez.

E) Hesaba geçirilen alacağı doğuran sa­tım sözleşmesi nedeniyle ayıplı mal tesliminden doğan davalar açılamaz.E

Cari hesapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Aksi kararlaştırılmış olmadıkça cari hesaba zimmet veya matlup kaydı, bunları doğuran muamelelerle ilgili da­ va haklarını etkilemez.

B) Cari hesap sözleşmesinin yapılmasın­ dan önce mevcut bir alacak, cari hesa­ ba kaydedilirse aksi kararlaştırılmış olmadıkça yenilenmiş (tecdit) olmaz.

C) Ticari senetler, bedellerinin tahsil edilmesi hâlinde geçerli olmak şartıyla cari hesaba kaydedilebilir.

D) Cari hesaba kaydedilen alacaklar için vadelerinden itibaren faiz işletilir. Ce­vap D

E) Hesap devresi sonundaki zimmet ve matlup arasındaki farktan doğan baki­ ye tanındıktan sonra yeni hesap devre­ sine ait kalem olarak hesaba geçirilir.

Cari hesapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her hesap devresi sonunda borç ve alacağı oluşturan tutarlar birbirinden çıkarıldıktan sonra tanınan veya hük­ men tayin olunan bakiye, yeni hesap devresine ait bir kalem olmak üzere hesaba geçirilir.

B) Aksi kararlaştırılmadıkça cari hesaba borç veya alacak kaydı, borç veya ala­ cağı doğuran sözleşme veya işleme mütaallik tarafların haiz oldukları dava ve savunma haklarını düşürmez

C) Bu sözleşme yazılı olmadıkça muteber olmaz.

D) İki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki ala­ caklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem borç ve alacak şekline çevirerek hesa­ bın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi is­ teyebileceklerine dair bir sözleşmedir.

E) Taraflar arasında cari hesap sözleşme­ sinin akdinden önce mevcut bir alacak, tarafların rızasıyla cari hesaba kaydedi­lirse aksi kararlaştırmış olmadıkça bu alacak yenilenmiş olur. Cevap E

Adı şirket ortağı

Kolektif şirket ortağı

III. Komandite ortak

Komanditer ortak

Limitet şirket ortağı

79 Yukarıdakilerden hangileri şirkete kişi­sel emek ve ticari itibarını sermaye ola­cak getirebilir?

A) II ve III B) II ve V C) IV ve V D) I,II ve III Cevap D E) III, IV ve V

Aşağıdaki şirketlerden hangileri arasın­ da birleşme olamaz?

A) Kolektif şirket- Adi Komandit şirket B) Anonim şirket-Limitet şirket C) Anonim şirket-Anonim şirket

D) Limitet şirket-Limitet şirket E) Devrolunan anonim şirket ile kolektif şirket Cevap E

Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketleri­nin özelliklerinden değildir?

A) Şirkete şahsi emek sermaye olarak ge­tirilebilir B) Kararların alınmasında oybirliği esastır

C) Ortakların ölümü şirketin sona erme sebebidir D) Ortaklar kâr ve zarara sermaye payları oranında katılırlar. D

E) Genelde birbirine güvenen az sayıda kişiden oluşur

Şahıs (kişi) şirketleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Birbirlerini tanıyan ve birbirlerine gü­venen az sayıda kişiden oluşur.

B) Şirkete yeni bir kişinin ortak olarak gi­rebilmesi, diğer ortakların iznine bağlı­dır.

C) Ortaklar üçüncü kişilere karşı şirket borçlarından dolayı diğer ortaklarla birlikte müteselsilen sorumludur.

D) Bir ortağın şirketten ayrılabilmesi için diğer ortakların izni gerekir.

E) Ortakların şirketin borçlarından dolayı sorumlulukları, getirmeyi taahhüt ettik­leri sermaye miktarıyla sınırlandırılmıştır. Cevap E

Kolektif şirket ne zaman tüzelkişilik ka­zanır?

A) ilan edildiği an B) Sözleşmenin yapıldığı an C) Sözleşmenin tasdik ettirildiği an

D) Zorunlu organlarının tamamlandığı an Cevap D E) Sözleşmenin tescil edildiği anda

Aşağıdakilerden hangisi kooperatife or­tak olabilir?

A) Vakıflar B) Belediyeler C) Limitet şirketler D) Hepsi Cevap D

Aşağıdaki lerden hangisi şirket kavramı­ nın unsurları arasında ver almaz?

