Kategori «Edebiyat Ders Notları»

Uygurca ve uygur metinleri

UYGUR METİNLERİ VE BU METİNLER ÜZERİNDE ÇALIŞANLAR 1.   Uygur metinleriyle ilgili ilk yayınlar Rusya ve Almanya’da başladı. 2.   Radloff, 1899’da, Klementz’in 1898’de Turfan’dan getirdiği metinleri neşretti. 3.   Radloff, 1909’da Alttürkische Studien’i başlattı. bu seri 1912’ye kadar devam eder ve 6 kitaptan oluşur. 4.   Radloff ve Malov tarafından 1913-1916 yıllarında Altun Yaruk neşredilir. Bu eser Malov tarafından bulunmuştur. 5.   Radloff, 1923’te …

100 Soruda Türk Folkloru

                                                   100 Soruda Türk Folkloru kitabı 5 bölümden oluşur. Birinci ve ikinci bölümlerde evrenin oluşumu, çeşitli tabiat öğeleri ve olayları ile, olağanüstü varlıklar ve olgularla ilişkili inanış ve davranışlar, bu öğeleri, …

Eski Türk Edebiyatı Kronolojisi

ESKİ TÜRK EDEBİYATI KRONOLOJİSİ     13.YÜZYIL   Yunus Emre                    Türkçe Dîvân Risâletü’n-Nushiyye   Hacı Bektaş-ı Velî       Makâlât Velâyetnâme Kitâbü’l-Fevâ’id Fâtihâ Sûresi Tefsîri Şathiyye Nasîhatler Şerh-i Besmele Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye   Mevlânâ                           Mesnevî-i Ma‘neviye (25.700 beyit) Dîvân-ı Kebîr (=Dîvân-ı Şems =Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî) (50.000 beyit) Rubâîler Fîhi Mâ Fîh (mensûr) Mecâlis-i Seb‘a (yedi …

Cumhuriyet dönemi türk edebiyatı kapsamlı not

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİ ANLAYIŞLAR HALK ŞİİRİ EDEBİ TOPLULUKLAR 1.Memleketçiler 1.Beş Hececiler 2.Mistik-Ruhçu Edebiyat Anlayışı 2.Yedi Meşaleciler 3.Serbest Nazım ve Toplumcu (Sosyal) Gerçekçiler 3.Garipçiler (I.Yeniciler) 4.Hisarcılar 4.II.Yeniciler 5.Maviciler CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI SANATÇILARI ŞİİR: A- Hece Ölçüsüyle Yazanlar: Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Muhip Dıranas, Ziya Osman Saba, Kemalettin …

Pratik edebiyat bilgileri

PRATİK EDEBİYAT BİLGİLERİ 1. Sagu-ağıt-mersiye konu yönüyle ortaktır. Mersiye ölçü yönünden farklıdır. 2. Koşuk, sagu ve destan İslamiyet öncesi dönemde, dörtlükler biçiminde, hece ölçüsüyle ve genellikle yarım uyak kullanılarak söylenmiştir. 3. Yapay destanlar, doğal destan sürecinden geçmeyen yazarı bilinen destanlardır. 4. Orhun (Göktürk) Yazıtları 8.yy. da Orhun Irmağı kıyısında dikilen, yazılı edebiyatımızın ilk ürünleridir. 5. …

Halk masalları

Halk Masalları HALK MASALLARI Ünite 1 Masal Anlatı türlerinin en eskisi olan masal, anlatıldığı bölgenin kültürünü, değerlerini açıklamak bakımından yararlanılabilecek bir kaynak olması itibarıyla milletlerin aynasıdır bir bakıma. Masal sözcüğünün aslı Arapça “mesel” sözcüğüdür. Bu günkü kullanımın 100/150 yıllık geçmişi vardır. 19. yüzyılın başlarına kadar masal yerine; kıssa, dâstân, hikâye vb. kavramlar kullanılıyordu. Azerbaycan ile …

Servet-i fünun ve fecri ati edebiyatı eserleri

RUBAB-I ŞİKESTE: Tevfik Fikret; şiir kitabı; Serveti Fünun dönemindeki yazdığı hem biçim hem muhteva bakımından yeni olan şiir kitabıdır… HALUK’UN DEFTERİ: Tevfik Fikret; şiir kitabı; oğlu Haluk’un kişiliğinden öğütler verdiği şiir kitabıdır… ŞERMİN: Tevfik Fikret; şiir kitabı; hece ölçüsü ile çocuklara yazdığı şiir kitabıdır… FERDA: Tevfik Fikret; şiir; gençlere seslendiği şiiridir… SİS: Tevfik Fikret; şiir; …

Servet-i fünun edebiyatı ders notu

SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİMDE TENKİT Türk edebiyatında Tanzimat sanatçılarıyla başlayan edebi tenkit  örnekleri, Servet-i Fünûn Edebiyatı Dönemi’nde iyice yaygınlaşır. “Tenkit” türünün ne anlama geldiği, nasıl yapılması gerektiği ve içeriğinin ne olduğu üzerinde en çok çalışan ve bunun önemini kavrayan kuşak Servet-i Fünûncular olmuştur. Servet-i Fünûnculara göre tenkit “yeni bir edebî şube”dir. Eleştirmenin görevi bir eserin bölümlerini …

125 SORUDA DİVAN VE HALK EDEBİYATI

125 SORUDA DİVAN VE HALK EDEBİYATI 1.    Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı için söylenemez? A)   Dörtlük birimi ve hece ölçüsü esastır. B)   Sözlü dönem edebiyatının devamı niteliğindedir. C)   Dili açık ve yalındır. D)   Şiirler saz eşliğinde ve doğaçlama söylenir. E)   Şiirlerde genel olarak zengin uyak kullanılmıştır. 2.  16. yy.da yaşamıştır. Bolu Beyi’yle mücadelesinde koçaklama türünde söylediği …

Türk edebiyatında önemli roman ve şahıslar

         TÜRK EDEBİYATINDA ÖNEMLİ ROMAN VE ŞAHISLAR 1)ŞAİR EVLENMESİ *Edebiyatımızın Batılı anlamda ilk tiyatro eseri olarak bilinir. *Görücü usulü ile evlenmenin eleştirisinin yapıldığı eser tek perdelik bir töre komedisidir. *Şahıslar,Müştak Bey,Kumru Hanım ve Sakine Hanım’dır. 2)ARABA SEVDASI *Edebiyatımızın ilk realist romanı olan bu eser yanlış Batılılaşmanın da önemli bir eseri olarak kabul edilir. *Züppe bir …