Kategori «AÖF Ders Notları»

AÖF Türkiye Ekonomisi tüm ünite özetleri

TÜRKİYE EKONOMİSİ 1.ÜNİTE KISA NOTLAR   Türkiye dünyanın 34’ncü büyük ülkesidir Türkiye 35 derece – 42 derece kuzey paralelleri (enlemleri) ile  25 derece – 44 derece doğu meridyenleri (boylamları) arasında yer alır. Türkiye Yarı kurak bir iklim özelliğine sahiptir.   Türkiye dünya toplamında maden üretiminde 28’inci , üretilen maden çeşitliliği açısından da 10’uncusırada yer almaktadır Türkiye dünya linyit rezervlerinin yaklaşık …

AÖF Türkiye Cumhuriyeti iktisat tarihi ders notları

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSAT TARİHİ 1.ÜNİTE ÖZET MİLLİ İKTİSAT POLİTİKASININ ORTAYA ÇIKMASI *Yeni Osmanlılar Hareketi’nin yıllarca süren mücadelesi sonucu 1876’da ilan edilen Kanun-ı Esasi (Anayasa), iki yıl sonra II. Abdülhamit tarafından rafa kaldırıldı ve Meclis-i Mebusan fesh edildi. * İstanbul’da yüksek okullarda hürriyet talep eden öğrenciler tarafından gizli dernekler kurulmaya başlandı. Bunlardan biri Mekteb-i Tıbbiye’de hayata …

AÖF Türkiye’de demokrasi ve parlamento tarihi ders notları

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE PARLAMENTO TARİHİ “Ders Notları” ÜNİTE – 1 Ortadoğu Tarihine Giriş Jeopolitik: Coğrafya ve tarihin belirlediği ilişkilerdir. Devletlerin dış politika davranışlarını, ülkelerin coğrafi konumu, fiziki çevresi, sahip olduğu kaynaklar, geçiş yolları vs. ile ilişkilendiren yaklaşımdır. Kısaca bir bölgenin coğrafyası ve orada gelişen tarih, o bölgenin jeopolitiğini (coğrafyadan kaynaklanan siyasi önemini) belirleyen dinamiklerdir. Bu kavram …

AÖF Türkiye’de felsefenin gelişimi 2 ders notu

  TÜRKİYEDE FELSEFENİN GELİŞİMİ 2   VARLIK VE BİLGELİK FELSEFESİ   UNİTE 1 İlk filozofların  varlık sorununu arkhe olarak adlandırdık­ları sorunu temellendirme çabalarıyla başlanmış. Modern dönem Türk düşünürleri varlık sorunuyla yakından ilgilenmişlerdir. Takiyettin Mengüşoğlu, düşüncelerini yeni ontoloji açısından geliştirerek varlık so­rununun temel özelliklerini öne çıkarmıştır. H. Ziya Ülken, konuyla ilgili başlı ba­şına bir kitap yazarak, …

AÖU Türkiye’nin toplumsal yapısı 1.4.üniteler kısa not

________ 1.ÜNİTE __ İNSANları Etkileyen GERÇEK İlişkiler Bütününe Ne Ad Verilir? = TOPLUM __ A.H. Toplumsal Yapıyı Oluşturan Parçalardan Biri Değildir? = Toplumsal GERÇEK __ A.H. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Sosyolojik Kuramlar Ara. Sayılmaz? = PSİKOAanalitiK Yaklaşım __ Toplumsal Yapı Kavramı İLK Kez Kim Tarafından Kullanılmıtır? = H. SpeNceR __ A.H. Edinilmiş Bir Statüdür? = YAŞLI …

AÖF Türk Sosyologları

ÜNİTE-6 Türk Sosyologları Mübeccel Kıray ve Cahit Tanyol 1) MÜBECCEL KIRAY a) Toplumsal Yapı Analizleri için Bir Çerçeve _ Kıray’a göre sosyal yapı dediğimiz fonksiyonel bütünün her cephesi belirli yönlerde değişikliğe uğrar. _ Değişme sosyal yapının her tarafında zincirleme reaksiyonlar şeklinde kendini gösterir. _ Değişme oluşumunda kurumların ya da değerlerin bir bütün içinde göreli yerleri, …

AÖF Uluslararası ilişkiler kuramları 2 ders notu

AÖF DERS NOTLARI ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER KURAMLARI II ÜNİTE -1 ENTEGRASYON TEORİLERİ · Entegrasyon àUluslar arası ilişkilerde birimlerin birbiriyle uyumlu, bütünleşmesi, ortak siyasi otorite ve idare altında ortak politikaların geliştirilerek uygulanmasıdır. · Entegrasyon kavramı ele alındığında üzerinde en fazla durulan uluslar arası örgüt à Avrupa Birliği. · Avrupa Birliğinin kurucuları àMonnet ve Schuman. · Monnet Yönetimi àEkonomi alanında başlayan …

