Kategori «Maliye Ders Notları»

Parafiskal gelirler ders notu

PARAFİSKAL GELİRLER Parafiskal gelirler, iktisadi, mesleki ve sosyal amaçlı kamu kuruluşu niteliğindeki mesleki kuruluşların bağımsız olarak finansmanlarını karşılamak amacıyla bunların kamusal ya da yarı kamusal nitelikteki hizmetlerinden dolaylı veya dolaysız olarak yararlanan kimselerden zora dayalı olarak aldığı paralar olarak tanımlanabilir. Parafiskal Gelir Çeşitleri: Sosyal parafiskal kuruluşlar ve gelirler: Sosyal güvenlik kuruluşlarının üyelerinden topladıkları prim ödemeleridir. …

İkiz/üçüz açık nedir?

İKİZ/ÜÇÜZ AÇIK NEDİR İktisatçıların bir bölümü cari açığın, kamu gelir gider dengesinin açık vermesinden kaynaklandığı ve cari açığın da dönüp kamu gelir gider açığını beslediği görüşündedir. Bu neden sonuç ilişkisine ikiz açık hipotezi adı veriliyor Üçüz açık cari işlemler açığı bütçe açığı ve tasarruf açığının toplamıdır. Türkiye ekonomisi 2012 yılında, özel kesim dengesi açığı, bütçe …

Gini katsayısı nedir?

Gini katsayısı nedir? Gelir dağılımı eşitsizliğini ölçmekte kullanılan 0 ile 1 arasında değer alan bir katsayıdır. Katsayı sıfıra ne kadar yakınsa gelir dağılımında eşitliğe o kadar yaklaşılıyor, 1’e ne kadar yaklaşıyorsa gelir dağılımında eşitlikten o kadar uzaklaşılıyor demektir. Türkiye de bu oran :0,39 Türkiye ile ilgili temel veriler şöyle:Nüfus (milyon kişi): 74,5 (2030 beklentisi 86,7 …

Güncel ekonomi sözlüğü

GÜNCEL EKONOMİ SÖZLÜĞÜ Aciz (insolvency) : Vadesi gelmiş borçlarını ödeyememe durumudur. Alacaklı borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu belirterek mahkemeye başvurabilir. Borçlu da, acz içinde olduğunu ileri sürerek mahkemeden iflasını isteyebilir. Bu durumda, alacaklının borçlunun iflas istemine karşı çıkması geçersizdir. Açık Artırma (open binding) :Alıcılar arasında rekabet yaratmak suretiyle, satın alınacak nesneye en yüksek fiyatı verecek …

Türkiye’de Finansal Yapı, Bankacılık Sektörü Ve Para Politikası

TÜRKİYE’DE FİNANSAL YAPI, BANKACILIK SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKASI Finansal sistem tüm para ve sermaye piyasalarını içine alan bir yapıdır. Buna göre, merkez bankasının da içinde yer aldığı bankacılık sektörü ile menkul kıymetler piyasasının faaliyet alanı içinde alınıp satılan kamu ve özel sektöre ait para ve sermaye piyasası araçları finansal yapının ana unsurlarıdır. Bu kısımda bu …

Kamu maliyesi pratik mülakat notları

KAMU MALİYESİ A.SMİTH’İN VERGİLEME İLKELERİ:adalet,kesinlik,uygunluk,iktisadilik ARROW ÇIKMAZI:bireylerin tercihleri toplamıyla toplumsal ön sıralamaya geçişi mümkün kılacak bir yöntemin var olmadığı yönündeki görüştür.Çoğunluk kuralının uygulanması halinde bireysel tercihlerle toplumsal tercihler arasında bir tutarsızlık ortaya çıkmaktadır. AYIRMA KURAMI:emekten kaynaklanan gelirin sermaye gelirine kıyasla korunmaya ihtiyaç gösterdiği varsayımından hareketle emek gelirlerinden,servet ve sermaye gelirlerine göre daha düşük oranda vergi …

