Damga vergisi kanunu ders notu

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ

 GENEL BİLGİ

01.07.1964 tarih ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir. Mükellef sayısı en fazla olan vergi türlerindendir. Tüketim vergisidir. “Kağıt”  üzerine oturtulmuş bir vergidir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet ve İstisnalar


1- Konu
Madde 1-

Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir.

Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan (Değişik: 5228/59-4/a md.) (Yürürlük: 31.7.2004) belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.

Yabancı memleketlerle Türkiye`deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlar, Türkiye`de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulur.

Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar Damga Vergisine tabidir.  Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar ise Damga vergisinden istisnadır.  Kağıt olmadıkça, damga vergisi mükellefiyetinden söz edilemez.

2- VERGİYİ DOĞURAN OLAY

Kağıt düzenlenmiş olmalı  Bir hususu İSPAT ve BELLİ edecek şekilde yazılmalı İmzalanmalı (veya imza yerine geçecek bir işaret konmalı)Elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeler de vergiye tabidir.  Kağıt hukuki sonuç doğurmalı Resmi yerlere ibraz edilmeli Damga Vergisinde Zamanaşımı  Damga Vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde, söz konusu evraka ait vergi alacağı yeniden doğar

3-KAĞITLARDA ŞÜMUL

MADDE 2

Vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de Damga Vergisine tabidir.

 

Damga Vergisi bir hukuki muamele dolayısı ile düzenlenen ve bir husus ispat ve belli etme niteliği taşıyan kağıtlar üzerinden alınır.

Vergileme için ayrıca kağıdın Kanuna ekli 1 Sayılı tabloya dahil olması gerekir.

4- KAĞITLARIN HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ,DEVRİ VE UZATILMASI

Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir.Bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınır.

Sözleşme sürelerinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınır.

Akreditif mektup ve telgraflarına  süre uzatıldığı takdirde verginin dörtte biri alınır.

 

5- DAMGA VERGİSİNİN MÜKELLEFİ

MADDE 3

Damga Vergisinin mükellefi kâğıtları imza edenlerdir.

Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların Damga Vergisini kişiler öder. (D.V md.3

Resmi Daire Nedir

Genel bütçeli idareler Özel bütçeli idareler,İl özel idareleri,Belediyeler

Ve köylerdir.

-Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.(D.V md.8)

6- DAMGA VERGİSİ UYGULAMASINDA RESMİ DAİRENİN ÖNEM VE ETKİSİ

1-Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlerle ilgili damga vergisi, bütünüyle kişiler tarafından ödenir.

2-Beyannameler; sadece resmi daireler dışında, başka kişi ve kuruluşlara (örneğin ihracatçılar birliğine) beyanname verilmesi, vergilemeyi gerektirmez.

3-Bilanço, kar zarar ve işletme hesabı hülasası resmi dairelere(veya bankaya) ibraz edildiğinde vergilenir.

4-Asılları 1.00 TL den fazla maktu veya nispi vergiye tabi kağıtların suretleri sadece resmi dairelere ibraz edildiğinde vergi kapsamına girer.

5-Resmi dairelerle ilgili yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerle ilgili makbuzlar, binde 7.5 nispi vergiye tabidir.

6-İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara yapılan ödemelerle ilgili makbuzlar binde 6   nispi vergiye tabidir

7-Yabancı Memleketlerde Düzenlenen Kağıtlar

Yabancı memleketlerle Türkiye`deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtların vergisini, Türkiye`de bu kâğıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananlar öder.

Ancak bunlardan ticari veya mütedavil kâğıt mahiyetinde bulunanların vergisini, bunları en evvel satan veya kabul veya başka suretle kullanan kişiler öder. (D.V md.3)

8- KAĞITLARIN MAHİYETİNİN TAYİNİ

MADDE 4

Bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur. (DVK:md.4)

Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda kağıtlar ismen sayılmıştır.

Bu maddedeki kağıtların tabi olacağı verginin mahiyetlerine göre tespit edileceği hükmü, kağıda farklı isimler konulup, (1) sayılı tabloda ismen yer almadığı ileri sürülmek suretiyle vergiden kaçınılmasını önleyen bir düzenlemeyi ifade etmektedir

9- BAŞKA BİR KAĞIDA ATIFTA BULUNULMASI

Mahiyeti tayin edilmek istenen kağıtta, başka bir kağıda atıf yapılmış olan hallerde, değerleme atıf yapılan kağıdın hükümlerine göre yapılır.

10- KAĞIT NÜSHALARININ BİRDEN FAZLA OLMASI

MADDE 5

Damga Vergisine tabi kağıt, birden fazla nüsha olarak düzenlendiğinde, genel ilke, her nüshanın ayrı ayrı aynı miktar ve nispette vergiye tabi tutulmasıdır

11-NÜSHA-SURET AYRIMI

Aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş olan kağıtlardan her biri nüshadır.

