Kategori «Mülakat Kavramları»

Kanun nedir? Kanunlar nasıl yasalaşır?

Kanun: Bakanlar kurulunun kanun işlemlerine kanun tasarısı milletvekillerinin kanun işlemlerine kanun teklifi adı verilir. Tasarı ve teklifler TBMM başkanına sunulur ve genel kurulda görüşüldükten sonra Cumhurbaşkanı onayına sunulur , kabul edilirse 15 gün içinde resmi gazetede yayınlanır. Cumhurbaşkanının kanun tekliflerini geri çevirmesine veto hakkı adı verilir. Ancak tekrar geri gönderilirse ikinci kez veto edemez. Kanun …

Siyasi Partilerin özellikleri nelerdir?

Siyasi Partiler: Üyeler T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmalı. Meclise girebilmeleri için %10 barajını geçmelidirler. Devletten mali yardım almaları için % 7 oy almalıdırlar. Öğrenciler (Üniversite hariç) , yüksek yargı mensupları(Hakim , Savcı) , sayıştay mensupları memurlar , Askeri öğrenciler , TSK mensupları , terör mahkumu , enaz 5 yıl hapis yiyen kişiler siyasi …

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) nedir?

Devlet Denetleme Kurulu (DDK): ilk kez 1982 Anayasasında yer almıştır. Üyelerini Cumhurbaşkanı seçer ve denetimini yapar. Kamu kurum ve kuruluşlarını , dernek ve vakıfları , kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarını işçi ve işveren kuruluşlarını , kamuya yararlı tüm kurum ve kuruluşları denetler. TSK ve Yargı organlarını denetleyemez.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nedir?

Yüksek Seçim Kurulu(YSK): Seçimleri düzenler ve seçimle ilgili itirazları inceler ve kararını verir. Bir üyenin Milletvekili olup olamayacağına karar verir. Kararları kesin olup değiştirilemez , itiraz için başka makamlara baş vurulamaz. 11 üyeden oluşur.(7 asıl , 4 yedek) Üyelerin 6 Yargıtay , 5 Danıştay arasından seçilir. Üyelerin görev süresi 6 yıldır , süresi biten üyeler …

Yasama Nedir? Yasamanın özellikleri nelerdir?

Yasama yetkisi sınırsız , asil ve devredilemezdir. TBMM anayasada düzenleme yapılabilir (yasama genelliği) meclis bir konuyu doğrudan düzenleyebilir. (yasama asilliği) İki seçim arasındaki zamana yasama dönemi adı verilir. TBMM 30 Eylülde kapanır 1 Ekimde açılır , bu aradaki zamana yasama yılı adı verilir. Yasama dokunulmazlığını TBMM kaldırabilir , ancak sorumsuzluğunu kaldıramaz. TBMM 600 Milletvekilinden oluşur. …

1982 Anayasasında 2001-2004 yılı değişiklikleri nelerdir?

2001-2004 Yılında Yapılan Değişiklikler: 1971 yılında temel hak ve özgürlüklere getirilen kısıtlamalar kaldırıldı , sınırlamalar öze dokunamaz ve kısıtlamalar ancak kanunla olur.(2001) Kişilerin yasama hakkı ve manevi varlıklarına dokunulmaz. Kanuna uygun açılan basım evlerine müsadere ve zapt yapılamaz. TBMM Ölüm ve müsadere cezası veremez. Ölüm cezaları hakkında TBMM karar veremez. Mahkemenin verdiği ölüm cezası nedeniyle …

1961 Anayasasında yapılan değişiklikler nelerdir?

1971 ve 1973 Yılında Yapılan Değişiklikler Yürütme güçlendirilerildi. Bakanlara KHK çıkarma hakkı verildi(1973) Üniversitelerin özerkliği zayıflatıldı ve TRT nin özerkliği kaldırıldı. Yargı denetimine , temel hak ve özgürlüklere kısıtlamalar getirildi. Anayasa Mahkemeleri Anayasa değişikliklerini sadece şekil yönünden denetleyebilir maddesi getirildi. Devlet memurlarının sendika kurma yetkileri kaldırıldı. Sıkıyönetime geçiş kolaylaştırıldı. Küçük siyasi partilerin Anayasa Mahkemesine başvurmaları …

1961 Anayasasının özellikleri nelerdir?

9 Temmuz 1961 Anayasası: 27 Mayıs 1960 yılında yapılan askeri darbe sonrası 1950 seçimlerinde ilk defa CHP den sonra iktidar partisi olan Demokrat Parti hükümeti devrilmiş 1961 yılında yapılan halk oylamasıyla (referandum) %61 evet oyu alarak yürürlüğe girmiştir. TBMM 450 Milletvekilinden oluşur ve vekilleri halk seçer.Cumhuriyet senatosunda 165 Milletvekili vardır. Bunların 150 tanesini halk 15 …

1924 Anayasasında Yapılan Değişiklikler nelerdir?

1924 Anayasasında Yapılan Değişiklikler: Devletin dini İslamdır madddesi kaldırıldı.(1928) Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verildi.(1930) Kadınlara muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verildi.(1933) Kadınlara genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verildi.(1934) Seçmen yaşı 22 seçilme yaşı 30 oldu. Anayasaya Atatürk’ün ilkeleri eklendi.(1937) Çok partili hayata geçildi ve tek dereceli seçim yapıldı.(1946) İstiklal mahkemeleri kaldırıldı.(1949) İlk defa seçimler …

1924 Anayasasının özellikleri nelerdir?

20 Nisan 1924 Anayasası: II.TBMM tarafından hazırlanan 105 maddelik sert bir anayasadır. Kollektiftir. Devletin rejimi Cumhuriyet, dini İslam, dili Türkce, başkenti Ankara’dır. Devletin rejimi kesinlikle değiştirilemez. Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Karma hükümet sistemi ve görev ayrılığı benimsenmiştir. Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir.(Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.) Yasama , yürütme ve yargı yetkisi TBMM’ye aittir.(Cumhurbaşkanı , Başbakan ve …