Kategori «Mülakat Kavramları»

Türkiye Cumhuriyeti İdare Teşkilatı Nedir?

İdare Teşkilatı: Merkezi Teşkilat (Başkent , Taşra) Yerinden Teşkilat (Mahalli , Kamu) Başkent Teşkilatı: Cumhurbaşkanlığı: Cumhurbaşkanı , Genel seketer , Danışman , Başyaver , Özel kalem Başbakanlık: MİT , DPDB , DPT , DİB , Devlet İstatistik Enstitüsü , Atom Enerjisi Kurumu Hazine Müsteşarı , Dış Ticaret Müsteşarı Bakanlıklar: Bakanlar Kurulu Yardımcı kuruluşlar: DPT , …

İdarede bütünlük sağlayan ilkeler nelerdir?

İdarede Bütünlük Sağlayan İlkeler: Hiyerarşi: İdari düzeni gerçekleştirmek amacıyla üst kuruluşların alt kuruluşlar üzerinde sahip olduğu güçtür.merkez teşkilatı Taşra teşkilatı üzerinde hiyerarşik güce sahiptir. İdari vesayet: İdarenin bütünlüğünü sağlamak için merkezi kuruluşların mahalli kuruluşlar üzerinde sahip olduğu denetleme gücüdür.

İdarenin mal edinme yöntemleri nelerdir?

İdare Hukuku: Devlet idaresi ve kurumların yapısını , işleyişini kişilerin idari kuruluşlarla olan ilişkilerini ve anlaşmazlıkları düzenleyen kurallardır. İdarenin Mal Edinme Yetkileri: Kamulaştırma: Devletin ve kamu tüzel kuruluşların kamu yararı için kanunlara aykırı olmadan özel bir mülkiyetteki taşınmaz bir mala karşılığı ödenerek zorla el konulmasıdır. Devletleştirme: Kamu yararı için özel bir mülkiyetteki işletmelere zorla el …

Kamu gelirleri nelerdir?

Kamu Gelirleri: Vergi: Herkes mali gücüne göre devlete vergi ödemekle yükümlüdür. Harçlar: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet karşılığı aldığı ücrettir. Harç hizmetlerini noter , adliye , tapu hizmetleri yapar. Resim: Kamu kurumlarının belirli bir işi yapmaya yetki vermesi karşılığında aldığı ücrettir. Şerefiye: Devlet veya Belediyelerin bayındırlık hizmetlerinden dolayı gayrimenkul sahiplerinden aldığı ücrettir. Parafiskal gelir: …

Vergi Hukuku nedir?

Vergi Hukuku: Devlet ile kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan karşılıklı hak ve ödevleri , verginin tarh ve tahakkukunu , tahsilini ve vergi yargısını düzenleyen kurallardır. Vergi hukukunun temel ilkeleri; adalet , genellik , kanuniliktir.

Ceza hukuku nedir?

Ceza Hukuku: Suç oluşturan eylem ve davranışların nelerden ibaret olduğunu ,hangi eylem ve davranışların suç olduğunu , bu eylem ve davranışlara ne gibi yaptırımlar uygulanacağını gösteren kurallardır. Ceza: Suç işleyen kişiye uygulanan yaptırımdır. Suç: Kanunun ceza tehdidiyle yasaklamış olduğu fiilerdir. Suç unsurları: Bir fiilin suç sayılabilmesi için gerekli unsurlardır. Bunlar hukuka aykırılık, kanuni unsurlar , …

Borçlar Hukuku nedir?

Borçlar Hukuku: Borçlu ile alacaklı arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurallardır. İfa , İbra , yenileme , birleşme , takas , zaman aşımı , kusursuz imkansızlık gibi durumlar borcun ortadan kalkmasına neden olan sebeplerdir. Borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu davranışlara edim , edimi yapmaya ifa alacaklının hakkından vazgeçmesine ibra adı verilir. Vadesi gelen borçlara muaccel, gelmeyenlere ise …

Kişiler hukuku nedir?

Kişiler Hukuku: Cinsiyet , din , dil , ırk gözetmeksizin herkese gerçek kişi adı verilir.Gerçek kişiliği sona erdiren haller ölüm ve gaiplik (kişinin varlığının bilinmemesi) tir. Ölüm ispatı: Ölüm karinesi(ceset bulunması , veya öldüğü kesin olan ve ceseti bulunamayan) gaiplik(Ölme olasılığı olan 1 yıl ve 5 yıl haber alınamayan) Not: Gaiplik kararını Sulh Asliye Hukuk …