Kategori «AÖF Ders Notları»

İSLAM AHLAK ESASLARI SON 6 YILIN EN ÇOK ÇIKMIŞ SORULARI AÖF

1. Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalının adı nedir? Cevap: Ahlak Felsefesi (2011 Güz- 2011 D. sonu- 2013 Güz)*** 2. Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer veya değersiz olduğunu savunan tavra ne ad verilir? …

Mahalli İdareler Özet

MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 1. ÜNİTE MAHALLİ İDARELERİN VARLIĞI İÇİN NEDENLER Devletlerin ekonomilerde var olması SİYASAL,  SOSYOLOJİK ve TARİHSEL  nedenlere dayanır. Devletlerin amaçları belirli bir toprak parçasında yaşayan insanların toplu ve ortak ihityaçlarını karşılamaktır. YEREL YÖNETİM ( MAHALLİ İDARELER ) =  Merkezi devletin yanında , ülke içerisinde daha küçük yerleşim birimlerinden oluşan , daha küçük örgütlenmeler …

İslam Kurumları ve Medeniyeti 5-8 Ünite

ÜNİTE-5 İdarî ve Siyasî Kurumlar GİRİŞ: Medeniyeti tarihinde en önde gelen üç kurumu önem sırasına göre, “hilâfet”, “vezâret/vezirlik” ve “divan teşkilâtı”dır. “Hilâfet”, Hz. Peygamber’den hemen sonra başlamış iken “vezirlik” daha sonraları ortaya çıkmıştır. Hilâfet dinî ve dünyevi otorite arasındaki ayrılmazlığın ve İslâmî birliğin somut bir sembolü olarak doğdu ve gelişti. Vezirlik bir kurum olarak, ilk …

AÖF İlahiyat Tefsir tarihi ve usulü çıkmış soruları

Tefsir Tarihi ve Usulü TEFSİR TARİHİ VE USULÜ (Son 6 Yılın Çıkmış Bahar Dönemi Sonu Sınav Soruları) 1. Hangisi Hz. Ebû Bekir döneminde toplanan Kur’ân nüshasının özelliklerinden biri değildir? Cevap: Bu nüsha yedi kırâatı ihtiva etmektedir. (2011 B. DS-)* 2. Hz. Peygamber’in risâleti esnasında meydana gelen ve Kur’ân’ın bir veya birkaç âyetinin yahut tam bir …

AÖF İlahiyat Tesfir dersi çıkmış sorular

TEFSİR SON 6 YILIN EN ÇOK ÇIKMIŞ FİNAL SORULARININ ANALİZİ 1. Lokman suresinde Allah ile Kur’ân’ın ortak olarak zikredilen sıfatı hangisidir? Cevap: Hakîm (2011 D. sonu- 2013 Güz)** 2. Lokman, insanın iyilik ya da kötülük adına yaptığı her şeyin Allah tarafından bilindiği, ihata edildiği hususunu, çocuğuna Allah’ın hangi isimlerine dikkat çekerek öğretmektedir? Cevap: Latîf- Habîr …

AÖF Para Politikası Özet Ders Notu

PARA POLİTİKASI DERSİ ÖZETİ Para arzında meydana gelen hareketler ekonomik faaliyetler üzerinde geniş etkilere sahip olduğu için para arzının nasıl belirlendiğini anlamamız gerekmektedir. Para arzının belirlenme sürecinin özünü anlayabilmek için merkez bankasının bilançosunu incelemek gerekmektedir. TCMB Vaziyet, Analitik Bilanço, Stand-by bilançosu gibi çeşitli biçimlerde bilançolar yayımlamaktadır. IMF’nin önerdiği şekilde düzenlenmiş olan Stand-by bilançosu, para arzındaki …

AÖF Din Psikolojisi 7-8-9-10. Ünite Özetleri

ÜNİTE 7 İnanç Psikolojisi Başta Dinler Tarihi ve Antropoloji’nin verileri olmak üzere kapsamlı bilimsel inceleme ve araştırmalar, dünyanın hemen her tarafında, insanların büyük çoğunluğunun tabiatüstü, aşkın, insan ötesi mutlak bir varlığın (veya varlıkların) mevcudiyetini kabul ettiklerini ve inandıklarını ortaya koymaktadır. İnanç, soyut bir kavramdır ve insanlar bireysel farklılıkları dolayısıyla bu kavrama değişik anlamlar ve değerler …

80 Maddede Türk Siyasal Hayatı Ders Notu

İlk Çok Partili Seçimler: 1908 31 Mart İsyanını Bastıran: Hareket Ordusu/Mahmut Şevket Paşa Balkan Savaşları:1912 Babıali Baskını:23 Ocak 1913 / Enver, Talat ve Cemal Bey Mondros Mütarekesi: 30 Ekim 1918 Anadolu’nun İşgaline Zemin Hazırlayan Maddeler: 7. ve 24. Maddeler Manda: Uluslar birliği (Cemiyeti Akvam) adına ülkeyi yönetenlere verilen vekillik. Siyasal İlkeleri Belirleyen Kongre:Erzurum Kongresi Kemal …

AÖF Türk Siyasal Hayatı ders notu

**IV. Murat’ın en tanınmış danışmanlarından Koçi Bey’in 1631 yılında IV. Murat’a sunduğu ünlü risalesinde; **Katip Çelebi 1653’de “Düstürü-ı Arnel-i Islahı-ı Hale” yani, “Bozukluk/arın Düzeltilmesi için Rehber” risaledir **18. yy. başlarında itibaren Avrupa dikkatle izlenmeye başlanmıştır. Pasarofça Antlaşmasından sonra başlayan dönem Lale Devri’ dir. müsrif hayata bir tepki olarak patlak veren Patrona Halil isyana ile son …

Açıköğretim-Eşya Hukuku Kapsamlı Ders Notları

EŞYA HUKUKU Ayni haklar: Özel haklar, mahiyetlerine göre “mutlak haklar” ve “nispi haklar” olmak üzere başlıca iki kısma ayrılırlar. Mutlak haklar: sahibine maddi veya maddi olmayan bütün mallar  üzerinde en geniş yetkileri veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Nispi haklar:  herkese karşı değil, ancak belli bir kişiye veya kişilere karşı ileri sürülebilen haklar olup, …