A) Sözleşme B) Tabiiyet Cevap B C) Şahıs D) Sermaye

E) Müşterek amaç doğrultusunda birlikte çaba (affeetio societatis)

Ticaret şirketleri hangi anda tüzel kişilik kazanır?

A) Kurucuların iradeleri arasında şirket kurma konusunda mutabakatın doğ­duğu anda

8) Şirket sözleşmesinde yer alması iste­nen hususlarda tam bir mutabakatın meydana geldiği anda

C) Şirket sözleşmesinin imzalandığı anda

D) Şirket sözleşmesinin ticaret siciline tescil olunduğu anda Cevap: D

E) Şirket sözleşmesindeki imzaların no­terce tasdik edildiği anda

Ticaret şirketlerinin fiil ehliyetinin sınırı (ulfra vires) ne ifade etmektedir?

A) Şirketin konusunu B) Tasarrufi işlemleri C) Bakanlık talimatını D) Merkezîn işlemleri

Cevap A

Aşağıdaki şirketlerden hangisi ticaret siciline tescil edilemez?

A) Kolektif şirket B) Komandit şirket C) Limitet şirket D) Anonim şirket E) Adi şirket Cevap E

88, Adi şirket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tüzel kişiliği haiz değildir B) Tüzel kişiler ortak otamazlar Cevap B C) Tacir sıfatı ortaklarına aittir

D) Şahıs şirketidir E) Ortakları dolayısıyla ticaret siciline kaydedilirler

Aşağıdaki ortaklıklardan hangisinin or­takları tacir sıfatına sahiptir?

A) Anonim ortaklık B) Adi ortaklık Cevap B C) Komandit ortaklık D) Kolektif ortaklık E) Limitet ortaklık

Aşagıdakilerden hangisi adı şirketin so­na erme sebeplerinden biri değildir?

A) Ortak gayenin gerçekleşmiş olması B) Ortak gayenin gerçekleşmesinin im­kânsız bir hâl alması

C) Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda hüküm ol­masına karşın ortaklardan birinin ölü­mü CEVAP C

D) Ortaklardan birinin şirketin feshini ih­bar etmesi E) Haklı nedenlerle mahkeme kararıyla

Adi şirketin yönetimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yönetici olsun veya olmasın bütün or­ taklar, yönetici ortakların işlemlerine itiraz edebilirler. Cevap A

B) Aksi kararlaştırılmış olmadıkça bütün ortaklar yöneticidir.

C) Olağanüstü işler için bütün ortakların oybirliği aranır.

D) Yönetici ortaklar arasında kural olarak bireysel yönetim ilkesi geçeriidir.

E) Şirket sözleşmesi veya sonradan alı­ nacak bir ortaklık kararıyla, şirket yö­netimi ortak olmayan üçüncü bir kişiye de bırakılabilir.

Adi şirketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ortaklar arasındaki hukuki bağ, ortak­ların iradelerine, yani sözleşmeye da­ yanır.

B) Sadece gerçek kişiler ortak olabilirler. Cevap B

C) Sermaye payları ve şirketin faaliyeti sı­ rasında elde edilen değerler üzerinde kural olarak iştirak halinde mülkiyet (elbirliği mülkiyeti) ilişkisi vardır.

D) Gerek yargılama gerek takip hukuku bakımından aktif ve pasif husumet eh­ liyetine sahip değildir.

E) Ücret alan idareci ortak, diğer ortaklara karşı vekil gibi sorumlu olur.

Kolektif şirkette şirket borçlarından dola­yı birinci derecede kim sorumludur?

A) Ortaklar B) Ortaklık Cevap B C) Yönetim Kurulu D) Denetçiler

Kolektif şirketlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kolektif şirket ticaret siciline tescil edilmekle tüzel kişilik kazanır

B) Kolektif şirket ticaret unvanı kullanmak zorundadır

C) Kolektif şirket ortaklan şirket alacaklı­ larına karşı koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olarak sorumludur Cevap C

D) Tüzel kişiler kolektif şirket ortağı ola­mazlar

E) Kolektif şirket tüzel kişiliğe sahiptir.

Bir kolektif şirket ortağı iie ilgili aşağı­ daki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Diğer ortakların izin vermesi kaydıyla aynı tür işlerle uğraşan başka bir ko­ lektif şirketin ortağı olabilir. Cevap A

B) Aynı tür işlerle uğraşan bîr adi şirketin ortağı olabilir.