AÖF Uluslararası ilişkilerde araştırma yöntemleri 1.4.üniteler kısa not

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ÜNİTE -1 SİYASET BİLİMİNDE BİLİMSEL KAVRAMLAŞTIRMA VE ÖLÇÜM · Olgu (fenomenin) veya olayın (event) anlamlandırılması için zihnimizde yaptığımız canlandırmaàKavramlaştırma. · Fransız İhtilalinin özelliklerini tanımlamada bulunmak için atılan ilk adım à Kavramlaştırma. · Siyasal olgu ve olaylara verilen ad àKavram. · Ampirik Dünya àBeş duyu ile varlığı saptanan. · Duyular ile algılanamayan dünyanın varlığını …

AÖF Uluslararası iktisat ders notları ve soruları

Uluslararası iktisat ders notları ve sorular Uluslararası İktisada Giriş ve Klasik Dış Ticaret Teorisi Arz ve Talep Yönünden Dış Ticaret Teorisi ve Genel Denge Faktör Donatımı Teorisi ve Yeni Dış Ticaret Teorileri Dış Ekonomi Politikası ve Gümrük Tarifeleri Tarife Dışı Kısıtlamalar ve İhracatı Teşvik Önlemleri Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi: Evrensel Yaklaşım ve GATT/WTO Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi: …

AÖF Yargı örgütü ve tebligat hukuk 5.8.üniteler kısa notlar

YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 5-8. ÜNİTELER Tebligattan söz edebilmek için iki unsur bulunmalıdır: Bildirme ve bu bildirmenin belgelendirilmesi MERNIS… Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi çerçevesinde adres hareketleri düzenlenerek takip edilmektedir Tebligat yargılamadaki en temel haklardan biri olan, adil yargılama hakkının temel unsurlarından hukukî dinlenilme hakkı ile doğrudan ilgilidir______________________ Hukukî dinlenilme hakkının üç unsuru, bilgilenme hakkı, …

AÖF 18.Yüzyıl Türk edebiyatı çıkmış soruları

18. YY TÜRK EDEBİYATI ÇIKMIŞ VİZE SINAV SORULARI NOKTA ATIŞI 1-) XVIII. yüzyıl divan şiirinde “kudema tarzı” ile hangi üslup kastedilmektedir? Klasik üslup 2-) Nedim daha hayattayken şiirlerindeki yeniliği fark ederek onu “tâze-zebân” sıfatıyla nitelendiren tezkire yazarı kimdir?, Salim 3-)Konakları, devrinin önemli edebî mahfillerinden olan XVIII. yüzyıl divan şairleri kimdir? Hoca Neş’et ve Koca Ragıp …

AÖF Uyap ders özetleri 1-5.Üniteler

UYAP 1-5 Üniteler Arası Çalışma Soruları 1:Dosya içindeki evraka ulaşılmak istendiğinde kullanılan ekran hangisidir? =DOSYA EVRAK LİSTESİ 2:Hangisi tutuklu kayıt numarasının dosya açılış nedeninin cevaevine giriş tarihinin belirlendiği ekrandır? =İNFAZ DOSYASI AÇMA 3:Hangiis hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından verilen içtima kararlarının sonuçlandırılması için girilen bilgilerin bulunduğu ekrandır? =İÇTİMANIN ÇÖZÜLMESİ KARARI 4:Üst arama bilgileri ekranı hangi …

AÖF Uluslararası örgütler notu-Tüm ünite özetleri

ULUSLARARASI  ÖRGÜTLER  ///////////////   1.ÜNİTE ////////////////      ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ  *1648 yılında Avrupa’da 30 Yıl Savaşlarını sona erdiren Westphalia Antlaşması bir yönüyle dünyanın en kanlı savaşlarından birini bitirirken, diğer yandan uluslarara­sı sistemi kökünden değiştiren bir egemenlik anlayışını da dünya sisteminde ha­kim kılmıştır.  *Evrensel imparatorluklara karşı ülkesel “ulus-devletin” zaferini sim­geleyen bu barış antlaşması, uluslararası alanda …

AÖF Anayasa hukuku konu özetleri ve sorular

ÜNİTE 1 Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ve 1961 Anayasasının Temel Nitelikleri • İmparatorluk dönemindeki anayasal gelişmeler merkezi hükümetle ayan temsilcileri arasında 1808 yılında imzalanan Sened-i İttifak belgesi ile başlamıştır. Bu gelişmeyi 1839 yılında ilan olunan Tanzimat Fermanı, 1856 yılında Islahat Fermanı ve 1876 yılında yürürlü¤e giren ve ilk anayasamız olan Kanun-u Esasi izlemiştir. Milli Mücadele …

AÖF Suç Sosyolojisi Çıkmış Sorular

2013-2014  BAP BAHAR DÖNEM SONU SOS318U———————————— C C E E A B A E C B C B A D D A B D E D          1. I. Suç motivasyonu II. Suç fırsatı III. Suç korkusu Yukarıdakilerden hangileri suç mekanizmasının temel unsurlarındandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve …