Kategori «Maliye Ders Notları»

Bütçe Hazırlama Süreci

Merkezi yönetim bütçe hazırlama süreci tablo şeklinde aşağıda yer almaktadır. SÜREÇ YETKİLİ MERCİ TARİH FAALİYETİN NİTELİĞİ ORTA VADELİ PROGRAM Kalkınma Bakanlığı hazırlar. Bakanlar Kurulu kabul eder. En geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar Kalkınma planları,  stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsar. …

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamlı Ders Notu

VERGİ HUKUKU TESTİ ÇÖZ Mükellef, “vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzelkişidir. Mükellefin kim olduğunu anlamak için yapılması gereken şey, vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu düşen kişileri tespit etmektir. Vergi sorumlusu ise, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Vergi borcu mükellefin kişiliğinde oluşur, vergi borcunun ödenmesi ise …

İdari Yargı Hakimlik Sınavları Vergi ve Maliye Soruları

    İDARİ YARGI HAKİMLİK SINAVI VERGİ ve MALİYE SORULARI               Aşağıdakilerden hangisinin konut istisnasından yararlanma hakkı vardır? A) Beyan yoluyla vergilendirilen ticari kazanç sahipleri B) Beyan yoluyla vergilendirilen zirai kazanç sahipleri C) Beyan yoluyla vergilendirilen menkul sermaye iradı sahipleri D) Beyan yoluyla vergilendirilen serbest meslek kazancı sahipleri E) …

Muhtasar beyanname ödeme türü kodları

Muhtasar Beyanname Kodları ÖDEME VE KAZANÇLARIN TÜRÜ KODU ÜCRET  Asgari Ücretli (GVK Md. 94/1) 011 Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler (GVK Md. 94/1) 012 Kıdem Tazminatı 013 Huzur Hakkı 014 İhbar Tazminatı 015 Yer altı ve Yer Üstü Maden İşçileri 016 4691 Sayılı Kanun Kapsamı 017 SERBEST MESLEK 18 inci Madde Kapsamına Giren Ödemeler …

Örnek Revizyon Soru ve çözümü

REVİZYON SORULARI  Kütlü Pamuk:   D.B.S D.İ.A. D.İ.S. Üretime Giden D.S.S. Kütlü Pamuk 100.000 4.200.000 860.000 2.700.000 150.000 Üretime giden 2.700.000 kg kütlü pamuğun doğru olduğu soruda verilmiştir. Dönem başı ve dönem sonu stoklarının da VUK’nun 186. maddesine göre ölçmek, saymak, tartmak suretiyle tespit edildiği kabul edilerek envanter dengesi kurulacaktır. Envanter dengesi kurulurken üretime giden …

Vergi yargısı ders notu

VERGİ HUKUKU TESTİ ÇÖZ        TÜRK VERGİ SİSTEMİ TESTİ ÇÖZ                                                    VERGİ YARGILAMASI HUKUKU I.ÜNİTE Vergi Anlaşmazlıkları/ Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Vergi, devletin ve/ya da devletten vergilendirme yetkisi alan diğer kamu idarelerinin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla kanuna dayanarak ve usûlüne uygun olarak, gerçek ve tüzel kişilerden, hukukî cebir altında, karşılıksız olarak ve geri vermemek üzere aldıkları …

AÖF Vergi hukuku kısa ders notu-Sınav öncesi hatırlatmalar

Vergi usul kanunu VUK 177’de sayılan 1. sınıf tüccarların dışında kalan tüccarlar 2. sınıf tüccarlardır. VUK, madde 194 – İşletme hesabının sol tarafını gider, sağ tarafını hâsılat kısmı teşkil eder. 1. Gider kısmına: Satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler; 2. Hâsılat kısmına: Satılan …