C) Aynı tür işlerle uğraşan bir limited şir­ ketin ticari mümessili olabilir.

D) Aynı tür işlerle uğraşan bir ticari işlet­ meyi kendi adına işletebilir.

E) Aynı tür işlerle uğraşan bir anonim şir­ ketin yönetim kurulu üyesi olabilir.

Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketler hakkında yanlıştır?

A) Kolektif şirketin tüzel kişiliği vardır

B) Ortakların hepsinin şirket borçlarından dolayı sorumlulukları sınırsızdır

C) En az iki ortakla kurulur

D) Ortakları gerçek ya da tüzel kişi olabilir Cevap D

Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirket­lerde bir ortağın ortaklıktan çıkartılması nedenlerinden biri değildir?

A) Ortağın, şirket işlerinin yürütülmesinde başarısız olması Cevap A

B) Ortağın şirketin feshini ihbar etmesi

C) Ortağın kişisel alacaklısının şirketin feshini ihbar etmesi

D) Ortağın iflas etmiş olması

E) Ortağın kişisel alacaklısının şirketin sü­ resinin uzatılmasına itiraz etmesi

Adi komandit şirketle ilgili aşağıdaki ifa­ delerden hangisi yanlıştır?

A) Ortaklığa koyduğu sermayeyi haksız kâr almak suretiyle geri çeken koman­ diter ortağın sorumluluğu aldığı tutar kadar genişler.

B) Ticari mümessil, ticari vekil veya ticari memur olarak hareket ettiğini açıkça bildirmeksizin şirket namına muamele­ lerde bulunan komanditer ortak, bu muamelelerden dolayı hüsnüniyet sa­ hibi üçüncü şahıslara karşı komandite ortak gibi mesul olur.

C) Komanditer sıfatını taşıyan bir tüzel ki­ şi ortaklığının tasfiye hâline girmesi, komandit şirketin infisah sebebidir. Cevap C

D) Tek bir komanditer ortağın ortaklıktan ayrılması, ortaklığı kolektif ortaklığa dönüştürür.

E) Tek bir komandite ortağın ortaklıktan ayrılması hâlinde ortaklık infisah eder.

Şirket ortaklarının sorumlulukları bakı­ mından aşağıdakilerden hangisi vanlıştir?

A) Komanditer ortak ikinci dereceden, sı­nırlı ve adi sorumludur.

B) Anonim şirket ortağı ikinci dereceden, sınırlı ve adi sorumludur.

C) Adi şirket ortağı, ikinci dereceden, sı­ nırsız ve müteselsil sorumludur. Cevap C

D) Komandite ortak ikinci dereceden, sı­ nırsız ve müteselsil sorumludur.

E) Limitet şirket ortakları, şirket alacaklı­ larına karşı ikinci dereceden, sınırlı ve adi şekilde sorumludur.

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı al­ tında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçının mesuliyeti tahdit edil­ memiş ve diğer ortak veya ortakların mesuliyeti muayyen bir sermaye ile tah­ dit edilmiş olan şirkete verilen ad aşağı- dakilerden hangisidir?

A) Adi şirket B) Komandit şirket Cevap B C) Kolektif şirket D) Anonim şirket E) Limitet şirket

Komandit şirkette, komanditerlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İdare haklan yoktur. B) Mutad işlerin görülmesinde teknik an­ lamda bir itiraz haklan yoktur.

C) Fevkalade işlerde, oylarının alınması gerekir.

D) Tali hizmet şeklinde nitelenmesi im­ kansız bir yönetim görevi yüklenmeleri hafinde, sınırlı sorumluluktan yarar­lanma imkanları kalmaz.

E) Fevkalade işlerde oy verirlerse bu, yö­netime katılmaları anlamına gelir. Cevap E

Aşağıdakilerden hangisi komanditer or­takla ilgili olarak doğru değildir?

A) Şirketi denetleme yetkisi yoktur Cevap A B) Şirketi idare hakkı yoktur C) Adı ticaret unvanında yer almaz

D) Gerçek ye da tüzel kişi olabilir

103, Komandit ortaklığın ortağı olan komandi­ ter ortaklarla ilgili olarak aşağıdaki ifa­ delerden hangisi yanlıştır?

A) Sorumluluğu sınırlıdır. B) Rekabet yasağına tabidir Ce­vap B C) Tüzel kişi olabilir. D) Denetim hakkına sahiptir.

E) İtiraz hakkına sahiptir.

Limitet şirket ortağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Limitet şirkete tüzelkişiler ortak olamaz

B) Limitet şirket ortağı şirket borçlarından dolayı ile sınırsız sorumludur.

C) Limited şirketlerde açığı kapatma yü­ kümlülüğü yoktur. Cevap C

D) Limitet şirket ortağı şirketin kamusal borçlarından sınırsız sorumludur.

E) Limitet şirket ortağı diğer ortağın kişi­ sel borcundan dolayı sorumludur

Limitet şirketlere ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Limitet şirket kurmak için en az iki şahsa ihtiyaç vardır Cevap A

B) Limitet ortaklıkta esas sermaye belirli­ dir ve bu sermaye ortakların esas ser­ maye paylarının toplamına eşittir

C) Limitet şirketler sigortacılık ve banka­ cılık hariç her türlü alanda faaliyet gös­ terebilirler

D) Limitet şirket asgari sermayesi 10.000 TL'dir.

Limitet şirketler ile ilgili aşağıdaki ifade­lerden hangisi doğrudur?

A) Esas sermayesinin en az 5 000 YTL olması şarttır. B) Bankacılık ve sigortacılık yapabilirler.

C) Ortakların sayısı 5’ten az 50’den fazla olamaz. D) Ortakların sorumluluğu sınırsızdır.

E) Esas sermaye payı nama yazılı olarak çıkarılabilir. Cevap E

Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kuru­lan; esas sermayesi belirli olup, esas sermayesi bu payların toplamından olu­ şan şirkete ne ad verilir?

A) Adi komandit şirket B) Limitet şirket Cevap B C) Kolektif şirket D) Adi şirket E) Anonim şirket

Limitet şirketlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Şirket ortaklan sayısı en az bir en fazla elli olabilir.

B) Ortaklar tarafından konulan sermaye için limitet şirkette pay senedi çıkarı­ lamaz. Cevap B

C) Sigortacılık ve bankacılık işlemleri için kurulamazlar

D) Limitet şirketin ticaret unvanında ger­ çek kişinin adı ve soyadı yer alıyorsa şirket türünü gösteren ekler kısaltılarak yazılamaz

Limitet şirketlerde şirketi yönetme yetki­si kime aittir?

A) Ortaklara veya üçüncü bir kişiye Cevap A B) Müdürlere C) Yönetim Kuruluna D) Genel Kurula

Limitet şirkette, bir ortağın şahsi alacak­lısının alacağını elde edebilmek için sa­hip olduğu imkânlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ortağın şahsi alacaklısı, borçlu ortağın şirketteki sermaye payına ihtiyati haciz koydurabilir.

B) Ortağın şahsi alacaklısı, borçlu ortağa düşen kârpayını haczettirebilir.

C) Ortağın şahsi alacaklısı, şirket malları­ nın sattırılmasını talep edebilir. Cevap C

D) Ortağın şahsi alacaklısı, borçlu ortağın sermeye payı üzerine ihtiyati haciz koydurur ve şirketin feshini talep ede­ bilir.

E) Ortağın şahsi alacaklısı, tasfiye sonun­ da borçlu ortağa düşecek tasfiye payı tespit edilince, alacağını tahsil imkânı­na

sahip olur.

Limitet şirketler aşağıdaki alanlardan hangisinde faaliyet gösteremezler?

A) Reklamcılık B) Lokantacılık C) Sigortacılık Ce­vap C D) Taşımacılık E) Otelcilik

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlu­lukları, şirketin tescili tarihinden itiba­ren kaç yıl geçmedikçe sulh ve ibra yo­luyla kaldırılamaz? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Cevap D E) 5

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre denetçilerle ilgili olarak aşağıdaki ifade­ lerden hangisi yanlıştır?

A) Denetçiler anonim şirketin yasal orga­nıdır Cevap A

B) Anonim şirketin finansal tabloları de­ netçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Dene­ tim Standartlarına göre denetlenir.

C) Denetçi, şirket genel kurulunca; toplu­ luk denetçisi, ana şirketin genel kuru­lunca seçilir.

D) Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi Yönetim ku­rulunun, istemi üzerine, ilgilileri ve se­ çilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir se­ bebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bîr

kuşku­nun varlığı hâlinde, başka bir denetçi atayabilir.

E) Denetçi denetleme sözleşmesini, sa­ dece haklı bir sebep varsa veya kendi­ sine karşı görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir.

