Kategori «Mülakat Kavramları»

1921 anayasasının (Teşkilatı esasi)’nin özellikleri nelerdir?

20 Ocak 1921 Anayasası (Teşkilatı Esasi)’nin özellikleri nelerdir? Yeni türk devletinin TBMM(23 Nisan 1920)’nin ilk anayasasıdır. 1876 Anayasası ile birlikte yürülükte kalmış 23+1(24) maddeden oluşan yumuşak ve çerçeve(ayrıntısız) bir anayasadır. Kollektif değildir. Türkiye TBMM tarafından yönetilir ve hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclis Hükümeti adını alır. Devletin rejimi belli değildir , dini islam , resmi dili …

1876 Anayasasının özellikleri nelerdir? (Kanuni Esasi)

1876 Anayasası(Kanuni Esasi): Osmanlı devletinin II.Abdulhamit tarafından yayınlanan ilk yazılı ve sert bir anayasadır. İlk defa Meclisi Umumi adıyla parlamento kurulmuştur. Parlamento Hükümdarın seçtiği Ayan Meclisi , halkın seçtiği Mebusan Meclisi ve daimi üye olan Şeyhülislam’dan oluşur. Devletin rejimi belli değildir , dini islam , resmi dili Türkçe’dir. Monarşik sistem vardır.(padişahın yetkileri geniştir.): Veto hakkı …

Anayasa nedir? Türk toplumunun ilk anayasal adımları nelerdir?

Anayasa Hukuku: Devletin temel yapısını , şeklini , örgütlenişini , işleyişini , temel ilkeleri hak ve özgürlükleri düzenleyen kurallardır. Devletsiz Anayasa olmaz. Anayasanın Kaynakları: Anayasa , Anayasa Teamülü , Meclisin İç tüzüğü , Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi , Kanun KHK , Tüzük , Yönetmelik , Öğreti Anayasada ilk adımlar: Sened-i ittifak(1808): İlk defa Hükümdarın yetkileri sınırlandırılmıştır. Tanzimat …

Hükümet sistemleri nelerdir?

Hükümet sistemleri: Monarşilik: Yasama , yürütme ve yargı yetkisinin tek kişiye ait olmasıdır. Diktatörlük: Yasama , yürütme ve yargı yetkisinin zorlukla tek bir kişiye ait olmasıdır. Meclis hükümeti sistemi: Yasama , yürütme ve yargı yetkisi halkın seeçtiği meclise aittir. Başkanlık sistemi: Yürütme yetkisi başkana yasama yetkisi meclise aittir. Yarı başkanlık sistemi: Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulundan …

Demokrasi nedir? Demokrasi çeşitleri nelerdir?

Demokrasi: Halk tarafından seçilen kişilerin veya halkın kendi kendini yönetme sistemidir. Demokrasi Eşitlik , özgürlük , Milli egemenlik , güçler ayrılığı ilkesi ve siyasi partilere dayanır. Demokrasi çeşitleri: Doğrudan Demokrasi: Halk egemenliği doğrudan kullanır. Temsili Demokrasi: Egemenliği halkın seçtiği temsilciler kullanır.(Türkiye , ABD , Almanya İngiltere , Japonya , Hollanda) Temsili demokrasi parlemento feshi ve …

Devlet nedir? Devlet türleri nelerdir?

Devlet: Belirli toprak sınırları içerisinde yaşayan, belli bir otoriteye bağlı insanlardan oluşan siyasi ve hukuki topluluktur. Devlet Halk, Ülke ve Milli egemenliğe dayanır. Devlet çeşitleri: Üniter-basit Devlet: Tek ve bölünmez siyasi otoriteye sahip devlettir. (Türkiye, Danimarka, Fransa, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İtalya, Norveç, Yunanistan) Adem-i Merkezi Üniter Devleti: Bazı faaliyetlerin devlet dışındaki kamu tüzel kişilerce …

Kamu görevlisi türleri nelerdir?

Kamu görevlileri: Memurlar , Sözleşmeli personeller , Geçici personeller , İşçiler Memur: Devleta dair kamu hizmetlerini yürüten kişilerdir. Sözleşmeli personel: Özel meslek bilen ve geçici olarak kamuya hizmet veren kişilerdir. Geçici personel: bir yıldan az veya mevsimlik olarak kamuya hizmet veren kişilerdir. İşçi: Memurluk haklarından yararlanamamayan ve iş sözleşmesi ile çalışan kişilerdir.  

Kamu Teşkilatı nedir?

Kamu Teşkilatı (Kamu hizmetleri): İktisadi Kamu Kurumları(KİT): İDT , KİK , ÇAYKUR , ETİ , TİGEM , BOTAŞ , DMO , TMO , MKEK DSİ , DHMİ , Çocuk Esirgeme Kurumu , İkdisadi Devlet Teşekkülü , Müesseseler Sosyal Kamu Kurumları: SGK , TİK , OYAK , Emekli Sandığı Bilim ve Kültürel Kamu Kurumları: YÖK , …