Kategori «Hukuk Ders Notları»

İcra İflas Hukuku Önemli Notlar

İcra mahkemesinin görevleri ; a) Hacizde istihkak davalarını incelemek b) İflasta istihkak davalarını incelemek c) İcra ve iflas suçlarını inceleyerek ceza vermek d) Takibin talikine karar vermek e) İlamlı icrada icranın geri bırakılmasına karar vermek f) Şikayet yoluyla gelen ihalenin feshi istemleri incelemek Genel mahkemelerde görülen icra ve iflas davaları; a) İtirazın iptali davası b) …

İcra İflas Hukuku Ders Notu

İCRA İFLAS HUKUKU TESTİ ÇÖZ 1.ÜNİTE … – alacaklının alacağına kavuşması için bir taleple cebri icra organlarına başvurması şarttır -borçlunun sadece mal varlığına el konulur 1.cebri icra çeşitleri a. cüz’i icra : bireysel icra takibidir. borçlunun karşısında bir ya da daha fazla alacaklı vardır ve borçlunun mallarından sadece belli kısmı icranın konusuna girer b.külli icra …

Ceza Muhakemesi Hukuku Kısa Bilgiler

  İTİRAZ KANUN YOLUNA GİDİLEBİLEN BAZI MAHKEME KARARLARI Görevsizlik Yetkisizlik Gözlem altına alınma Tutuklama (tutuklamama-tutuklamanın devamı-salıverme talebinin reddi) Adli kontrol İddianamenin iadesi (sadece savcı itiraz edebilir) Durma Hükmün açıklanmasının geri bırakılması Hakimin reddi talebinin kabul edilmemesi Eski hale getirme talebinin kabul edilmemesi Disiplin hapsi   HÜKÜM SAYILAN MAHKEME KARARLARI (İTİRAZ DEĞİL, İSTİNAF VE TEMYİZ YOLUNA …

İcra-İflas Hukuku Süreler

İcra-İflas Süreleri 20 YIL Aciz belgesine bağlanan alacak 20 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 2 YIL Taşınmaz satışı 2 yıl içinde talep edilirse 2 ay içinde satılmalı Taşınmazlar 2 yılı geçmedikçe yeniden kıymet taktiri yapılmaz(icra mah.) Taşınmazlarda rehnin satışını isteme 1 YIL İhtiyati hacizden tazminat davası(genel mah.)zamanaşımı süresi İtirazın iptali davası(genel mah.) İstirdat davası(geri alma davası) …

Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Notu

  CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU TESTİ ÇÖZ   CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU GENEL OLARAK Bir suçun işlenip işlenmediğini, işlenmişse bunun kim tarafından ve hangi şartlar altında işlendiğini araştıran hukuk dalına ceza muhakemesi hukuku denir. 1929 tarihinde yürürlüğe giren önceki 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Almanya’dan alınmış idi. Bu Kanun 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ve 1 …

Ceza Hukuku Özel Hükümler Ders Notu

ADLİ HAKİMLİK CEZA HUKUKU-ÖZEL KISIM ULUSLARARASI SUÇLAR 1-Soykırım. Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yokedilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı a) Kasten öldürme, b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme, c) Grubun, tamamen veya kısmen yokedilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması, d) Grup içinde doğumlara …

Ceza Hukuku Genel Hükümler Ders Notu 2

TÜRK CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER   CEZA HUKUKUNUN TÜRK HUKUK SİSTEMİNDEKİ YERİ Ceza Hukukunun anlaşılabilmesi için öncelikle Türk Hukuk Sistemindeki yerinin bilinmesi gerekir. TÜRK HUKUK SİSTEMİ                     KAMU HUKUKU                                                  ÖZEL HUKUK Anayasa, İdare Hukuku,                                 Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, CEZA HUKUKU vb.                                                 Ticaret Hukuku vb.         Maddi Ceza Hukuku                       Şekli Ceza Hukuku (Ne? Sorusuna …

Ceza Hukuku Genel Hükümler Ders Notu

TÜM HUKUK NOTLARI İÇİN TIKLAYINIZ… CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER TESTİ ÇÖZ ADLİ HAKİMLİK CEZA HUKUKU-GENEL KISIM CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ Suç adı verilen insan davranışını ve buna uygulanacak yaptırımı belirleyen hukuk kurallarının tümüne ceza hukuku adı verilmektedir. Ceza hukuku toplumsal yaşamda meydana gelen ihlallerde en son uygulanacak olan hukuk dalıdır. Toplumsal yaşamda ortaya çıkan her türlü …

Hukuk Ders Notları

BORÇ İLİŞKİSİNİ SONA ERDİREN SEBEPLER   İfa İbra Sözleşmesi Tecdit (Yenileme) Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi Kusursuz İmkânsızlık (İfanın Kusursuz Olarak Mümkün Olmaması) Takas Zamanaşımı       Genelkurmay Başkanı BAKANLAR KURULU TEKLİFİ İLE CUMHURBAŞKANINCA ATANIR     Milli güvenliğinden sağlanmasından TBMM ye karşı BAKANLAR KURULU sorumldur   Kit’lerin denetimini Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu yapar… …

3628 Sayılı Kanuna Göre Soruşturma Rehberi

  3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA YÜRÜTÜLECEK SORUŞTURMA REHBERİ İÇİNDEKİLER   3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNDAKİ SORUŞTURMA USULÜ.. 3 3628 SAYILI KANUNUN AMACI. 3 KANUNUN KAPSAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ. 3 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAK ZORUNDA OLANLAR.. MAL BİLDİRİMİNİN KONUSU.. 5 HEDİYE.. 5 HAKSIZ MAL EDİNME.. …

4483 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Ön İnceleme Rehberi

4483 SAYILI MEMURLARLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA YÜRÜTÜLECEK ÖN İNCELEME REHBERİ İÇİNDEKİLER 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASI. 3 4483 SAYILI KANUNUN AMACI. 3 4483 SAYILI KANUNUN KAPSAMI. 4 2.1. İstihdam Eden Yönünden Kapsam.. 5 2.2. Konu Yönünden Kapsam; 5 2.3. Failin Sıfatı Yönünden Kapsam.. 7 …

Disiplin Soruşturması Rehberi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU UYARINCA YÜRÜTÜLECEK  DİSİPLİN SORUŞTURMASI REHBERİ BİRİNCİ BÖLÜM DİSİPLİN VE DİSİPLİN CEZASI KAVRAMI : 1. GENEL OLARAK : Doktrinde, kurum düzenini sağlama, hukuksal güvence oluşturma, eğitim, tasfiye, korkutma ve caydırma amaç ve işlevleri de bulunan disiplin yaptırımlarının esas amacının ferdin ve grubun olumlu yanını …

İHBAR VE ŞİKAYETLERE DAYALI GÖREVLENDİRMELER ÜZERİNE YAPILACAK ARAŞTIRMA VE İNCELEME REHBERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İHBAR VE ŞİKAYETLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER İhbar ve şikayetlere bağlı olarak yapılan görevlendirmeler üzerine yapılacak inceleme ve araştırmaların, Başkanlıkça hazırlanan Genel Çalışma Planında belirtilen hususlar gözetilerek, mahallinde yapılması esastır. Yürütülen inceleme ve araştırma çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar gözetilmelidir. I- KİMLİK TESPİTİ VE DİLEKÇE MUHTEVİYATININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İhbar ve …

Vergi Daireleri İşlem Yönergesi

İŞLEM YÖNERGESİ   VERGİLENDİRME BÖLÜMÜ   SİCİL YOKLAMA SERVİSİ TANIMLAR VE GENEL HÜKÜMLER Vergi Sicili Madde 1- Vergi sicili; sürekli yükümlülüğü gerektiren vergilerden dolayı yükümlü ya da sorumlu durumunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüğe giriş, değişiklik ve çıkışlarının izlenmesini sağlayan kayıtlardır. Sürekli Yükümlülükler Madde 2- Sürekli yükümlülükler; vergiyi doğuran olayın tekrarlanması veya sürdürülmesi dolayısıyla, …

Soruşturma-Tahkikat Örnek Çalışma Soruları

TAHKİKAT ÖRNEK ÇALIŞMA SORULARI SORU 1:  Merkezi Ankara’da bulunan ve yurt dışında ticari işlemler gerçekleştirilen A şirketi Romanya’da açılan bir ihaleye iştirak ediyor. İhale süreci devam ederken A şirketinin Romanya’da bulunan temsilcisi ihaleyi yapan kurumun bağlı bulunduğu Bakana, şirket olarak ihale dokümanında belirtilen şartları taşımadığı halde ihalenin kendisine verilmesini temin etmek için 200.000 ABD Doları …