Kategori «Hukuk Ders Notları»

Ceza hukuku ilkeleri nelerdir?

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER TESTİ ÇÖZ Ceza Hukuku İlkeleri ( Ceza hukukuna hâkim olan ilkeler ): İnsanilik ilkesi: Suça ilişkin verilen cezanın insan onuruyla bağdaşır olması. Orantılılık ilkesi: İşlenen suçta verilen cezanın orantılı olması. Kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesi: Kişinin kast ve taksir derecesinde sorumluluğu yoksa kişiye ceza verilmez. Şahsilik ilkesi: Kimse başkasının fiilinden …

Soru ve cevaplarla 100 Maddede Anayasa tekrarı

1. Türkiyenin ilk anayasal belgesi nedir? *1921 Teşkilat‐ı Esasiye Kanunu 2. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir? *1924 Anayasası 3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir? *1787 ABD anayasası 4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir? *1808 Sened‐i Ittifak 5. Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir? *1982 Anayasası 6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, …

Hak ehliyetiyle fiil ehliyetinin farkı nedir?

Hak ehliyetiyle fiil ehliyetinin farkı nedir? Hak ehliyetine her insan sadece doğmakla sahip olduğu halde, fiil ehliyetine sahip olmak için kanunun aradığı bazı şartlar vardır. Fiil ehliyetinin 3 şartı vardır. Bunlar; 1. Ergin olmak Ayırt etme gücüne sahip olmak Kısıtlı olmamak Hukuka uygun fiillerde bulunabilme ehliyeti ve hukuka aykırı fiillerden sorumlu tutunabilme ehliyeti fiil ehliyetinin …

Ombusdman nedir ne iş yapar?

Ombusdman nedir ne iş yapar? 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere TBMM’ye bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz …

Haksiz fiil nedir unsurları nelerdir?

 Haksiz fiil nedir unsurları nelerdir? Sorumluluk türlerinden en yaygın ve geniş olanı, dar anlamda haksız fiil sorumluluğu olarak ifade edilen kusur sorumluluğudur. Türk hukukunda kusur sorumluluğu kural, diğer sorumluluk türleri istisna olarak düzenlenmiştir. “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” Haksız fiilin unsurları: – Hukuka aykırı fiil – Zarar …

Plebisit nedir?

Plebisit nedir? Referandum ve Plebisit, biri anayasal, diğeri yöresel konuları halk oyuna sunulması demek. Biri yurt çapında, diğeri bölgesel yapılabiliyor. Biri kesinlik taşıyor, diğeri fikir vermeye yarıyor. Anayasa’ya göre referandum, sadece Anayasa değişiklikleri durumunda TBMM’nin alacağı kararla yapılabiliyor. TBMM’nin referandum kararı alması durumunda, oylamanın Türkiye genelinde yapılması gerekiyor. Plebisit kelimesini kullanmasa da, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15’inci maddesi …

Yasama dokunulmazlığı nedir?

Yasama dokunulmazlığı nedir? Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen milletvekili veya dışarıdan atanan bakan, meclis kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Yasama dokunulmazlığı Meclis tarafından kaldırılabilir. Aynı şekilde, milletvekilliği sıfatı sona erdikten sonra da ceza kovuşturulması yapılabilir ve üye hakkında verilen kesin hükümler infaz edilebilir. Üyelik süresince dava ve ceza …

Erkler ayrımı nedir denetim yolları nelerdir?

Erkler ayrımı nedir denetim yolları nelerdir?  Demokratik ve çağdaş bir devlet üç yetkiden oluşur. Bunlar YASAMA , YÜRÜTME, YARGI dır.  Türkiyede de sistem bu üç güç üzerine kurulmuştur. Yasama yetkisi TBMM ‘ye aitdir.Ülke için gerekli yasalar Bakanlar Kurulu yada milletvekillerinden gelen istemler doğrultusunda çıkarılır.Bu yetkinin kullanılması sırasında hiç bir kuruluş müdahelede bulunamaz bu yetkiyi  bu …

Olağanüstü kanun hükmünde kararname nedir?

Olağanüstü hal ve sıkıyönetim dönemlerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından değil, Cumhurbaşkanlığının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır. Burada Cumhurbaşkanının yetkisi şekli bir yetki olmaktan öte, düzenleyici bir işlemin asli bir unsurudur. Çıkarılma aşamasında, yasama organının vereceği bir yetki kanununa ihtiyaç yoktur. Zira, bu yetki Anayasa kaynaklıdır. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde …

Olağan kanun hükmünde kararname nedir?

Olağan kanun hükmünde kararname nedir? Olağan KHK, Bakanlar Kurulunun yasama organından bir yetki kanunuyla aldığı yetkiye istinaden çıkarılan, yasama organının ve Anayasa mahkemesinin denetimine tabi olan ve normlar sıralamasında kanunla eş değer nitelik taşıyan düzenleyici bir işlemdir. Olağan dönem KHK’ları ile temel haklar, kişinin hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararname …

Kusursuz sorumluluk nedir?

Kusursuz sorumluluk nedir? İdare hukukunda kusursuz sorumluluk, kişilerin gördüğü zararda idarenin veya kamu görevlisinin kusuru olmasa da idarenin sorumlu tutulmasını ifade eder. Buna göre, idari davranış ile zarar arasında nedensellik bağının bulunması halinde, kusur şartı aranmaksızın, idarenin sorumlu olduğu kabul edilmektedir. İdare hukukunda kusursuz sorumluluk hali ikiye ayrılır: Tehlike (Risk) ilkesi: Tehlikeli işlerde çalışan kamu …

Ceza hukukuna göre kesinleşmiş suçlara hangi cezalar uygulanabilir?

Ceza hukukuna göre kesinleşmiş suçlara hangi cezalar uygulanabilir? Suçun karşılığı olarak uygulanabilecek yaptırımlar CEZA ve GÜVENLİK TEDBİRLERİDİR. TCK ‘da öngörülen cezalar 2 türlüdür.: Hapis Cezası: Ağırlaştırılmış müebbet hapis, Müebbet hapis, Süreli hapis cezası Adli Para Cezası Güvenlik tedbirleri: – Belli hakları kullanmaktan yoksun kılma -Eşya müsaderesi -Kazanç müsaderesi

Kamu görevi – kamu hizmeti nedir?

Kamu görevi – kamu hizmeti nedir? İdarenin toplumun ortak ve sürekli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı faaliyetlere kamu hizmeti denir. Ancak kamu hizmetlerinin mutlaka idare tarafından ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından yapılması gerekmez. Devletin ya da diğer kamu tüzel kişilerinin yakın gözetim ve denetimi altında olmak şartıyla özel kişiler de kamu hizmeti yapabilir. Hangi …