Kategori «Tarih Ders Notları»

İcat ve keşifler kronolojik sıra

iki Savaş Arası Döneme Ait İcat ve Keşifler 1920 – ABD’de ilk radyo yayının yapılması – ABD 1921 – Verem aşısının geliştirilmesi – Fransa 1923-Elektrikli trafik ışıklarının geliştirilmesi-ABD 1924 – Dondurulmuş yiyeceklerin üretilmesi –ABD 1925 – Elektrikli ses kayıt aygıtlarının geliştirilmesi – ABD 1926 – İlk başarılı roket denemesi – ABD 1927 – İlk sesli …

AB Türkiye İlişkileri Ders Notu

1-) Türkiye 31 Temmuz 1959’da Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvuru yapmıştır. 2-) Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963’te Ankara’da imzalanmış ve 1 Aralık 1964’te yürürlüğe girmiştir. 3-) Anlaşmanın temelini Gümrük Birliği oluşturmaktadır. 4-) Türkiye Yunanistan’ın ardından topluluk ile ortaklık kuran ikinci ülke olmuştur. 5-) Ankara Anlaşması içerik olarak AET-Yunanistan Ortaklık Anlaşması örnek alınarak hazırlanmıştır. 6-) Ankara Anlaşması’nın …

Orta doğuda barış süreci

ORTA DOĞU’DA BARIŞ SÜRECİ Süveyş Savaşı’nın çıkmasının temel sebebi; ABD ve İngiltere’nin Nasır yönetiminin oldukça önem verdiği Asvtan Barajı projesinin finansmanından çekilmesidir. 1950’li yılların ardından bölgedeki Arap devletlerini milliyetçi söylemler ile etkilemeye çalışan ve Batı Blok’u ülkeleri ile iyi ilişkilerde bulunan Orta Doğu’lu devletleri baskı altına alan devlet Mısır’dır. İkinci Arap- İsrail savaşı; Altı gün …

Kültür tarihi kronoloji ve eser yazar karşılaştırmaları

KÜLTÜR TARİHİ AYRINTILAR  İSKENDERNAME → ŞAİR AHMET MENAZİL-İ SEFER-İ IRAKEYN → MATRAKÇI NASUH III. MURAT  ZAMANINDAKİ SURNAME→ SEYYİD LOKMAN EVSAF-I İSTANBUL→ LATİFİ CİHANNÜMA→ KATİP ÇELEBİ FRANSA SEFARETNAMESİ → YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ YİNE BİR GÜL NİHAL→ DEDE EFENDİ FRANSA’DA RASYONALİZMİN BABASI → DESCARTES MODERN ALMANYANIN TEMELLERİNİ ATAN → WİLHELM ALİ KUŞÇU → ASTRONOMİ VE MATEMATİK BİLGİNİ …

YGS LYS Tüm tarih kronolojisi

İNKILAP TARİHİNDE İLKLER Osmanlı’da halkın ilk defa yönetime katılması,1.Meşrutiyet Osmanlı’da Parlamenter sisteme ilk defa geçilmesi.1. Meşrutiyet Osmanlıda Anayasal düzene ilk defa geçiş,1.Meşrutiyet Türk tarihinin ilk Anayasası, Kanun-u Esasi, 1876 Türk siyasi tarihinin ilk partisi, İttihat Terakki -1907 Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet partisi, Ahrar- 1908 Osmanlıda rejime karsı çıkan ilk isyan, 31 Mart isyanı-1909 Ordunun …

Avrupa birliği üyelik süreci önemli tarihler

      AVRUPA BİRLİĞİ ÖNEMLİ TARİHLER   Katma Protokol  1 Ocak 1973 yürürlüğe girmiştir Beneiüks ülkeleri kendi aralarında Gümrük Birliğini 1944 de kurmuşlardır Türkiye, Avrupa Topluluklarına tam üyelik başvurusunu 14 Nisan 1987 tarihinde yapmıştır Topluluk, Türkiye’nin katma protokol hükümlerinden doğan işgücünün serbest dolaşım hakkının yürürlüğe girmesini 1 Aralık 1986 tarihinde durdurmuştur Türkiye’nin müzakere çerçeve belgesi . …

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi kapsamlı ders notu

ÜNİTE 1 İlk toplumlarda bireylerin mülkiyet kavramı gelişmemişti. Bireylik bilinci oluşmamıştı. Devlet kurma aşamasına gelemeyen toplulukların en belirgin özelliği “insan birey olarak gerçek yerini henüz bulamamıştır. Devletin belirmesindeki ilk toplumsal öge bilinçlenme aile kavramının ortaya çıkmasıyla başladı.En güçlü ailenin reisi gittikçe zenginleşti ve aile ve mülkiyet kavramı gelişti.Mülkiyeti çok olan reislere herkes itaat etti ve …

