ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ

adsiz

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu

Resmi Gazete Tarihi : 18.05.2014

Resmi Gazete Sayısı : 29004

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hizmet birimlerinin görev ve yetkilerini düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

b) İkinci Başkan: Başkanın yokluğunda, Başkanın tüm görev ve yetkilerini üstlenen Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş Kurul üyesini,

c) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

ç) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

d) Personel: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun aslî ve sürekli hizmetlerinde görevlendirilen personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM: Başkanlık Teşkilatı

Başkanlık

Madde 4- (1) Başkanlık; Başkan, Başkan Yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur.

(2) Kurul Başkanı, aynı zamanda Kurumun da Başkanıdır. Başkana Kurum Başkanlığına ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla iki Başkan Yardımcısı atanabilir. Başkan Yardımcıları, Başkan tarafından verilen görev ve talimatların yerine getirilmesinden ve ilgili hizmet birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

(3) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalışmasını temin etmek, hizmet birimleri ile Kurul arasında organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak ve hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki ihtilaflarını çözmek.

b) Kurul kararlarına istinaden hizmet birimleri içerisinde gerekli gördüğü alt birimleri kurmak.

c) Kurumun görevlerini yerine getirebilmesi için Kurul kararları doğrultusunda yeterli sayıda personeli istihdam etmek.

ç) Personelin hizmet birimlerine ve irtibat bürolarına görevlendirmelerini yapmak.

d) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek ve toplantıları idare etmek.

e) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak ve bu kararların uygulanmasını izlemek.

f) Kurulu resmî ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

g) Kurumun bütçesini, yıllık iş planını, gelir-gider kesin hesaplarını, yıllık raporunu ve piyasa gelişimi ile ilgili sair raporları hazırlayarak Kurula sunmak ve Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve harcamaların yapılmasını sağlamak.

ğ) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Hizmet birimleri

Madde 5- (1) Kurum aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:

a) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı.

b) Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı.

c) Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı.

ç) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı.

d) Tarifeler Dairesi Başkanlığı.

e) Denetim Dairesi Başkanlığı.

f) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı.

g) Hukuk Dairesi Başkanlığı.

ğ) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

h) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

ı) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

i) Kurul Hizmetleri Müdürlüğü.

j) Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hizmet Birimlerinin Görev ve Yetkileri

Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı

Madde 6- (1) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Elektrik piyasasında faaliyet gösteren ya da gösterecek tüzel kişilerin esas sözleşmelerinin mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmesine ve lisans uygulamalarına dair her türlü işlemlerin mevzuat kapsamında yürütülmesine ilişkin çalışmaları yapmak.

b) Elektrik piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini izlemek ve bu amaçla inceleme yapmak; gerekli gördüğü hallerde inceleme ve denetim gerektirebilecek konuları Denetim Dairesi Başkanlığına bildirmek.

c) Yurt içi ve yurt dışı elektrik piyasalarındaki gelişmeleri izleyerek gerekli görülen düzenlemeler için Kurula öneriler hazırlamak.

ç) İhtiyaç duyulan faaliyet alanlarında, düzenlemeye tabi anlaşma taslakları ve buna ilişkin mevzuatın hazırlanması çalışmalarını yürütmek.

d) Serbest tüketici limitlerinde yapılacak indirimler için gerekli araştırmaları yaparak limitlerdeki indirimlerin belirlenmesi konusunda Kurula önerilerde bulunmak.

e) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki lisans sahiplerinin bir takvim yılı içinde ürettikleri elektrik enerjisinin piyasada satabilecekleri oranına ilişkin çalışmalar yapmak; bir üretim şirketinin, tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi veya kapasitesini teminen, bir takvim yılı için lisansına dercedilen yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının hangi oranına kadar olan miktarı veya kapasiteyi piyasadan satın alabileceğine ilişkin çalışmaları yapmak.

f) Elektrik piyasasında rekabetin tesisi için oluşturulacak standart ve kurallara ilişkin çalışmalar ile rekabet ortamının izlenmesi çalışmalarını yapmak.

g) Elektrik piyasasında mevcut sözleşmelerin serbest rekabete dayalı piyasaya uyumlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak, sözleşmelerin düzenlenmesi, tadili ve sözleşmelere ilişkin ihtilafların halli için arabuluculuk çalışmaları yaparak, söz konusu çalışmaları Kurula sunmak.

ğ) Elektrik piyasasında hizmet kalitesi ve standartlarının oluşturulmasına ve çevreyi koruyucu ve piyasanın etkinliğini sağlayıcı uygulamaların tespitine ilişkin çalışmalar yapmak.

h) Elektrik piyasası mevzuatına tabi elektrik şirketlerinin piyasa performanslarını izlemek.

ı) Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin piyasa işletim lisansı kapsamındaki faaliyetleri ile diğer enerji piyasası faaliyetlerini izlemek.

i) Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin piyasa işletim lisansı kapsamı dışında yapacağı diğer enerji piyasası faaliyetlerine ve emisyon ticaretine ilişkin hususların belirlenmesine yönelik çalışmaları ilgili hizmet birimleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan görüş alarak yürütmek.

j) Elektrik piyasasında lisanslı ve lisanssız faaliyet gösteren kişilerin denetimine ilişkin bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere şirketlerin yetkilendirilmesine yönelik işlemleri yürütmek.

k) Elektrik piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hukuki çalışmalarda bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak.

l) Elektrik piyasasına ilişkin yurt içi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine etmek.

m) Lisans sahibi tarafların, elektrik iletim sistemi ya da bir elektrik dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımına ilişkin anlaşmaların hükümleri üzerinde mutabakata varamamaları halinde, Kuruma başvurmaları üzerine ihtilafları 6446 sayılı Kanun ve tarafların ilgili lisanslarının hükümlerine göre çözmek üzere Kurula sunmak,

n) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından gelecek elektrik piyasasına yönelik denetim raporlarını Kurum içinde koordine etmek.

o) 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamında ilgili lisans sahiplerinin faaliyetlerini izlemek ve incelemek; gerekli gördüğü hallerde inceleme ve denetim gerektirebilecek konuları Denetim Dairesi Başkanlığına bildirmek.

ö) Görevleriyle ilgili konularda mevzuat taslakları hazırlamak.

p) Elektrik piyasasında tüketici haklarının korunmasını teminen şikâyet ve başvuruların incelenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

r) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı

Madde 7- (1) Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren ya da gösterecek tüzel kişilerin sözleşmelerinin Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi, lisans ve sertifika uygulamalarına dair her türlü işlemlerinin mevzuat kapsamında yürütülmesine ilişkin çalışmaları yapmak.

b) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini izlemek ve bu amaçla inceleme yapmak; gerekli gördüğü hallerde inceleme ve denetim gerektirebilecek konuları Denetim Dairesi Başkanlığına bildirmek.

c) Şehir içi doğal gaz dağıtım hizmeti yapacak şirketlerin belirlenmesi için ihale açma ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.

ç) Depolama miktarlarının tayin edilmesine ilişkin işlemleri yapmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı doğal gaz piyasalarındaki gelişmeleri izleyerek gerekli görülen düzenlemeler için Kurula öneriler hazırlamak.

e) Serbest tüketici limitlerinde yapılacak indirimler için gerekli araştırmaları yaparak Kurula önerilerde bulunmak.

f) Doğal gaz piyasasında rekabetin tesisi için oluşturulacak standart ve kurallara ilişkin çalışmalar ile rekabet ortamının izlenmesi çalışmalarını yapmak.

g) Arz çeşitliliği ve arz güvenliği bağlamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli bir şekilde analiz çalışmaları yapmak.

ğ) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda yer alan sözleşmelere ilişkin olarak Kurumun görevlerini yerine getirilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

h) Doğal gaz sistemine giriş talepleri reddedilenlerin başvurularının değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yapmak.

ı) Doğal gaz piyasasında hizmet kalitesi ve güvenilirlik standartlarının oluşturulmasına ve çevreyi koruyucu ve toplumun güvenliğini sağlayıcı politikaların tespitine ilişkin çalışmalar yapmak.

i) Doğal gaz piyasasının düzenlenmesine ilişkin hukuki çalışmalarda bulunmak.

j) Doğal gaz piyasasına ilişkin yurt içi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine etmek.

k) Doğal gaz şebekesine erişim ve lisans sahibi tüzel kişiler arasında oluşan ihtilafların çözülmesine yönelik çalışmalar yaparak Kurula sunmak.

l) Görevleriyle ilgili konularda mevzuat taslakları hazırlamak.

m) Doğal gaz piyasasında tüketici haklarının korunmasını teminen şikâyet ve başvuruların incelenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

n) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı

Madde 8- (1) Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Lisans başvurularını alma, değerlendirme, lisansta yer alacak genel ve özel hükümleri belirleme, lisans verme, tadil ve ilan çalışmalarını yapmak.

b) Mevzuatta izne bağlanan faaliyet ve işlemlere ilişkin olarak diğer izin verme çalışmalarını yapmak.

c) Petrol piyasasının işleyişine ilişkin olarak Kurul tarafından karar alınması gereken hallerde hazırlık çalışmalarını yapmak.

ç) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda düzenlenen hak, yükümlülük, kısıtlama ve yasaklamalara ilişkin gözetim faaliyetleri sonuçları ile aykırılıkların ilgili birim ve mercilere sunulmasına ilişkin işlemleri yapmak.

d) Petrol piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini izlemek ve bu amaçla inceleme yapmak; gerekli görülen hallerde inceleme ve denetim gerektirebilecek konuları Denetim Dairesi Başkanlığına bildirmek.

e) Petrol piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin olarak önemli görülen hususları ilgili birim ve mercilere sunmak.

f) Standartlar hazırlanması ve bazılarının mecburi hale getirilmesi amacıyla petrol piyasasının ihtiyaçlarını izlemek, standart hazırlıklarına iştirak etmek, mecburi hale getirilmesine ihtiyaç duyulan Türk standartları için hazırlık çalışmaları yapmak.

g) Petrol piyasasının teknik denetimine ilişkin olarak eğitim çalışmaları yapmak, akredite laboratuvarlardan hizmet alınmasına ilişkin görüş bildirmek veya akredite laboratuvarlar kurmak.

ğ) Petrol piyasasına ilişkin yurt içi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine etmek.

h) Petrol piyasasının düzenlenmesine ilişkin hukuki çalışmalarda bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak.

ı) Yurt içi ve yurt dışı petrol piyasalarındaki gelişmeleri izleyerek gerekli görülen düzenlemeler için Kurula öneriler hazırlamak.

i) Petrol piyasasında rekabetin tesisi için oluşturulacak standart ve kurallara ilişkin çalışmalar ile rekabet ortamının izlenmesi çalışmalarını yapmak.

j) Görevleriyle ilgili konularda mevzuat taslakları hazırlamak.

k) Petrol piyasasında tüketici haklarının korunmasını teminen şikâyet ve başvuruların incelenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

l) Ulusal petrol stok sistemine ilişkin olarak 5015 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenen komisyona katılım ve gerekli hallerde ilgililere bildirilecek görüşün hazırlanması çalışmalarını yapmak.

m) Petrol piyasasının işleyişine ilişkin olarak ulusal marker uygulaması ile bayi otomasyon sisteminin usul ve esaslarının belirlenmesi çalışmalarını yapmak.

n) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı

Madde 9- (1) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Lisans başvurularını alma, değerlendirme, lisansta yer alacak genel ve özel hükümleri belirleme, lisans verme, tadil, ilan ve iptal çalışmalarını yapmak.

b) Mevzuatta izne bağlanan faaliyet ve işlemlere ilişkin olarak diğer izin verme çalışmalarını yapmak.

c) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasının işleyişine ilişkin olarak Kurul tarafından karar alınması gereken hallerde hazırlık çalışmalarını yapmak.

ç) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda düzenlenen hak, yükümlülük, kısıtlama ve yasaklamalara ilişkin gözetim faaliyetleri sonuçları ile aykırılıkların ilgili birim ve mercilere sunulmasına ilişkin işlemleri yapmak.

d) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini izlemek ve bu amaçla inceleme yapmak; gerekli görülen hallerde inceleme ve denetim gerektirebilecek konuları Denetim Dairesi Başkanlığına bildirmek.

e) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin olarak önemli görülen hususları ilgili birim ve mercilere sunmak.

f) Standartlar hazırlanması ve bazılarının mecburi hale getirilmesi amacıyla sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasının ihtiyaçlarını izlemek, standart hazırlıklarına iştirak etmek, mecburi hale getirilmesine ihtiyaç duyulan Türk standartları için hazırlık çalışmalarını yapmak.

g) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasının teknik denetimine ilişkin olarak eğitim çalışmaları yapmak, akredite laboratuvarlardan hizmet alınmasına ilişkin görüş bildirmek veya akredite laboratuvarlar kurmak.

ğ) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasına ilişkin yurt içi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine etmek.

h) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasının düzenlenmesi ve işleyişine ilişkin hukuki çalışmalarda bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak.

ı) Yurt içi ve yurt dışı sıvılaştırılmış petrol gazları piyasalarındaki gelişmeleri izleyerek gerekli görülen düzenlemeler için Kurula öneriler hazırlamak.

i) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında rekabetin tesisi için oluşturulacak standart ve kurallara ilişkin çalışmalar ile rekabet ortamının izlenmesi çalışmalarını yapmak.

j) Görevleriyle ilgili konularda mevzuat taslakları hazırlamak.

k) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında tüketici haklarının korunmasını teminen şikâyet ve başvuruların incelenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

l) Ulusal petrol stok sistemi için LPG dağıtıcı lisansı sahiplerine yönelik çalışmaları yapmak.

m) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Tarifeler Dairesi Başkanlığı

Madde 10- (1) Tarifeler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurumun yetkileri dâhilinde tarife belirleme çalışmalarını yapmak.

b) Düzenlemeye tabi tarifelere esas olacak tarife formüllerini ve parametrelerini içeren yöntemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları yapmak.

c) Lisans sahiplerinin ilgili mevzuat kapsamında Kuruma sundukları tarife tekliflerinin değerlendirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak.

ç) Elektrik tarifelerine esas talep tahminlerine yönelik çalışmaları yapmak.

d) Doğal gaz tarifelerine esas talep tahminlerine ve ulusal doğal gaz tüketim tahminlerine yönelik çalışmaları yapmak.

e) Elektrik tarifelerine esas yatırımlara ilişkin birim fiyatların belirlenmesi, yatırım planlarının onaylanması ve yatırım tavanlarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak.

f) Doğal gaz tarifelerine esas yatırımlara ilişkin birim fiyatların belirlenmesi, yatırım planlarının onaylanması ve yatırım tavanlarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak.

g) Tarifesi düzenlenen şirketler için yatırım gerçekleşmelerini izlemek ve bu gerçekleşmelerin değerlendirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak.

ğ) Tarifelere esas verilerin doğruluğunun tespitine yönelik çalışmalar yapmak.

h) Görevleriyle ilgili konularda lisans sahipleri tarafından tarifelerin uygulanması aşamalarında yaptırım gerektirebilecek hususların tespit edilmesi durumunda konuyu Denetim Dairesi Başkanlığına bildirmek.

ı) Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki enerji fiyatlarını izlemek, derlemek ve yurt içi piyasalarda fiyat alanında mevzuata aykırı durumlar tespit edilmesi halinde gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmaları yapmak.

i) Yerli ham petrolde fiyat oluşumunda sorunları değerlendirmek ve çözmek için karar alınması ile muhtemel fiyat uyuşmazlıklarında Kurulun hakemlik görevine ilişkin çalışmaları yapmak.

j) Görevleriyle ilgili konularda mevzuat taslakları hazırlamak.

k) Enerji piyasasına fiyatla ilgili yapılabilecek müdahalelere ilişkin olarak karar alınması ve bu kararların uygulanması çalışmalarını yürütmek.

l) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Denetim Dairesi Başkanlığı

Madde 11- (1) Denetim Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Enerji piyasası mevzuatına tabi olan tüzel kişilerin işlem ve hesaplarını ilgili mevzuat uyarınca incelemek ve denetlemek.

b) Kurumun düzenlemesine ve denetimine tabi şirketleri Kurul tarafından belirlenen performans standartlarına göre denetlemek.

c) Kurumun düzenlemesine ve denetimine tabi tüzel kişilerin faaliyet gösterdikleri tesislere ve faaliyetlerine ilişkin eşitlik, şeffaflık ve güvenlik standartlarına uymalarını sağlamak için faaliyetlerini, uygulamalarını ve ilgili lisans hüküm şartlarına uyup uymadıklarını denetlemek.

ç) Kurumun düzenlemesine ve denetimine tabi tüzel kişilerin denetlenmiş malî tablolarının incelenmesi ve tüzel kişilerin yasal defter ve kayıtlarının denetlenmesi işlemlerini yürütmek.

d) Kurumun düzenlemesine ve denetimine tabi tüzel kişilerin hizmet güvenilirliği, hizmet dışı kalmalar ve diğer performans ölçütleri ile ilgili raporlarının kapsamını belirlemek ve denetimini yapmak.

e) Kurumun yetkileri dâhilinde öngörülen idarî para cezalarının uygulanmasına dair işlemleri yürütmek.

f) Denetim faaliyetlerine ilişkin olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak; denetim protokollerini ve bu protokoller kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödenek aktarmaya ilişkin görüş verme işlemlerini yürütmek.

g) Enerji piyasasında görülen aksaklıklara ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak.

ğ) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı

Madde 12- (1) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 6446 sayılı Kanun gereğince elektrik piyasasında üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan özel mülkiyetteki taşınmazlara ilişkin kamulaştırma taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun görülmesi hâlinde Kurul tarafından kamu yararı kararı alınması için gerekli işlemleri yürütmek.

b) 6446 sayılı Kanun gereğince elektrik piyasasında üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan Hazineye ait taşınmazlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile ilgili olarak 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesine göre devir kararları işlemlerini yürütmek.

c) 6446 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi gereğince 30/3/2013 tarihinden önce Kurul tarafından elektrik üretim ve dağıtım tesisleri için alınmış olan kamulaştırma kararları ile 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre alınmış olan devir kararları ile ilgili işlemleri yürütmek.

ç) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri doğrultusunda yenilenebilir enerji projeleri için gerekli olan taşınmazların tarımsal üretim amacı dışında kullanılmaları çalışmalarını yapmak.

d) 5015 sayılı Kanun gereğince, kamu yararı kararı yerine geçmek üzere kamulaştırma kararı alınması için gerekli işlemler ile diğer kamulaştırma işlemlerini 2942 sayılı Kanun hükümleri gereğince yürütmek.

e) 4646 sayılı Kanun gereğince kamu yararı kararı yerine geçmek üzere Kurulca verilecek lüzum kararı için gerekli işlemler ile diğer kamulaştırma işlemlerini 2942 sayılı Kanun hükümleri gereğince yürütmek.

f) 4646 sayılı Kanun ve 5015 sayılı Kanun hükümleri gereğince doğal gaz ve petrol piyasası faaliyetleri için gerekli olan ve Hazinenin dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre devir kararları işlemlerini yürütmek.

g) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri doğrultusunda enerji projeleri için gerekli taşınmazların tahsisi çalışmalarını yapmak.

ğ) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri doğrultusunda enerji projelerine ilişkin imar planlarının düzenlenmesi işlemleri ile ilgili olarak Kurum görüşünü oluşturmak için hazırlık çalışmaları yapmak.

h) 5/7/1994 tarihli ve 94/5856 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda enerji projeleri için ihtiyaç duyulan haritaları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve kanunlarla yetki verilmiş diğer kurumlardan temin etmek.

ı) 27/6/1985 tarihli ve 85/9634 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Baraj İnşaatı İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işlemleri yürütmek.

i) Enerji projeleri için gerekli olan Hazineye ait taşınmazlarda irtifak hakkı tesisi ve kiralama ile ilgili Kurul kararı alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

j) Enerji projeleri ile ilgili kamulaştırma planlarının incelenmesi ve onaylanması işlemlerini yürütmek ve gerektiğinde mahallinde inceleme yapmak.

k) Kamulaştırma sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkânlarını kısmen veya tamamen kaybedenlere ilişkin bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirmek.

l) Kamulaştırma kararı alınan taşınmazların ilgili tapu siciline kamulaştırma şerhi verilmesini sağlamak.

m) Kurul tarafından verilen lisanslarla ilgili sayısal koordinatların verilmesi ve bu lisansların Kurumun coğrafi bilgi sisteminde izlenmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak.

n) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Dairesi Başkanlığı

Madde 13- (1) Hukuk Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurumun taraf olduğu işlemlerin veya Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın adlî ve idarî merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla Kurumu temsil etmek.

b) Başkan tarafından görevlendirilmesi halinde dava açılması ve suç duyurusunda bulunulması gibi yasal yollara başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

c) Kurum hizmet birimlerince sorulan hukuki konular ile mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek.

ç) Başkan onayıyla veya mevzuat gereği oluşturulan komisyon çalışmalarına katılmak.

d) Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkındaki işlemleri yürütmek.

e) Görev alanına ilişkin olarak; araştırma ve incelemeler yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, seminer ve sair toplantılar düzenlemek veya katılmak.

f) Takibinde ya da üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen dava ve icra takibinden vazgeçilmesi konusunda Kurula öneri sunmak.

g) Davaların duruşmalarına göre izlenmesi ve safahatı hakkında gerekiyorsa Başkana ve Kurula bilgi vermek.

ğ) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Madde 14- (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurumun strateji, politika, amaç ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak, stratejik planını hazırlamak, uygulamayı izlemek, değerlendirmek, üst yönetime iyileştirici önerilerde bulunmak ve bunları ilgililerle paylaşmak.

b) Sektörel gelişmelerin izlenmesi ile piyasaya yön verecek yönelimlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak; piyasa gelişim raporlarını ve Kurumun yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) İstatistik üretmek, dağıtmak ve yayımlamak.

ç) Lisans sahiplerine yönelik bildirim sistemlerini tek merkezde kurmak ve işletmek.

d) Diğer ülkelerle veya uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek.

e) Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.

f) Uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeleri izlemek ve izleme sonuçlarını raporlaştırmak suretiyle strateji ve karar oluşum sürecine yardımcı olmak.

g) Yurt dışı geçici görevlendirmelere ilişkin işlemleri yürütmek.

ğ) Tüketiciler ve tüketici hakları ile ilgili gelişmeleri takip etmek.

h) Tüketici memnuniyeti ve şikâyetlerine ilişkin verileri izlemek ve raporlamak.

ı) Tüketicilerin korunmasına yönelik önlemler alınması için yetkili kurum ve kuruluşlara öneriler sunmak.

i) Müşteri hizmetleri açısından, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek.

j) Enerji piyasalarına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar konusunda tüketici bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak.

k) Kurum hizmet birimlerinin etkin faaliyette bulunulabilmesi için bilgi işlem altyapısını kurmak, yönetim bilişim sistemlerinin kurulması konusunda gerekli çalışmaları yapmak.

l) Kurum görev alanına giren konularda ortak veri tabanları oluşturmaya ilişkin işlemleri yürütmek ve internet üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

m) Kurumun diğer kamu kurumları ve ilgili kişilerle bilişim teknolojileri konusundaki iletişiminin sağlanabilmesi için gerekli yazılım, donanım ve standartlar hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

n) Kurum gelirlerinin tahsili ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek, gelir tahminlerini yapmak ve gider tahminleri ile birleştirerek bütçesini hazırlayıp Başkana sunmak, nakit varlığını yönetmek ve muhafaza etmek, gelir fazlasının süresi içerisinde Maliye Bakanlığı hesaplarına aktarılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

o) Bütçe uygulama sonuçlarını kesin hesap şeklinde hazırlayarak Başkana sunmak.

ö) İletim ek ücreti oranının belirlenmesi ve iletim ek ücreti tutarının Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından tahsili ile Kuruma ödenmesine ilişkin düzenlemelerin yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

p) Tüzel kişiler tarafından lisanslarla ilgili işlemler ve sair işlemler karşılığında Kuruma ödenecek bedellerin belirlenmesine ilişkin işlemleri yapmak, Kurumun bütçesine, gelir-gider kesin hesaplarına ve gerekli hallerde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.

r) Bütçe çerçevesinde Kurumun ödeme ve muhasebe kaydı işlemlerini yürütmek.

s) Diğer hizmet birimlerinin görev kapsamına girmeyen, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

ş) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Madde 15- (1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurumun işgücü planlaması ile ilgili çalışmaları yapmak.

b) Personelin atama, özlük, emeklilik, maaş ve benzeri işlemlerini yürütmek.

c) Personelin yetiştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve üst görevlere hazırlanmasına yönelik eğitim planlarını hazırlamak ve uygulamak.

ç) Kurum hizmet birimlerinin performans ve kalite ölçütlerini oluşturmak, etkin ve verimli hizmet üretimine katkıda bulunmak.

d) İlgili birimlerle işbirliği yaparak Kurumun iş tanımları, iş ve işlem akışları ile verimliliğinin artırılmasına yönelik öneriler geliştirmek.

e) Personelin Kurumun görev alanı ile ilgili hizmetlerde yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi, eğitilmesi, bilgi ve görgülerinin artırılması, staj, öğrenim ve ihtisas yapmasına ilişkin gerekli planları hazırlayarak uygulanmasını sağlamaya ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek.

f) Personelin hizmet birimlerinin görev alanları dışında kalan yurt içi geçici görevlendirmelerini yapmak.

g) Kurum hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz mal ile hizmetlerin kiralanması ve satın alınmasına ilişkin hizmetleri yürütmek.

ğ) Hizmet birimlerinin görev alanlarına ilişkin olarak talep etmiş oldukları her türlü mal ve hizmet alımları için oluşturdukları teknik şartname çerçevesinde satın alma ve kiralama işlemlerini gerçekleştirmek.

h) Kurul tarafından verilen idarî para cezalarının tahsil ve takip işlemlerini yapmak.

ı) Kurumun ayniyat işlemlerini yapmak.

i) Kurum tarafından çıkarılacak yayınların basım ve dağıtım hizmetlerini yürütmek.

j) Haberleşme, genel evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek.

k) Kurumun temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak.

l) Kuruma ait hizmet yerleriyle ilgili güvenlik işlemlerini yürütmek.

m) Kurumun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını geliştirmek için Başkana öneri sunmak.

n) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile diğer kanunlarla verilen ve diğer hizmet birimlerinin görevi kapsamına girmeyen görevleri yapmak.

o) Kurum harcamalarının tahakkuk işlemlerini yürütmek.

ö) Kütüphane hizmetlerini yürütmek.

p) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Madde 16- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Basının Kurum faaliyetleri hakkındaki yayınlarını izlemek, derlemek ve değerlendirmek, Başkanın gerekli gördüklerine cevap vermek.

b) Kurumun basın ve yayın kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek.

c) Kurum faaliyetleri ile ilgili olarak Başkanın izniyle halkı bilgilendirmek.

ç) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak.

d) Kurumun halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek.

e) Enerji piyasalarına ilişkin sektör toplantıları ile benzeri organizasyonları düzenlemek.

f) Kurumun tanıtımına yönelik görsel, yazılı ve benzeri materyallerin hazırlanmasını sağlamak.

g) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Kurul Hizmetleri Müdürlüğü

Madde 17- (1) Kurul Hizmetleri Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurul toplantılarına ilişkin olarak Başkan tarafından belirlenen gündemi üyelere dağıtmak.

b) Kurul görüşme ve kararlarını karar tutanaklarına ve karar defterine kaydetmek, Başkan ve üyelere imzalatmak.

c) Kurul kararlarını, Başkanın talimatları doğrultusunda ilgili birimlere intikal ettirmek.

ç) Kurula ait yazışmaları yapmak, karar ve yazışmalara ilişkin arşivi tutmak.

d) Kurul üyelerinin sekreterlik ve protokol hizmetlerini yürütmek.

e) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü

Madde 18- (1) Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkana ait yazışmaları yapmak ve buna ilişkin arşivi tutmak.

b) Başkanın sekreterlik hizmetlerini yürütmek.

c) Kurumun protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek.

ç) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 19- (1) 12/12/2001 tarihli ve 2001/3501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler