Finansal sistemin işleyişi

 

Finansal Sistemin işleyişi:

Finansal sistemin işleyiş ve gelişmişliği, tasarrufların yatırımlara kolayca dönüşmesi ve ülke kalkınması açısından oldukça önemlidir.

Fon arz edenler ile fon talep edenlerin birbirlerini bulmaları sağlanarak, fon değişimleri gerçekleştirilir. Buna aynı zamanda fon transferi denilmektedir. Fon transferi;

> Doğrudan Finansman (aracı kullanmaksızın): Günümüzde doğrudan finansman yöntemi daha çok sermaye piya­salarında kullanılmaktadır. En önemli avantajı, bir aracı kullanılmaması nedeniyle transfer masraflarından tasarruf sağlanır.

Dezavantajı: Fon transferinin zamanında gerçekleşememesi ve istenen büyüklükteki fonlara ulaşamama sakıncası­nın olmasıdır.

>         Dolaylı Finansman (aracı kullanılarak): Genellikle taraflar birbirini görmeksizin fon transferi gerçekleşir. Bu yön­temde fon sunanlar ellerindeki fonları bir finansal kuruluşa vermekte ve fonların ihtiyacı olan kesimlere dağılımı, fi­nansal kuruluşun değerlendirmelerine dayalı olarak gerçekleşmektedir.

 

Kredi Fonksiyonu: Ekonomik birimlerin tüketim ve yatırım harcamalarının finansmanına yönelik kredi imkânları yara­tılmaktadır. Sağlanan kredi imkânları ile hane halkları günlük tüketim, ev, araba, tatil gibi mal ve hizmetlere yönelik har­camalarını, işletmeler çeşitli yatırımlarını, hükümetler ise çeşitli kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamaktadırlar.

>          Servet birikimi: servet, zenginliği meydana getiren ekonomik değerler toplamıdır. Finansal sistem içinde işlem gören, özellikle hisse senedi, tahvil, hazine bonosu gibi menkul kıymetlere yapılan yatırımlar, getirileri itibariyle, servet birikimi­ne hizmet etmektedir.

>          Politika oluşturma: Hükümetlerin iktisat politikalarını yürütmek için önemli bir rolü vardır. Hükümetler gerektiğinde finansal sistem içinde faiz oranları, mevduat karşılık oranları, döviz kurları gibi değişkenler, Bankacılık Kanunu ve Ser­maye piyasası Kanunu gibi yasal düzenlemelerle politikalarını uygulamaktadır.

> Risk Yönetimi ve Kontrolü: Finansal açıdan risk, beklenen getiri ile gerçekleşen getiri arasındaki sapmadır. Bir başka tanıma göre risk, bir varlığın gelecekteki değeri konusunda mevcut olan belirsizliktir. Finansal anlamda risklerin ta­mamen sıfırlanması söz konusu değildir. Finansal sistem işleyiş sürecine bağlı olarak ve risk dağıtımı için uygun araçlar sunarak risk yönetimini kolaylaştırmaktadır.

> Enformasyon: Finansal sistem özellikle fon talep edenler (borçlanmak isteyenler) hakkında ve çeşitli finansal varlıkla­rın getirileri ile ilgili beklentiler hakkında, enformasyon sağlar.

Finansal sistem işleyişinin ortaya çıkardığı çeşitli yöntem ve teknikler, finansal piyasalardaki Asimetrik enformasyon (ters seçim (işlem öncesi) ve kötü niyet (işlem sonrası)) sorunlarını azaltır ve yatırımcıların kullanabileceği enfor­masyon düzeyini arttırarak finansal piyasalardaki etkinliğin yükselmesini sağlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar