Kategori «Mülakat Kavramları»

Hazine Birliği Nedir?

Hazine birliği; devletin her türlü gelirinin Devlet Hazinesinde toplanması ve bütün giderlerinin yine Hazineden ödenmesidir. 5018 sayılı Kanun’un 6. maddesi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; – Gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetimi Hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütüleceğini, – Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin tüm gelirlerinin Hazine veznelerine gireceğini, giderlerinin ise bu veznelerden …

Zabıt Katipliği Mülakat Notları

CUMHURBAŞKANLARI 1. M. Kemal Atatürk   ( 1881  – 1938 )  Görev süresi: 29.10.1923  –  10.11.1938  (4 dönem, CHP) 2. İsmet İnönü  ( 1884  – 1973 ) Görev süresi: 11.11.1938  –  22.05.1950  (4 dönem, CHP) 3. Celal Bayar   ( 1883  – 1986 ) Görev süresi: 22.05.1950  –  27.05.1960  (3 dönem, Demokrat Parti) 4. Cemal Gürsel   ( …

Muhasebede maliyet hesapları nelerdir?

Muhasebeden de maliyet hesapları nelerdir? (7a 7b hesapları) 2013 7/A ve 7/B Seçeneği Maliyet Hesaplarına Göre Defter Tutma Miktarları: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca 2013 yılı için Yeniden Değerleme Oranı % 7,80 olarak tespit edilmişti. Bu oran ile yapılan yeni düzenleme sonucu 2013 Yılında uygulanmak üzere tespit edilen değerler aşağıdaki gibi olmaktadır. MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ) Maliyet Muhasebesi …

Muhasebede dönemsellik kavramı ve örnek uygulamalar

Dönemsellik kavramı Dönemsellik Kavramı: İşletmenin sınırsız olarak kabul edilen ömrü belli dönemlere ayrılır ve her dönemin faaliyetleri birbirinden bağımsız olarak sürdürülür. Muhasebede bu dönem genellikle bir yıldır. Her dönem birbirinden bağımsızdır. Her dönemin gelir ve gideri birbiri ile karşılaştırılarak o döneme ait kar ya da zarar rakamı bulunur. 181 Gelir Tahakkukları Hesabı: Bu hesap tahakkuk etmiş fakat …

Muhasebe süreci nasıl işler?

Kesin mizan: Geçici mizanın dönem sonu işlemleri ile envanter sonuçlarına göre düzeltilmiş ve kayıtları yapılmış haline verilen addır. Gelir Tablosunun Tanımı:İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur. Dönem sonunda muhasebe süreci şöyle …

Ticari mallar hesabı ile Mamüller hesaplarının işleyişi nasıldır?

Ticari mal-Mamuller hesabına hangi mallar kaydedilir? 153 Ticari Mallar Hesabı: İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili olan ve şekil değişikliği yapmadan alıp satmak amacıyla satın aldığı ticari malların izlendiği hesaptır. Ticaret işletmelerinde kullanılır. Alışlar 153 Ticari Mallar hesabına borç, Alıştan İadeler ve Alış İskontoları 153 Ticari Mallar hesabına alacak olarak kaydedilir. 1-Satış anında yapılan iskontolarda …

Değeri düşen mallar hangi hesaplarda takip edilir?

Değeri düşen mallar nerede takip edilir ? Değeri düşen mal diğer stoklar hesabına izlenir.  153 hesabında bulunan mallar 157 Diğer Stoklar hesabına aktarılır. Ör; Maliyet Bedeli 300.000 TL olan malda % 40 oranında değer  düşüklüğü gerçekleşmiştir. Kaydı ; ______________ / _____________ 157 Diğer Stoklar    300.000 153 Ticari Mallar  300.000 ______________ / _____________   Değeri düşen …

Swot analizi ve uygulaması!

Swot analizi SWOT Analizi, (Strenghts-Kuvvetli taraflar), (Weaknesses-Güçsüz yanlar), (Opportunities-Olanaklar), (Threats-Tehlikeler) kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kelimedir. Bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. Bu teknik projenin ya da ticari girişimin hedeflerini belirlemeyi …

Şerefiye nedir, nasıl muhasebeleştirilir?

Şerefiye nedir (muhasebeden de maliyeden de) işletme belediyeye şerefiye öderse hangi hesaba kaydeder ? 261 Şerefiye Hesabı: Bir kuruluş devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farkların izlendiği hesaptır. Maliyedeki Şerefiye: Devlet veya belediyelerin yaptıkları bayındırlık hizmetlerinden dolayı bu hizmetlerin yapıldığı alanlarda bulunan gayrimenkullerin değerlerinde artış meydana gelir ve …

Değersiz alacak nedir, nasıl muhasebeleştirilir?

Değersiz alacak nedir? Yargı kararına veya kanıtlayıcı bir belgeye göre tahsiline olanak kalmayan alacaklar değersiz alacak sayılır. Değersiz alacaklar, bu duruma geldikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve yazılı değerleri üzerinden “zarar” yazılarak yok edilirler. (689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) hesabında izlenir.)

Uluslararası muhasebe standartları nedir?

Uluslararası muhasebe standartları Kamuoyuna açıklanan denetlenmiş mali tablolarda uygulanması gereken muhasebe standartlarını belirlemek amacıyla oluşturulan kurallardır. Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi bu amacı gerçekleştirmek için 1973 yılında kurulmuştur. Mart/2001’de yeniden yapılandırılarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu haline gelmiş ve daha önce çıkarılan tüm Uluslararası Muhasebe Standartlarını ve ilgili yorumları onaylamıştır. Avrupa Birliği tüm üye ülkelerde bu standartlara …

Beşeri davranış kurallarının ortak fonksiyonu nelerdir?

BEŞERİ DAVRANIŞ KURALLARININ ORTAK FONKSİYONU   Beşeri davranış kuralları yukarıda görüldüğü gibi çok çeşitlidir : Hukuk, din , ahlak, görgü, örf-adet kuralları gibi. Beşeri düzen hiçbir zaman bu kuralların birinden ibaret değildir ve bu kuralların biriyle de sağlanmaz. Ne tek başına hukuk,ne tek başına görgü kuralları, ne de tek başına örf ve adet kuralları insanlar …

Örf ve adet kurallarının çeşitleri nelerdir?

MÜEYYİDELERİ BAKIMINDAN ÖRF VE ADET KURALLARININ ÇEŞİTLERİ : TEAMÜLLER, ADETLER VE ÖRFLER   Teamüller : genelde daha az önemli davranış kurallarıdır. Çiğnenmeleriyle toplumsal grup varlığını tehlikede görmez sadece çiğneyen kişi kınanır.   Adetler : teamüllere nazaran daha önemlidir adetleri çiğneyen kişi kendisini gruba bağlayan bağı yok saymıştır bu nedenle bunu yapan kişi gruptan uzaklaştırılarak grubunvarlığı …