Kategori «AÖF Ders Notları»

AÖF Pazarlama yönetimi ders notu-Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi

Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı İşletmeler, mal, hizmet ve fikir üreterek, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayıp belli bir sosyal sorumluluk doğrultusunda, uzun dönemde olabildiğince çok kâr sağlamayı amaçlamaktadır. İşletmeler bu faaliyetleri temel ve yardımcı fonksiyonlar sayesinde yapmaktadırlar. Pazarlama sadece işletme içinde değildir. Pazarlama, işletmenin dış çevresiyle faaliyetlerini düzenlemesiyle ve iletişime geçmesiyle, en dışa dönük faaliyetler grubunu oluşturur. …

AÖF Ders notları-Bilgi felsefesi

RASYONALİZM *Mutlak bilgi vardır *Bilginin kaynağı akıldır *Bilgi doğuştandır *Ruhta saklı olan bilgiler öğrenilmez , hatırlanır *Değerler değişmez , davranışlar değişir. 1-)HEGEL *Temel bilim mantık bilimidir. *Hakikatin apaçık görüneni mantıkdır. *Asıl gerçek deneye hiç başvurmadan aklın sınırlarında bulunabilir. 2-)SOKRATES *Savunduğu bilgi Ahlak ve Erdem bilgisidir . *Bütün bilgiler doğuştan gelir,bu yüzden öğretmen öğrenciye bir şey …

AÖF Ders notları-Sözlü iletişim ve hitabet

AÖF DERS NOTLARI SÖZLÜ İLETİŞİM VE HİTABET    ÜNİTE 1 GİRİŞ İletişim, toplum içinde yaşayan insanların gündelik hayatını sürdürürken gereksinim duydukça veya zorunlu oldukça başvurdukları, genellikle isteğe bağlı yazılı, sözlü ya da sözsüz etkileşim olarak algılanmaktadır. Tarih boyunca, insanoğlu, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel birçok konuda düşünce ve fikirlerini ifade etme özgürlüğü çabası içinde olmuştur. Öyle ki, …

AÖF Ders notları-Müşteri ilişkileri yönetimi

AÖF ÇIKMIŞ SORULAR MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ           ÜNİTE – 1 GİRİŞ Müşteri ilişkilerinin özellikleri ve yapısının anlaşılması doğru uygulamalar için temel oluşturacaktır. Bu nedenle ilk bölümde müşteri ilişkileri yönetimi hakkında tanıtıcı bilgiler verilmiştir. Müşteri ilişkilerinin kapsamı, özellikleri ve diğer pazarlama uygulamalarından ayrıldığı noktalar anlatılmıştır. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ KAVRAMI, TANIMI VE KAPSAMI Dolayısıyla yapılan tanımların bazılarında MİY …

AÖF Ders notları-Kişiler arası iletişim ders notları

AÖF ÇIKMIŞ SORULAR  KİŞİLERARASI İLETİŞİM        ÜNİTE 1 GİRİŞ Yaşam tarzı, düşünüş biçimi, değer yargıları, tutum ve davranışları ile birey, bir değerler bütününü temsil eder ve bu bütün içerisinde kişilik ve kimlik kazanır. İNSAN İLİŞKİLERİ Birey, hem içinde yaşadığı toplumun kurallarına uyarak belirli bir konum kazanmayı hedefler hem de bu konumunda süreklilik arar. Birey, yaşamının her …

AÖF Ders notları-Roma tarihi ve uygarlığı

Roma Tarihi ve Uygarlığı Bizans (Byzantion), İ.Ö.7.yüzyılın ilk yarısında kurulmuştur. Bizans uygarlığını İ.S.4. yüzyılın sonralarından itibaren Germenleşen Batı Avrupa’dan farklılaştıran kültür bileşenleri Latin Roma devleti geleneği, Roma hukuku, Grek kültürü (Hellenizm) ve Hristiyanlık (Doğu Kilisesinin Katolik Roma Kilisesiyle İlişkilerinin koptuğu 1054 sonrası Ortodoksluk) idi. Bizans Siyasal Düşüncesi: Bizans idari gelenekleri bakımından Latin-Roma örneğini izlemişti. Bizans İmparatoru sadece tanrısal desteğe bağımlı olan ama kimseye bağımlı …

AÖF Ders notları-Eski yunan tarihi ve uygarlıkları

Eski Yunan Tarihi ve Uygarlığı M.Ö. 1200 yıllarında Yunanistan’a göç eden Dorlar Akaların egemenliğine son verdiler. Yunanistan’ın tamamına egemen olan Dorlar “Polis” adı verilen şehir devletleri kurdular. Polislerin başında “Tiran” denilen krallar vardır. Yunan şehir devletleri M.Ö. IV. Yüzyılda Makedonya egemenliğine girmiştir. Yunan uygarlığının önemli özellikleri şunlardır:  Yunanistan’da birbirinden bağımsız şehir devletleri kurulmuştur. Bu şehir …