114, Halka açık anonim şirketler aşağıdaki makamlardan hangisinin denetime tatil­dir?

A) Bankalar Birliği B) Hazine Müsteşarlığı C) Sermaye Piyasası Kurulu Cevap C D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Anonim şirkette, belirli bir döneme ait yıllık hesapların ve işlemlerin hukuka ve şirket açısından işin gereğine uygun

ol­duğunun, dolayısıyla yönetim kurutunun bu dönemdeki faaliyetleri sebebiyle so­rumlu tutulmayacağının beyan edildiği, menfi borç ikrarı niteliğindeki genel ku­rul kararına ne ad verilir?

A) Sulh B) İbra Cevap B C) Teselsül D) İcazet E) Bilanço

Halka açık anonim şirketler aşağıdaki makamlardan hangisinin denetimine ta­bidir?

A) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı B) Hazine Müsteşarlığı C) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

D) Sermaye Piyasası Kurulu . Cevap D

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre denetçilerin sır saklamakla yükümlüğünü ihlalden doğan sorumluluğu rapor tari­hinden başlayarak kaç yılda zamanaşı­mına uğrar?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Cevap E

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin sona erme sebeplerinden değildir?

A) Esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesi

B) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesi

C) Esas sözleşmede öngörülmüş herhan­ gi bir sona erme sebebinin gerçekleş­ me

D) İflasına kararı verilmesi

E) Sermayenin onbirinin kaybedilmesi Cevap E

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketler hukukunda hukuki sorumluluk nedenle­ rinden değildir?

A) Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması

B) Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi

C) Değer biçilmesinde yolsuzluk D) Halktan usulsüz para toplamak

E) Denetim görevini ihmal etmek Cevap E

Türk Ticaret Kanunu'na göre, anonim ortaklıkların çıkaracakları tahvillerle ilgi­li aşağıdaki ifadelerden hangisi

yanlış­tır?

A) Tahvil çıkarmak için halka başvurula­caksa, ortaklık yönetim kurulu, izahname çıkarmak zorundadır,

B) Ortaklık esas sözleşmesi, tahvil çıka­rılmasına uygun ise, bu konuda ortak­lık genel kurul kararına gerek yoktur. Cevap B

C) Tahvil çıkarabilmek için ortaklık esas sermayesinin tamamen ödenmiş ol­ması gerekmez.

D) Ödünç para bulmak için itibari kıymet­leri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkarılan borç senetleridir.

E) Çıkarılan tahvillerin bedelleri tamamen alınmadıkça ikramiyeli veya ikramiyeslz yenileri çıkarılamaz.

Anonim şirketlerde esas sözleşme deği­şiklikleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifade lerden hangisi yanlıştır?

A) Genel kurul, aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde, kanunda öngörülen şartlara uyarak, esas söz­leşmenin

bütün hükümlerini değiştire­ bilir.

B) Genel kurul, esas sözleşmenin değişti­ rilmesi için toplantıya çağrıldığı takdir­ de; gerekli olan hallerde Sanayi ve Ti­ caret Bakanlığının izninin alınması zo­ runludur.

C) Genel kurulun esas sözleşmenin de­ğiştirilmesine, yönetim kuruluna ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen top­lantılarda

da aynı nisap aranır,mayenin arttırılması konusunda yetki verilmesine dair kararıyla yönetim ku­ rulunun sermayenin arttırılmasına iliş­kin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacak­ları özel bir toplantıda, alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz.

D) Esas sözleşmenin değiştirilmesine iliş­ kin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, şirket merkezinin ve şube­ lerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar şirketin internet sitesine konulur.

E) Değiştirme karan üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade eder.Cevap E

Makbuz senedi, hamiline yazlı düzen­lenemez.

Varant, hamiline yazılı düzenlenemez.

III. Bono, hamiline yaztlt düzenlenemez.

İpotekli borç ve irat senedi, hamiline yazılı düzenlenemez.

Anonim ortaklıkta kurucu intifa senet­ leri hariç intifa senetleri, hamiline yazı­lı düzenlenemez.

122Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru­ dur?

A) Yalnız lll B) II ve IV C) I, II ve III Cevap C D) I, II. III ve IV E) I, II, IV I ve V

Nama yazılı kıymetli evrakla ilgili aşağı­daki ifadelerden hangisi doğrudur? *****************

A) Poliçe nama yazılı düzenlenemez. B) Devirleri için sadece senedin teslimi yeterlidir.