Nüshalarda, kağıdın vergiye tabi olmasını gerektiren imza veya imzalar ayrı ayrı vardır.

İmzanın her nüshaya ayrı ayrı atılmış olması veya araya karbon konarak hepsinin bir defada imza edilmiş olması sonucu etkilemez.

Suretlerde ise imza yoktur.

Nüshalardan her biri, ayrı ayrı aynı nispet ve miktarlarda vergiye tabi olduğu halde, suretler (1) sayılı tabloya göre, seyyanen 0.50 TL maktu vergiye tabi tutulur.

12-FOTOKOPİLER NÜSHA SAYILMAZ

Fotokopide, kağıttaki yazılı metinlerle birlikte, kağıdın vergiye tabi olmasını gerektiren imza veya imzalar da görünür.

Ancak, bu hal, fotokopilerin nüsha sayılarak, o şekilde vergilendirilmesi sonucunu doğurmaz

13- NÜSHALARIN BİR HUSUSU İSPAT VE BELLİ ETME NİTELİĞİ TAŞIMASI

Damga vergisinde mükellefiyet, bir hukuki muamele dolayısıyla bir hususu ispat ve belli edecek kağıt düzenlenmesine bağlıdır.

Nüshaların durumu bu çerçevede ele alındığında, vergilendirilmeleri, aynı hukuki muameleyi içermekle beraber, her bir nüshanın ayrı ayrı ispat ve tevsik aracı kullanılabilecek, ibraz edilebilecek olması nedenine dayanır.

Kağıt nüshalarının ayrı ayrı vergilendirilmesi kuralının istisnaları

1-Poliçe ve emre yazılı ticari senetlerin tedavüle çıkarılmayan nüshaları vergilendirilmez

2-Noterlerce imza ve tarih tasdiki yapılan sözleşmeler

14- BİR KAĞITTA BİRDEN FAZLA AKİT VE İŞLEM BULUNMASI

MADDE 6

Bir Kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır.

Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır.

Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir.(D.V md.6 )

Durum İle İlgili Örnek

Örneğin; İstisna kapsamına girmeyen Kira sözleşmeleri binde 1,5 oranında damga vergisine tabidir.Aynı kira sözleşmesinde kefil de varsa ve kefil de sözleşmeyi imzalamışsa, kefalette damga vergisi oranı binde 7,5 olduğundan dolayı, bu kira sözleşmesine toplam binde 9 oranında damga vergisi uygulanması gerekmektedir.

Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı akit ve işlem bulunması

Bu durumda bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacaktır.

Damga Vergisi kağıt üzerine oturtulmuş olmakla beraber, hukuki muameleleri kapsayan bir mükellefiyet olduğundan, birden fazla akit ve işlemin aynı kağıtta toplanmış olması, ayrı ayrı vergilemeyi önlemez

Bir kağıtta toplanan işlemlerin birbirine bağlı ve bir asıldan doğması

Bu durumda en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlemden vergi alınmakla yetinilir.

Akit ve işlemlere, asıl işlemin akitlerinden(taraflarından) başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi aynı kağıtta toplanmış olsa bile ayrıca vergiye tabi tutulur

15- BİRDEN FAZLA İMZALI KAĞITLAR

MADDE 7

Kâğıtlara konulan imzanın birden fazla olması verginin tekerrürünü gerektirmez. (DV. md 7)

16 – İMZANIN BİRDEN FAZLA OLMASINDA GENEL KURAL

Damga Vergisi kapsamına giren bir kağıda konan imzanın birden fazla olması, verginin tekerrürünü gerektirmez.

Kağıt vergiye tabi olma niteliğini zaten iki kişinin imzası ile kazanmaktadır.

Tek imza ile bir hususu ispat ve belli etmesi  bakımından herhangi bir değer taşıması söz konusu değildir.

17- GENEL KURALIN İSTİSNASI

1-Maktu vergiye tabi makbuzlar ve ibra senetleri: 7nci maddenin ikinci fıkrasında; maktu vergiye tabi olup müteaddit kişilerin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinin damga vergisinin imza adedine göre alınacağı belirtilmiştir.Ancak 3239 sayılı kanunla bu durum kaldırılmıştır.

2- Nispi vergiye tabi makbuz ve ibra senetlerinde; her imza sahibine ait hisse ayrıca belli edilmiş ise vergi hisselere göre ayrı ayrı alınacaktır.Bunun anlamı, hisselerin belli edilmediği durumlarda, nispi verginin de imza adedine göre alınacak olmasıdır.

18- İSTİSNALAR

MADDE 9

DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAĞITLAR

Bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.

