Kategori «AÖF Ders Notları»

Açıköğretim-Medeni Hukuk 1 Kapsamlı Ders Notları

Sosyal hayatı düzenleyen kurallar şunlardır: 1) Din Kuralları 2) Ahlak Kuralları 3) Görgü Kuralları 4) Hukuk Kuralları Hukuk: İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen maddi yaptırımlı (uyulması zorunlu), genel, soyut ve sürekli kurallar bütünüdür. 1) Müspet Hukuk (Pozitif hukuk-Yürürlükte olan hukuk): Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne birden verilen isimdir. …

Açıköğretim-İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Kapsamlı Ders Notu

Ünite 1 Özgürlük ve eşitlik kavramlarının kişi özgürlükleri siyasal haklar ve sosyal haklar şeklinde somutlaşmış ve birbirini tamamlar şekilde sıralanmış görünümü de söz konusu iki kavramın birbirini tamamlayan niteliğini gözler önüne sermektedir. Kamu özgürlükleri temel haklar kişi hak ve özgürlükleri ve medeni haklar terimleri kamu özgürlükleri hukuk kuralları ile düzenlenmiştir; dolayısıyla da devlet tarafından güvence …

AÖF Yönetimde Güncel Yaklaşımlar Ders Notu

Sosyal Bilimler: yönetim, iktisat, sosyoloji, tarih, psikoloji, iletişim ve siyasal bilimler. Yönetim bilimini diğer bilimlerden ayıran en önemli özelliği: bilimlerin en yenisi sanatların en eskisi olmasıdır. Teknolojide yaşanan ilerlemeler ;patentle ödüllendirilir ve koruma altına alınır. İnsan oğlu araç ve uygulama geliştirmesi üç temel düşünceye dayanır: 1-eksik olan organın yerini doldurma arzusu 2- organların gücünü arttırma arzusu 3 –yaşamı kolaylaştırma-hızlandırma yükünü …

AÖF Türkiye Ekonomisi 5.8.Üniteler soru cevap çalışması ve Final notları

  TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 Soru 1:B Aşağıdakilerden hangisi bor yataklarının olduğu bölgelere aittir? 1. ABD-Rusya 2. Türkiye-Rusya-ABD 3. Rusya-Avrupa-Türkiye 4. Asya-Türkiye 5. Avrupa-Rusya-Orta Doğu Soru 2:C Aşağıdaki madenlerden hangisi Türkiye’de çıkarılmaz? 1. Taşkömürü 2. Petrol 3. Altın 4. Linyit 5. Doğal Gaz Soru 3:C Hane halkı veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumu …

AÖF Türkiye Ekonomisi tüm ünite özetleri

TÜRKİYE EKONOMİSİ 1.ÜNİTE KISA NOTLAR   Türkiye dünyanın 34’ncü büyük ülkesidir Türkiye 35 derece – 42 derece kuzey paralelleri (enlemleri) ile  25 derece – 44 derece doğu meridyenleri (boylamları) arasında yer alır. Türkiye Yarı kurak bir iklim özelliğine sahiptir.   Türkiye dünya toplamında maden üretiminde 28’inci , üretilen maden çeşitliliği açısından da 10’uncusırada yer almaktadır Türkiye dünya linyit rezervlerinin yaklaşık …

AÖF Türkiye Cumhuriyeti iktisat tarihi ders notları

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSAT TARİHİ 1.ÜNİTE ÖZET MİLLİ İKTİSAT POLİTİKASININ ORTAYA ÇIKMASI *Yeni Osmanlılar Hareketi’nin yıllarca süren mücadelesi sonucu 1876’da ilan edilen Kanun-ı Esasi (Anayasa), iki yıl sonra II. Abdülhamit tarafından rafa kaldırıldı ve Meclis-i Mebusan fesh edildi. * İstanbul’da yüksek okullarda hürriyet talep eden öğrenciler tarafından gizli dernekler kurulmaya başlandı. Bunlardan biri Mekteb-i Tıbbiye’de hayata …

AÖF Türkiye’de demokrasi ve parlamento tarihi ders notları

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE PARLAMENTO TARİHİ “Ders Notları” ÜNİTE – 1 Ortadoğu Tarihine Giriş Jeopolitik: Coğrafya ve tarihin belirlediği ilişkilerdir. Devletlerin dış politika davranışlarını, ülkelerin coğrafi konumu, fiziki çevresi, sahip olduğu kaynaklar, geçiş yolları vs. ile ilişkilendiren yaklaşımdır. Kısaca bir bölgenin coğrafyası ve orada gelişen tarih, o bölgenin jeopolitiğini (coğrafyadan kaynaklanan siyasi önemini) belirleyen dinamiklerdir. Bu kavram …

AÖF Türkiye’de felsefenin gelişimi 2 ders notu

  TÜRKİYEDE FELSEFENİN GELİŞİMİ 2   VARLIK VE BİLGELİK FELSEFESİ   UNİTE 1 İlk filozofların  varlık sorununu arkhe olarak adlandırdık­ları sorunu temellendirme çabalarıyla başlanmış. Modern dönem Türk düşünürleri varlık sorunuyla yakından ilgilenmişlerdir. Takiyettin Mengüşoğlu, düşüncelerini yeni ontoloji açısından geliştirerek varlık so­rununun temel özelliklerini öne çıkarmıştır. H. Ziya Ülken, konuyla ilgili başlı ba­şına bir kitap yazarak, …

AÖU Türkiye’nin toplumsal yapısı 1.4.üniteler kısa not

________ 1.ÜNİTE __ İNSANları Etkileyen GERÇEK İlişkiler Bütününe Ne Ad Verilir? = TOPLUM __ A.H. Toplumsal Yapıyı Oluşturan Parçalardan Biri Değildir? = Toplumsal GERÇEK __ A.H. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Sosyolojik Kuramlar Ara. Sayılmaz? = PSİKOAanalitiK Yaklaşım __ Toplumsal Yapı Kavramı İLK Kez Kim Tarafından Kullanılmıtır? = H. SpeNceR __ A.H. Edinilmiş Bir Statüdür? = YAŞLI …

AÖF Türk Sosyologları

ÜNİTE-6 Türk Sosyologları Mübeccel Kıray ve Cahit Tanyol 1) MÜBECCEL KIRAY a) Toplumsal Yapı Analizleri için Bir Çerçeve _ Kıray’a göre sosyal yapı dediğimiz fonksiyonel bütünün her cephesi belirli yönlerde değişikliğe uğrar. _ Değişme sosyal yapının her tarafında zincirleme reaksiyonlar şeklinde kendini gösterir. _ Değişme oluşumunda kurumların ya da değerlerin bir bütün içinde göreli yerleri, …