Kategori «Türkçe Ders Notları»

YKS-TYT Ses bilgisi ders notu

Büyük Ünlü Uyumu: Sözcüğün ünlüleri arasındaki kalınlık incelik uyumudur. İlk hecedeki ünlü kalınsa diğer ünlüler de kalın,inceyse diğerleri de ince olur. Ör: Çocuklar, beklemişler…Karışık gelmişse BÜU’ya uymaz.Ör:İnsan, kalem,kitap… →Aslen Türkçe oldukları halde sonradan uğradıkları ses değişikliği nedeniyle BÜU’ya uymayan kelimeler de vardır.Ör:Kardeş (kardaş), elma (alma), anne (ana)… →Türkçede bazı ekler BÜU’yu bozar: ☻-ken        : bakarken …

YKS-TYT Sıfatlar ders notu

Sıfatlar İsimleri türlü yönlerden belirten niteleyen sözcüklere sıfat denir. Sıfatlar iki gurupta incelenir A) Niteleme Sıfatları B) Belirtme Sıfatları: dört gurupta incelenir. 1)İşaret Sıfatları 2)Soru Sıfatları 3)Belgisiz Sıfatlar 4)Sayı Sıfatları A)Niteleme Sıfatları: Kendinden sonra gelen ismin rengini, kokusunu,biçimini gösteren sıfatlara denir. Nasılsorusunu sorarak buluruz. *büyük   adam,  kötü iş, iyi insan, derin düşünce, akılı çocuk (Kımızı …

YKS-TYT Sözcükte Anlam ders notları

Sözcükte Anlam 1) GERÇEK (TEMEL) ANLAM:            Bir sözcüğün ilk ve asıl anlamına denir.Yani bir sözcüğün söylendiği anda zihnimizde uyandırdığı ilk çağrışım gerçek anlamdır. 2) YAN ANLAM:          Bir sözcüğün gerçek anlamı yanında kullanımına bağlı olarak yeni anlamdır. 3) MECAZ ANLAM:         Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında yepyeni bir anlamda kullanılmasıdır. * Adamın tarladaki bütün …

Fiillerle ilgili pratik ders notları

Fiillerle İlgili Pratikler Fiiller, iş ,oluş, durum ve hareket bildiren sözcüklerdir. ÖRNEK: “Yürü, gidelim; bu iş olmaz.” dedi     Fiillerin sonuna “-mek, -mak” ekleri getirildiğinde anlamlı olur . ÖRNEK: Bu akşam kardeşinin yanına var .(eylem) *Kardeşimin güzel bir evi var. (isim)    Fiiller anlamlarına göre üçe ayrılır: 1) Nesne alan, iş yani hareket bildiren ve …

Pratik Türkçe Dil Bilgisi Notları

Pratik Dil Bilgisi Notları 1.Sözcüğün türü, görevi, işlevi, çeşidi sorulursa sözcüğün isim mi, zarf mı, sıfat mı,zamir mi ,edat mı… olduğuna bakılacağını; 2.Sıfatların isimleri, zarfların genellikle fiilleri nitelediğini (güzel kız: sıfat ; güzel konuş:zarf ); 3.Sıfatların mutlaka ilgili olduğu isimden önce gelmesi gerektiğini ( kötü insan: sıfat); 4.Niteleme sıfatlarının önündeki isim düşerse sıfatın adlaşmış sıfat …

Bağlaçlar ve kullanımları ders notu

Bağlaçlar Cümleleri veya aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlayarak aralarında anlam ilgisi kuran sözcüklere denir. “İLE” –  “VE”  BAĞLAÇLARI Aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlar. —Evin ve bahçenin kapısı açıktı.(Tamlayan) —Bu radyo Adana’da ve Mersin’de yayın yapıyor.(D.T) —Akşam arkadaşıma gideceğim ve her şeyi anlatacağım. —Cehennemle cenneti bu dünyada yaşadık.(Nesne) —Evle okul arasında mekik dokuyor.(Tamlayan) —Annesiyle babası yarın …

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Çeşitli amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen anlatımın etkileyici olması için çeşitli yöntemlere başvurulur.İşte,anlatımı gerçekleştirirken başvurulan bu yöntemlere “anlatım biçimleri” diyoruz.  Anlatım biçimlerini şöyle sıralayabiliriz: 1)Açıklayıcı Anlatım, 2)Öyküleyici Anlatım (Hikaye Etme) 3)Betimleyici Anlatım (Tasvir Etme) 4)Tartışmacı Anlatım A) AÇIKLAYICI ANLATIM: Herhangi bir konu hakkında bilgiler vermek,bir şeyler öğretmek amacına yönelik anlatım biçimidir. …

Türk dillerinin eserleri

TÜRK DİLLERİNİN ESERLERİ KÖKTÜRKÇE KÖKTÜRKLER ÇAĞINA AİT YAZITLAR BUGUT (MAHAN KAĞAN) YAZITI: ÇOYRIN YAZITI HOYTU TAMİR ONGİN YAZITI KÖL İÇ ÇÖR YAZITI İHE-AŞETE YAZITI TONYUKUK YAZITI (BAYIN ÇOKTO) BİRİNCİ ORHUN (KÖL TİGİN YAZITI) İKİNCİ ORHUN (BİLGE KAĞAN YAZITI) NALAYHA YAZITI İHE NUR YAZITI HANGİDAY YAZITI TALAS YAZITLARI UYGUR TÜRKÇESİ DÖNEMİ ESERLERİ KÖKTÜRK HARFLİ UYGUR YAZITLARI …

Türk dilinin Tarih devirleri

TÜRK DİLİNİN TARİHİ DEVİRLERİ ALTAY ÇAĞI Nazari ve karanlıktır. Türkçe ve diğer Altay dillerinin “Ana Altayca” olarak tasavvur edilen bir dile bağlı oldukları dönemdir. Türk-Moğol-Mançu-Tunguz dil birliği bu döneme tekabül eder. Altay dil birliğinin tarihini tespit etmek mümkün olmamakla birlikte yaklaşık olarak MÖ 9.000 olarak tahmin ediliyor. EN ESKİ TÜRKÇE ÇAĞI Altay kuramına göre, Türkçenin …

Türkçe ders notları-İsim tamlamaları

ADLAR (İSİMLER) Bütün sözcük türleri,iki gruba ayrılarak değerlendirilir. A)Ad Soylu Sözcükler: 1) Ad (İsim) 2) Sıfat (Önad) 3) Zamir (Adıl) 4) Zarf (Belirteç) 5) Edat (İlgeç) 6) Bağlaç 7) Ünlem B)FİİLLER (Eylemler) 1)Adlar: Varlıkları ya da kavramları karşılayan,onları tanımamızı sağlayan sözcüklere “ad” denir.Bir kelimeye  -mek, -mak  ya da  -ma, -me olumsuzluk ekini getiremiyorsak o kelime …