AÖF Ders notları-Orta asya ve iran uygarlıkları

Orta Asya ve İran Uygarlıkları Doğu Asya tarihinde iki büyük devlet arasında imzalanan I.Ö 201 tarihli Pai-Teng Antlaşması Hun ve Çin devletleri arasında imzalanmıştır. Asya Hun (Büyük Hun) Devleti Merkez Ötügen olmak üzere Orhun ve Selenga nehirleri çevresinde kuruldu. Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı Teoman’dır. Çinlilere karşı seferler yaptılar, Çinliler …

AÖF Ders notları-Uygarlık tarihi/Eski anadolu uygarlıkları

Uygarlık Tarihi Eski Anadolu Uygarlıkları Anadolu’nun Tarih Öncesi (Prehistorik) Dönemleri Coğrafi Mekan Olarak Anadolu Anadolu, Asya ile Avrupa kıtaları arasında doğal bir köprü gibi uzanan, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Yarımadanın fiziki olarak en dikkat çekici özelliği yüzey şekillerindeki çeşitliliktir. Dağlar, platolar, ovalar ve vadilerden oluşan arızalı bir topoğrafik yapısı vardır. Topoğrafik yapısı gereği …

AÖF Ders notları-Hukuk, suç ve toplum

HUKUK, SUÇ VE TOPLUM Toplumsal yaşama yön veren kurallar ve değerler eğitim süreci ile kazanılır ve yaşatılır. Eğitim süreci ile yeni nesillere aktarılan ve hukuk sistemi ile yazılı kurallar bütününe dönüştürülen bu kuralların ve bu kurallara yön veren ilkelerin üzerinde durmak hukuk, eğitim ve suç olgularının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Değerler; Değerler bir toplum ya …

AÖF Ders notları-Din ve toplum

Din ve Toplum Din konusunda temel yaklaşımları değerlendirmek; Marx ve Engels: Dini üst yapıda görür, evrimci ve tarihsel materyalist açıdan değerlendirilir. Weber: Dinleri ortaya koydukları teodise bakımından ele alır. Dinsel etikle, ekonomik yaşam arasında ki ilişkileri inceler. Durkheim: Dini toplumla eş değer görür. Durkheim’e göre dinsel ayinde kutsanan toplumun kendisidir. Dinsel ayinlerin işlevi sadece kişiyi …

AÖF Ders notları-Kadın, aile ve toplum

Kadın, Aile ve Toplum KADIN – AİLE VE TOPLUM Aile her iki cinsin yetişkin bireylerinden ve onların çocuklarından oluşan en küçük toplumsal kurumdur. Bireyler yaşlılıkta %55,0 gibi bir oranda çocuklarının yanında kalmayı tercih etmektedir. Huzurevine giderim diyenlerin oranı %9,3 olarak verilmiştir. Murdock’e göre aile ” ortak ikamet , ekonomik işbirliği ve yeniden üretimle karakterize edilmiş …

AÖF Ders notları-Sosyolojiye giriş/Kültür ve toplum

Sosyolojiye Giriş – Kültür Ve Toplum Kültür Nedir? Ünlü kültür kuramcısı Raymond Williams kültür terimine dair 164 yazılı farklı tanım olduğunu belirtmiştir.Birçok yaklaşım ve çok sayıda tanım olmasına karşın Parekh ‘’ Kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemi veya bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları inanç ve …

AÖF Ders notları-Küreselleşme ve günümüz sosyal politika sorunları

KÜRESELLEŞME ve Günümüz Sosyal Politika Sorunları Giriş Küreselleşme terimi 1980’leri takip eden 20 yılık dönemde uluslararası düzeyde meydana gelen bütün iktisadi, sosyal, siyasi ve kültürel gelişmeleri izah etmek için referans olarak kullanılan bir “fenomen” hâline gelmiştir. Herkesin kendi dünyası ile ilgili bütün olaylarda “sebepleri” veya “sonuçları” açıklamak için küreselleşmeyi referans olarak kullanmaya başlaması küreselleşmeyi; karmaşık, sınırları …

AÖF Ders notları-Özel olarak korunması gereken gruplar

ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN GRUPLAR(DEZAVANTAJLI GRUPLAR) KAVRAMSAL AÇIDAN ÖZEL OLARKA KORUNMASI GEREKEN GRUPLAR Özel olarak korunması gereken gruplar; Sosyal risk grupları , Dezavantajlı gruplar , Handikaplı gruplar olarak da adlandırılır. Özel Olarak Korunması Gereken Gruplar : Yetersiz yaşam koşullarına sahip , demografik değişkenlere  bağlı olarak farklı nicelik-nitelik gösteren ; ekonomik  , fizyolojik , psikolojik , …