Ceza Muhakemesi Hukuku Testi Çöz

logo

1.
Yargıcın reddi ve yasaklılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Soruşturma evresinde tutuklama kararı vererek görev yapmış olan sulh ceza hakimi, aynı işle ilgili kovuşturma evresinde görev yapabilir.
Soru Açıklaması
2.

Ceza Muhakemesi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tanım içermektedir?

Doğru Cevap: "B" Sanık, hakkında tutuklama kararı verilen kişiyi ifade eder.
Soru Açıklaması
3.

A ve B birbirinden habersiz, ortak düşmanları C’yi aynı anda ateş ederek öldürür. C’nin hangi sanığın silahından çıkan mermi ile öldüğü belirlenemez. Mahkeme A ve B’yi kasten insan öldürmeye teşebbüsten mahkûm eder.
Buna göre, mahkemenin uygulamış olduğu ceza muhakemesi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "C" Şüpheden sanık yararlanır
Soru Açıklaması
(2011 Av. için hakimlik sorusu)
4.

Ceza Muhakemesi Kanununa göre reddi istenen hakim, ret hakkında bir karar verilinceye kadar aşağıdaki işlemlerden hangisini yapabilir?

Doğru Cevap: "D" Gecikmesinde sakınca bulunan işlemleri yapabilir.
Soru Açıklaması
5.

01.05.2006 tarihinde yürürlükte olan Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, müdafi hazır bulunmaksızın şüphelinin ifadesi alınabilir. Şüpheli Ş’nin ifadesi 15.05.2006 tarihinde müdafi hazır bulundurulmaksızın alınır. 01.06.2006 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu ise şüphelinin ifadesinin müdafi hazır bulundurularak alınmasını öngörmektedir.
Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Yürürlükteki muhakeme kanunu uygulanarak yapılan işlemler sonradan yürürlüğe giren muhakeme kanunu uyarınca geçerliliğini kaybetmez.
Soru Açıklaması
(2011 Av. için hakimlik sorusu)
6.
Hakimin reddi ve yasaklılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hakim, aynı işte görev alamaz.
Soru Açıklaması
7.
Yer yönünden yetkisizlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Mahkemenin yer yönünden yetkisizlik karan verebilmesi için bu konuda bir talebe gerek vardır.
Soru Açıklaması
8.

I-Şüphelinin kolluk görevlileri tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesi
II-Şüphelinin Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesi
III-Şüphelinin sulh ceza hakimi tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesi
IV-Sanığın ağır ceza mahkemesinde kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sorgu olarak değerlendirilmez?

Doğru Cevap: "B" I-II
Soru Açıklaması
9.

Ceza Muhakemesi Kanununa göre suçun işlendiği yer belli değilse, yer bakımından yetkili mahkeme aşağıdakinden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Şüpheli veya sanığın yakalandığı yer mahkemesi
Soru Açıklaması
10.

I- Tanık II- Hakim III- Zabıt Katibi IV-Bilirkişi
Ceza Muhakemesi Kanununa göre, yukarıdakilerden hangisinin yada hangilerinin reddi mümkündür?

Doğru Cevap: "C" II-III-IV
Soru Açıklaması
logo

11.

Sanık (A), hakkında insan öldürmeye teşebbüsten dolayı ağır ceza mahkemesinde dava açılmıştır. Duruşmada delillerin tartışılmasından sonra ağır ceza mahkemesi, sanığın aslında yaralama kastıyla hareket etmiş olduğuna ve fiilin kasten yaralama olması nedeniyle, davanın asliye ceza mahkemesinin görevine girdiğine kanaat getirmiştir.
Bu durumda ağır ceza mahkemesi ne şekilde davranır?

Doğru Cevap: "C" Davaya kendisi bakmaya devam eder.
Soru Açıklaması
12.

Asliye ceza mahkemesinde yapılan yargılama sırasında sanığın sorgusu yapıldıktan sonra sanık (A), hakimin, mağdurun boşandığı eşinin kardeşi olduğunu öğrenmiştir.
Buna göre (A)’nın hakimin reddini isteyebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Hüküm verilinceye kadar hakimin reddini isteyebilir.
Soru Açıklaması
13.
Yer yönünden yetki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Çevreyi kirletme suçu, yabancı bayrağı taşıyan bir gemi tarafından Türk kara suları dışında işlendiği takdirde, suçun işlendiği yere en yakın veya geminin Türkiye'de ilk uğradığı limanın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.
Soru Açıklaması
14.

Türk vatandaşı (A), Almanya’da bir Alman vatandaşını öldürdükten sonra Türkiye’ye kaçmış ve İstanbul’da yakalanmıştır. (A)’nın yerleşim yeri Ankara’dır.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" (A) İstanbul mahkemesinde yargılanır.
Soru Açıklaması
15.

Tanık, hakkında verilen disiplin hapsi kararına karşı aşağıdaki kanun yollarından hangisine başvurabilir?

Doğru Cevap: "D" İtiraz
Soru Açıklaması
16.

Kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesinin geri verme hakkında vermiş olduğu karara karşı aşağıdaki kanun yollarından hangisine başvurulabilir?

Doğru Cevap: "C" Temyiz
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi hakimin davaya bakmasının yasak olduğu hallerden sayılır?

Doğru Cevap: "C" Hakimin sanığın eşinin büyükbabası olması
Soru Açıklaması
18.

İfade sorgu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Müdafi hazır bulunmaksızın savcılık tarafından alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz.
Soru Açıklaması
19.
Eski hale getirme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Eski hale getirme isteminin reddine ilişkin karar kesindir. Bu karara karşı itiraz yoluna gidilemez.
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çekinebilir?

Doğru Cevap: "D" Sanığın boşandığı eşi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.