C) Çekler nama yazılı düzenlenemez.

D) Senedi devredene karşı iteri sürülebiten şahsi defiler devralana karşı dahi iteri sürülebilir. Cevap D

E) Lehtann adının yazıldığı her kıymetli evrak nama yazılı düzenlenmiş hük­mündedir.

Kıymetli evrakla ilgili aşağıdaki ifade­lerden hangisi yanlıştır? ********

A) Kambiyo senetlerini içermez. Cevap A B) Senette yazılı hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemez.

C) Senette yazılı hak, senetten ayrı olarak devredilemez. D) Yazılı senetlerdir. E) Sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır.

Kıymetli evraktaki bir taahhüdün geçer­sizliğine ilişkin aşağıdaki defilerden hangisi mutlak defi olarak kabul edil­mez*

A) imzanın fiziki bir baskı ve doğrudan cebirle attırılmış olması B) imza sahteliği

C) Temsil yetkisinin var olmaması D) Ödemezlik defi Cevap D E) imza edenin ehliyetsizliği

Türk Ticaret Kanununa göre kıymetli evrakla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?***

A) Kıymetli evrak bir senettir

B) Kıymetli evraka sadece paraya tahvil mümkün ve devredilebilen alacak hakları bağlanabilir

C) Kıymetli evrak sayılan senetlerde sa­ dece senede bağlanan hak, senetten ayrı olarak dermeyan edilebilir Cevap C

D) Senedi bağlanmış hakkın devri ancak senedin teslimiyle mümkündür

Poliçenin kısmen ödenmesi mümkün­ dür, hamil kısmi ödemeyi reddede­ mez.

Poliçenin kısmi cirosu geçersizdir.

III. Poliçenin muhatap tarafından kısmi kabulü mümkün değildir.

Aval, sadece poliçe bedelinin tamamı için verilebilir, kısmi aval geçersizdir.

127 Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru­dur?

A) Yalnız I B) İvelI Cevap B C) II ve III D) I, II, IV E) I, II, III ve IV

Görüldüğünden belli süre sonra öde­necek poliçelerde kabule arz yasağı konamaz.

Adresli poliçelerde kabule arz yasağı süresiz şekilde konulamaz.

III. Keşideci, kabule arz yasağı koyma­mışsa ciranta, kabule arz mecburiyeti getirebilir.

Kabule arz mecburiyetine riayet edil­ memesi müeyyidesi, müracaat hakkı­ nın kaybıdır.

Poliçenin kabule arzının mümkün ol­ duğu ilk gün, senedin keşide edildiği günü takip eden gündür.

128Poliçenin kabulüyle ilgili yukarıdaki ifa­delerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız V C) l, II ve V D) II, IV ve V E) I, II, İli ve IV Cevap E

Kıymetli evrakta hak sahibi tarafından senette yazılı hakkın devredilmesini, rehnedilmesini veya tahsil edilmesini sağlamak amacıyla yapılan irade açık­ lamasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Poliçe B) Bono C) Varant D) Konişmento E) Çiro Cevap E

Keşide olunduğu yerle aynı yerde ödene­cek bir çekte ödenmeme halinde, müra­caat hakkının kullanılabilmesi için

bu durumun hangi süre içinde tespit ettiril­mesi gerekir? HAZİRAN SINAV SORUSU

A) Ödenmeme tarihini takip eden 2 iş günü B) Ödenmeme tarihini takip eden 10 iş günü

C) Ödenmeme tarihini takip eden 10 gün D) Keşide tarihinden itibaren 10 gün Cevap D

E) Keşide tarihinden itibaren 1 yıl

Cevap B

Emre yazılı bir çek en geç ne zamana kadar ciro edilebilir?

A) Vadeye kadar B) İbraz süresi doluncaya kadar Cevap B

C) Ödeme gününü takip eden 2. işgünü- nün sonuna kadar D) Zamanaşımı süresi doluncaya kadar

E) icra takibi sonuçlanıncaya kadar

Çekle ilgili olarak kaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ödeme araçlarından biridir.

B) Hukuki niteliği itibarıyla havaledir.

C) Menfi emre kaydı içerebilir.

D) Vade kaydı, yazılmamış hükmündedir.

E) Nama düzenlenemez. Cevap E

Formun Üstü

Formun Altı


CEVAP YAZ

“HUKUK DERS NOTLARI” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir