Kategori «Ders Notları»

Mahalli İdareler Özet

MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 1. ÜNİTE MAHALLİ İDARELERİN VARLIĞI İÇİN NEDENLER Devletlerin ekonomilerde var olması SİYASAL,  SOSYOLOJİK ve TARİHSEL  nedenlere dayanır. Devletlerin amaçları belirli bir toprak parçasında yaşayan insanların toplu ve ortak ihityaçlarını karşılamaktır. YEREL YÖNETİM ( MAHALLİ İDARELER ) =  Merkezi devletin yanında , ülke içerisinde daha küçük yerleşim birimlerinden oluşan , daha küçük örgütlenmeler …

DOKU, DOKULAR, DOKU ÇEŞİTLERİ, DOKULARIN ÖZELLİKLERİ VE GÖREVLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KONU ANLATIM)

Doku: Yapıları ve görevleri aynı olan hücre topluluklarıdır. Hayvansal ve bitkisel dokular olarak ikiye ayrılır. Hayvansal Dokular: Epitel, bağ ve destek, kas, sinir doku olmak üzere 4 çeşittir. 1.Epitel Doku: Vücudun dışını saran, iç organların yapısına katılan, ara maddesi çok az olan, kan damarı taşımayan dokudur. 3`e ayrılır. a-Örtü Epiteli: Vücudun iç ve dış yüzeyini …

ÖYT Anahtar Kelimeler

Deney Tekniği Anahtar Kelimeleri Bilimsel bir gerçeği sınama – Kontrollü ortam – güvenlik tedbirleri ………………………………………………………………………………. Görüş Geliştirme Tekniği Anahtar Kelimeleri Zıt, karşıt ve çelişkili konular- tamamen katılıyorum-hiç katılmıyorum aralığı ……………………………………………………………………………………………………… Programlı Öğretim Tekniği Anahtar Kelimeleri Hem davranışçı hem bireysel model, pekiştirme ilkeleri – KEBAB ( Küçük adımlara – Etkin Katılım – Bireysel hız – Anında …

Maliyet Yönetimi Dersi Özeti

MALİYET YÖNETİMİ DERSİ ÖZETİ İşletmelerde yönetim kavramı ile sonradan maliyet karşılaştırmalarına dayanan “maliyet kontrolü”kavramı aşılarak, “maliyetlerin etkilenmesi” bir başka deyişle “maliyet yönetimi” noktasına ulaşılmıştır. Maliyet yönetimi kavramı özellikle 90’lı yıllardan bu yana literatürde ve uygulamada yaygın olarak kullanılmaya başlanmış olup, henüz ortak ve net bir tanımı mevcut değildir. Bu konu ile ilgili çeşitli görüşler mevcuttur. …

İslam Kurumları ve Medeniyeti 5-8 Ünite

ÜNİTE-5 İdarî ve Siyasî Kurumlar GİRİŞ: Medeniyeti tarihinde en önde gelen üç kurumu önem sırasına göre, “hilâfet”, “vezâret/vezirlik” ve “divan teşkilâtı”dır. “Hilâfet”, Hz. Peygamber’den hemen sonra başlamış iken “vezirlik” daha sonraları ortaya çıkmıştır. Hilâfet dinî ve dünyevi otorite arasındaki ayrılmazlığın ve İslâmî birliğin somut bir sembolü olarak doğdu ve gelişti. Vezirlik bir kurum olarak, ilk …

Osmanlı Devleti Anlaşmaları

OSMANLI DEVLETİ ANLAŞMALARI 1533 İstanbul (İbrahim Paşa) Anlaşması Osmanlı –Avusturya (KANUNİ DÖNEMİ) Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına eşittir Osmanlı avusturyaya kesin üstünlük sağladı ——————————————————————————- 1555 Osmanlı-İran Anlaşması –AMASYA ANLAŞMASI(KANUNİ DÖNEMİ) İran’la yapılan İlk resmi anlaşmadır ——————————————————————————— 1590 Ferhat Paşa (Osmanlı-iran anlaşması ) 3.Murat dönemi -Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşmadır ——————————————————————————– 1606 ZİTVATOROK  (Osmanlı-avusturya ) 1.ahmet …

Tarihte İlkler ve Enler

Türk adı ilk olarak Pers metinlerinde geçer En eski kültür Anav kültürüdür. İlk Türk topululuğu sakalardır. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti Asya Hunlarıdır. Türkleri ilk kez bir boy altında toplayan Asya Hunlarıdır. (Mete Han dönemi) Tarihte ilk antlaşma Asya Hunları ile Çinliler arasındadır. Onluk sistemi ilk oluşturan Mete Han’dır. Türk adını ilk kullanan devlet …

