Kategori «KPSS Ders Notları»

Adli Terimler Sözlüğü

ADLİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ Adli sicil kaydı: Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösterir kayıt. Aleniyet: Açıklık, izlenebilirlik. Ara karar: Son hüküm olmayıp hükme giden yolda verilen ara, yardımcı kararlar. Arama (Adli arama): Hâkim kararı ile yapılan ev ve işyeri araması. Arama (Önleme araması): Suçun işlenmeden önceki aşamasında idarece yürütülen arama biçimi. Ayırma (Davaların ayrılması): Fiili ya da hukuki …

Kaymakamlık İktisat Ders Notu

Fiyatların yükselmesi piyasadaki para azının kısılmasına yol açacağından LM EĞRİSİ SOLA KAYAR İçsel Büyüme Teorisi Ekonomi literatüründe içsel büyüme teorisinin temellerinin Romer ve Lucas atmıştır ***Toplumların ekonomik gelişmesini tarihsel bir yaklaşımla açıklamaya çalışan görüşler arasında W.Rostow modelinin bir ayrıcalığı vardır. Özellikle kalkış (take-off) aşamasındaki azgelişmiş ülkelerin kalkınma sorununa değinilmesi bu modelin önem kazanmasına neden olmuştur. …

Din Felsefesi Soru/Cevap Kısa Notlar

➢ DİN FELSEFESİ 1) Hegel’in bilerek hiç bahsetmediği din hangisidir? İslamiyet 2) Dinler önce içkinlikten aşkınlığa doğru diyalektik tekamül sergilemişler ve son şeklini almışlardır’’diyen kişi kimdir? Hegel 3) Din felsefesinin en çok faydalandığı bilim dalı hangisidir? Dinler tarihi 4) Hem din ile felsefe hem akıl ile iman hemde akıl ile vahiy arasındaki ilişkiye ciddi manada …

Mahalli İdareler Özet

MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 1. ÜNİTE MAHALLİ İDARELERİN VARLIĞI İÇİN NEDENLER Devletlerin ekonomilerde var olması SİYASAL,  SOSYOLOJİK ve TARİHSEL  nedenlere dayanır. Devletlerin amaçları belirli bir toprak parçasında yaşayan insanların toplu ve ortak ihityaçlarını karşılamaktır. YEREL YÖNETİM ( MAHALLİ İDARELER ) =  Merkezi devletin yanında , ülke içerisinde daha küçük yerleşim birimlerinden oluşan , daha küçük örgütlenmeler …

ÖYT Anahtar Kelimeler

Deney Tekniği Anahtar Kelimeleri Bilimsel bir gerçeği sınama – Kontrollü ortam – güvenlik tedbirleri ………………………………………………………………………………. Görüş Geliştirme Tekniği Anahtar Kelimeleri Zıt, karşıt ve çelişkili konular- tamamen katılıyorum-hiç katılmıyorum aralığı ……………………………………………………………………………………………………… Programlı Öğretim Tekniği Anahtar Kelimeleri Hem davranışçı hem bireysel model, pekiştirme ilkeleri – KEBAB ( Küçük adımlara – Etkin Katılım – Bireysel hız – Anında …

Maliyet Yönetimi Dersi Özeti

MALİYET YÖNETİMİ DERSİ ÖZETİ İşletmelerde yönetim kavramı ile sonradan maliyet karşılaştırmalarına dayanan “maliyet kontrolü”kavramı aşılarak, “maliyetlerin etkilenmesi” bir başka deyişle “maliyet yönetimi” noktasına ulaşılmıştır. Maliyet yönetimi kavramı özellikle 90’lı yıllardan bu yana literatürde ve uygulamada yaygın olarak kullanılmaya başlanmış olup, henüz ortak ve net bir tanımı mevcut değildir. Bu konu ile ilgili çeşitli görüşler mevcuttur. …

