Kategori «Hukuk Ders Notları»

Yabancılar hukuku ders notu

YABANCILAR HUKUKU Yabancılar Hukuku bir ülkede yabancı olanların, sırf yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları rejimdir. Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceler. Türk Yabancılar Hukuku’nun kaynakları şunlardır. 1. Yabancıların Çalışmaları Hakkında Kanun 2. Yabancı Yatırımlar Hakkında Kanun 3. Turizm Teşvik Kanunu 4. Pasaport Kanunu 5. …

Hukuk sosyolojisi final soruları

HUKUK SOSYOLOJİSİ – FİNAL Sistem kuramı yaklaşımıyla tanınan, “autopoiesis” kavramına dayanmaktır. Kavramı teminolojik olarak “kendi kendini yeniden üretebilen” anlamına gelen teoriyi savunan alman sosyolog / hukukun kendi kendine göndermede bulunan bir yapı olup olmadığı konusunda akla gelen ilk isim NIKLAS LUHMANN 20.yüzyılın en etkili sosyolog ve filozoflarından, yaşam dünyası ile sistem arasında ayrımı yapan / …

Hukuk sosyolojisi soru cevap ders notu

                                         HUKUK SOSYOLOJİSİ ilk sosyoloğumuz olarak gösterllen cevdet paşanın hazrladığı kanun ? mecelle aşağıdakllerden hangisl kültürün yapısal özelliklerinden değildir?   .kültür ayırt edicidir 3.hiç kimseninln durumu daha kötü hale getirlmeden birllerinin durumlarının iylleşmesi anlamına gelen kavram kime aitti?   .pareto 4.yaşam dünyası ile sistem arasındakl ayrım hangl kuramcıya aittl?   .habermas 5.hangisi kültürün farklı yönlerini …

80 Soruda vergi mevzuatı ve uygulamaları

VERGİ MEVZUATI VE UYG. DERSİ ÖNEMLİ SORULAR Soru 1. 5520 SAYILI KVK ‘NA GÖRE VERGİNİN MÜKELLEFİNİ SAYINIZ VE BUNLARI KISACA AÇIKLAYINIZ.   Cevap 1. Sermaye Şirketleri: TTK hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlardır. SPK’nın  düzenleme ve denetimine tâbi fonlar  ile bu fonlara benzer yabancı …

Kamu amme hukuku şemaları

DERSİN MUHTEVASI   KAMU (AMME) HUKUKU ŞEMALARI   Ø   Fıkıhta, günümüzde yaygın olarak sınıflandırıldığı şekliyle bir özel hukuk, kamu / amme hukuku ayırımı yoktur. Hukuk en genel anlamıyla haklar demek olduğundan ve fıkıh haklara ilişkin hususları da düzenlediğinden, özel hukuk-kamu hukuku şeklinde bir ayırıma sahip olmasa da, hakları düzenleme alanı içerisinde tutar. Fıkıhta haklar genel …

Damga vergisi kanunu ders notu

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ  GENEL BİLGİ 01.07.1964 tarih ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir. Mükellef sayısı en fazla olan vergi türlerindendir. Tüketim vergisidir. “Kağıt”  üzerine oturtulmuş bir vergidir. BİRİNCİ BÖLÜM Mükellefiyet ve İstisnalar 1- Konu Madde 1- Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir. Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp …

Apartman aidatları ve vergisel, hukuksal sorunlar

  APARTMAN VE (KONUT) SİTE YÖNETİMLERİNİN GÜNCEL VERGİSEL SORUNLARI            Önceleri müstakil evlerde oturuyorduk. Sonra apartmanlar yapılmaya başlandı. Siteler ve son dönemde rezidanslar. Böylece kapıcımız, kalorifercimiz, bahçıvanımız, güvenlik görevlimiz, ortak yerlerimiz, sosyal tesislerimiz,  yönetim planımız, yöneticimiz oldu.          634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanuna göre kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulun bütünü (Anagayrimenkul) sekiz bağımsız bölümden …

