Kategori «Hukuk Ders Notları»

Adli Terimler Sözlüğü

ADLİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ Adli sicil kaydı: Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösterir kayıt. Aleniyet: Açıklık, izlenebilirlik. Ara karar: Son hüküm olmayıp hükme giden yolda verilen ara, yardımcı kararlar. Arama (Adli arama): Hâkim kararı ile yapılan ev ve işyeri araması. Arama (Önleme araması): Suçun işlenmeden önceki aşamasında idarece yürütülen arama biçimi. Ayırma (Davaların ayrılması): Fiili ya da hukuki …

İş Kanunu Özet

İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev …

Suç Türleri

HAREKETİN SAYISINA GÖRE SUÇLAR Tek hareketli suçlar: Suçun oluşması için tek hareketin yeterli olduğu suç tipleridir. Örneğin; öldürme, hırsızlık gibi… Tek hareketli suçlarda hareketin tekliği, doğal anlamda değil, hukuki anlamda anlaşılmalıdır. Mesela bir kimseyi öldürmek için defalarca bıçaklanması halinde doğal anlamda hareket birden fazladır. Ancak bu ihtimalde, hukuki anlamda tek fiilin işlendiği kabul edilir. Birden …

Türk Vergi Sistemi-Vergi Hukuku Ders Notu

    VERGİ HUKUKU TESTİ ÇÖZ   TÜRK VERGİ SİSTEMİ TESTİ ÇÖZ VERGİ HUKUKU I- VERGİ HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ Vergi hukuku, kamu hukuku içerisinde yer alan mali hukukun bir alt bilim dalı niteliğindedir. Kamu gelirlerinin toplanmasına ve giderlerin yapılmasına ilişkin hükümler içeren hukuk dalına mali hukuk adı verilir. Mali hukuk: gelir hukuku ve …

Ceza Hukukunda Yaptırım

YAPTIRIM Yaptırım, insanın yükümlülüklerine aykırı davranmasının gerekli kıldığı hukuki sonuçtur. Yaptırım uygulanmasıyla güdülen amaçlardan birisi, bir haksızlığa uğrayan kişinin mağduriyetini gidermektir. Diğeri ise, haksızlığı gerçekleştiren kişi üzerinde belli fiili ve hukuki sonuçlar doğurmak, bu kişiye belli etkilerde bulunmaktır. Ceza hukuku yaptırımlarının asıl amacı budur. Bu amaca hizmet eden iki yaptırım türü mevcuttur  Ceza  …

Suçun Özel Oluşum Biçimleri (Teşebbüs – İştirak – İçtima)

SUÇA TEŞEBBÜS Hareketin yapılmasından sonra sonuç meydana gelmişse suç oluşmuştur ve faile işlediği suça uygun ceza verilir. Bazı durumlarda ise, eylemin icrasına başlanmasına rağmen failin hedeflediği sonuç oluşmaz. Bu durumda faile bu suçun cezası verilemez; ancak, fail cezasız da kalmaz. Teşebbüs müessesesi, suç işleme kastıyla harekete geçilmesine rağmen bitmemiş, yarım kalmış suçların ayırımı ile bu …

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

KUSURLULUK Kusur veya kusurluluk, işlenen fiille ilgili olarak failin sorumlu tutulup tutulmayacağı konusundaki değer yargıları şeklinde tanımlanmaktadır. Kusurluluğu etkileyen hallerin varlığı halinde kişi suç teşkil eden eylemden ya hiç sorumlu tutulmamakta ya da sorumluluğu azalmaktadır. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER 1- Yaş küçüklüğü 2- Akıl hastalığı 3- Sağır ve dilsizlik 4- Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde …

Ceza Hukuku Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

KUSURLULUK Kusur veya kusurluluk, işlenen fiille ilgili olarak failin sorumlu tutulup tutulmayacağı konusundaki değer yargıları şeklinde tanımlanmaktadır. Kusurluluğu etkileyen hallerin varlığı halinde kişi suç teşkil eden eylemden ya hiç sorumlu tutulmamakta ya da sorumluluğu azalmaktadır. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER 1- Yaş küçüklüğü 2- Akıl hastalığı 3- Sağır ve dilsizlik 4- Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde …

Ceza Hukuku Suçun Unsurları

Suç, kanunun cezalandırdığı eylemdir. Suç işleyen kimseye ceza verilir. Suç kavramının ne olduğu, onu meydana getiren genel unsurlarla incelenir. Bir eylemin suç vasfını alabilmesi için genel unsurların oluşması gerekir. Suç, isnat kabiliyetine sahip bir kişinin kusurlu iradesinin yarattığı icrai veya ihmali bir hareketin meydana getirdiği, kanunda yazılı tarife uygun, hukuka aykırı ve yaptırım olarak bir …

Ceza Hukuku’nun Temel İlkeleri ve Uygulama Alanı

GİRİŞ Toplumu düzenleyen kurallardan en önemlisi hukuk kuralları olup, Ceza hukuku da bu kuralların içinde yer almaktadır. Suç işleyen kişiye ceza hukukuna özgü hürriyeti bağlayıcı ve güvenlik tedbirleri uygulamaya yönelik yaptırımların bulunması ceza hukukunu diğer hukuk kurallarından ayırmakta ve toplumda daha önemli ve etkin bir konuma getirmektedir. Ceza hukuku kurallarına aykırı hareket edilmesi haline suç, …