Osmanlı Devleti Anlaşmaları

OSMANLI DEVLETİ ANLAŞMALARI 1533 İstanbul (İbrahim Paşa) Anlaşması Osmanlı –Avusturya (KANUNİ DÖNEMİ) Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına eşittir Osmanlı avusturyaya kesin üstünlük sağladı ——————————————————————————- 1555 Osmanlı-İran Anlaşması –AMASYA ANLAŞMASI(KANUNİ DÖNEMİ) İran’la yapılan İlk resmi anlaşmadır ——————————————————————————— 1590 Ferhat Paşa (Osmanlı-iran anlaşması ) 3.Murat dönemi -Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşmadır ——————————————————————————– 1606 ZİTVATOROK  (Osmanlı-avusturya ) 1.ahmet …

Tarihte İlkler ve Enler

Türk adı ilk olarak Pers metinlerinde geçer En eski kültür Anav kültürüdür. İlk Türk topululuğu sakalardır. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti Asya Hunlarıdır. Türkleri ilk kez bir boy altında toplayan Asya Hunlarıdır. (Mete Han dönemi) Tarihte ilk antlaşma Asya Hunları ile Çinliler arasındadır. Onluk sistemi ilk oluşturan Mete Han’dır. Türk adını ilk kullanan devlet …

Kısa Orta Asya Tarihi

Tarih’de Türkiye olarak geçen yerler …. –6.Yüzyıl Bizanslılar tarafından Orta Asya’ya –9 ve 10. Yüzyılda Bizanslılar tarafından Volga nehrinden Orta Avrupa’ya –11.12.Yüzyıl’da Mısır ve Suriye’ye –12.yüzyıldan itibaren ise Anadolu’ya Türkiye adları verilmiştir… Önemli Asya Hun Notları… Dikkat… –Bilinen İlk Türk hükümdarı aynı zamanda Büyük Hun Devletinin bilinen ilk hükümdarı olan ŞANYÜ TEOMAN’dır (kurucu değil dikkat) …

Çalışma Ekonomisine Giriş ve Temel Kavramlar Özet

Emek piyasalarını diğer piyasalardan ayıran özellikler nelerdir? Emek piyasasını mal ve diğer piyasalardan ayıran belki de en önemli özellik, emeğin istihdamının çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesidir. Emek piyasası hakkında genellikle hem işveren hem de işçi bakımından bir bilgi eksikliği söz konusudur. Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde heterojenlik gösterir. Tek …

İş Kanunu Özet

İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev …

Eğitim Bilimleri Bilgi ve Tüyolar

EĞİTİM BİLİMLERİ BİLGİ VE TÜYOLAR: -İstendik davranışlar eğitim programının hedeflerine karşılık gelir. -Kasıtlı kültürleme eğitim olarak kabul edilir. -Dönüt,eğitim sisteminin kalite kontrol mekanizmasıdır. -Eğitimin formal olmasını sağlayan etken , eğitim programlarına ve planlarına uygun olarak yapılmasıdır. -Örgün eğitim kurumlarına devam edebilmek için bir önceki eğitim kademesini tamamlamış olmak gerekirken;yaygın eğitim kurumlarına devam etmek için bir …

Anlama ve Anlatma Teknikleri

Okuma, okumak işi demektir, iş ismidir. Okumak, Türkçe Sözlük’te şöyle tanımlanmıştır: “1.Yazıya geçirilmiş bir metne bakarak bunu, sessizce çözümleyip anlamak veya aynı zamanda seslere çevirmek: Ben sizin yazınızı kolaylıkla okurum. Eski yazıyı bilenler gittikçe azalıyor. 2.Bu biçimde yazılmış olan bir metnin iletmek istediği şeyleri öğrenmek: Yazılardan bıkmışım tek satır öğrenmeyeyim. 3.Bir konuyu öğrenmek için okulda, …

Bütçe Hazırlama Süreci

Merkezi yönetim bütçe hazırlama süreci tablo şeklinde aşağıda yer almaktadır. SÜREÇ YETKİLİ MERCİ TARİH FAALİYETİN NİTELİĞİ ORTA VADELİ PROGRAM Kalkınma Bakanlığı hazırlar. Bakanlar Kurulu kabul eder. En geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar Kalkınma planları,  stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsar. …