Kategori «AÖF Ders Notları»

AÖF Çalışma Ekonomisi 1-4. Üniteler Ders Notu

ÇALIŞMA EKONOMİSİ 1.ÜNİTE Çalışma ekonomisi: Emek arz  ve talebinin karşılaştığı ve emeğin fiyatı olan ücretin belirlendiği emek piyasalarının işleyişi ve bu piyasalarda ortaya çıkan sorunlarla uğraşan bir disiplindir. Emeğin sahip olduğu boyutlar  *Emek bir üretim faktörüdür, *Emek bir insan kaynağıdır *Emek temel bir gelir kaynağıdır Çalışma ekonomisinin cevabını aradığı sorular *Endüstri toplumlarının çoğunda, geçtiğimiz yüzyıl …

AÖF Etkili İletişim Ders notu

ETKİLİ İLETİŞİM VE DOĞRU ANLAMAK ( ÜNİTE 1 ) İletişim, insanın ana rahmine ilk düştüğü andan itibaren sahip olduğu en temel beceri olarak değerlendirilmektedir. İyi bir iletişimin temeli SİZSİNİZ! İletişimin konuları ; İletişim toplumun temelini oluşturan bir sistemdir. Örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araçtır. Bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir tekniktir Sosyal süreçler bakımından zorunlu …

AÖF Toplumsal yapı soru ve cevaplar

TOPLUMSAL YAPI SORU-CEVAPLAR 1. Ekonomik faaliyetlerde hem devletin hem de özel teşebbüsün birlikte yer aldığı ekonomik sistemi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? CEVAP: KARMA EKONOMİ 2. Aşağıdakilerden hangisi Ekonomiyle ilgili bakanlıktır? CEVAP: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 3. Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı’nın temel görevidir? CEVAP: KAMU GELİRLERİNİ TOPLAMAK VE BÜTÇEYİ HAZIRLAMAK 4. uygulamalardan hangisi 1980 sonrası …

AÖF Maliye politikası soru ve cevaplar

MALİYE POLİTİKASI SORU-CEVAPLAR . Enflasyonun her zaman ve her yerde parasal bir olgu olduğu kabul edilirse, aşağıdaki politikalardan hangisinin uygulanması doğru olacaktır? CEVAP: Sıkı para politikaları . Enflasyonun nedeninin milli gelir paylaşımı çatışması olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? CEVAP: Post Keynesyen . Enflasyonist dönemlerde kamu harcamalarından azaltılması daha kolay olan aşağıdakilerden hangisidir? CEVAP: Yatırım harcamaları …

AÖF Türk vergi sistemi soru ve cevaplar

                                      TÜRK VERGİ SİSTEMİ SORU-CEVAPLAR . hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir? CEVAP: Dernekler . Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme ayı aşağıdakilerden hangisidir? CEVAP: Nisan ayı .  hangisi kurumlar vergisinde belirtilen istisnalardan biri değildir? CEVAP: Konut kirası istisnası . …

AÖF Anayasa Hukuku soru ve cevaplar

ANAYASA HUKUKU SORU-CEVAPLAR . Bir devletin anayasasını herhangi bir kurala bağlı kalmaksızın yapma ve/veya değiştirme gücüne ne ad verilir? CEVAP:  Kurulmuş iktidar . Devlet fonksiyonlarının şekli ve organik bakımdan tasnifinin en güçlü savunucusu kimdir? CEVAP: Carre De Malberg . Anayasa değişikliğinin şekil bakımından bozuk olması halinde, iptal davasının yayın tarihinde itibaren kaç gün içinde açılması …

AÖF Türk idare tarihi soru ve cevaplar

                                            TÜRK İDARE TARİHİ SORU-CEVAPLAR . Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde taşra teşkilatında yapılan yeniliklerden biri değildir? CEVAP: Harbiye Nezareti’nin kurulması . Aşağıdakilerden hangisi 1876 Vilâyet Belediye Kanunu’na göre taşrada bir belediyede bulunması gerekenlerden birisidir? CEVAP: Cemiyet-i Belediye . hangisi Osmanlı İmpratorluğu’nda özel statüleri nedeniyle 1871 İdâre-i Umûmiye-i Vilâyet Nizâmnâmesi dışında kalan topraklardan değildir.? CEVAP: Rodos …

AÖF Avrupa Birliği Ders Notu

AÖF Avrupa Birliği Çalışma Notları Avrupa Birliği Bölüm 1  Birleşmiş Avrupa düşüncesini ilk dile getiren, birleşik Avrupa için kurulan ilk hareket olan Pan-Avrupa Birliği’ni kuran kişi Kalergi’dir.  İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın bütünleşmesinin iki sebebi vardır: • Ülkelerin savaş sonrası kayıplarını telafi etme çabası ve Almanya sorunu • ABD’nin çıkarları  Dunkirk Antlaşması …

AÖF Stratejik Yönetim 2 Ders notu

STRATEJİK YÖNETİM 2 VİZE DERS NOTLARI ÜNİTE 1 ÜST YÖNETİM STRATEJİLERİ İşletmeler faaliyette bulundukları dış çevrede oluşan fırsat ve tehditlere yönelik durum analizlerini yaptıktan sonra işletme analizi olarak bilinen kendi iç çevrelerinde güçlü ve zayıf yönlerini de belirler. Belirlenen bu sonuçlar bir matrise (Swot) birleştirilir. SWOT matrisi ile işletmenin faaliyet alanında dış çevresel gelişmeler ve bunlara …

AÖF İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notu

             İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÜNİTE İŞE ALIŞTIRMA VE İNSAN KAYNAĞI EĞİTİMİ   İŞE ALIŞTIRMA İşe alıştırma (oryantasyon) işletmelerin işe yeni başlayan çalışanlarına yönelik uyguladığı ve çalışanların işletmeye uyumunu kolaylaştıran süreçtir. İşletmeye iş için başvuru yapan bir adayın, bu dileğinin kabul edilmesinden sonra, işletmenin yeni bir çalışanı olarak işe başlayabilmesi konusunda yapılan eğitime işe alıştırma eğitimi …