Kategori «İşletme Ders Notları»

KPSS İşletme notları-Temel kavramlar ve İşletme yönetimi

Temel Kavramlar – Her türlü iktisadi faaliyetlerin kişilerin serbest teşebbüsüne ve kişiler arasındaki serbest sözleşmelere bırakıldığı, üretim, tüketim, bölüşüm kararlarının devlet müdahalesi olmadan üretici ve tüketici arasında arz ve talebe göre belirlendiği ekonomik sisteme Serbest piyasa ekonomisi adı verilir. – Özel girişimin temel unsurları: Özel mülkiyet hakkı, Seçme hakkı, Serbest rekabet, Kar elde etme hakkı …

Tüketici davranışının pazarlamadaki önemi ders notları

TÜKETİCİ DAVRANIŞININ PAZARLAMADAKİ ÖNEMİ En geniş anlamı ile tüketici davranışı pazar yerinde tüketicinin davranışım inceleyen, bu davranışın nedenlerini araştıran uygulamalı bir bilim dalıdır. Tüketici davranış-ları incelenerek cevaplanmaya çalışılan sorular aşağıdaki başlıklar altinda toplanılabilir: -Pazarımızı oluşturan tüketiciler kimlerdir?  -Ne satın alırlar  -Ne zaman satın alırlar?  Satın alma kimlerle ilgilidir? Yukarıda verilen bu soruların cevapları-nı ancak tüketici davranışlarını …

Bütünleşik pazarlama iletişimi ders notları

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Örgütlerin  müşterilerine,  potansiyel  müşterilerine  ya  da  topluma  tanıtımyapmalarının çeşitli amaçları vardır. Bunlar potansiyel müşterileri bilgilendirme, kişileri ikna  etme,  bir  eyleme  yönlendirme  ve  farklı  hedef  kitlelere  ulaşarak  onları etkileyebilmektir. Pazarlama iletişimi bu amaçlara ulaşmak için çeşitli iletişim  disiplinlerinden  yararlanır.  Her  bir  iletişim  disiplininin  pazarlama  iletişimi programları  içinde  bulunmasını  gerektiren  güçlü  yönleri  olduğu  gibi,  …

Kurumsal iletişim ve sponsorluk ders notları

KURUMSAL İLETİŞİM VE SPONSORLUK Kurumların en temel gereksinimi varlıklarını hissettirmektir. Bu tür bir arayışın sonucu olan kurumsal iletişimin güven ve saygınlık oluşturma çabası içinde değerlendirilen özünde karşılıklı fayda ilkesine dayanan sponsorluk görünür, duyulur dolayısı ile bilinir olma çabasının bir ürünü olarak spor, gezi, sanat gibi toplumsal ve kültürel etkinliklerin kurumsal olanaklar ölçüsünde desteklenmesi ya da …

Kurumsal pazarlama ve satış tutundurma ders notları

KURUMSAL PAZARLAMA VE SATIŞ TUTUNDURMA Küreselleşen dünyada ekonomik, sosyal, siyasal, hukuki, teknolojik vb. pek çok boyutta yaşanan değişim ve gelişmeler kurumları pazarlama anlayışında yeni arayışlara yönlendirirken, literatürde pek çok kavramın içeriği ve kapsamı da değişmiştir. Değişen rekabet koşulları içinde pazarlamanın önemi büyük ölçüde artmış ve bugün kurumların pazarlama bilgi ve tekniklerine olan ihtiyacının maksimum düzeye …

Kurumsal reklamcılık ders notları

KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ KURUMSAL REKLAMCILIK Kurumsal reklam, teknik olarak reklam disiplini ancak kavramsal olarak halkla ilişkiler disiplini ile ilişkili bir uygulamadır. İşletmenin kurumsal boyutlu iletişim çabalarını kuşatan kurumsal iletişimin alt başlığı olarak da incelenebilecek kurumsal reklam, pazarlama iletişimi amaçlarına hizmet eden yönleri de olduğundan halkla ilişkilerin alt disiplini olarak incelenecektir. Kurumsal reklam işletmelerin ihtiyacına göre …

İŞLETME VE İŞLETME YÖNETİMİ DERS NOTLARl

İşletme ile ilgili bazı temel kavramlar: Fayda:Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme niteliğine denir. İktisadi mal ve hizmetler:İnsanların ihtiyaçlarını giderme niteliği ya da faydası olan madde ve hizmetlere denir. Üretim:İktisat biliminde her türlü fayda yaratmaya diğer bir deyişle iktisadi mal ve hizmetler meydana getirmeğe üretim denir. Fayda yaratma başlıca dört şekilde meydana gelir:   Şekil …

işletme iktisadı ders notları, iktisat ders notları, işletme ders notları…

işletme iktisadı TEMEL KAVRAMLAR Üretim ve Üretim Faktörleri İnsanın birincil ve ikincil ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok sayıda mal ve hizmetler vardır. Bunlardan ancak çok küçük bir kısmı doğada veya çevrede hazır bir biçimde bulunur. İhtiyaçları giderebilen mal ve hizmetlerin hemen hemen tümü, insan emeği (işgücü) ve sermaye gibi …faktörlerin doğal kaynaklara, (doğa, hammadde) uygulanması sonucu elde …

İşletme İktisadı Ders Notları 2

 TEMEL KAVRAMLAR Üretim ve Üretim Faktörleri İnsanın birincil ve ikincil ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok sayıda mal ve hizmetler vardır. Bunlardan ancak çok küçük bir kısmı doğada veya çevrede hazır bir biçimde bulunur. İhtiyaçları giderebilen mal ve hizmetlerin hemen hemen tümü, insan emeği (işgücü) ve sermaye gibi faktörlerin doğal kaynaklara, (doğa, hammadde) uygulanması sonucu elde edilir. İşte …

İşletme İktisadı Ders Notları

TEMEL KAVRAMLAR Üretim ve Üretim Faktörleri İnsanın birincil ve ikincil ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok sayıda mal ve hizmetler vardır. Bunlardan ancak çok küçük bir kısmı doğada veya çevrede hazır bir biçimde bulunur. İhtiyaçları giderebilen mal ve hizmetlerin hemen hemen tümü, insan emeği (işgücü) ve sermaye gibi faktörlerin doğal kaynaklara, (doğa, hammadde) uygulanması sonucu elde edilir. İşte …