100 Soruda idare hukuku

İDARE HUKUKU TESTİ ÇÖZ   100 SORUDA İDARE HUKUKU Türkiye’de idari teşkilat esas olarak kaça ayrılır ve bunlar nedir? Türkiye’de idari teşkilat merkezi idare ve mahalli idare olmak üzere ikiye ayrılır. Bütün ülkeyi kapsayan idari teşkilat hangisidir? Merkezi (genel) idare Merkezi idare kaça ayrılır ve bunlar nelerdir? Merkezi idare, merkezi idarenin merkez teşkilatı ve merkezi …

Aöf Ceza Muhakemesi ders notları

1. Ceza Muhakemesine İlişkin Temel Bilgiler CEZA MUHAKEMESİNİN TANIMI Ceza muhakemesi hukuku, muhakeme hukukunun bir dalıdır ve kamu hukukuna dahildir. Ceza muhakemesi hukukunda, bir kişinin bir suçu işleyip işlemediğinin belirlenmesi sürecinde, kimlerin rol alacağı, bu kişilerin yetki ve yükümlülükleri, yapılacak işlemlerin özellikleri ele alınır. Ceza muhakemesi, suç işlendiği şüphesi üzerine başlar ve bu şüphenin kesin …

Ceza hukuku genel hükümler ders notu 4

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER TESTİ ÇÖZ SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ                                                                          4.NOT TEŞEBBÜS              “ Kişi işlemeye kast ettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamazsa teşebbüsten dolayı sorumludur” denilmektedir.              Teşebbüs halinde verilecek ceza; tehlikenin ağırlığı ve meydana gelen zarar göz önüne alınarak belirlenir. Teşebbüs halinde, suçun işlenmiş halinden …

Ceza hukuku genel hükümler ders notu 3

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU                                                                (3. not)             Bir eylemin suç olarak kabul edilebilmesi için hukuka aykırı olması gerekir. Failin eylemi hukuka uygun olarak gerçekleştirilmiş ise (hukuka uygunluk sebepleri içerisinde sayılıyor ise) failin bu fiili hukuka aykırı ve suç olarak kabul edilemez. Bu durumlarda işlenen fiiller suç değildir. Bu hallerde kişiye ceza verilmez ve güvenlik tedbiri …

Ceza hukuku genel hükümler ders notu 2

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER TESTİ ÇÖZ SUÇ TEORiSİ                                                                                              (2. not) TİPİKLİK             Bir fiilin suç teşkil edebilmesi için öncelikle, ceza kanunundaki tarife, yani model veya tipe uygun olması zorunludur. Tipiklik (kanunilik) ilkesinin doğal bir sonucu olarak, failin eylemi kanunda yazılı olan suç tiplerinde yer alan özellikleri taşımıyor ise fail bu eylemden dolayı cezalandırılamaz. Hiç …

Ceza hukuku genel hükümler ders özeti 1

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER                                                                  (1. not)   Suç adı verilen haksız fiile uygulanacak olan yaptırımları belirleyen kurallar bütününe ceza hukuku adı verilmektedir. Kabahat teşkil eden bir kısım eylemler, hukuka aykırı olmasına rağmen bu tür hukuka aykırılık hallerinde ceza değil, idari yaptırım uygulanmaktadır.    CEZA HUKUKUNUN AMAÇLARI      Ceza hukukunun temel olarak önleyici ve …

Bankacılık sınavlarında çok çıkan hukuk terimleri

HALK BANKASI, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI SINAVLARINDA EN ÇOK KARŞILAŞILAN 100 HUKUKİ TERİM ve ANLAMLARI   1 ) ACİZ VESİKASI : Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika, belge 2 ) ANONİM ŞİRKETİ : Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu bulunan, taahhüt …

Devletin tanımı ve unsurları ders notu

 DEVLET 1. Devletin Tanımı Kökeni Arapça olan devlet ya da diğer kullanımıyla dûlet kelimesi sözlükte değişmek, bir halden başka bir hale dönüşmek, dolaşmak, üstün gelmek, zafer kazanmak gibi anlamlara gelir. devlet kavramı hakkında da pek çok ve çeşitli tanımlar mevcuttur – Devlet, bir siyasi otoritenin bulunduğu farklılaşmış bir insan topluluğudur. – Devlet, bir milletin hukuki …