Maliye politikası ders notları

MALİYE TESTİ ÇÖZ Maliye-Politikası-1-Ders-Özeti Aöf-Kamu-Yönetimi-Maliye-Politikası-1-Ders-Özeti *****MALİYE POLİTİKASI – I ÜNİTE 1 ***Maliye Politikası: Kavramlar, Etkinliği ve Sınırları *** Dar anlamda maliye politikası: Devletin bütçe kanalından yaptığı harcama artışının milli gelir ve istihdam üzerindeki yükseltici etkisidir. *** Geniş anlamda maliye politikası: Devletin tüm vergi ve harcama araçları ve kamu teşebbüsleri ile giriştiği ekonomik faaliyetlerdir. *** Nötr …

Kpss Maliye Önemli Özet Ders Notları

MALİYE TESTİ ÇÖZ MALİYE MERKANTANİZM: 16 y.y ortalarıyla 17 yy sonları arasında Batı avrupada etkinlik kazanan bir ekonomik görüştür.Merkantalizmin doğuşunun temelinde ulusal devletin ortaya çıkması uluslar arası ticaretin gelişmesi ve ticaret sermayesinin güç kazanması bulunmaktadır. Ticaretin bireyleri ve ülkeleri zenginleştirdiği inancını savunan bir iktisadi doktirindir. Bu düşünceyi hayata geçirmenin yolu ise, ülkede kıymetli maden stokunun …

Kamu Maliyesine İlişkin Yaklaşımlar

MALİYE TESTİ ÇÖZ KAMU MÂLİYESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR Maliye Devlet faaliyetlerinin iktisadi, mali, sosyal etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Kamu Mâliyesi Kamu gelirlerinin toplanması, giderlerin yapılması, açıkların finansmanı, devlet borç, varlık ve hükümlülüklerinin yönetimidir.   KAMU MALİYESİNE İL LİŞKIN YAKLAŞIMLAR A.GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR B.ÇAGDAŞ YAKLAŞIMLAR 1.Kurumsal Yaklaşım: devlet faaliyetlerini hukuki ve idari açıdan ele alır. Vergilerin salınması, tahsili …

Kamu Maliyesi Kısa Soru-Cevaplar

KAMU MALİYESİ 1- devletin ve kamu kesiminin fonksiyonlarım iç-dış güvenlik, diplamasi gibi hizmetlerin varlığı ile sınırlayan görüş hangisidir? KLASİK LİBERAL GÖRÜŞ 2- Merkantalistler toplumların zenginliğini neye göre ölçerler? Altın, gümüş gibi madenler 3- Devletin bütçe yoluyla yaptığı harcamaların normal devlet gelirlerinden fala olmaması hangisinin tanımıdır? Denk Bütçe 4- Mali araçların ekonomi içersinde müdahale aracı olarak …

Maliye Kuramcıları

————————————————————– ***İKTİSATTAKİ——> genel denge—>> WALRAS kısmi denge—>>MARSHALL ***MALİYEDEKİ——> genel denge—>>SAMUELSON kısmi denge—->>BOWEN —————————————————————- *Tam kamusal mal – yarı kamusal mal ayrım ve tanımını yapan :SAMUELSON *Mali iktisat deyimini ilk ortaya atan (mali iktisadın kurucudur) :SAMUELSON *İKTİSADİ RASYONALİTE YAKLAŞIMI – SAMUELSON: Devlet piyasanın üretemediği malları üretsin. *Bölünebilen mallar piyasa;bölünemeyen devlet üretmeli :SAMUELSON ———————————————————————————— * Erdemli mal …

Maliye Ders Notları

  Klasikler: (Serbest Ekonomi) -Ekonomi, her zaman tam istihdamda işler. – Ekonomi, görünmez bir el tarafından kontrol edilir. – Devlet müdahalesine gerek yoktur. – Her arz kendi talebini yaratır. – Devlet borçlanması gereksizdir     kamusal mal tanımını yapan ilk amca SAMUELSON     KİT Kuruluş Amaçları – a)   Ekonomik büyümeye sağlamak b)   Tekelleri devletçe işletmek c)   Özel …