Kategori «Hukuk Ders Notları»

Bankacılık sınavlarında çok çıkan hukuk terimleri

HALK BANKASI, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI SINAVLARINDA EN ÇOK KARŞILAŞILAN 100 HUKUKİ TERİM ve ANLAMLARI   1 ) ACİZ VESİKASI : Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika, belge 2 ) ANONİM ŞİRKETİ : Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu bulunan, taahhüt …

Devletin tanımı ve unsurları ders notu

 DEVLET 1. Devletin Tanımı Kökeni Arapça olan devlet ya da diğer kullanımıyla dûlet kelimesi sözlükte değişmek, bir halden başka bir hale dönüşmek, dolaşmak, üstün gelmek, zafer kazanmak gibi anlamlara gelir. devlet kavramı hakkında da pek çok ve çeşitli tanımlar mevcuttur – Devlet, bir siyasi otoritenin bulunduğu farklılaşmış bir insan topluluğudur. – Devlet, bir milletin hukuki …

Genel sağlık sigortası nedir?

GENEL SAĞLIK SİGORTASI Genel Sağlık Sigortası:Kişilerin ekonomik güçlerine ve istekli olup olmamalarına bakılmaksızın, toplumun  tüm bireylerinin    sağlık hizmetlerinden  yaygın,  adil ve etkili  bir şekilde  faydalanmasını  sağlamayı amaçlayan  primli  bir sosyal güvenlik aracıdır. Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı Dışından Kalanlar Er – Erbaş ,yedek subay okulu öğrencileri Başka ülkede sigortalı olanlar Hükümlü ve tutuklular 1 yıldan kısa …

Uzun vadeli sigortalar ve yardımlar

UZUN VADELİ SİGORTALAR VE YARDIMLAR           Malullük Sigortası                                      Yaşlılık sigortası Malullük Aylığı                                                             Yaşlılık Aylığı Ölüm aylığı                   …

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık hallerinde sigortalılık

SOSYAL SİGORTA KOLLARI KISA VADELİ SİGORTALAR İş kazası                         Meslek hastalığı                      Hastalık                           Analık İş Kazasının Tanımı ve Bildirilmesi Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle , c. Sigortalının işverence  görevli bir başka yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda , d. Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda , …

Sosyal güvenlik kurumu ve sosyal sigortaların işleyişi

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE SOSYAL SİGORTALARIN İŞLEYİŞİ Sosyal Güvenlik Sistemi: Bir toplumda yaşayan bireylerin sosyal güvenliklerini sağlamak üzere devletçe düzenlenen kurum ya da kurumlar topluluğuna denir.Sosyal güvenlik sistemleri amaçlarına ulaşmak için belirli araçlardan yarar- lanırlar. Bu araçlar; Sosyal Sigortalar: Tarafların zorunlu katılımı ilkesine dayalı olarak, devletçe düzenlenen sigortalardır. Sosyal Yardımlar: Muhtaç kimselere …

İş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI Geçerli bir fesih sebebi olsa bile işçinin işinin korunması için her yolun denenmesi; buna rağmen sorun çözülemiyorsa ancak o zaman feshe başvurulmasına iş hukukunda Son çare ilkesi adı verilir. A) GENEL SEBEPLERLE SONA ERME Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. 1.İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü; Hükümsüzlük yaptırımı iş sözleşmesinin geçersizliği ve iş sözleşmesinin iptali olmak üzere …

Çalışma yaşamında özel olarak korunan gruplar

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL OLARAK KORUNAN GRUPLAR 4857 sayılı İş Kanunu iş ilişkisini çocuklar, gençler, kadınlar, özürlüler, eski hükümlüler, terör mağdurları yönünden özel olarak düzenlemiştir. Bu alanda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Borçlar Kanunu, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanun- da bazı düzenlemeler vardır. Ancak en kapsamlı ve en ayrıntılı hükümler iş kanunundadır. İŞ İLİŞKİSİNİN ÇOCUK VE …

Çalışma süreleri ve iş ilişkisinin zaman bakımından düzenlenmesi

İŞ İLİŞKİSİNİN ZAMAN BAKIMINDAN DÜZENLENMESİ Çalışma Süresi İK’nda haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir. Bu hüküm nispi emredici norm niteliğindedir. Denkleştirme Süresi Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresinin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak koşuluyla farklı şekillerde dağıtılabileceği düzenlenmiştir. Böyle bir durumda, 2 aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, …

İş ilişkisi ve ücret

İŞ İLİŞKİSİNİN ÜCRET YÖNÜNDEN DÜZENLENMESİ ÜCRETİN TANIMI VE UNSURLARI Ücret: Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya 3.kişiler tarafından sağlanan para ile ödenen tutardır. Ücretin üç tane unsuru vardır: a. Bir iş karşılığıdır b. Parayla ödenen tutarı kapsar c. İşveren veya 3.kişilerce sağlanan parasal tutardır ÜCRET SİSTEMLERİ : a.Zamana Göre Ücret: Ücretin saatlik, günlük, haftalık, aylık …