Kategori «Kamu Yönetimi Ders Notları»

Mahalli İdareler Özet

MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 1. ÜNİTE MAHALLİ İDARELERİN VARLIĞI İÇİN NEDENLER Devletlerin ekonomilerde var olması SİYASAL,  SOSYOLOJİK ve TARİHSEL  nedenlere dayanır. Devletlerin amaçları belirli bir toprak parçasında yaşayan insanların toplu ve ortak ihityaçlarını karşılamaktır. YEREL YÖNETİM ( MAHALLİ İDARELER ) =  Merkezi devletin yanında , ülke içerisinde daha küçük yerleşim birimlerinden oluşan , daha küçük örgütlenmeler …

Siyaset özet notlar

İdeoloji   İdeolojinin mucidi : Destult de TRACKY’DİR   İdeolojinin olumsuz anlamı Napolyon Bonporte ve Marx tarafından geliştirildi.   İdoeolojinin tanımını yapan  TERRY EAGLOETON VE ANDREW HEYVOOD DUR (4 TANIM)   Marx’a göre devleti anlamak ıcın insandan hareket etmek gerekir.   Genç hegelciler insanların kendi öz yaratımları olan yanlış fikirler önünde korkuyla eğildiklerini düşünüyorlardı bunun …

Türkiye’de siyasal kampanyalar tarihi

TÜRKİYE’DE SİYASAL KAMPANYALAR TARİHİ İletişim, siyasal örgüt ve adaylar için eskiye oranla kökten denebilecek değişikliliklerle daha bir önem kazandı. Ulaşımda, üretimde ve iletişim araçlarında teknolojinin hızla gelişmesi, siyasetin de doğasını değiştirmekte, etkilemektedir. Karmaşıklaşan toplum yapıları, siyasal parti ve adayların seçmenlerle kurduğu iletişimde araştırma ve kampanya dönemlerine özel örgütlenmelere gereksinimleri arttırdı. Bu da siyasal parti ve …

Halkla ilişkiler soru cevap ders notları

Örgütsel sermaye türlerinden hangisi “örgütün ilişki ağı içinde olduğu kişi ya da grupları” yansıtmaktadır? Toplumsal sermaye   Aşağıdakilerden hangisi reklam-propaganda ve halkla ilişkilerin ortak noktasıdır? Hepsinin ikna edici iletişimde bulunması   Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tarih yazımı içinde gelişen temel perspektiflerden biri değildir? Halkla ilişkilerin toplumların etik yönelimleriyle açıklanması   Aşağıdakilerden hangisinde iletişim araştırmaları doğru …

Siyasal düşünceler ve rejimler ders notu

Aristotales İnsan, doğası gereği toplumsal bir yaratık olduğundan, toplum da doğaldır. Bir başka deyişle toplum yapay değildir, örneğin herhangi bir sözleşmenin ürünü olarak ortaya çıkmamıştır. Devlet, insanın kendine özgü yetilerini geliştirebileceği tek ortam olarak gerek topluma, gerek bireylere iyi mutlu bir yaşam sağlamayı amaçlar: “Devlet denen siyasal toplum, yalnızca bir arada yaşamak değil, soylu [erdemli] …

Siyasal ideolojiler ve medya çözümlemeleri ders notu

SİYASAL İDEOLOJİLER VE MEDYA ÇÖZÜMLEMELERİ 25 / 09 / 2014 NEOLİBERAL POLİTİKALAR / NEOLİBERAL İDEOLOJİ Neoliberalizm yalnızca Türkiye’de değil dünyada 1970’lerden itibaren güçlenen bir ideoloji. YENİ SAĞ Ekonomide Neo-liberalizm Siyasette Neo-konversalizm / muhafazakarlık 1973 önemli. Dünyada ortaya çıkan petrol krizi ile kapitalizm güçlenmeye başlıyor. Bu sırada medya da sürece iki açıdan dahil oluyor. Neoliberalizmin temel …

Siyasal iktidar/Siyasal bilgi ders notu

Siyasal Bilgi/Siyasal İktidar Yönetim Yönetim (geniş anlamda idare, dar anlamda hükümet): Her topluluk siyasal bir düzene sahiptir; bir yönetsel organ tarafından idare edilir ve sürekli kılınır. Yönetim, en geniş topluluk için kurallar koyan, yasalar yapan ve bunları uygulayan ve uygulayımı denetleyen kişileri ve kurumları anlatan bir terimdir. Egemenlik Bir yönetim, belli bir toprak parçası üzerinde …

Türk siyasal hayatı önemli ders notları

ÖNEMLİ:10 Haziran 1983 tarihli milletvekili seçimi yasasına göre seçimde çifte barajlı nispi temsil yöntemi uygulanacaktı ÖNEMLİ: Yasaya göre, seçimde oy kullanmak zorunluydu ve oy kullanmayan seçmenlere para cezası uygulanacaktı. ÖNEMLİ:21 Eylül 1983’te açıklanan ilk vetolara göre MDP’den 74, HP’den 89, ANAP’tan 81 aday veto edilmişti.         21 Eylül 1983’te açıklanan ilk vetoların ardından partiler belirledikleri …

Siyaset bilimi eser yazar karşılaştırması

YAZAR                                         ESER Platon                                                           Devlet, Yasalar, Devlet Adamı Aristotales                                                    Atinalıların Devleti, Politika Augustinus                                                    Tanrı Devleti Saint-Thomas                                               Prenslik Yönetimi Üzerine İbn Haldun                                                    Mukaddime Thomas Moore                   …

Siyaset bilimi soru cevap ders notu

SİYASET BİLİMİ (SORU CEVAP)   S.1- Felsefe ile bilim arasındaki temel farklılık nedir? Felsefe olması gerekeni, bilim ise olanı inceler. S.2- Toplumları “üretim biçimlerine” göre ayıran ilk düşünür kimdir? İbni Haldun S.3- Sosyoloji deyimini ilk kez kim kullanmıştır? Augoste Comte S.4- Sistem yaklaşımının siyaset bilimindeki öncülüğünü yapan David Easton’a göre siyasal sistemini üç üyesi nedir? …

Siyasal düşünceler ve rejimler üzerine…

Ders: Siyasal Düşüncüler ve Rejimler  …Bu şekilde ahlaki kategorilerle ifade edilmesi durumunda aslında sizde biliyorsunuz siyasetsizliğe neden olduğunu, siyasallığı nasıl baltaladığını ve sonuçta gene aslına dönüp aynı ikilemin içine bizi yerleştirdiğini anlatacağım, böyle bitireceğim. Şöyle bir sorunumuz var tabi bu bir ders olsaydı, bilindik anlamda bir ders olsaydı burada her söylediğim şeyi biraz daha açmak …

Karşılaştırmalı siyasal sistemler ders notu

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 1. Ünite   *  Uyuşma Yöntemi : Bir Siyasal olay, gelişme ortaya çıktığında, aynı anda ortaya çıkan bağımsız değişken varsa uyuşma söz konusudur. *  Fark Yöntemi : Mill tarafından önerilmiştir. Bir siyasal olgunun ortaya çıkıp çıkmadığına bakılır. GÖZLEM VE ÖNERME * Przeworski, Tuene OBST : Az sayıda ve benzer ülkeleri gözlemlemek için …

285 Soru ve kısa cevap ile Siyaset sosyolojisi

SİYASET SOSYOLOJİSİ Siyaset Sosyolojisinin Konusu, Gelişimi ve Metodu 1_ Genel olarak siyaset olgusunu ele alan modern sosyolojik araştırmaların ortaya çıkışı ne zaman olmuştur? İkinci Dünya Savaşından sonra olmuştur 2_ 1960’lar Seymour Martin Lipset’in Siyasal İnsan (Political Man) başlıklı kitabının yayınlanmasıyla ne olmuştur? Siyasetin Sosyolojisi disiplininin yükselişe geçmesinde dönüm noktası olmuştur. 3_ Lipset’in kitabı kaç ülkede …

100 Maddede Çağdaş Türk ve Dünya tarihi-Soru cevap

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1- Çin’de sosyalizmin kurulması hangi kesimin harekete geçirilmesi sonucu gerçekleştirilmiştir? Köylülerin 2- Küreselleşmeyi daha çok tarihsel aşamalara bağlı olarak açıklayan düşünür kimdir? R. Robertson 3- Küreselleşme kavramını zaman ve mekân bağlamında ele alan düşünür kimdir? R. Robertson 4- Amerika Birleşik Devletlerinin, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ve Yunanistan’ı Sovyet tehdidinden …

Orta asyadan günümüze Türk idare tarihi ders notu

Orta Asya da yaşam; Göçebe çobanlık;  Eski Türklerin hem yaşam biçiminin hem de geçim kaynağının esasıdır. Ekonomik toplumsal yapının yüzyıllarca sürmesinin nedeni toplumu bir arada tutan gelenekler ve ekonomik iş bölümü ile ipek yolu denetimi İlk yönetim yapılarının temelini atan göçebe devletler, günümüzden hemen hemen üç bin yıl önce Çin, Hindistan ve ıran gibi Tarım …