Kısa Orta Asya Tarihi

Tarih’de Türkiye olarak geçen yerler …. –6.Yüzyıl Bizanslılar tarafından Orta Asya’ya –9 ve 10. Yüzyılda Bizanslılar tarafından Volga nehrinden Orta Avrupa’ya –11.12.Yüzyıl’da Mısır ve Suriye’ye –12.yüzyıldan itibaren ise Anadolu’ya Türkiye adları verilmiştir… Önemli Asya Hun Notları… Dikkat… –Bilinen İlk Türk hükümdarı aynı zamanda Büyük Hun Devletinin bilinen ilk hükümdarı olan ŞANYÜ TEOMAN’dır (kurucu değil dikkat) …

Çalışma Ekonomisine Giriş ve Temel Kavramlar Özet

Emek piyasalarını diğer piyasalardan ayıran özellikler nelerdir? Emek piyasasını mal ve diğer piyasalardan ayıran belki de en önemli özellik, emeğin istihdamının çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesidir. Emek piyasası hakkında genellikle hem işveren hem de işçi bakımından bir bilgi eksikliği söz konusudur. Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde heterojenlik gösterir. Tek …

İş Kanunu Özet

İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev …

Eğitim Bilimleri Bilgi ve Tüyolar

EĞİTİM BİLİMLERİ BİLGİ VE TÜYOLAR: -İstendik davranışlar eğitim programının hedeflerine karşılık gelir. -Kasıtlı kültürleme eğitim olarak kabul edilir. -Dönüt,eğitim sisteminin kalite kontrol mekanizmasıdır. -Eğitimin formal olmasını sağlayan etken , eğitim programlarına ve planlarına uygun olarak yapılmasıdır. -Örgün eğitim kurumlarına devam edebilmek için bir önceki eğitim kademesini tamamlamış olmak gerekirken;yaygın eğitim kurumlarına devam etmek için bir …

AÖF İlahiyat Tefsir tarihi ve usulü çıkmış soruları

Tefsir Tarihi ve Usulü TEFSİR TARİHİ VE USULÜ (Son 6 Yılın Çıkmış Bahar Dönemi Sonu Sınav Soruları) 1. Hangisi Hz. Ebû Bekir döneminde toplanan Kur’ân nüshasının özelliklerinden biri değildir? Cevap: Bu nüsha yedi kırâatı ihtiva etmektedir. (2011 B. DS-)* 2. Hz. Peygamber’in risâleti esnasında meydana gelen ve Kur’ân’ın bir veya birkaç âyetinin yahut tam bir …

Anlama ve Anlatma Teknikleri

Okuma, okumak işi demektir, iş ismidir. Okumak, Türkçe Sözlük’te şöyle tanımlanmıştır: “1.Yazıya geçirilmiş bir metne bakarak bunu, sessizce çözümleyip anlamak veya aynı zamanda seslere çevirmek: Ben sizin yazınızı kolaylıkla okurum. Eski yazıyı bilenler gittikçe azalıyor. 2.Bu biçimde yazılmış olan bir metnin iletmek istediği şeyleri öğrenmek: Yazılardan bıkmışım tek satır öğrenmeyeyim. 3.Bir konuyu öğrenmek için okulda, …

AÖF İlahiyat Tesfir dersi çıkmış sorular

TEFSİR SON 6 YILIN EN ÇOK ÇIKMIŞ FİNAL SORULARININ ANALİZİ 1. Lokman suresinde Allah ile Kur’ân’ın ortak olarak zikredilen sıfatı hangisidir? Cevap: Hakîm (2011 D. sonu- 2013 Güz)** 2. Lokman, insanın iyilik ya da kötülük adına yaptığı her şeyin Allah tarafından bilindiği, ihata edildiği hususunu, çocuğuna Allah’ın hangi isimlerine dikkat çekerek öğretmektedir? Cevap: Latîf- Habîr …

AÖF Para Politikası Özet Ders Notu

PARA POLİTİKASI DERSİ ÖZETİ Para arzında meydana gelen hareketler ekonomik faaliyetler üzerinde geniş etkilere sahip olduğu için para arzının nasıl belirlendiğini anlamamız gerekmektedir. Para arzının belirlenme sürecinin özünü anlayabilmek için merkez bankasının bilançosunu incelemek gerekmektedir. TCMB Vaziyet, Analitik Bilanço, Stand-by bilançosu gibi çeşitli biçimlerde bilançolar yayımlamaktadır. IMF’nin önerdiği şekilde düzenlenmiş olan Stand-by bilançosu, para arzındaki …