Damga vergisinden istisna edilen kâğıtlar başlıklar halinde şunlardır: (DV. md. 9)

 Resmi daireler arasında kullanılan kâğıtlar,

 Resmi dairelerden kişilere verilen kâğıtlar,

 Kişilerden resmi dairelere verilen kâğıtlar,

 Öğrenciler ve askerlerle ilgili kâğıtlar,

 İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kâğıtlar,

 Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar,

 Kurumlarla ilgili kâğıtlar

Ticari ve Medeni işlerle İlgili İstisna

Kira Sözleşmeleri: Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin,(IV-31)

Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin ,(IV-32)

Ticari, zirai veya mesleki faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kağıtlar (Söz konusu kağıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibariyle vergiye tabi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.) ile Gelir V.K.’nun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kağıtlar.

19- VERGİLEME ÖLÇÜLERİ

MADDE 10

Damga Vergisi nispi veya maktu olarak alınır.

Nispi vergide, kâğıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kâğıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kâğıtların mahiyetleri esastır.

 Belli para terimi, kâğıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hâsıl edeceği parayı ifade eder.(DV. md 10)

20- BELLİ PARA GÖSTERME MECBURİYETE TABİ TUTULAN KAĞITLAR

MADDE 11

1-Cari Hesap şeklinde açılmış kredilere ilişkin kağıtlar.

2-Her türlü ikrazata ait taahütname ve sözleşmeler

3-Alacakların devir ve temlikine ilişkin kağıtlar ( DVK:md.11 )

21- YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENECEK KAĞITLAR

Damga Vergisine tabi kağıtlarda yazılı yabancı paralar Maliye Bakanlığınca tayin ve ilan edilecek fiyat üzerinden Türk parasına çevrilerek ona göre Damga Vergisi alınır.

Genel bütçeli idarelerle kişiler arasında yabancı para cinsinden düzenlenen kağıtlar

genel bütçeli idareler ile kişiler arasında yabancı para cinsinden düzenlenecek ihale kararları dışındaki kağıtlara ait damga vergisinin, 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde, kağıdın düzenlenmesinden önce ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak belirlenen matrah üzerinden hesaplanması ve kişiler tarafından makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, sonradan imzalanmak suretiyle tekemmül eden kağıdın düzenlenme tarihi itibarıyla oluşacak kur farkları nedeniyle damga vergisi yönünden herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu maddede belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabileceği belirtilmiştir. yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir.

Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ait D.V

Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisi, anılan dairece kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce peşin olarak, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine makbuz karşılığı ödenir

verginin ödendiğine dair mükellefçe getirilecek makbuzun aslının ilgili iş kağıdına bağlanması, makbuzun onaylı bir örneğinin ilgiliye verilmesi ve düzenlenen makbuza da verginin hangi işe ve kağıda ait olduğuna dair bilginin yazılması gerekmektedir.

Yabancı parası ile düzenlenecek kağıtlara ilişkin damga vergisi

genel bütçeli idareler ile kişiler arasında yabancı para cinsinden düzenlenecek ihale kararları dışındaki kağıtlara ait damga vergisinin, 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde, kağıdın düzenlenmesinden önce ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak belirlenen matrah üzerinden hesaplanması ve kişiler tarafından makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, sonradan imzalanmak suretiyle tekemmül eden kağıdın düzenlenme tarihi itibarıyla oluşacak kur farkları nedeniyle damga vergisi yönünden herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

Genel bütçeli daireler tarafından alınan ihale kararlarına ait damga vergisi

, ihale kararının müteahhide tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, verginin mükellefi olan müteahhitlerce, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, ihale kararının tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, beyanname verilmeksizin, makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir.

22- VERGİNİN HESAPLANMASINDA KESİRLER

Nispi verginin hesaplanmasında 50 kuruştan aşağı olan matrah kesirleri hesaba katılmaz, 50 kuruş ve daha yukarı olanlar 1 lira hesaplanır.

5 kuruştan aşağı olan vergi kesirleri alınmaz, 5 kuruş ve daha yukarı olanlar 10 kuruş olarak alınır.

23- NİSPET

MADDE 14

DAMGA VERGİSİNİN NİSPETİ

Kâğıtların Damga Vergisi kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. (Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 1.161.915.90 Türk Lirasını aşamaz.)

 Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir.

Bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınır.

24- KAĞIT NÜSHALARININ BİRDEN FAZLA OLMASI VE 35 S.NOLU D.V.G.TEBLİĞİ

35 seri no.lu damga vergisi genel tebliğinde; her nüshanın aslı ile aynı hüküm ve kuvvete sahip olduğu, her birinin müstakilen ve aynı zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir mahiyette bulunduğu gerekçesiyle, üst sınırın her bir nüsha için ayrı ayrı aranacağı açıklamasını yapmıştır.