KPSS Tarih ders notu

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET Göçebe Yaşam Yerleşik Yaşam ―Hayvancılık yaparlar ―Tarım yaparlar ―Savaşçı özellik gösterirler ―Mimarileri vardır ―Silah yapımında ustadırlar ―Sulama kanalları vardır ―Maden işleyebilme becerileri vardır ―Orak ve saban kullanırlar ―Taşınabilir eşyalar kullanırlar ―Duvar resimleri (fresko) vardır ―Çadır yapımını bilirler ―Tapınak, mabet ve ambarlar vardır ―El değirmenleri kullanırlar   Göçebe Yaşamın …

Türkiye Tarihi ilkeler inkılaplar kronolojisi

İLKELER-İNKILAPLAR KRONOLOJİ Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) > TBMM İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923) > TBMM Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) > TBMM Halk Fırkası Kuruldu (9 Eylül 1923) Ankara Başkent Oldu (13 Ekim 1923) Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) Şeriyye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması (3 Mart 1924) …

Osmanlı Devleti Duraklama dönemi ıslahatları

17.YY OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ISLAHATLARI     III. MEHMET Sancağa çıkan son padişahtır. Kanuniden sonra ordunun başında sefere çıkan ilk padişahtır. Şehzadeler sarayın Şimşirlik bölümünde tutulmuştur.   I .  AHMET Ekber ve Erşad sistemi getirilmiştir.   Kuyucu Murat Paşa   I. Ahmet döneminde sadrazamlık yapmıştır. Celali ayaklanmalarını bastırmak amacıyla baskı ve şiddet kullanmıştır.   …

Türkiye tarihi kronolojisi

 TARİH KRONOLOJİ 24 Tem 1908 II.Meşrutiyet’in ilanı 13 Nis 1909 31 Mart olayı 25 Mar 1911 Trablusgarp Savaşı 26 Mar 1912 Balkan Savaşlarının başlaması 12 Ara 1912 Londra Konferansı 27 Mar 1912 Londra Antlaşması 28 Tem 1914 I.Dünya Savaşı’nın başlaması (1914-1918) 2-5 Kasım 1914 Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılması 1 Ara 1914 Rusları Anadolu’ya …

Tarih önemli sınav notları

ÖNEMLİ BİR NOT Dede Korkut Hikayeleri Kıpçaklar ile Oğuzların mücadelesini anlatır , Oğuzların bilinen en eski destanıdır.  Kıpçaklar Rusların karadenize inmesini engellemiştir “Türgişler” Emevilerin Orta Asyada yayılmasını ve bölgenin Araplaşması engellemiştir Şad: Hanedan Üyesi Türk Hukuku ilk kez uygurlar tarafından yazılı hale getirilmiştir Sav: Atasözü Sagu : Ağıt Gazneli Mahmut Abbasi Halifesini şii Büheyvoğullarının baskısından …

Türk islam devletleri ders notu

A. DEVLET YÖNETİMİ Türkler yeni bir dine girmelerine rağmen, devlet haya­tında özellikle hâkimiyet anlayışında eski geleneklerini devam ettirmişlerdir. Not: İslamiyet’le birlikte görülen ilk değişme, hükümdarların halife tarafından onaylanması zorunluluğudur. Halife adına hutbe okutulur ve paralarda halifenin adı geçerdi. Bu durum Büyük Selçuklu Devleti’ne kadar böyle olmuştur. Selçuklular, eski Türklerdeki geleneklerini koruyarak hükümdarlık yetkisini Allah’tan aldıklarını …

YGS LYS Ders notları Orta çağda Avrupa

Orta Çağ’da Avrupa Feodalizm Orta Çağ Avrupası’nın siyasal, sosyal ve ekonomik yapılanmasında “Kavimler Göçü” nün büyük rolü oldu. Kavimler Göçü’nün Avrupa’da yarattığı siyasal boşluk ve çatışma ortamı, feodal sistemin oluşmasında, sınıf eşitsizliğinin iyice belirginleşmesinde ve kapalı tarım ekonomisinin yaygınlaşmasında etkili oldu. Kavimler göçü ile birlikte yıkılan Roma İmparatorluğu’nun yerini irili ufaklı birden fazla kırallık aldı. …

KPSS Tarih konu anlatımı

.Ahi Evran olarak bilinen esnaf teşkilatı liderinin Nasrettin Hoca olduğunu, .Mevlana’nın Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşadığını, .Levni, Matrakçı Nasuh gibi kişilerin minyatür sanatı ile ilgilendiğini, .31 Mart İsyanı’nın Osmanlı’da rejime karşı çıkan ilk isyan olduğunu, .Bağdat Paktı’nın Irak’ın çekilmesinden sonra CENTO adını aldığını, . Küba Füze Krizi, ABD’nin Türkiye’ye, SSCB’nin de Küba’ya nükleer başlıklı füze …