25- ÖDEME ŞEKİLLERİ

MADDE 15

DAMGA VERGİSİNİN BEYANI VE ÖDENMESİ

Damga Vergisi

 makbuz karşılığı,

 istihkaktan kesinti yapılması

 basılı damga konulması şekillerinden biriyle ödenir. (DV. md 15

26- MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEME

MADDE 18

  1. a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kâğıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü  akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir.
  2. b) (a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen on beş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir. (DV. md 22)

Makbuz Karşılığı Ödemenin Genel Ödeme Şeklini Almış Olması

01.01.2005 tarihinden itibaren pul yapıştırma suretiyle ödemenin kaldırılmış olmasından sonra  genel ödeme şekli haline gelmiştir.

Maliye Bakanlığı makbuz karşılığı ödeme ile ilgili olarak kanunen tanınmış yetkisi dahilindeki düzenlemeyi 43 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile yapmıştır.

27- 43 SERİ NO.LU GENEL TEBLİĞLE YAPILAN DÜZENLEME

Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti:16 Seri No.lu Genel Tebliğde sayılan kurum ve kuruluşlar, eskiden olduğu gibi sürekli damga vergisi mükellefiyeti içinde damga vergisi beyannamelerini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.

16 Seri No.lu Genel Tebliğde Sayılanlar

Özel Bütçeli İdareler

İl Özel idareleri ve Belediyeler

Döner Sermayeli Kuruluşlar

Bankalar

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri, Bazı Özerk Kuruluşlar, Diğer Kamu Kurumları

Anonim Şirketler

28- İŞLEM VE KAĞIT BAZINDA ÖDEME YAPILMASI

32 Seri no.lu Genel tebliğde sayılanlar ve bunlara 43 ve 44 Seri no.lu genel tebliğle(Serbest meslek erbabı) ilave edilen mükelleflerin sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmelerinin ihtiyari olduğu belirtilmiştir

32, 43 ve 44 Seri No.lu Tebliğlerde Sayılanlar

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Kollektif ve Adi Komandit Şirketler

Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar ( 32 )

İşletme Hesabı Esasında Defter Tutanlar (43)

Serbest Meslek Erbabı ( 44 Seri No.lu G.T.)

29- İLGİLİ VERGİ DAİRESİ

44 Seri no.lu genel tebliğ ile; Uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla, kanunun 22’nci maddesinin (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine

Kanunun 22’nci maddesinin (b) bendi kapsamında olan gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmayan mükelleflerin süreksiz mükellefiyet çerçevesinde düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini,

Tek vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde mevcut vergi dairelerine

Bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde bağlı vergi dairesine,

Birden fazla vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde bu vergi dairelerinden herhangi birine kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen on beş gün içinde damga vergisi beyannamesi ile beyan edip aynı süre içinde ödenir.

30- İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEME:

MADDE 19

Genel bütçeli daireler dışında kalan ve istihkaktan kesinti yapmak durumunda bulunan daire ve müesseseler tarafından bir ay içinde kesilen Damga Vergisi, ertesi ayın 20 üncü günü akşamına kadar ödemenin yapıldığı yer vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve 26 ncı günü akşamına kadar yatırılır. (DV. md 23)

31- BASILI DAMGA KONULMASI ŞEKLİYLE ÖDEME

MADDE 17

Basılı damga konulacak kâğıtların vergisi, yüzde beş noksanı ile peşin olarak ödenir. (DV. md.21)

-Uygulamada İşlerliği bulunmamaktadır.

32- DAMGA VERGİSİNDE SORUMLULUK

Vergiye tabi kâğıtların Damga Vergisinin ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması lazım gelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kâğıtları ibraz edenler sorumludur.

33- VERGİ VE CEZADA SORUMLULUK

MADDE 24

22’nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanlar, taraf oldukları işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumludurlar.

Vergi ve ceza, vergi için mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kâğıtları düzenleyenlerden alınır.  (DV. md 24)

Damga Vergisi ve Damga Resmi uygulamalarında gerek nispi, gerek maktu vergi ve resimlerle ilgili cezadan sorumlu olanlar birden fazla olduğu takdirde, yekdiğerine müracaat hakları mahfuz kalmak üzere, müteselsilen sorumlu tutulurlar. (VUK md.334)

Damga Vergisi Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkra hükmü gereğince noterlerin, kendilerine tasdik edilmesi veya suret çıkarılması için getirilen kağıtlara ilişkin damga vergisinin ve cezasının tam olarak ödenip ödenmediğini araştırma mecburiyetleri bulunmaktadır.

Noterlerin yukarıda belirtilen mecburiyete uymamaları halinde, mükelleflerden, bu kağıtlara ait damga vergisi ile cezasının aranmasının yanı sıra noterlerden de,

– Kağıdın mükelleflerinden alınması gereken ceza tutarı kadar bir cezanın, ayrıca

– Vergi Usul Kanununun 355 inci madde hükmüne istinaden özel usulsüzlük cezasının,

aranması gerekmektedir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar